Cjrotn "ZwartsJexeU in het hart. ^rbouwing schouwburgzaal staat op losse schroeven Politiek verdeeld over aankoop van polderhuis N a'Mililfflil Gemeente wijkt af van eerdere afspraken" sun-milk Zwart m Groen B en w: pand voor Historische Vereniging Bunker weer overeind timmer 40 KRASLOTEN ouder: schuld niet aan ons voor omzetten jlubber Schans I—Qorszel Boter 2 Poster: Ronduit onverantwoord Isunmilk faktor 4 500 ml faktor 4 Zojuist getest als voordelige keus! EefU %oeMu)C(p, 't luvhJ. Twee oud-Texelsen in medische post Motorrijder gevallen Bromfietser gewond VERDES IN DIT Aandelenspel levert Texelaars droomwinst Autocrossbaan wordt waarschijnlijk verplaatst w Boerderij Jachtlust voortaan Vogelvreugd w Gerbrand Poster lost „groene belofte" in Talk of the Town opnieuw in opspraak Nieuwe trainer Texel heeft discipline hoog in vaandel TEXELSE ^COURANT Frustratie tgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, )en Burg, telefoon (02220) 62600 •s/abonnementen telefoon (02220) 62600. arkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ,2220) 62620, faxnr. (02220) 14111 uiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein g, telefoon (02220) - 15639. HT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10887 VRIJDAG 3 JUNI 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs f49.95 per half jaar. Losse num mers ƒ1,40. t ernaar uit dat de schouwburgzaal van De Linde- straks niet optimaal kan worden gebruikt. Reden 1 Is dat kandidaat-koper Klaas Fris niet akkoord gaat voorwaarden waaronder de gemeente financieel wil sn in de isolatie van de zaal. De gemeente zou afwij- i eerder gemaakte afspraken, waardoor Fris onaan- are risico's loopt. kgraaf. financieel advi- Fris, heeft de gemeente eek schriftelijk op de gesteld. Wethouder Nel ran 't Veer (welzijn) was md nog niet op de hoog- brief, maar zegt in een ■actie dat de gemeente rente trekt ƒ2.500,- uit omgraven van een berg lit de buitengracht van de Dat gebeurt op verzoek in Jansen, die in de berg materiaal verwacht te folgens Jansen is haast met het karwei, want de irdt binnenkort weer ge- ar de restauratie van het igswerk. „Sieme Daal- met z'n mijndetector uit ste laag al het nodige op- Maar dieper dan een iter kan hij niet zoeken." >erg om te zetten, hoopt cherven, munten en ko lden. het al gelezen? Wat nou van dat tv- ima? Klopte toch geen i.' Verkeerde namen 1e mensen, niet goed ird, helemaal fout. het nieuws, we kun- maar niet genoeg van Iedere Tesselaar glimt els we weer eens de media hebben ge let is goed voor onze ekendheid en ons Maar het deugt zelden. >ben altijd wat te zei- het niet overeenstemt 's persoonlijke beeld Texelse werkelijkheid. stadse" journalist tie m de juiste verhou- of is hij ook altijd be deeld en manipuleert Nieuws naar zijn opvat - Bestaat dat eigenlijk Bctieve berichtgeving? rdt nog verwarrender oud-Tesselaar in een v terugblikt op zijn of op het eiland. Dan /eer zonodig worden ld wat „men" graag )ver eilandbewoners: '00r alles wat anders nburgerlijke obsessies dat wel zo? Waar- teggen dergelijke op en meer over die persoon, dan over teen hier. Tesselaars open en ruimden- 'et kan ons het ook ei- ohelen. Hij die boter '°°fd heeft, werpe de een (of zo iets). O, ja! )r één pand in Den n°g steeds een pak Horszei h ten onrechte de zwarte piet krijgt toegespeeld. De kopende partij toont zich zeer teleurgesteld, maar blijft wel po gingen doen om De Lindeboom over te nemen. In samenspraak met o.a. bank en financiers wordt bekeken in hoeverre dat nog haal baar is. Nu wordt afgezien van het isoleren van de zaal en de daar mee samenhangende gemeente subsidie, komen de kaarten anders te liggen. Bestudeerd wordt