Cjroen ^wartsjexels in het harL, )e Toekomst eist ƒ500,- per dag van gemeente N Spectaculaire vuurbal ook op Texel gezien lolang dreiging dwangsom voortduurt: ^ssis asm umraer Langeveld heeft mblemen aan 'hzelf te wijten" rijs voor oude irandweerauto XELSF-HcOURANT VERDE* IN DIT Wr Parapiloot maakt noodlanding op het vliegveld Afvlakking duin voor suppletie roept vragen op College: terrassen wel dicht om 24.00 Meteoriet zorgt voor loos alarm Volleybaldames weer naar Texel w Rotary krijgt prijs voor inspanningen voor 't Tesselhuus 2 Van den Berg op eigen benen 3 Ben Jas, een gevoelige ambulance-chauffeur 5 w Nog dit jaar verdubbeling van Bijenkorf 7 Voetbal: toernooien en de echte kampioen... 7 Inbreker gepakt Trooster stopt als dirigent van KTF GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10886 5JV®. Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 untie/abonnementen telefoon (02220) 62600. tie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ,n (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111 tie buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplem i Burg, telefoon (02220) - 15639. DINSDAG 31 MEI 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. Langeveld, eigenaar van discotheek De Toekomst in Koog, vindt dat de gemeente ten onrechte de mogelijk- houdt om hem een boete („dwangsombeschikking") ie leggen van f15.000,- per overtreding van de hinder- Volgens hem heeft de gemeente al tweemaal ver- nd zich neer te leggen bij een uitspraak van de Raad van te. Gisteren draaide Langeveld de rollen om. Tijdens een rzitting bij de Raad van State in Den Haag eiste hij dat lemeente een dwangsom moet betalen van f500,- per dat de boetemogelijkheid niet is ingetrokken. Witte, hoofd afdeling milieu de gemeente, verklaart dat geveld de problemen aan zich- heeft te wijten. „Hij heeft zijn kjes niet voor elkaar. Na de vo- uitspraak van de Raad van ie bleek uit een meting dat De lomst wéér geluidoverlast lorzaakte. Vandaar dat er i reden was om de dwang- ibeschikking in te trekken." te wijst erop dat deze gang zaken in overeenstemming is öens een show van oude andweerauto's in Heerhu- ftvaard heeft de Bedford, die fee jaar geleden door het tólse korps werd gerestau- :(d, de eerste prijs gehaald de categorie „opgeknapte ikautospuiten". De uit 53 daterende wagen ein- ]de bovendien op de derde Mts van alle 90 deelnemers. »r de trotse chauffeurs •eo Kuip en Huug Snoek 3s de uitverkiezing een implete verrassing. „We gin- ngewoon heen voor de vie- ig van het 125-jarig lüeum van de brandweer 3', maar pas in Heerhugo- hoorden we dat er prij- n aan verbonden waren", lus Snoek. I«t tweetal beleefde een ooie dag, want het défilé k duizenden toeschouwers veel waardering hadden or de talrijke oldtimers. Ook derweg trok de Texelse dford veel bekijks. I.M. ADVERTENTIE T- e bezorgers verspreiden bag met de Texelse "Mt een folder van rg/P-» PRESENT. Boek- en kantoorboekhandel Langeveld en de Rooy Parkstraat 10. Den Burg Telefoon 02220 - 62610 Fax 02220 - 14111 IM advertentie 15 liter t-29 voor 199 meer aanbiedingen onze "entie.0p pagina 4 met het beleid van b en w. Het college hanteert als regel dat een dwangbeschikking pas kan wor den ingetrokken als er één jaar lang geen overtredingen zijn ge constateerd. De meting waarop Witte doelt werd afgelopen zomer op 1 augustus uitgevoerd. Volgens Lan geveld betrof het een incident, waarvan zijn discotheek nu de du pe is. „Bij toeval waren de nood- deuren die dag defect, waarschijnlijk omdat men er te genaan had geschopt. Zodoende kwam er geluid door naar buiten. Nu word ik hier op gepakt, terwijl structureel in De Toekomst goed in geluidisolatie is geïnvesteerd. Dit is iets waar ik echt niks aan kan doen, maar het kost me wel n 5.000,-." Door de vingers? Kon of wilde de gemeente dit niet door de vingers zien? „Nee", zegt Witte. „Wij