Ensemble-festival krijgt mooie finale Rotaryprijs geeft welkome publiciteit Vrouwen zorgen voor kunstkwaliteit KÖETTexels Nieuwe expostie Posthuys 5 Agenda Zaterdag in Burg. De Kpninghal: TEXELSE2 COURANT Concert van Rose Harmony Singers TX '71 wint uitwisseling Acht meter breed? EO jongerendag Texelaar in vliegrally Geslaagde comeback Ingrid van Lubek Actie Jozefschool bracht tien mille op Buurtbewoners welkom op het vliegveld Boerenbruiloft n krachtig arom DINSDAG 31 MEI 1994 Het Texelse koor The Rose Har mony Singers verzorgt zondag een concert in het Hervormde kerkje van Den Hoorn, aanvang 20.00 uur. Het programma bevat zowel klassieke werken als lichte 20e eeuwse muziek. Het koor, dat het 10-jarig bestaan viert, opent met klassieke compo sities van Monteverdi, Telemann, Mendelssohn, Haydn en Mozart. Daarna komt het lichtere genre aan bod, met werken van o.a. Le- har, Sullivan en Gershwin. Solisten zijn Margaret Elzinga (mezzoso praan), Marijke Witte (sopraan) en Biem Vlaming (tenor). Instrumen tale medewerking wordt verleend door Tiny Welboren (piano), Aad Bakker (blokfluit). Jan Nijman (cel lo) en Dick Schermer (blokfluit). De „Singers" staan uiteraard on der leiding van Hanny Roos. De toegang is gratis, maar na afloop is er een collecte, bestemd voor het restauratiefonds van de kerk. In het weekend kreeg ZPC TX '71 bezoek van zwemclub „de Stern" uit Midwoud. Vierentwintig kinde ren, in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar, logeerden bij gastgezinnen. Zaterdagmiddag werd doorge bracht in het bos en op het strand, 's Avonds werd fanatiek school slag en rugslag gezwommen Sebastiaan Ran verbeterde daarbij het clubrecord van Dennis Schouwstra op de 25 m rugslag jongens onder de 12 jaar met 0,2 sec. en bracht het op 21,0. Ook zondagmorgen werd ge zwommen en wel de vrije-, schooi en vlinderslag. Na de wedstrijden bleek dat Texel deze uitwisseling had gewonnen, maar het belan grijkste was dat vele vriendschap pen werden gesloten en hernieuwd. Menig voorbijganger kijkt ver baasd en vervolgens lachend naar het verkeersbord aan de ingang van de heringerichte Herenstraat. Vlak voor de paaltjes, die nauwelijks drie meter uit elkaar staan, lijkt te worden aangegeven dat ver keer van meer dan acht meter breed niet welkom is.... Zo dom zijn ze echter met bij de gemeente. Het bord bete kent namelijk dat verkeer lan ger dan acht meter de straat met in mag. IFoto'Tessa de Graaft Gouverneur Leo Moscou (rechts) overhandigt de bij de prijs behorende oorkonde aan voorzitter Piet Kolkman van de Rotaryclub Texel. IFoto Harry de GraafI kunnen slagen. De Texelse club gaat binnenkort telefonisch spon sors werven. Gouverneur Leo Moscou vertelde dat de districtsraad al snel had vastgesteld dat het Tessel- huusprojekt voldoet aan alle crite ria voor toekenning van de Award. Een belangrijke voorwaarde is dat de leden niet alleen financieel over de brug komen, maar ook zelf de handen uit de mouwen steken. In het district is één andere club die ook zo'n prijs kreeg: de club Amsterdam-Sloterdijk voor een project gericht op de opvang van zwerfkinderen. Dóórgaan Kees Graaf, lid van de Texelse Li- onsclub en voorzitter van de stich ting Texelvakantie Gehandicapten, greep de gelegenheid aan om te wijzen op de noodzaak van voort zetting van de gehandicaptenva kanties in het Tesselhuus. Voor de kinderen en hun ouders is het ge weldig dat die mogelijkheid er is, maar het kleinschalige Tesselhuus komt niet in aanmerking voor overheidssubsidie zodat het hele maal door particulieren gedragen moet worden. Dat is niet eenvou dig, maar het kan. „Dit moet door gaan, hoe dan ook. ledereen moet de schouders eronder blijven zet ten", aldus Graaf. „Jullie doen waarin jullie geloven en jullie geloven in wat jullie