Openbaar groen gaat in de aanbieding Stormloop op afdeling grondzaken Gemeente wil nieuwe overlast voorkomen Zaak-,Talk of the Town": Mensen PI ET-GERBRAND'L 'GEEF X riXRHETPRIC GELD, VOOR HET POLDER. HOIft.EN VERGEET rE DE SOPRt&E 5-HRH4Jij l Hl&r cK AlPl ET-DAAN HOOI fXHETPRtOE 1 Iundeitboom MWR Overuren door openbaar groen IffTexels Drankrijder Polderhuis Identificatie verplicht Een vroege sinterklaas, oftewel: groen en zwart, geven uit een gul hart Aanmelden voor dagopvang Lindeboom Bijzonder schoolreisje TEXELSE^" couRANT IN DE 'ZRK j t de verruiming van de uitgifte- men voor openbaar groen lost [houder Gerbrand Poster ^zaken) zijn verkiezingsbe- i. Vooruitlopend hierop zijn je gemeente al 54 aanvragen ingekomen van Texelaars die erf willen uitbreiden met een gemeentegrond. In een ze len is aan deze wens ge- gegeven. Het nieuwe beleid slecht bij de oppositie. nieuwe uitgiftebeleid van nbaar groen is dat zoveel mo- grond wordt verkocht, in ge- gegeven of anderszins wordt erhouden door particulieren. ,Het was: niet verkopen Het wordt: verkopen, mits." jn vorige raadsperiode pro- Poster verschillende malen ets de uitgiftenormen te uimen. Als wethouder lijkt hij stokpaardje er wel door te indrukken. „Het is in het be- van de burgers dat ze kans en hun erf te vergroten met stukjes grond. Het ver- jthun woongenot en de waar in hun bezit groeit." Bijko rfvoordeel noemt hij het weg- nvan onderhoudskosten voor emeente. „Maar daar staat te rser dat afhandeling van de vragen door de ambtenaren extra kosten vergt." Uitzonderingen jlle stukken gemeentegrond voor verkoop in aanmer- Sjvoorbeeld groen dat nood- (i is voor onderhoud van ine voorzieningen zoals wa- artjen of groen waaronder ka- entof leidingen liggen. Ook «speelterrein of een onder- éarvan (mits het de laatste gr als zodanig is gebruiktl «gemeentebezit. Ook groen ijpunt van verkeersveiligheid cf.-en bij bochtenl en open- leken en plantsoenen zijn ïloop. Hoekjes groen in bij- léd woonwijken die geen iteluncties hebben, komen dus wèl voor uitgifte in aanmer king. In twijfelgevallen wil wet houder Poster, daartoe gemachtigd door het college, hoorzittingen houden waarin de buurt zijn zegje kan doen. Bestemming Het college is bereid de bestem ming van de terreintjes te wijzi gen, zodat schuurtjes of garages kunnen worden neergezet. De kostprijs van de grond stijgt dan wel. „Alleen waar dit gezien het karakter van de grond niet ge wenst is, kan bebouwing of aan leg van een schutting contractueel worden verboden." Verkoop gebeurt tegen een vaste prijs van ƒ50,- per vierkante meter, kosten koper. Deze extra kosten (overdrachtsbelasting, kadaster en notaris) kunnen flink oplopen. Mi nimaal moet gerekend worden op een bedrag van ruim boven de dui zend gulden. „Daarentegen stijgt bij een grotere tuin de waarde van Op de afdeling grondzaken van de gemeente heerst sinds de komst van wethouder Ger brand Poster koortsachtige drukte. Tot dusver kwamen 54 aanvragen binnen voor een stuk openbaar groen. Ze zijn afkomstig van honderd Texelaarsdie in een aantal ge vallen gezamenlijk een aan vraag indienden. Om de drukte te verwerken kreeg Gerhard Benjamins van grond zaken assistentie van MEAO- studenten Eelco Heyer (19) en Martijn Schartel (18). Al een paar weken zijn ze druk doen de de verzoeken te stroomlij nen en een standaard aanvraagformulier te ontwer pen. Inmiddels zijn zeven ver zoeken afgehandeld. IFoto Gerard TimmermanI het huis", relativeert Poster. Mensen die om financiële redenen niet kunnen of willenkopen (bij voorbeeld mensen met een huur huis) kunnen een perceel huren. Wanneer het college de bestaande beplanting wil handhaven genie ten particulieren desgewenst het „schoffelgenot". Uitgifte van „structureel openbaar groen" gaat in veel gevallen juist ten koste van het woongenot, kri tiseert Dirk Terpstra (PvdA) het collegeplan. Volgens hem zijn deze groene stroken onderdeel van de woonomgeving en zijn deze door berekend in de kostprijs van de woningen. Niet meer in gebruik zijnde speelterreinen afstoten kan vojgens Terpstra niet door de beu gel. „Dat heb je als kinderen groter worden. Maar zoiets gaat met golfbewegingen. Als er weer een nieuwe horde komt, grijpen die er naast." De PvdA'er is bang dat ondanks de beperkende voorschriften toch overal metershoge schuttingen verrijzen. Hij bestrijdt dat in zijn colleperiode geen grond is af gestoten. „Er waren een paar moeilijke gevallen, maar er is héél wat verkocht." Democratisch De nieuwe nota uitgiftebeleid komt voor hem overigens niet als een verrassing. „Je kon op je vin gers natellen dat het zou komen." Zijn kritiek raakt met name het CDA. „In de vorige raadsperiode wilden ze de oude normen hand haven. Maar nu zijn die dus ook door de bocht." Het nieuwe uitgif tebeleid wordt niet in de gemeen teraad in stemming gebracht, maar staat in de eerstvolgende vergadering van de raadscommis sie FET op de agenda Poster: „Dan kan iedereen zijn zegje erover doen. Want we gaan democra tisch te werk." Behalve voor discotheek De Toe komst moest ondernemer Frits Langeveld zich bij de Raad van State verantwoorden voor café Talk of the Town. Ook in dit geval stond geluidhinder centraal. Lan geveld en exploitant Gerard Schuiling proberen de huidige hin derwetvergunning gedeeltelijk vernietigd te krijgen, omdat zij de daarin gestelde voorwaarden te zwaar vinden. De gemeente vreest dat er dan een „gezagsva cuüm" ontstaat, waardoor het café deze zomer ongestoord z'n gang kan gaan, net als twee jaar geleden toen dat tot een stroom van klachten leidde. De vraag is nu welke uitspraak de Raad van State zal doen. Uit de zitting in Den Haag kon dat niet worden opgemaakt. De twee par tijen hebben verschillende ver wachtingen omtrent de afloop. De gemeente dringt er bij de Raad op aan om de vergunning in stand te houden. Mocht dit niet kunnen, dan zou de Raad maatregelen („voorzieningen") moeten afkondi gen voor „Talk of the Town". „Dat is zowel in het belang van de leef baarheid voor iedereen, als in het belang van de andere horeca ondernemers op Texel, die zich wèl aan de rechtsregels houden", zo staat in de pleitnota van de ge meente. Woordvoerder Koos van den Burgh van de afdeling milieu zei niet uit te sluiten dat het besluit van de Raad van State zelfs zal leiden tot uitbreiding van de controle en eventueel aanscherping van de geluidnormen voor „Talk of the Town". Haaks Deze uitleg staat haaks op die van Langeveld, die meent dat de Raad van State zijn verzoek zal honore ren. Dat verbaast Van den Burgh niets. „Waarschijnlijk denkt hij dat hij in het gelijk gesteld wordt. Maar wij verwachten dat de Raad dan terstond voorzieningen zal treffen. In elk geval blijft het ge meentelijk beleid recht overeind staan." Eén van de voorschriften van de vergunning, die in de ogen van Langeveld en Schuiling te zwaar is, betreft het sluiten van de deu ren als in de zaak muziek wordt gedraaid. Het tweetal wil liefst de deuren open houden. „In heel De Koog staan de cafédeuren open, dus waarom niet bij ons? Dat is toch niet erg, zolang