welke gevolgen dat zal hebben op de toekomstige exploitatie en of het nog interessant is voor Fris om er in tp stappen. „Aanvankelijk verlie pen de onderhandelingen vlot. Binnen twee maanden na de eer ste contacten eind vorig jaar be reikten we overeenstemming met de gemeente over de schouw burgzaal. Vanaf het moment dat de afspraken in contract-vorm moesten worden gegoten, is het fout gegaan", stelt Dijkgraaf. „Op 6 december 1993 was de eer ste bespreking, op 18 januari 1994 volgde een door b en w goedge keurd besluit en op 11 februari ging het seniorenconvent van de gemeenteraad in principe akkoord, mits het definitieve contract met méér bindende bepalingen zou omvatten. Ons werd gévraagd het eerste concept van het contract te schrijven; reeds op 16 februari zonden wij dat de gemeente toe. Pas twee maanden later, op 13 april, kregen we zonder enige toe lichting een volstrekt afwijkend nieuw voorstel terug, dat door de gemeente in samenwerking met een externe jurist was samen gesteld." „De bestudering van dat stuk le verde direct twee vragen op. In de eerste plaats kunnen we nergens uit afleiden dat de opstellers ken nis hebben genomen van ons eer ste concept. De daaraan bestede tijd en kosten waren dus verspil ling. Zo gemakkelijk beschikt de gemeente blijkbaar over de midde len van de particuliere onderne mer. De tweede, nog ernstiger vraag was of de opstellers eigen lijk wel kennis hadden genomen van de gevoerde correspondentie en het b en w-besluit van 18 ja nuari." Naar aanleiding van het commen taar van Dijkgraaf en Fris op deze gang van zaken werd opnieuw overleg gevoerd. Hier en daar is toen aan de inhoud gesleuteld, maar volgens Dijkgraaf bleef de gemeente op drie kardinale punten afwijken van de eerstgemaakte af spraken. Hij legt de schuld mede bij de betrokken ambtenaren. „Eén ambtenaar die de besprekingen heeft bijgewoond, de correspon dentie voerde en het besluit van b en w voorbereidde, koos mijn zij de. Twee andere ambtenaren -de opstellers van het contract- hiel den er echter een andere interpre tatie op na." Maximum? Eén van de drie belangrijke punten betreft de hoogte van de investe ring, die met het isoleren van de zaal is gemoeid. Uitgangspunt is ƒ500.000,-. Volgens Dijkgraaf is dit bedrag als „voorlopige reke neenheid" in de onderhandelingen meegenomen, omdat men nog niet wist hoe groot de totale wer kelijke kosten zouden bedragen. Dijkgraaf stelt dat het de bedoe ling was dat de gemeente op basis van het uiteindelijke bedrag de jaarlijkse subsidie zou bepalen. In Lees verder pagina 5 De gemeente wordt waarschijnlijk toch de nieuwe eigenaar van het polderhuis aan de Vismarkt. Nadat het vorige colle ge van aankoop afzag is het huidige bereid ƒ518.750,- te investeren in het gebouw. De exploitatiekosten moeten grotendeels gedekt worden uit verhuuropbrengsten. Zowel de Historische Vereniging als Langeveld de Rooy hebben zich als potentiële huurder gemeld. Het college stemde niet unaniem voor de aankoop. Wethouder Ger- brand Poster (financiën) was te gen. „Ronduit onverantwoord. De kosten van de exploitatie van het gebouw zijn volgens mij te opti mistisch ingeschat, evenals de verhuur. Er kan na een jaar wel een huurder afhaken. Bovendien gaan we weer een nieuwe bezuinigings ronde tegemoet. We kijken op elke afdeling of er nog besparingen mogelijk zijn. Daarmee valt dit besluit niet te rijmen. De aankoop van het polderhuis is bovendien strijdig met het collegeprogram ma. Daarin wordt juist gestreefd naar afstoting van gemeentepan- I.M. ADVERTENTIE Bel voor adressen: 05920 - 93384 De kluis waarin de vereniging historisch materiaal wil bewaren. den." Zijn kritiek betekent volgens