Cjrocn Zwarts-Jexels in het harL, Helft fractjes mijdt jverleg buitengebied Gloednieuw monument trekt veel bekijks •Tftprszel in dit JNummer rritatie over wijzigingen bestemmingsplan Opening Hoornder straat vrolijk dorpsfeest Boter Bestemmingsplan schaars goed Vader overrijdt kind met tractor VERDER\T w Drukke CD-presentatie „Texel mijn eiland" 2 s-f Dick Drijver pleit voor historisch medegebruik 5 Harmonisatie nu definitief van de baan 5 w Jarig Sint Jan toert rond 7 w Sporters naar Ameland 9 KfiBELTEX B.V. TEXELSE'fc)URA\T /fSSP UUim (Tlets Brandstichting? sist drie van de zes raadsfracties lieten woensdagavond fstek gaan tijdens de behandeling van het concept itemmingsplan buitengebied. PvdA, D66 en VVD gaven armee blijk van hun onvrede over deze ingelaste mmentaar-ronde. CDA en Texels Belang stelden verschil de wijzigingen voor. Daarmee lijkt de definitieve vast- elling van het bestemmingsplan een stukje verder weg. ere bespreking was strijdig met procedure", verklaart Erna Eel- (WD) haar afwezigheid. „Al- nstanties hebben in het artikel overleg hun zegje al kunnen ui. Nu begint alles weer van af aan. Dat is gewoon dubbel ik. Het concept moet nog ter lordeling naar de commissie seentelijke plannen en daarna men de gemeenteraad en de sncie het vaststellen. Ze zien nu al met tussentijdse wijzi- ien aankomen..." Volgens Eel- kan het er wel eens op raaien dat de Gedeputeerde len het plan niet zullen goed- i. Dunnetjes over GS het allesomvattende ê'cplan voor de provincie al hebben liggen, weerhield houder Schilling er niet van de tailleerde bespreking van het Ise bestemmingsplan nog idunnetjes over te doen. „Ik m voorgenomen voldoende dacht aan het plan te beste- Erzitnu een nieuwe gemeen- ad en we moeten er tenslotte een jaar of tien of vijftien vooruit." vergadertafel mocht onderbe- Z'jn, uit de overvolle en mondi- en over die goeie ouwe betekent bijna altijd het 'Selijken van de mooie din- var toen met de rotzooi tegenwoordig. Vroeger het absoluut niet beter, landers. De jongere gene- wordt er steeds mee ge monteerd. Eet je bord leeg, hongerwinter heb jij niet gemaakt, werklozen sten stempelen, wij de- minstens een jaar met Paar klompen enz. enz. toi toch eens uit, dat we- we nu wel. Maar begrijpt toen het ook? Vroeger at droog brood, zonder boter, staan datje met Luilak die °P ruiten en gevels zou ■ren. Ben je echt een ou- teurderige Horszei als je daar kwaad over maakt *st niet. Is Luilak dan pas geslaagd als je alles on to boter, mayonaise, tand- 'üen ik weet niet wat voor JP kleddert? Gejat uit de bst of in grootverpakking 'echt Donder toch op. schreef je met zeep °P het raam, maakte 'ink zootje herrje en er -!00k wel het een en ander of' makkelijk zat. Maar dit ^te,oze misbruik van e'Z0u verboden moeten ton. Dit folkloristisch ge- ls eigenlijk volledig ach- Wd. vandaar waar schijn- (domme en zinloze klie- Sommige panden in Ur9 zitten nog vol met rie- Wèl geld storten voor rende vluchtelingen. lèn ouders) gebruik «and en smeer die boter rood. Smakelijk... ge publieke tribune bleek het bestemmingsplan in de huidige vorm zeker niet aan ieders wensen te voldoen. De concept-versie uit 1992 bleek inhoudelijk alweer op tal van pun ten verouderd. Dat geldt met na me voor het vastgestelde aantal recreatieve slaapplaatsen (43.235), dat gezien de heffing van toeristenbelasting hoger moet zijn. Dick Drijver (Texels Belang) wees de wethouder op het colle geprogramma, waarin de ruimte is geschapen tot de bovengrens van 47.000. CDA'er Jan Koolhof werd bij zijn wens recreatieve appartementen in boerenschuren te mogen bou wen door Schilling op zijn wenken bediend. Volgens de wethouder werkt zijn afdeling aan een derge lijk voorstel, evenals de verruiming van het kamperen bij de boer naar acht standplaatsen. Om bollenbe- drijven meer mogelijkheden voor huisvesting van seizoenskrachten te geven, beloofde Schilling hier „welwillend tegenover te staan". De sprekers