doen". Aldus president Robert R. Barth van Rotary International in een brief aan de Rotaryclub Texel bij de toekenning van de „Signifi cant Achievement Award" aan deze club. De brief werd dinsdag avond in De Lindeboom voorgele zen door districtsgouverneur Leo Moscou uit Heiloo bij de uitreiking van deze prijs. De Texelse Rotary club heeft de onderscheiding te danken aan de inspanningen voor de instandhouding van het Tes selhuus. Dit vakantiehuis voor zwaargehan- dicapten functioneert nu al tiend jaar en geeft vooral vakantieplezier aan kinderen die lijden aan onge neeslijke spierdystrofie. Het slui tend maken van de exploitatie vraagt voortdurend veel inzet en actie. Niet alleen Rotary (o.a. met de jaarlijkse kledinginzameling Geef Max de Zak) maar ook de Texelse Lionsclub (met de wel haast beroemde jaarlijkse Lions- veiling) spannen zich in. Bij de uitreiking van de prijs waren daar om ook de Lions vertegenwoor digd evenals de vrouwen die met de verkoop van boeken en andere spullen ook al heel wat geld voor het goede doelbijeen hebben ge bracht. Pioniers Voorzitter Piet Kolkman van de Texelse Rotaryclub bracht in herin nering hoe drie Texelse rotarians in de jaren 80-81 hun schouders zet ten onder het Tesselhuusproject: Siem Kooij, Gerrit de Haan en Jan Stolk. Het ideaal was niet alleen vakantie mogelijk te maken voor spierdystrofiepatiënten, maar daarmee ook hun ouders even te verlossen van de permanente zorg die deze kinderen nodig hebben. De Texelse Rotaryclub zat niet te wachten op de Award van de in ternationale Rotaryorganisatie, maar is toch wel blij met de publi citeit die het oplevert omdat daar door nieuwe acties voor de instandhouding van het huis beter Texelaars die zaterdag naar de EO jongerendag in Utrecht willen, kunnen erheen met een bus die vanuit Den Helder vertrekt. Voor informatie en/of deelname kunnen zij contact opnemen met J. Beek man, tel. 13495, of H. Ellen, tel. 12598. De jaarlijkse jongerendag vindt plaats in stadion Galgen waard en heeft als thema „Mas kers af". Sprekers zijn o.a. Henk Binnendijk, Gert van den Bos en Kees Goedhart. Daarnaast zijn er optredens van artiesten als de Zweedse zangeres Carola, de Amerikaan Henny Marks en de Nederlandse gospelzanger Ralph van Manen. Slot stuk. Het slot van de voor deur van een winkel aan de Ste nenplaats is vernield. Er is echter geen inbraak gepleegd. Machine. Voor het schoonma ken van de Beatrixzaal wordt voor zo'n f3000,- een schrob- zuigmachine aangeschaft. Tot nu toe werd het dweilwerk met de hand gedaan. Vrouwen voeren de boventoon in de door ex-wethouder van cultu rele zaken mevrouw Krijnen-Baijs geopende expositie in galerie Het Posthys in De Koog. Door de hoe veelheid. het vakmensschap en de gevarieerdheid van hun werk stelen de drie vrouwelijke kunste naars de show. Een verdiende ereplek in de galerie heeft Monica van Rijn (1950) met werk dat met hartstocht en voor namelijk vanuit het onderbewuste geschilderd is. De schilderijen van Monica, die tot haar vijfentwin tigste in de Verenigde Staten heeft gewoond, in olieverf en acrylverf zijn abstrakt-expressionistisch. Op het eerste gezicht lijkt haar werk non-figuratief maar soms duiken er herkenbare figuren in op die de kijker echter nog voldoende ruimte laten voor eigen interpretatie. Er is geschilderd in stoere kwaststre ken met als kontrast tere penseel- lijnen die in kombinatie met de delicate kleurenkombinaties het werk spiritueel maken. Door de zich soms buiten het beeld voor tzettende komposities lijken de schilderijen uitsnedes uit een gro ter geheel wat enigszins tegenge werkt wordt door passepartouts en lijsten. Toch zijn de meest intrigerende werken de twee met een komposi tie die binnen het beeldvlak blijft namelijk Moonphases I en II. Ze vallen op door