Groeiende waarde oor bedrijfsleven" iurgemeester pleit voor neer vuurtorenwachters 2? TEXELSE g COURANT ïjdens opening vuurtorenroute: ak in zwembad Maij-Weggen prijst replica vuurtoren lieuwe Mensendieck-therapeute: Bedrijvig/^# Strooiveld wordt officieel in gebruik gesteld Gymwedstrijden Zeilwedstrijd CKZ Kwart wad platen afgesloten voor mosselvissers Texelse foto's in „Waterhoek" Feest medewerkers rommeltjesmarkten Harde noordooster beïnvloedt tijdrit Toerclub maakt rit door Wieringermeer Tennistoernooi Patrick Kaspers wint nationale karaoke-finale Onderling judotoernooi Superstars ditmaal op zondag 3 juli Eilandcompetitie tennis Klapband komt met sinterklaas-cd Kerkmuur vernield VRIJDAG 20 MEI 1994 gemeester Van Rappard heeft demissionair minister Maij- ^gen (Verkeer en Waterstaat) jeit voor meer vuurtorenwach- Hij deed dat samen met col- is uit andere wadden- ieenten tijdens de opening de vuurtorenroute op Ter- elling. De bewindsvrouw zeg- illeen toe de huidige bezetting \andhaven. belofte van de minister bete dat de torens overdag be id blijven om toe te zien op errecreatie, veiligheid op het zoekacties en reddingsta- wemet haar toezegging blij of ilukkig moeten zijn, is nog de vraag", vond de burge- ister. „Er is al teveel aan de be ing geknaagd. bijna 300.000 scheepvaart- igingen per jaar wordt het lelijk waddengebied namelijk ds drukker. Dwars erdoorheen twee belangrijke scheep- troutes. Rijkswaterstaat re- eerde in tien jaar tijd 200 ■vallen op zee, maar in werke- ms de luilakviering is zwem- Molenkoog morgenochtend en dauw geopend. Net voorgaande jaren is er weer iitgebreid programma met di- activiteiten. Het duurt van (O tot 08.00 uur en de toe- is gratis. Om te beginnen is scoen kan men in het donker nmen met onderwaterverlich- De Texelse band Round Up jt twee optredens, van 5.00 en van 5.30-6.00 uur. opend zijn er tekenfilms te de eerste actieve uren er voor hongerige deelne- een ontbijt klaar (tussen en 8.00 uur). Eveneens is het iogelijk om te worden gesch- of zelf t-shirts te bedruken shirt meenemen). Gewoon men kan natuurlijk ook. De isatie is in handen van het vierk en zwembad Mo- lijkheid moet dat aantal vele malen groter zijn. In het recreatieseizoen gebeuren de meeste ongelukken. Onderzoek Volgens vuurtorenwachter Piet Stam is de huidige tweemansbe zetting van de Eierlandse vuurto ren (van 8.00 tot 17.00 uur) onvoldoende. „Nu willen ze dat we de toren van 7.00 uur 's morgens tot 21.00 uur 's avonds beman nen. Dat is met z'n tweeën geen haalbare kaart. Voor dat schema moeten we met z'n drieën zijn, met nog een invalkracht." De resterende uren worden over genomen door de Brandaris van Terschelling, die met acht wach ters een centrale rol inneemt in het waddengebied, maar dat toch niet geheel kan overzien. Stam vindt dat een ongewenste situatie en zou liever ook de andere torens permanent bezet zien. In dat ver band noemt hij het vergaan van een kotter in de vroege morgen van 14 april bij Schiermonnikoog. Daarbij verdronken drie opvaren den. Maij-Weggen betreurt het ongeluk en heeft de Raad voor de Scheep vaart tot spoed gemaand bij het onderzoek naar de zeeramp. Conclusies Ook het functioneren van de vuur torenwachters wordt onderzocht. Stam: „Ik wil niet zeggen dat we die levens hadden kunnen redden, maar we zouden eerder alarm heb ben geslagen. Ook was de red dingsactie beter te coördineren geweest. Kortom, we hadden méér kunnen doen." De minister laat het van de con clusies van het onderzoek afhan gen of de bezetting van de vuurtorens wordt uitgebreid. Stam stelt nu al vast dat een waterdich te kustwacht voor de Texelse vuurtoren een zespersoonsbezet- ting vergt. Voor een permanente bezetting van alle torens op de wadden moeten er negen vuurto renwachters bij. Burgemeester Van Rappard voelt niets voor de suggestie van hogerhand dat Texel de extra bezetting dan maar uit eigen zak moet betalen. Demissionair minister Maij-Weggen (derde van