beschouwen dit niet als een incident. De afdeling milieu houdt om de drie vier weken ge luidmetingen, maar vaak zijn de omstandigheden niet gunstig. Dat betekent dat de pakkans niet groot is. Als we dan toch een keer een forse overtreding constateren, dan mag je gerust aannemen dat het wel méér dan eens zal voorko men." Witte geeft toe dat zonder het „incident" van 1 augustus j.l. de dwangsombeschikking inmid dels van de baan zou zijn. Hij ant woordde dit gistermiddag ook op een vraag van de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Witte noemt de opmerkelijke tegen-eis van Langeveld en diens Rotterdamse advocaat mr. H.H. Luigies „geen verrassing". „Zij ge bruiken een juridisch middel om hun doel te bereiken. Maar ik ver wacht dat het niet zo ver zal ko men, omdat ik vind dat de gemeente eerdere uitspraken van de Raad van State wél hebben na geleefd. Dat we ze niet hebben uitgevoerd ligt aan Frits Langeveld zélf." Volgens Witte heeft de tegenpartij geen deugdelijke argumenten aan gedragen. Hij betitelt het betoog van mr. Luigies als „juridische rim ram", bedoeld om aan te tonen dat het gemeentelijk beleid niet fatsoenlijk zou zijn. Langeveld legt de nadruk op het gegeven dat de gemeente tot tweemaal toe een uitspraak van de Raad van State niet ten uitvoer heeft gebracht. De dwangsombe schikking dateert al van 6 juni 1991. Raadsman mr. Luigies be toogde dat b en w deze maatregel al op 30 november 1992 hadden moeten beëindigen. De overtre ding van 1 augustus 1993 zou dan geen reden zijn geweest voor een boete. De tweede uitspraak van de Raad van State volgde op 4 de cember 1993, maar ook toen ble ven b en w weigeren de beschikking in te trekken. De uitspraak van de Raad van State valt over een week te ver wachten. Interessant is dat de zaak komende week tevens aan de orde komt in de gemeentelijke bezwaar- en beroepschriftencom missie. Alle inderhaast opgeroepen brandweer-, politie- en ziekenwa gens konden gistermiddag geluk kig onverrichter zake huiswaarts keren. Parapiloot Henk Kuiper uit De Cocksdorp maakte een geslaagde noodlanding met een kapot hoogteroer. Nadat hij op 12.000 voet veertien para's had gelost, ontdekte Kuiper dat zijn toestel niet meer wilde da len. Stijgen ging nog wel. Omdat zijn snelheid laag was, wegens het lossen van de para's, was de Cessna Caravan 1 slecht onder controle te houden. Kuiper over woog de machine boven zee te sturen en te verlaten, maar door met zijn gas te werken kreeg hij de Cessna weer beter in zijn macht en besloot hij tot een noodlanding. Havenmeesters De Bruijn en Mul der waarschuwden uit voorzorg de hulpverlenende instanties. Het veld werd gesloten voor ander vliegverkeer en agrariërs die in de omgeving aan het werk waren, werden verzocht even elders een veilig heenkomen te zoeken, voor het geval het toestel zou door schieten. Twee brandweerwagens werden in de buurt van de lan dingsbaan geposteerd. Koelbloe dig maakte Kuiper een perfecte landing. Bij nadere inspectie van het toestel bleek dat er een deuk zat in de vleugel, waardoor het linker hoogteroer werd geblokkeerd. Ver moedelijk is dit gekomen door een botsing met een vogel. De schade is zo gering dat de Cessna waar schijnlijk vandaag al weer kan worden ingezet. Een halve kilometer ten zuiden van strandslag Paal 28 is het noordelijk deel van de zandsup- pletie van start gegaan. Aanne merscombinatie De Razende Bol ligt daarmee ruim voor op het schema. De voortvarende plaat sing van twee directieketen bo venop het duin heeft bij sommigen echter de vraag opge roepen of dat zomaar mag. Voor de twee keten, naast de strandopgang, was het nodig om het duin af te vlakken. Volgens woordvoerder Mart Zijm van Rijks waterstaat Texel is er niets bijzon ders aan de hand. „Het duin was hobbelig geworden door verstui ving. Afvlakken doen we wel va ker, bijvoorbeeld ten behoeve van