de muziek tenminste niet boven het straatla- waai uitkomt", aldus Langeveld. Niet kinderachtig Bij de gemeente heeft men andere ervaringen met „Talk of the Town". „Gebleken is dat het daar telkens De groene Batavusfiets ïn 14-jarige Texelaar is dins- op het Pater Witteplein to De fiets stond niet op "•«ling. In de Duinroosstraat Hoog is een antennekabel *n huis getrokken en mee- |*tal. Een bestelwagen aan toonlant is opengebroken, ^machine, twee accu's en Kulader worden vermist. De i f450,-. Een bewoner van de 5tfaat ontdekte maandag deukjes in de voorkant Pauto, die er de dag ervoor 51 inzaten. Hij deed aangifte politie. ^collecte. De astmacollec- ,ft op Texel f7384,- opge- ln alle zeven dorpen van tod werd gul gegeven. ironde hand. Het jongetje pHoorn dat vorige week on- tractor raakte bij paal 9, redelijk goed. Hij ligt !tot VU-ziekenhuis te Am- maar is buiten levens- Harige automobilist uit En- Week woensdagavond op achter het stuur te zijn to met anderhalf maal de toe hoeveelheid alcohol een proces verbaal en ^rbod. VERVOLG VAN PAGINA 1 Optie verstreken Het advies tot aankoop komt na dat de optie van de gemeente op het pand van waterschap Hollands Kroon ruimschoots is verstreken. Het gefuseerde waterschap gunde de gemeente het recht van eerste koop nadat de heemraden een motie hadden aangenomen die er op aandrong dat het pand ten dienste van de Texelaars moest blijven. Toen bekend werd dat het vorige college afzag van de aan koop, meldde zich echter geen an dere serieuze koper. Hoewel de gemeente zich nu officieel als ko per heeft gemeld bij dijkgraaf Stel tenpool, is de koop nog niet rond. De commissie financiën van het waterschap moet er nog over beslissen. Koopje Volgens wethouder Schilling is huisvesting van de Historische Vereniging de voornaamste reden tot aankoop. „Bovendien hebben we dan meer greep op het behoud van het karakter van het pand." In zijn ogen is het investeringsbedrag in verhouding tot de kwaliteit en omvang van hët pand niet hoog. Het polderhuis herbergt tevens een woonhuis, dat door het water schap overigens jaren geleden als kantoor in gebruik is genomen. Momenteel heeft het gebouw nog een bescheiden kantoorfunctie Gelein 'Jansen, voorzitter van de Historische Vereniging reageert opgetogen op het nieuws. „We willen graag dat het polderhuis z'n huidige uitstraling behoudt." Het kantoor is in 1929 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school. Dat gebeurde in opdracht van de Boerenleenbank, die een statige accommodatie wilde. De verga derzaal op de eerste verdieping heeft ooit nog dienst gedaan als trouwzaal. Het waterschap werd in 1963 eigenaar. De Historische Vereniging is vooral geïnteresseerd in één van de twee ruime kluizen. Jansen: „We heb ben veel onvervangbaar historisch materiaal. Geluidsbanden, foto's, geschriften, voorwerpen en land kaarten. Deze spullen liggen nu op verschillende plaatsen opgesla gen. Onder andere in d'Ouwe Ulo. Je mag er niet aan denken dat er brand uitbreekt of zo." De vereniging is als uitgever van het historisch blad op zoek naar ruimte waar kan worden verga derd. Datzelfde geldt voor de werkgroep dialect en de Verzamel club, die zich twee jaar geleden bij de vereniging aansloot. De polder zaal op de tweede verdieping is geschikt als expositieruimte. Langeveld de Rooy ziet in het beeldbepalende kantoor een ge schikte huisvesting voor de redac tie van de Texelse Courant. De gemeente wordt overspoeld met vragen over de identificatie plicht die woensdag is ingegaan. Ook bij het