links) kijkt op Terschelling vol bewonde ring naar de replica van de Texelse vuurtoren. Foto Fred Wigmoni „De Texelse leerlingen zijn wel erg nauwkeurig. Zelfs de barsten in de vuurtoren zijn exact nagebootst." Demissionair minister Maij- Weggen (Verkeer en Waterstaat) stak haar bewondering voor de re plica die OSG-leerlingen van de Ei erlandse vuurtoren maakte niet onder stoelen of banken. Ze deed dat tijdens de opening van de fietsroute langs 25 schaalmodel len van voorbeelden uit binnen- en buitenland. De jury riep de vuurto ren van Marken tot de mooiste uit. „In kwaliteit deden ze niet voor el kaar onder. Alleen ben je veroor deeld tot de originele toren. En ik ken wel mooiere dan de Texel se....", relativeerde OSG-docent Fred Wigman. Hij was met collega Ruud Barsema en leerlingen Den nis Bakker en Patrick Pronk maan dag naar Terschelling afgereisd om de opening bij te wonen. Uit dank voor hun medewerking kregen ze van de organiserende stichting Brandaris 400 een Schelling (waarde ƒ2,50) en de Lighthouse Award. De ereprijs krijgt een pro minente plaats in de lerarenkamer, temidden van een collage over het vuurtorenproject. De vuurtorens staan nu nog in het dorp West-Terschelling gegroe- peerd, maar krijgen een plaatsje langs een fietsroute over het eiland die 29 mei wordt geopend. De Texelse toren staat aan de oe ver van de Waddenzee, ter hoogte van Midsland. Aan het eind van het seizoen wordt de replica weer naar Texel overgebracht. Inmiddels hebben het Maritiem museum en de gemeente belangstelling ge toond. heeft er een „Mensen- •praktijk bij. Wie lijdt aan ilijke gevolgen van een holle een S-bocht in de wervelko- eft of andere klachten van bewegingsapparaat" of her- snde is van een hernia te kan sinds kort terecht in tandartsengebouw aan de Kruislaan. Daar houdt Bian- n de Wetering op woensda- tend en donderdagmiddag ijk. Door het helpen aanleren loudingcorrlgerende oefenin- in ze het lot van haar pa- verzachten en landelijk) voorkomen. 'lei klachten zijn terug te voe- ip een verkeerde lichaams- houding of manier van bewegen. Kwetsbare delen van het lichaam worden te zwaar belast. Een oefentherapeut-Mensendieck kan iemand bewust maken van zijn eigen gedragingen en behulpzaam zijn bij de verbetering ervan. Wij bestrijden de oorzaak, niet de kwaal", doceert de 22-jarige Texelse, die in september na vier jaar studie in Amsterdam haar di ploma behaalde. Inspelen „Preventie" luidt het steeds terug kerende begrip in haar verhaal, maar de praktijk is nog vaak an- Wetering: ..Wij bestrijden de oorzaak, niet de kwaal.' IFoto Joop Rommotsl ders. „Patiënten komen meestal pas op advies van de huisarts. Wanneer ze al klachten hebben dus. Als iemand is geopereerd aan een hernia kan de Mensendieck- therapie helpen een andere hou ding aan te leren, om niet in het oude patroon te vervallen. Anders zouden de klachten kunnen terug keren. Maar het mooiste zou zijn wanneer problemen al vroegtijdig worden herkend. Bij kinderen door de schoolarts bijvoorbeeld. Je kunt dan inspelen op toekomstige klachten." Ziekteverzuim Beroepsethiek en een gevoel voor goede smaak verbieden haar ver heugd te spreken over de recente politieke ontwikkelingen, maar Van de Wetering is ervanover tuigd dat Mensendieck de toe komst heeft. Vooral sinds de overheid heeft besloten het ziekte verzuim onder werkend Nederland aan te pakken en de ARBO-wet bepaalt dat bedrijven hun zieke werknemers de eerste zes weken zelf moeten betalen. „Een werkge ver heeft dus steeds meer belang bij gezonde werknemers. Ik zou graag een adviserende rol spelen in het bedrijfsleven. Iemand aan de lopende band leren hoe hij het beste kan staan. Of onderricht ge ven over de beste manier om met een computer te werken. Hoe stel je beeldscherm en toetsenbord op om nekklachten te voorkomen, wat is de goede hoogte van tafels en stoelen? Met dat soort maatre- In de duinen bij Jan Ayeslag ligt een der terreinen die op Texel zijn