strandpaviljoens. De bedoelde plek is aangewezen als lokatie voor keten, zoals de bad- Het college van b en w houdt vast aan het voorstel om open, zowel als overdekte terrassen om 24.00 uur te sluiten. D66, Groen Links, Horeca Texel en TVO willen deze limiet verschuiven naar 01.00 uur, onder andere omdat dat beter aansluit bij de bestaande 1-2-3-regeling. De politie heeft de gemeente verzekerd dat een slui tingstijd van 24.00 uur door hen goed controleerbaar is. Leskisten. De stichting Pop Against Racism krijgt van de ge meente ƒ500,- als bijdrage voor het maken van leskisten voor het voortgezet onderwijs. OSG De Ho- geberg heeft al belangstelling getoond. meesterspost. De benodigde ka bels lagen er al. Vandaar dat er geen vergunning voor nodig was." Deze krant werd echter benaderd door mensen die hun twijfels heb ben of alles wel volgens het boek je is gegaan. Volgens hen heeft de plek nooit gediend voor de bad- meesterspost, die al jaren op het strand nabij de ingang staat. Bo vendien waren de kabels niet al aanwezig, maar moesten ze wor den doorgetrokken vanaf het par keerterrein. Hoe het ook zij, de zandopspuiting vordert snel. Na de afronding van de suppletie van de zuidwestkust (paal 9), is het benodigde mate rieel verplaatst naar het noorden van het eiland. Tweede Pinkster dag werd het eerste zand op- De meteoriet die zondagmorgen op verschillende plaatsen is ge signaleerd, is ook op Texel waar genomen. Door het uitzonderlijk heldere weer leek het volgens ooggetuigen alsof de vuurbal dicht voorbij het eiland scheerde. De ruimtesteen is waarschijnlijk ver boven de Noordzee verbrand of in brokstukken uiteengevallen. Fietsenverhuurder Jan Heijne had op de veerhaven op 't Horntje di rect door dat het om een meteo riet ging. „Hetwas een grote vuurkogel die met een noodgang naar beneden suisde, 's Avonds heb ik wel eens vaker zulke vallen de sterren gezien, maar overdag nog nooit. Het vuur was enorm fel. Als dit in donker was gebeurd zou de hele omgeving verlicht zijn geweest." Volgens Heijne viel de meteoriet ten westen van Texel in een steile hoek (dertig graden) naar beneden. „Nog ver voordat de vuurbal op aarde zou terecht komen doofde het licht. Het rookspoor erachter bleef nog on geveer een halve minuut zicht baar. „Ik rende naar binnen om een camera te pakken, maar toen was het al verdwenen. Voor de ze kerheid noteerde ik wel de tijd. Het Het verbogen gedeelte dat het hoogteroer blokkeerde. IFoto Tessa de Graaft) De Texelse reddingboot werd zondag omstreeks half twaalf 's ochtends gealarmeerd om dat de meteoriet boven de Noordzee voor een vuurpijl van een schip in nood was aangezien. Toen bleek dat de lichtverschijnselen langs de hele kust waren gezien, werd het alarm weer ingetrokken. Het Kustwachtcentrum in IJ- muiden ontving binnen een kwartier circa twintig tele foontjes van ooggetuigen. Zij repten over verschillende kleuren en een rookkolom. Ook de luchtvaart maakte daarvan melding. was exact 11.33 uur. Ik vraag me af of nog meer mensen het heb ben gezien." Navraag leert dat de ruimtesteen tot in Engeland is waargenomen. Brokstuk Volgens amateur sterrekundige Cees Ribbens is de meteoriet waarschijnlijk een brokstuk van een komeet. Uit getuigenverklarin gen over de omvang van de vuur bal leidt hij af dat de meteoriet wel enkele duizenden kilo's kan heb ben gewogen en door de wrijving in de dampkring is verbrand. „Maar ik denk dat er nog wel wat brokstukken in zee zijn terecht ge komen." Daglichtmeteorieten van deze om vang worden maar zelden waarge nomen. De laatste keer dat zo'n vuurbol werd gezien was de mete oriet van Glanerbrug die 's avonds insloeg. Ribbens roept Texelaars die exacte informatie over de me teoriet hebben op contact met hem op te nemen (tel. 14747). Het Nederlands damesvolleybal team belegt in de week van 13 tot 18 juni een trainingskamp op Texel, zo