de uitgekiende komposities, de subtiele verhou ding van vormen en de schitteren de kleurenkombinaties. Heden en verleden Gea Karhof (1945) voor wie de bo venverdieping werd ingeruimd, laat uitsluitend etsen zien waarin ze heden en verleden poogt te overbruggen. Afbeeldingen van Egyptische farao's, Maya's, Azte ken, Middeleeuwse jonkvrouwen, jagers uit de prehistorie worden gekombineerd met die van Micky en Minnie Mouse, Peter Pan, Mari lyn Monroe en Grace Jones. Ver bindend element tussen de tijden vormen oude teksten en eigen dagboekaantekeningen in spiegel schrift. Typisch voor het werk van Karhof zijn de kombinaties van uit gezaagde etsen en blinddrukken (afdruk zonder inkt waardoor je in het papier reliëf krijgt). Ook kleurt zij haar etsen vaak met de hand in wat de uniciteit verhoogt. De ver binding van vroeger en nu komt wat geforceerd over door de wille keurigheid van de kombinaties en vooral omdat het heden gesymbo liseerd wordt door coryfeën uit een fictieve wereld nl. die van strip, film en muziekclip. Onze tijd wordt hiermee afgedaan als een schijnwereld waarvan de verte genwoordigers zich tot die van vroeger verhouden als kitsch tot kunst. Door deze oppervlakkige verwerking wordt de interessante en gedetailleerde vormgeving ge degradeerd tot een plat plaatje. Glaswerk Barbara Molnar en haar man Pavel Molnar, beiden in Tsjechoslovakije geboren, exposeren glaswerk; Barbara vazen en schalen, Pavel kleine objekten. Het werk van Bar bara is het meest interessant. Haar glaswerk is eenvoudig van vorm, schematisch van versiering en sober van kleur waardoor het intrigeert. Dat van Pavel bestaat uit een dubbele laag glas waartus sen in dunne lijnen figuren zijn ge schilderd. De zo'n 25 cm hoge objekten stellen soms hoofden voor of zijn eenvoudige vormen als driehoeken met figuren die het een surrealistisch vleugje meege ven. De Fransman Henri Durrenberger Havenmeester Ed de Bruijn heeft zaterdag meegedaan aan de Isacar-rally. Dit is de grootste vlie grally in Nederland, die eens in de twee jaar wordt gehouden. De Bruijn werd vergezeld door naviga tor Coert Munk en vloog in een Er- coupe uit 1947. Dit toestel is het enige in zijn soort in Nederland en tevens het oudste dat meedeed aan het evenement. Aan de rally werd meegedaan door militairen en burgers in 131 vliegtuigen. Onder de deelnemers bevonden zich Prins Bernhard, Willem Alexander en Pieter van Vollenhove. Vanaf Texel werd koers gezet naar Eelde en vlieg veld Deelen. Onderweg moesten diverse navigatie-opdrachten wor den uitgevoerd en op de vliegvel den werden speciale doel-lan- dingen gemaakt. De uitslagen zijn nog niet bekend. De Texelse triatlete Ingrid van Lu- bek heeft tijdens een internationa le kwarttriathlon in Londonderry (Noord-lerland) beslag gelegd op de tiende plaats. Het was voor het eerst na een lange blessureperiode dat ze weer aan een triathlon deel nam. De prestatie stemde Van Lu- bek tevreden. Als lid van een landenploeg, bestaand uit twee dames en twee heren, had ze haar steentje kunnen bijdragen op het zware (heuvelachtige) parcours. Op de slotafstand, 11 km lopen, keek ze eerst de kat uit de boom om zich met te forceren. Toen het soepel bleef gaan, versnelde de Texelse in de laatste kilometers. Mede dankzij haar tijd eindigde het Nederlandse team als tweede achter Schotland. Komend week end behoort Ingrid van Lubek tot de deelneemsters aan het Neder lands kampioenschap in Asten. Dinsdag 31 mei In Cinema Texel draait om 19.00 uur „Sister Act 2" en om 21.15 uur „In the name of the father". Woensdag 1 mei Om 9.30 uur begint in het Kruisgebouw aan de Witte- kruislaan in Den Burg een kof- fieinloopochtend over „Hoe bevalt het ouderschap?". In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Aladdin", om 16.00 