aangewezen voor het uitstrooien van as, afkomstig van gecremeer de overledenen. Dit strooi veldje zal donderdag 2 juni officieel in gebruik worden gesteld door di recteur Huib Kool van het crema torium te Schagen. Hij zal dit doen door een marke ringspunt te onthullen in aanwe zigheid van Texelse en overkantse betrokkenen, die uitgenodigd zijn door de Texelse afdeling van de uitvaartvereniging AVVL. Na de plechtigheid, die is gepland om 14.30 uur, gaat het gezelschap naar Den Burg voor het bijwonen van een openbare bijeenkomst met videofilm en informatiemoge lijkheid, gevolgd door een infor meel samenzijn. gelen kun je de arbeidssituatie verbeteren", filosofeert Van de Wetering over haar perspectieven. Spiegels Een Mensendieck-behandeling duurt ongeveer 35 minuten en wordt zo'n 12 tot 16 keer her haald, afhankelijk van de klachten. Van de Wetering werkt daarbij met spiegels. „Om de patiënt te laten zien hoe hij staat of zich beweegt. Ikheb hier geen apparaten en doe ook niet aan massage. Dat is het werk van een fysiotherapeut." Vervelend voor Van de Wetering (en de patiënt) is dat de therapie alleen voor particulier-verzekerden wordt vergoed. In verband met be zuinigingen op de ziektekosten, krijgen startende oefentherapeu ten sinds vorig jaar geen contract meer bij het ziekenfonds. „Ik heb goede hoop er straks toch één te krijgen, maar dat hangt vooral af van de politieke ontwikkelingen. Het beleid van het nieuwe kabinet zal ik méér dan geïnteresseerd vol gen." Oefentherapeut-Mensendieck Bianca van de Wetering staat nog niet in het telefoon boek. Voor afspraken en informatie kan men terecht op tel 15405 Gymvereniging Texel houdt vanaf dinsdagmiddag tot vrijdagavond in de Beatrixzaal onderlinge wedstrij den. Alle leden vanaf zes jaar strij den dan om de Heerschapsbeker en de Verenigingsbeker. Per leef tijdsgroep kunnen verder diverse medailles worden gewonnen. De recreatieve groepen strijden op dinsdag en donderdag en hebben hun finale vrijdagavond. De selec- tiegroepen binden woensdag de strijd aan. Toeschouwers zijn wel kom. De Cocksdorper Kustzeilvereni- glng houdt eerste Pinksterdag de tweede clubwedstrijd van het sei zoen. De catamaranrace, die mee telt voor het clubkampioenschap en wordt berekend met de Texel Yardstick, wordt gezeild bij Paal 33. Zeilers kunnen zich vanaf 9.00 uur aanmelden in het clubhuis, de briefing is om 9.30 uur. Drankcontrole. Texel heeft ver standige „stappers". Tijdens een drankcontrole in De Koog, in de nacht van zaterdag op zondag, werden acht automobilisten aan een blaastest onderworpen, maar geen van hen had teveel aan Bac chus geofferd. Een kwart van de droogvallende platen in het Waddengebied wordt afgesloten voor de mosselzaad- en kokkelvisserij. Deze regel maakt deel uit van een plan dat vorig jaar door de Twee de Kamer werd aanvaard. In de Waddenzee ligt ongeveer 3100 hectare aan mosselpercelen. In het voor- en najaar wordt gevist op mosselzaad. Als gevolg van het nieuwe visserijbeleid, waarbij ver antwoorde bevissing voorop staat, heeft het productschap voor vis en visproducten regels gepresen teerd voor de schelpdiervissers. Behalve de afsluiting van de wad platen mag ook niet worden gevist in de gebieden waar nog zeegras voorkomt. Tevens moeten oude mosselbanken zoveel mogelijk worden ontzien en zullen de reste rende droogvallende delen van de Waddenzee minder mogen wor den bevist. Tijdens de zoogperiode van de ge wone en de grijze zeehond, van begin juni tot half augustus en in januari, mag geen mosselzaadvis serij plaatsvinden. In het zeer fraaie fotoboek „Wa ter" dat onlangs werd uitgegeven in opdracht van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, blijken drie foto's voor te komen die op Texel zijn gemaakt. Op bladzijde 184 staat een bij avond gemaakte opname van de Vismarkt in Den Burg met het in floodlight badende café De Karse- boom. De relatie met het onder werp „water" is duidelijker bij twee opnamen