Poster niet dat er binnen het colle ge sprake is van onenigheid. „We hebben geen ruzie, gewoon een verschil van mening. Ik heb wel begrip voor hun besluit. Die is ge nomen op gevoel voor historisch behoud. Als beheerder van de schatkist redeneer ik puur zake lijk." Wethouder Nel Eelman (cultuur) nam het voortouw tot de aankoop. „Behoud van het gebouw in de huidige vorm rechtvaardigt het in dit geval van het collegebeleid af te wijken." Stroomversnelling De kwestie kwam ook in besloten overleg tussen de fracties ter spra ke. De oppositiepartijen zijn tegen de aankoop. Erna Eelman (VVD): „De gemeentekas laat deze inves tering niet toe. Behalve de over- heidskorting krijgt de gemeente meer taken naar zich toe gescho ven. Daarvoor is ook geld nodig." Ook Dirk Terpstra (PvdA) is er niet gelukkig mee. „We krijgen De Lin deboom straks ook nog op ons bord. Dat we tegen de aankoop zijn, betekent niet dat we tegen de Historische Vereniging zijn. Maar dit gaat te ver." Toch ziet het er naar uit dat een raadsmeerderheid (8:7) met het collegevoorstel zal instemmen. Voor het zover was moest achter de schermen flink worden onder- Met een soort super blaaspijp is het zand onder de commandopost vandaan geblazen. iFoto Tesso de Graelfl Hofmann. Met perslucht werd het zand aan één kant onder de com mandopost vandaan geblazen. Een zware krik aan de andere kant deed de rest. Het afwerken van het terrein rond de post, het renoveren van de trap en het plaatsen van tijdelijke infor matieborden is het laatste deel van de eerste fase. „De volgende is het opnemen van het monu ment in een toeristische route, eventueel renovatie en het plaat sen van permanente borden met uitleg. Maar zo ver zijn we nog niet." Hofmann verklapt wel dat op 7 september de officiële hero pening van de commandopost zal zijn in aanwezigheid van hoog waardigheidsbekleders, waaron der gedeputeerde Frida van Diepen. Maar bezoekers zijn deze zomer al welkom om een kijkje te nemen bij het bouwwerk. Met een minikraan, een hoop lucht en dommekracht is de com mandopost op het oude Loods mansduin begin deze week recht gezet. Het betonnen gevaarte stond al jaren scheef als gevolg van wegstuiven van de onder grond. Enkele enthousiaste Hoornders proberen met hulp van de RST en aannemer Van Tatenhove uit Oosterend het historische bouw werk voor de ondergang te behoe den. Teso en de provincie verlenen financiële steun. „De eerste stap was het recht zet ten van het gevaarte. Het plan daarvoor blonk uit door simpel heid: je imiteert gewoon de na tuur", aldus RST-directeur Menno handeld. De jaarlijkse exploitatie lasten bedragen circa ƒ70.000,-. Uit onderhandelingen met de po tentiële huurders maakte het col lege op dat de verhuuropbrengst ƒ40.000,- per jaar kan belopen. De resterende ƒ30.000,- zou de ge meente moeten bijleggen. Dat bedrag was de Texels Belang- fractie te hoog. Toen de Histori sche Vereniging zich volgens ge meentesecretaris Piet Zoon alsnog bereid toonde ƒ5000,- extra te be talen, raakten de ontwikkelingen in een stroomversnelling en ging Texels Belang alsnog akkoord. Het college verwacht de resterende ƒ25.000,- uit fondsen en donaties „bijeen te kunnensprokkelen". Lees verder pagina 5 De medische post in De Koog wordt deze zomer bemand door twee artsen van Texelse komaf. Het zijn Nelda de Grave en Carien Manuels, die op Texel opgroeiden en momenteel in Amsterdam wo nen. Beiden zijn kort geleden af gestudeerd als huisarts. De post, die bestemd is voor toeristen, gaat maandag 27 juni van start. De op Texel geboren en getogen Nelda de Grave (32) studeerde medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam en was twee jaar werkzaam als arts-assistent