en 19.00 uur „Sister Act 2" en om 21.15 uur „In the name of the father". Donderdag 2 juni Het IVN Texel houdt een plan- tenexcursie. Verzamelen t 19.30 uur op de parkeer^ aan de Mokweg bij Horsmeertjes. Vrijdag 3 juni De Waddenruiters/Kleppeij, hebben ledenvergadering manege Akenburg, aanv? 20.00 uur. Hoogwater te Oudeschl Di. 17 Wo. 18 Do. 19 Vr. 20 Za. 21 Zo. 22 Ma. 23 Di. 24 0.24 en 12.54 0.57 en 13.44, 2.00 en 14.44 2.57 en 1610 4.47 en 17,40 6.10 en 18.34 7.05 en 19.34 8.20 en 20.45 Aan het strand is het ongeveer er uur eerder hoog water. De zon ken 22 mei op om 5.35 en en gaat en om 21.37 u. 18 mei eerste kwanj 20 mei Doodtij. (1949) exposeert keramiek in de vorm van panelen, schalen en en kele objekten in de vorm van mensfiguren. De laatste boeien door opvallende kleurenkombina ties en opmerkelijke vervormin gen. In de sous-sol hangen schilderijen van Lolke van der Bij (1949) en verspreid over de galerie en in de tuin staan zijn beelden die alle van roestvrijstaal zijn gemaakt. Het matte, gladgepolijste staal is ge vormd in sobere, soms geometri sche vormen. Door de fraaie en vloeiende welvingen van het har de staal ontstaat er spanning. In sommige gevallen laten zich in de vormen dieren herkennen als pin- guin en reiger. Omdat de gekozen abstrahering nauwelijks uitstijgt boven schematisering is het ge voel de vormen al eens eerder ge zien te hebben groot. Dezelfde frictie tussen abstraktie en rea lisme doet zich voor'in zijn schilde rijen. Daar waar zich uit de abstrakte achtergrond realistisch geschilderde dieren losmaken wordt zijn werk absoluut voorspel baar Van der Bij heeft het realisme niet nodig om de aandacht te trek ken. .Deze boeiende, afwisselende en intrigerende tentoonstelling valt nog te bezichtigen tot 15 juli. Henk Arendsen Na drie leuke en drukbezochte voorronden breekt zaterdagavond de finale aan voor het eerste Texelse ensemble-festival. Tien muziekgroepjes zullen in de Burg. De Koninghal uitmaken wie er met de eerste prijs vandoor gaat. De muzikale optredens worden afgewisseld door ballet en dans. De Texelse Muziek- en Dansschool voert om het jaar een groot opge zette show uit. Vorig jaar was dat nog het geval, zodat er ditmaal ruimte was voor iets anders. Dat werd het ensemble-festival. Het idee sloeg aan, want twintig groepjes schreven zich in. De sponsorloop, rommeltjes- markt en fancy fair die de Jozef school het afgelopen weekend hield om geld bijeen te brengen voor de afronding van de verbou wing van de school, is een groot succes geworden. Er kwam meer dan f10.000,- binnen; na aftrek van kosten blijft daar f9300,- van over. „Deze opbrengst heeft al onze verwachtingen overtroffen", aldus Ina Schrama, die actief was bij de organisatie van de actie. „We kun nen nu in vijf lokalen een zoldertje aanbrengen en de hogere groepen krijgen ook de prikborden die ze graag willen voor het tentoonstel len van werk. Dat betekent dat al onze wensen worden vervuld". De sponsorloop werd vrijdag al ge houden. De 28 leerlingen van groep zeven liepen maximaal ze ven rondjes om de school en lieten zich per rondje betalen door fami lie en kennissen. De kinderen ren den zich rot en brachten f1600,- bijeen. Bij de fancy fair van de vol gende dag bracht vooral het Rad van Avontuur veel geld op. Fons Huisman, een van de leerlingen, won de fiets. De andere hoofdprijs (een rondvlucht voor twee perso nen boven Texel) ging naar Cyn thia van der Reyken en Joyce Jongejan. Ook het springkussen bracht veel geld in het laatje en hetzelfde geldt voor het „restau rant" waar de bezoekers met kof fie, cake, soep en andere lekkernijen de inwendige mens konden versterken. Op de rom- meltjesmarkt werden goede zaken gedaan. Muziekschool-leerlingen van alle leeftijden, Hogeberg-scholieren en anderen