arèeidsburo, waar sinds deze week voor inschrijving of verlenging daarvan een geldig legitimatiebewijs in de vorm van paspoort, toeristenkaart of VNG- kaart nodig is, worden vragen gesteld. „Alle antwoorden staan in een fol der die bij de afdeling burgerzaken op het raadhuis verkrijgbaar is", aldus Wout Stam van de gemeen te. „Lang niet iedereen heeft een nieuw identificatiedocument no dig." Wie na het lezen van de bro chure nog vragen heeft, kan terecht bij burgerzaken. weer tot problemen leidt." Gesteld wordt dat de bepalingen met strenger zijn dan bij andere hore cazaken. „Feitelijk vragen we om de aanwezige voorzieningen, zoals een geluidssluis, te gebruiken en zich verder aan de normale ge dragsregels te houden. In de prak tijk komt dat neer op 'muziek aan, deur dicht'. En als de deuren toch open zijn, moet het volume daar aan worden aangepast. Bij festivi teiten knijpen we wel een oogje toe. Dat is toch redelijk, we heb ben geen kinderachtig beleid ge voerd." Vrijheid, blijheid De voorgeschiedenis toont aan dat er al vanaf de opening in mei 1992 problemen zijn over de hin derwetvergunning en er wordt ge klaagd over geluidoverlast. Enkele maanden na de opening leidde dat tot een sluitingsbevel. Schuiling wist onmiddellijke sluiting te voor komen via een schorsing door de Raad van State. Van den Burgh: „Die zomer heerste er een sfeer van vrijheid, blijheid. De buurt werd door het café getiranniseerd, wat tot vele klachten leidde. De mensen kwamen soms huilend bij ons binnen. Voor ons was dat extra reden om de sluitingsproce dure door te zetten." Op 9 november 1992 de toe gangsdeuren werden verzegeld. In 1993 gingen de deuren weer open. Mèt vergunning, want er was inmiddels een aanvraag inge diend en een hoorzitting geweest, waarbij omwonenden hun bezwa ren toelichtten. De exploitatie kon alleen worden voortgezet als en kele maatregelen zouden worden getroffen, waaronder een ge luidssluis. Tegen de uiteindelijke verlening van de vergunning is geen der bezwaarmakers in be roep gegaan. De gemeente noemt het merkwaardig dat Langeveld, als rechtsopvolger van Schuiling, nu wèl beroep heeft aangetekend tegen de verleende vergunning. Dagopvang is een voorziening waardoor ouderen zo lang moge lijk zelfstandig kunnen blijven wo nen. Deze vorm van ouderenzorg wordt geboden door verzor gingstehuis Gollards in samen werking met de stichting voor gezinsverzorging en bejaarden hulp Texel. In een huiselijke sfeer wordt ver zorging geboden tijdens de dagop vang. Diverse opties zijn mogelijk. De verzorgsters helpen eventueel bij een douchebeurt, medische of verpleegkundige begeleiding is aanwezig en er wordt koffie, thee en een maaltijd verstrekt. Er kan worden meegedaan aan gezel schapsspellen, gymnastiek, kla verjassen en bingo. Ook wordt begeleiding gegeven bij individuele activiteiten, bijvoorbeeld hand vaardigheid. De dagopvang in de Gollards wordt begeleid door vaste perso neelsleden en enkele vrijwilligers van maandag tot donderdag 10.00 tot 16.00 uur. De gebruikers zijn één of twee dagen per week wel kom. De kosten voor dagopvang bedra gen no,-. Daar zit eten en drinken bij in. Eventuele vervoerskosten zijn voor eigen rekening. Wie be langstelling heeft kan voor inlich tingen of aanmelding contact opnemen met mevrouw B. Dijkstra, telefoon 14152. VERVOLG VAN PAGINA 1 het concept-contract wordt ech ter de ƒ500.000,- als maximum genoemd. „Stel dat het zes ton gaat kosten, dan draait Fris voor die extra ton op. En zo zijn er nog twee punten, waardoor hij