waren het erover eens dat het buitengebied zoveel moge lijk agrarisch moet blijven. Stich ting van een nieuw bedrijf moet alleen kunnen als dit levensvat baar is, dus van een bepaalde om vang. Dit om ongewenste dichtslibben van het platteland met woningen te voorkomen. Dick Drijver vond wel dat een stoppen de boer zelf de vrijheid moet hou den aan wie en tegen welke prijs hij zijn bezit verkoopt. Strandpaviljoen Mart Nouwen van strandpaviljoen paal 19 beklaagde zich vanaf de Lees verder pagina 5 De ingelaste bespreking van het bestemmingplan buiten gebied door de raadsleden werd woensdagavond be moeilijkt door een schrijnend gebrek aan concept-exempla ren. Zowel de pers als de talrij ke toehoorders beschikten niet over de jongste versie luit 1992), terwijl Jaap Vlaming (Groen Links) per ongeluk een verouderd boekwerk uit de kast had getrokken. Over el- kaars schouders heen kijkend moesten de toeschouwers de materie volgen met een exem plaar dat bereidwillig was af gestaan door een ambtenaar. Die van mij is wel te huur", dreef CDA'er Jan Koolhof de spot met schaarste. Een 1V2 -jarig Texels jongetje werd woensdagmiddag aan het hoofd gewond, toen hij bekneld raakte onder een wiel van een door zijn vader bestuurde tractor. Met ern stig schedelletsel werd het kind ijlings naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam overgebracht. Giste ren verkeerde hij buiten levens gevaar. Het drama speelde zich af om streeks drie uur op het strand bij paal 9. De vader, een inwoner van Den Hoorn, was bezig met de plaatsing van zijn strandhuisje. Hij maakte daarbij gebruik van een tractor met hefinrichting. Zijn zoontje speelde in de buurt. Getui gen verklaarden tegenover de poli tie dat de vader het knaapje voortdurend in de gaten hield. Desondanks kwam het kind toch te dichtbij en raakte met zijn hoofdje onder een voorwiel, waar bij het werd weggedrukt in het rul le zand. Een toevallig aanwezige Duitse arts verleende eerste hulp, in af wachting van de ambulance die snel ter plekke was. De arts ging ook mee aan boord van de zieken wagen om assistentie te verlenen. Mede dankzij Teso, die de boot had laten wachten, arriveerde de ambulance in recordtijd bij het Gemini-ziekenhuis. Het slachtof fertje werd direct doorgestuurd naar Amsterdam. I M ADVERTENTIE Bij de Texelse Courant van Den Burg, De Koog en Oudeschild zit van daag een programma lijst met de nieuwste zenders op de kabel. I.M ADVERTENTIE J) ltd Jut. PGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10885 VRIJDAG 27 MEI 1994 wave Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 91 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 rtrtentles/abonnementen telefoon (02220) 62600. ijjctie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, efoon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. lede buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein Oen Burg, telefoon (02220) - 15639. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel Oplage 7200 Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse num mers f1,40. SERVICE CENTER TEXEL drogisterijen Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van de on derstaande bedrijven. Met veel enthousiasme wordt de schep gehanteerd om de nieuwe boom een plaatsje eerste ballonnen gaan de lucht in, maar de meeste komen helaas niet ver te geven (Foto's Tfsso de Graaft) Horszei Kindervriend Coevert wordt aandachtig bekeken, terwijl hij de schaar in het lint zet. Foto Horry de Graaf) jes plus de 10% uitbreiding, die krachtens het bestemmingsplan is toegestaan. De schuur is voorzien van een betonnen vloer met roosters voor het vee. Afgezien van de meterkast voor de electrici- teit.zijn er geen vertrekken in afge schut. Hoogenbosch kan een bescheiden premie krachtens de gemeentelij ke bijdrageregeling voor het oude land van Texel tegemoet zien. Van toeristen en andere voorbijgangers verneemt hij veel lof voor zijn ini tiatief. Hij