deden mee. In de voorronden waren allerlei combinaties te bewonderen, varië rend van klassieke bezettingen (piano-cello-viool) tot blazers (o.a. De Rampestampers, het orkestje van koperdocente Betty Bakker, en drie „Blues Brothers"-achtige jongens op trombone) en een slag werkensemble. Ook popmuziek ontbrak niet dankzij de deelname van scholierenband „Desercrati- on". Met hun „gotische death me tal" zijn zij één van de tien acts, die tot de finale wisten door te dringen. Bijzonder waren voorts een ensemble van tien fluitspelers en een combo onder leiding van Maarten Elzinga, die hiervoor een eigen compositie schreef. Beide groepen zijn zaterdagavond te be luisteren. Lage drempel Muziekschool-directeur Hendrik Jan Trooster is blij met het brede aanbod. „Het blijkt een stimulans om samen een optreden voor te bereiden. Sommigen zijn al tijden samen bezig om een moeilijk stuk onder de knie te krijgen of et' ke presentatie in elkaar te 4 en." De deelname van popband juicht hij toe. „De ziekschool wil niet ver van dei bands af staan. We willen dei juist verkleinen. Dat ze hei durven, vind ik hartstikke Ie. Trooster vindt het ensei festival een goed voorbeeld culturele activiteit met een drempel". Zulke activiteit» creatief gebied waaraan led; kan meedoen, hebben vol hem de toekomst. „Terug n gevoel is belangrijk in deze Aan het ensemble-festival m dat de samenwerking een te de energie losmaakt, die ovb op anderen. Zang, dans enrc zijn belangrijke middelen w jeugd op te peppen." Zomer opl De bijdrage van de balletaü bestaat zaterdagavond uit korte optredens. De chorea van de dansjes staat in het; van „Zomer op Texel". De [f tijdens de voorronden gete door drie muziekschooldoc« Zaterdag is er een onafhari jury, bestaande uit Martin ói jer (voorzitter Radio Texel: Barnard (muzikant/componj Rob Valkenburg (maker th produkties). Zij zullen lettem samenspel (o.a. zuiverheid;: en reactie op elkaar) en ooki presentatie (aankleding, or; teit en voordracht). De fin* gint om 19.30 uur. Zoals reeds aangekondigd in de polder-dorpskrant „Achter de Ru- gediek" gunt het vliegveld de buurtbewoners morgen een kijkje achter de schermen. Van 15.00 tot 19.00 uur kunnen de bewoners van de Postweg, de Hoofdweg, de Zanddijk, de Muyweg, de Slufter- weg en de Oorsprongweg zich bij het vliegveldrestaurant melden voor een gratis consumptie, waar na ze door de diverse gebruikers van het vliegveld kunnen worden rondgeleid. Bij het Paracen- trum/Tessel Air kunnen ze zien hoe een parachute wordt gevou wen en na een rondleiding door het centrum heeft het parachu tespringen echt geen geheimen meer voor de buurt. De zweef- vleigclub zal hun hele hebben en houwen buiten zetten en diverse leden geven tekst en uitleg over de geneugten van het motorzweven. De havendienst tenslotte laat zich ook niet onbetuigd en leidt de buurtbewoners in groepjes door het (nog niet bestaande) lucht vaartmuseum, waarbij sterke luchtvaartstaaltjes te horens zijn. Het spreekt vanzelf dat vragen mogen worden geste op deze middag alles aan de te komen van het in 1937ges te vliegpark „Vlijt" wat inrrd is uitgegroeid tot een inter naai vliegveld, waar heel vee derlandse, maar vooral buitenlandse piloten c toe vliegen. Aan de erehaag die college dag voor landbouwer Flip 8 en zijn bruid Baukje Kuiken hadden opgestelde luchtje. De drijfmestwagem aan de trappen van het gen huis herinnerden aan bozeti in de tachtiger jaren, toe Texelse boerenstand zijn afreageerde op de gevel vï raadhuis. Het krachtvertoiï ditmaal mqt zachtaardige ling op de Groeneplaats nee Nadat bruid en bruidegom I verlaten van de trouw zee1 hadden genomen van de spfi op de tanks, lieten de agrarti gemeentehuis onberispelijk IFoto Gerard r"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2