in het Medisch Centrum Alkmaar. Vorig jaar augustus voltooide ze de opleiding tot huisarts en is sinds dien op zoek naar een eigen prak tijk ergens in den lande. Intussen probeert ze meer routine op te doen en solliciteerde daarom naar de functie in De Koog. Carien Manuels (29) haalde op 26 april j.l. haar bul aan de Vrije Uni versiteit, als afronding van de stu die medicijnen en een 2-jarige huisartsen-opleiding. Tussentijds werkte ze een jaar in een zieken- Het botert niet tussen het college en de oppositie. De afwezigheid van drie fracties bij de behandeling van het bestemmingsplan buiten gebied sprak boekdelen. Voordien zette de plotselinge legalisering van de detailhandel van vishande laar Blom en het collegeprogram ma al kwaad bloed. En nu besluiten b en w na raadpleging met de achterban tot aankoop van het polderhuis en kan wethouder Poster zijn groene belofte" erdoor drukken. Even machteloos zal de oppositie de verruiming van het kamperen bij de boer over zich heen zien komen. Met negen stemmen vóór en zes tegen maakt het college immers royaal de dienst uit. Er kan zelfs nog een stem worden gemist- De kiezer heeft het zo gewild. Daar valt geen speld tussen te krij gen. Maar daarmee zijn de druiven voor de oppositie niet minder zuur. Hun frustratie groeit naarmate de coalitie de poten onder het beleid van het vorige college vandaan zaagt. Terwijl de macht van de nieuwe meerderheid hun motiva tie ondermijnt, wordt de onderlin ge sfeer er grimmiger op en stagneert de communicatie en daarmee de creativiteit. Hoe serieus worden kritiek en sug gesties uit de oppositiebank nog genomen? En welke indruk krijgen de burgersHet respect voor het lokaal gezag staat of valt met de geloofwaardigheid van de lokale democratie. Net als de oppositie zich moet neerleggen bij de wil van de meerderheid zal de coalitie rekening moeten houden met de minderheid. Omdat hij afremde voor een over stekend dier kwam een 32-jarige motorrijder uit Bergen op Zoom dinsdag op de Ruigendijk ten val. Hij werd met nek- en rugletsel naar het Geminiziekenhuis ver voerd. Een 15-jarige bromfietser uit Den Burg was dinsdagmiddag aan alle kanten in overtreding. Hij is te jong voor een brommer en reed op een fietspad waar geen brommers mo gen komen. De jongen kwam ten val doordat hij een 26-jarige Duit se tegenligger op een fiets raakte. Deze vrouw keek achterom en kwam daardoor op de verkeerde helft van het pad terecht. De bromfietser liep een gekneusde enkel op. huis te Amstelveen en later liep ze stage bij huisartsen in Hengelo en Haarlem. Een paar weken geleden werd zij door Nelda de Grave be naderd, nadat een andere gega digde voor de Texelse post was afgehaakt. De twee dames zullen elkaar in principe afwisselen. Zij worden bijgestaan door een viertal ver pleegkundigen voor de telefoni sche contacten en afspraken, verpleegkundige vragen en behan delingen. De post is net als vorig jaar gevestigd aan de Nikadel, naast de RK kerk. De artsen zijn aanwezig op werk dagen van 9.30 tot 20.00 uur en in de weekenden continu van za terdag 08.00 tot maandag 08.00 uur. 's Weekends is de post alleen per telefoon bereikbaar voor af spraken en consulten. Ter voorko ming van wachttijden wordt logiesverstrekkers gevraagd hun gasten te adviseren een telefoni sche afspraak te maken. Het tele foonnummer is 27270. I.M. ADVERTENTIE krassen - krassen - krassen Zaterdag 4 juni a.s. deurprijs: Zorg dat je voor 1.00 uur binnen bent. Trekking om 2.00 uur. krassen - krassen - krassen I M ADVERTENTIE '-q. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: LEYDEKKERS OPTIEK Redaclioneel commentaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1