hoopt op navolging, want hij ziet herstel van het Texel se landschap als een groot econo misch belang. Naast de nu gereed gekomen stolp ligt het vierkant van de on langs gesloopte boerderij Mont Rosa uit Den Burg, wat een enigs zins slordig beeld oplevert. Maar ten kocht het omdat hij het zonde vond dat het anders zou worden verbrand, maar weet nog niet wat hij ermee zal doen. „Misschien is er een koper die er iets mee kan restaureren", zegt hij. De eigenaar van een vakantiepark aan de Bosrandweg in De Koog betrapte vorige week op een avond enkele jongens bij een bun galow. Ze hadden uit een schuurt je twee jerrycans benzine gestolen en die leeggegoten. De man kon voorkomen dat ze de brandstof aanstaken. Hij wilde geen aangifte doen bij de politie. Aanwinst voor het Texelse landschap Er is wat touwtrekken met de ge meente aan vooraf gegaan, maar het eindresultaat is een aanwinst voor het Texelse landschap. Aan de Rozendijk staat sinds kort een oud lijkende, maar gloednieuwe stolp, gebouwd op initiatief van horecaondernemer Maarten Hoo genbosch van de naburige „Catharina-hoeve". Maarten had een schuur nodig voor opslag en voor het stallen van zijn hobbyvee. Van buurman Veeger nam hij een terrein van ca één hectare over met enige bouw vallige opstallen. De bedoeling was deze schuurtjes door één nieuw gebouw te vervangen. Het eerste plan voor een efficiënte, be taalbare, maar buitengewoon lelij ke schuur vond bij de gemeente geen genade. Hoogenbosch kon toen gebruik maken van het recht om de bestaande rommelige schu ren in stand te houden en te verbe teren, waarmee echter niemands belang was gediend. Het eind van het lied was dat Maarten een tra ditionele Texelse schuur bouwde en de aanzienlijk hogere kosten voor lief nam. Hij zette zelf de ideeën daarvoor op papier, na het bestuderen van geschriften over Hollandse boerderijbouw en liet het ontwerp uitwerken door archi tect Jan Beerling. Ook in de bouw hadden hij en zijn vader een werk zaam aandeel, naast aannemers bedrijf Maarco-bouw. Vierkant De kern van de constructie wordt gevormd door een vierkant, ge maakt van nieuwe zwaren delen. De halfsteens muren werden op getrokken van oude gele stenen, die voor veel geld van een over- kantse handelaar moesten worden betrokken. De dakbedekking bestaat merendeels uit oud- Hollandse pannen. De top is door Niek Luiken met riet gedekt. De stolp beslaat 10,5 bij 11,5 meter, hetgeen de gezamenlijke opper- vlakte is van de vroegere schuurt- Vrolijk, feestelijk en fleurig. Zo kan de opening van de aangepaste Herenstraat en de Naai dinsdagavond in Den Hoorn worden om schreven. Toch vielen er ook enige traantjes. Ballonnen met naam kaartjes, die uit de abri aan de Stolpweg werden vrijgelaten, stegen niet op of strandden in de boom ernaast. Het kinderverdriet werd echter snel vergeten, want er was afleiding genoeg. Het openingsfeest van de heringerichte Herenstraat was een echt dorpsevenement. Onder het toeziend oog van veel Texelse hoog waardigheidsbekleders werd de straat extra aangekleed met enige nieuwe bomen. Voorafgegaan door DEK werd een mars gehouden naar de abri aan de Stolpweg. Daarna stond Gernt Coevert klaar om een lint in de Herenstraat door de knippen. De promotor van Den Hoorn hield een toespraak, waarin hij niet kon laten even te verwijzen naar zijn bijzondere proeflokaaltje aan de fraaie straat. Door hard werken en tactisch lobbyen heeft de Hoornder dorpscommissie al haar wen sen vervuld weten te krijgen. Dat memoreerde burgemeester Van Rappard. Hij had waardering voor de slimheid van de dorpsbewo ners. „Het is vast niet toevallig dat ik, achter de fanfare aan, over Klif werd geleid. Jullie vinden zeker dat die straat nu aan de beurt is...." Met de uitreiking van het eerste exemplaar van de videoband met historische beelden en een borreltje met hapje voor alle omstan ders, werden de feestelijkheden besloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1