van jutter Cor El len: met zijn fiets op het strand en met echtgenote poserend voor gejutte spullen. Het meer dan 200 pagina's tellen de boek maakt duidelijk hoe be langrijk (schoon) water voor de mensheid is, waarbij zowel het misbruik van zoet water in het Westen als de schaarste aan wa ter in veel derde wereldlanden aan de orde wordt gesteld. Vanavond is er voor alle medewer kers (met aanhang) van de rom meltjesmarkten in Den Hoorn een gezellige avond. Uiteraard wordt het feest gehouden in het NH kerkje, waarvoor de opbrengsten bestemd zijn. Onder het genot van een kopje koffie wordt verteld over de historie van het kerkje. Tevens is bezichtiging van de restauratie mogelijk. Een harde noordoosten wind maakte het de deelnemers aan de derde tijdrit van Wielervereniging Texel erg lastig. De meeste cou reurs lieten vrijdagavond hierdoor een mindere tijd noteren dan de vorige keer. Jeugdrenner Dirk Domhof was over acht kilometer weer de snelste. Op het lastige parcours met sjart en finish bij de Pen-centrale deed hij er 17 minu ten en 14 seconden over. Concur rent Erwin Goënga had er bijna een halve minuut méér voor nodig, op één tel gevolgd door Evert Rik- kenberg. Dennis Laan (19.08) en Remco Koopman (20.15) eindig den als vierde en vijfde. Bij de senioren deelde Jordi Vinke weer de lakens uit, met een tijd van 24.41 over 24 km. Triatleet Loek van Vliet eindigde als tweede Voor leden van toerclub Taxi 12000 staat tweede Pinksterdag de „Omloop van de Wieringer meer" op het programma. Deze zelf uitgezette tocht, die nog niet eerder is verreden, voert de fiet sers over de voormalige bodem van de Zuiderzee. Een bezoek aan het schilderachtige vroegere ha vendorp Kolhorn ontbreekt daarbij niet. Gefietst wordt door het smalste steegje van Nederland (55 cm), om daarna via Medem- blik en Den Oever de 21.000 hec tare grote polder te ronden. De rit is ook bedoeld voor de vele nieu we leden, die deze 100 km vrij dichtbij huis kunnen uitproberen. De „trainingsdieren" die op 26 ju ni Vaals-Texel rijden, kunnen vanaf Oudesluis een extra lus van 60 km maken. Verzamelen voor deze om loop om 06.30 uur bij de taxigara ge in de Warmoesstraat. Tennisvereniging Deuce houdt Tweede Pinksterdag een dubbel- toernooi. Er wordt dames-dubbel en heren-dubbel gespeeld met vaste partners. De wedstrijden be ginnen maandag om 12.00 uur. Deuce-leden kunnen zich voor deelname opgeven tot zaterdaga vond 19.00 uur op de lijst in de hal van het clubgebouw. Containers. Vorig jaar zijn dertig containers van zes schepen geval len en in de Noordzee terecht ge komen. Slechts zestien ervan zijn geborgen. Geen van de dertig be vatte milieugevaarlijke stoffen. Patrick Kaspers heeft in de Amsterdamse discotheek It een landelijke karaoke-finale gewonnen. Kaspers, werk zaam als barkeeper en enter tainer in het restaurant van De Knm, was één van de ruim twintig deelnemers en ver tolkte André Hazes' lied „Een vriend". Een 30-koppige jury bestaande uit Barry Stevens, Patty Bryard, Nelly Frijda (Ma Flodderen andere coryfeën waardeerde vooral de sponta niteit en de uitbundigheid waarmee de Texelaar zich van de rest onderscheidde. „De r .erralures straalde er bij alle deelnemers vanaf. Gouden kettingen en zo. En toen kwam ik op gympies, in T-shirt en spijkerbroek. Ik denk dat ze het wel verfrissend vonden. Het Nederlandse lied is trou wens populair tegenwoordig." De zanger dankt een deel van het succes aan zijn werkgever De Krim, die over een karaoke-installatie beschikt „En de zanglessen van Tony Anderson uit Tiffany Pub. Van hem heb ik veel geleerd." Kaspers (23) kreeg steun van zo'n twintig meegereisde sup porters die niet nalieten hun eiland te promoten. Behalve de reis naar New York houdt Kaspers aan zijn overwinning een hoop publiciteit over. Na afloop werd de zanger bestormd door de landelijke boulevardpers en omhelsd door nationale sterren. On danks het succes ziet de sei zoenkracht van De Krim een carrière