teveel risico loopt. Dit is voor ons volstrekt onaanvaard baar en niet in de lijn van de eerst- gehouden besprekingen." Dijkgraaf zegt dit laatste te kun nen aantonen aan de hand van correspondentie en het b en w- besluit van 18 januari. Onderuit komen Wethouder Eelman noemt deze ontwikkeling „teleurstellend". „Het is geen goede zaak dat een volwaardige podiumvoorziening nu op deze manier wordt geblok keerd. De gemeente is juist ver ge gaan. Het niet doorgaan wordt nu op ons bordje neergelegd, maar dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Ik heb de indruk, dat de kopers financiële problemen heb ben en nu proberen er onderuit te komen." De wethouder kan niet goed be oordelen of er in eerste instantie andere afspraken zijn gemaakt, omdat zij pas in april in het nieuwe college van b en w heeft plaatsge nomen. Toen zij in februari als lid van het seniorenconvent werd in gelicht, werd volgens haar echter al gesproken over een maximum van ƒ500.000,-. „Dat moet ook wel, want van een open- eindfinanciering kan geen sprake zijn." Unieke kans Wethouder Eelman verwacht dat de brief komende week wel in het wekelijks collegeberaad aan de or de zal komen. Ook wethouder Gerbrand Poster (grondzaken) ver wijst daarnaar. Hij zei liever te wachten met commentaar tot hij kennis heeft genomen van de brief. De kopende partij hoopt dat het gemeentebestuur alsnog water bij de wijn wil doen. „Of misschien staat er een raadslid op, dat hier over vragen stelt." Dijkgraaf wijst er nogmaals op, dat de bereikte constructie voor zijn cliënt Klaas Fris eigenlijk niet eens voordelig is. „Het verkregen eind resultaat was zodanig, dat de ex ploitatie van de zaal ook op langere termijn verliesgevend zou blijven. Fris was echter bereid dit op de koop toe te nemen. Nu moe ten we vrezen dat de gemeente een unieke kans heeft laten liggen om het centrum van Den Burg nieuw leven in te blazen." Jeu de boules. Vanavond wordt de animo voor jeu de boules in Den Hoorn gepeild. Vanaf 20.00 uur vindt op het sportveld van ZDH een demonstratie plaats. Wijkverpleegkundige Els Zoon- Melissant (43) is benoemd in de VVD partijcommissie voor volks gezondheid. Deze instantie advi seert het hoofdbestuur van de VVD en de Europarlementariërs, eerste en tweede kamerleden van de partij. De benoeming is bijzon der, want de aanmelding was erg groot. „Er zal komende jaren veel veranderen in de gezondheidszorg en het is belangrijk dat daarbij ook de stem van de basis, van de klant wordt gehoord. Uit hoofde van mijn werk kan ik die geluiden door geven", aldus Els Zoon. R.J. van Ginkel heeft de J.C. Rui- grokprijs gekregen voor zijn boek „Tussen Scylla en Charybdis. Een etnohistorie van Texels vissers volk". De prijs gaat uit van de Hol- landsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem. In dit genootschap zetelen de meest prominente Nederlandse onder zoekers, waaronder de Texelse sterrekundige professor Kees de Jager. Gaaf, tof, onwijs. De kreten waren niet van de lucht bij de leerlingen van het Durperhonk uit De Cocksdorp. Hun schoolreisje stond in het te ken van water. Verkleed als pi raten vormde een tochtje in rubberboten 'met mariniers van de Joost Dourleinkazerne een absoluut hoogtepunt van een perfecte dag. „We heb ben het momenteel razend druk, dus eigenlijk is er geen tijd voor dit soort grapjes. Maar we hebben nou eenmaal een zwak voor Texelse scho len", verklaart kapitein Van der Voort. IFoto Tessa de Graaft) VRIJDAG 3 JUNI 1994

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5