werd gisteren bekend. De selectie van bondscoach Bert Goedkoop verbleef ook vorig na jaar al op het eiland. De rust en fa ciliteiten die de volleybalsters op Texel aantroffen bleken toen prima te bevallen. Het resultaat was kort daarna merkbaar, toen vrij een voudig een belangrijk toernooi werd gewonnen. Ook nu is Texel uitgekozen ter voorbereiding op een topevenement. Vorige maand leek het Texelse trainingskamp nog af te ketsen, omdat het volley balteam hiervoor geen sponsor kon vinden. Gisteren was hun late aanmelding voor de Texelse insi ders dan ook een verrassing. Be doeling is dat de dames weer verblijven op vakantiecentrum De Krim en dagelijks trainen in sport hal Ons Genoegen. Rimram Vanuit de twee directieketen op het duin bij Paal 28 kunnen de suppletiewerkzaamheden goed worden gevolgd. In de verte op zee één van de zandzuigers in actie IFoto Frtns Hopmanl gespoten. Bedoeling is dat eerst 800 meter in noordelijke richting wordt gewerkt, zodat het gehele toeristische strand dan klaar is. Hiervoor zijn drie weken uitgetrok ken. Vervolgens gaat men nog 200 meter in zuidelijke richting. Daarna worden twee zandzuigers van een andere participant van de aannemerscombinatie in actie. Momenteel wordt het werk uitge voerd onder auspiciën van HAM/VOW uit Werkendam, over enkele weken worden schepen van Blankenvoort uit Bloemendaal ingezet. Die voltooien het werk tot aan de Slufter. Half augustus is de suppletie voltooid. Volgend jaar staat het kustvak van paal 28 tot een kilometer ten zuiden van de vuurtoren (Mandenvallei) op het programma. De Texelse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op heterdaad een inbreker betrapt in de Willem van Beierenstraat. De 24-jarige Utrechtenaar was even ervoor in een huis aan de Boogerd geweest, maar dat was door de bewoners opgemerkt. Die hadden snel de politie ingeseind. De insluiper was de nacht ervoor al vier woningen in Den Burg af geweest. In de Keesomlaan werd hij ook door de bewoner verjaagd voor hij zijn slag had kunnen slaan. Uit een huis aan de Jonkerstraat nam hij zo'n ƒ600,- aan vreemde valuta mee. Datzelfde bedrag, maar dan in guldens, haalde de dief uit een huis aan de Lijnbaan. In de Gasthuisstraat werd uit een woning een klein bedragje gestolen. Hoe de Utrechtenaar de woningen betrad is nog niet bekend. Hij liet geen sporen na. Hendrik Jan Trooster. Hendrik Jan Trooster is met on middellijke ingang gestopt als diri gent van het Koninklijk Texels Fanfarecorps. Reden hiervoor zijn verschillen van opvatting over be paalde zaken tussen bestuur en leden enerzijds en de dirigent an derzijds. Vrijdagavond kregen de orkestleden hierover tijdens een inderhaast bijeengeroepen leden vergadering een nadere toelich ting van het KTF-bestuur. Blijkens een persbericht van het fanfare-bestuur vormden de ver schillen van opvatting voor Trooster aanleiding om er een punt achter te zetten. Dat gebeurde twee weken geleden, waarna het bestuur de leden per brief op de hoogte stelde. Het bestuur geeft niet aan over welke zaken men het niet eens was. Ook Trooster wil er desgevraagd weinig over kwijt. Drie jaar geleden, toen hij nog maar net was aangetreden als di recteur van de Texelse Muziek- en Dansschool, was Trooster door KTF gevraagd om Piet Heertjes als dirigent op te volgen. Een paar maanden later leidde Trooster hét orkest tijdens het concert ter gele genheid van het 100-jarig bestaan. Het KTF-bestuur laat weten dat de stap van Trooster een verrassing was. „Maar we respecteren zijn beslissing. Het bestuur benadrukt dat er grote waardering bestaat voor de wijze waarop de heer Trooster de afgelopen drie jaar het orkest van de vereniging heeft ge leid." KTF gaat nu op zoek naar een opvolger. Zolang worden de de honneurs waargenomen door de reserve-dirigent, orkestlid Tam- mo Lenting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1