als artiest met zitten. „Eerst mijn HEAO-studie af maken en dan de recreatie in. Want dat ligt me wel." Patrick Kaspers won in de Amsterdamse discotheek It de nationale karaoke finale. op 37 seconden achterstand. De jeugdige Cristian Annyas leverde wederom een opvallende prestatie door achter de twee matadoren derde te worden. Met 26.03 bleef hij Jan Zijm vier seconden en Dirk Vinke 21 seconden voor. Zesde werd Rien Brouwer (26.59), ze vende Roel Bakker (27.21), achtste Jos Huisman (27.35), ne gende Maarten Dijker (27.38) en tiende Robert Huisman (27.50). Natasja van der Vis en Bettina Lusser, de twee vrouwelijke deel nemers, gaven elkaar weinig toé; resp. 29.32 en 29.52. Tweede Pinksterdag houdt judove reniging Shima een onderling toer nooi. Tijdens dit „vanentoernooi" kunnen de deelnemende judoka's een vaan verdienen met een be paalde kleur. De kleur correspon deert met het aantal punten dat wordt gehaald. Ook de punten van voorgaande toernooitjes worden erbij geteld Het toernooi staat on der leiding van Henk de Vries en begint om 10.00 uur in de Ferre- verzaal. Inlichtingen over dit toer nooi en over de judovereniging in het algemeen zijn te verkrijgen bij het secretariaat, tel. 14239. Wie worden de beste allround sportman en sportvrouw van Texel? Dat is de inzet van het „Su- perstar"-evenement, dat dit jaar wordt gehouden op zondag 3 juli. De deelnemers moeten over een ij zeren conditie beschikken, want ze zijn een volle dag in touw. 's Morgens zijn ze actief in sporthal Ons Genoegen, zaal De Ferrever en op de wielerbaan. Daarna speelt zich in en rond zwembad Molenkoog een buitenprogramma af. En alsof dat nog niet genoeg is, volgt een spectaculaire afsluiting in de vorm van een survivalbaan op het zwembadterrein. Voor zondag 1e Pinksterdag is er geen programma in de eilandcom petitie tennis. De ochtendpoule's zijn opnieuw ingedeeld. Betreffen de mensen ontvangen een pro gramma indeling. Gekeken zal worden of ook voor de avondpou- le's nog een herindeling gemaakt kan worden volgens het principe van de ochtendcompetitie (kleine poule's op sterkte, m/v). Overigens dient men zich vooral op de banen van Deuce aan het wedstrijdschema te houden (niet inhalen op andere tijden). De Klapband gaat een cd met sin terklaasliedjes uitbrengen. Waar schijnlijk in juni zal de populaire Texelse formatie hiervoor opna men maken, liefst met (kinder)pu- bliek erbij. Bedoeling is dat het schijfje in de winkel ligt vóór aan komst van de goedheiligman in de haven van Oudeschild. De afgelopen twee jaar oogstte De Klapband tijdens enkele optre dens veel succes met grappig be werkte sinterklaasliedjes. De kinderversjes waren van moderne popritmes voorzien en klonken als nieuw. Zo kreeg „Daar wordt aan de deur geklopt" een ruige rock roll versie, kan op „Zie ginds komt de stoomboot" de calypso wor den gedanst en heeft „Zie de maan schijnt door de bomen" een onvervalste country western uitvoering. Niet alleen het publiek vond het leuk, ook cd-handelaar Fred Win kel (Music Store) uit Den Burg was enthousiast. Na contact met het hoofdkantoor kwam de financie ring rond en kon het licht op groen worden gezet. De kosten worden laag gehouden, zodat de cd voor een zacht prijsje te koop zal zijn en een leuk sint-kadootje vormt. De nummers zullen ongeveer 35 a 40 minuten in beslag nemen. Gestreefd wordt naar een oplage van 500 stuks, die in eerste in stantie alleen op Texel verkrijgbaar is. Wel zal de muziek onder aan dacht worden gebracht van lande lijke zenders, zodat er misschien meer vraag naar ontstaat. De Klapband zou het liefst ook het bekende smartlappen-repertoire op cd zetten, maar wacht eerst het sinterklaas-project af. Een groep jongeren die regelmatig in het park achter het raadhuis rondhangt heeft de steunberen van de Hervormde kerkmuur ver nield. Hierdoor komt de stabiliteit van de muur in gevaar. De schade bedraagt f2000,-.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9