(jroen r2wartsjexeh in het töeuw onderzoek naar gezondheidscentrum Ondernemers vaker op stoep arbeidsbureau Jazzl Agrarisch Texel wil mammoet-kavelruil Verbazing en onbegrip bij artsen Jacht op seizoenwerkers geopend TEXELSE CQSJKANT De weg naar extra omzet! 179 ummer Burgemeester in bestuur 175 wandelaars Jvond vierdaagse Record rijden met drank op IN DIT „Dankwoord" voor vandalen -- -.- &ED&NK T 10 Jonge Taennren jx WtfR zij* yy éfts w Ensemble-festival voor herhaling vatbaar Discussie-avond over drugsverslaving w Weer hoge opbrengst fancy fair w Weergoden zijn Tevoko zeer welgezind w As verstrooien in natuurgebied w Geen record voor surfer Hersenschudding Kroeggevecht 'ih. 'v -'W^i £23 -- TEXELSE'^COURANT verschijnt elke vrijdag vanaf 24 juni t/m vrijdag 2 september HEEL WIT- OF TARWEBROOD GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10888 DINSDAG 7 JUNI 1994 «va Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. >rtentie/abonnementen telefoon (02220) 62600 Mie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, n (02220) 62620, faxnr (02220) 14111. ie buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, ,g, telefoon (02220) - 17266. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse nummers fl,40. lt de vestiging van een ge- Ihiidscentrum op Texel enke ten geleden niet haalbaar is iken, worden de mogelijkhe- gm een dergelijk centrum van rond te krijgen opnieuw on- >cht. De Texelse huisartsen «n tijdens de inventarisatie het laatste onderzoek, uitge- door onderzoeksbureau uit Almere, wederom laten ngeen belangstelling te heb- Tot hun grote verbazing la- jj onlangs in de krant dat de lente Texel bij de provincie idle heeft aangevraagd om «iravond is de Texelse mdvierdaagsa van start Sjaan, voor de 34e keer. De ■Mingstelling was groot, toch iets minder dan vo- aar: 675 wandelaars larven er 530 tevoren had- ingeschreven. Ongeveer mensen deden voor het sl mee. De tocht leverde S niemand problemen op. men geen uitvallers en er jen geen blaren te prikken, de Rode Kruis-helpster \tarmee is belast, niets te had. waar wandelden 687per- mee, wat een flinke ebetekende in vergelijking 'bet jaar ervoor. Die groei dus niet door, zodat het wel even zal duren voor de tijden waarin zo'n dui- I mensen meeliepen, zijn gekeerd. a.s. wordt het itieve evenement afgeslo- et een feestelijke intocht |om 19.45 uur van start I bi/ de Burgemeester De eg-hal. De route wijkt iets ti die van vorig jaar: Ko el, linksaf Emmaiaan, Beatrixlaan, rechtsaf herstraat, rechtsaf Rust- ieantje, rechtsaf De Zes, d Gasthuisstraat, linksaf trstraat. rechtsaf Binnen- Groeneplaats, Elemert. aan oe laatst gehouden inventari satie een 'tweede ronde' toe te voegen. Een weg die, volgens een eerdere toelichtingsbrief van PRC, alleen zou worden ingesla gen na een gunstige uitkomst van de eerste ronde. In de ogen van de Texelse huisart sen is deze tweede fase een onbe grijpelijke zaak. Volgens de geldende normen kan een gezond heidscentrum alleen worden gesticht als minimaal twee huis artsen bereid zijn zich aan zo'n centrum te verbinden. Omdat die belangstelling er niet is, vinden de dokters een 'tweede ronde' over bodig en geldverspilling op niets af. De gemeentelijke subsidieaan vraag voor het vervolgonderzoek werd verleden week tijdens het wekelijkse artsenoverleg door F. Zwager, compagnon van K. Eis- sen, aan de orde gesteld. Nadat Zwager van zijn collega's vernam dat geen van hen belang stelling had getoond, nam hij con tact op met het onderzoeksbureau om de resultaten van de inventari satie op te vragen. Omdat deze gegevens volgens PRC vertrouwe lijk zijn, verwees men daar naar de opdrachtgever, de gemeente Texel. Raadsel Het onderzoeksbureau wist wel te melden dat er op Texel twee huis artsen zijn, die met de nodige 'mit- Meer alcohol dan bloed in de ade ren. Dat was de score van een 32-jarige automobilist uit Den Burg, die in de nacht van zaterdag op zondag werd aangehouden op het Mienterglop. Zijn blaastest le verde de ongekende score van bij na vijf maal de maximaal toege stane hoeveelheid op. Hij kon ter plekke zijn rijbewijs inleveren. sen en maren' hun deelname aan een gezondheidscentrum niet wil len uitsluiten. „Hoe ze aan die twee artsen komen is ons een raadsel. Ik ben vervolgens naar wethouder Poster gegaan, die per soonlijk geen bezwaar had tegen het verzoek om de onderzoeksge gevens in te zien. Hij wilde echter wel eerst de andere wethouders polsen", aldus Zwager, die de ge gevens binnenkort van PRC hoopt te ontvangen. De mogelijkheden voor een ge zondheidscentrum zijn nu nog kleiner dan een aantal jaren gele den, omdat de doktoren die er in dertijd niet afwijzend tegenover stonden, inmiddels flink in verbou wingen hebben geïnvesteerd of nog aan het verbouwen zijn. Gemini Wethouder Nel Eelman-van 't Veer van Welzijnsbeleid zegt in een reactie dat de bereidheid tot deel name van Texelse huisartsen in derdaad niet bijster hoopgevend is gebleken. Het college acht een tweede ronde echter nodig om te bekijken of er nog andere moge lijkheden zijn, die eventueel verder reiken. „Daarbij zou gedacht kun nen worden in de richting van het Gemini-ziekenhuis of het Medisch Centrum Alkmaar. We willen ge woon alles onderzoeken en geen enkele mogelijkheid uitsluiten", al dus de wethouder, die woensdag een gesprek heeft met onder zoeksbureau PRC. „Je wordt toch dieptriest als je dit ziet." Een Hoornder schudt verbaasd zijn hoofd. Op het Klif zijn enkele jonge bomen ten prooi gevallen aan vandalen. „Waarschijnlijk schoolgroepen van de over kant", is het vermoeden. Eén dorpsbewoner heeft zijn me ning over de zinloze vernieling op de paal bij de onherstel baar beschadigde boom gespij kerd. Van de daders ontbreekt ieder spoor. (Foto's Tesss de Graeff) BUy MFC Een 40-jarige Duitse keerde vrij dag met haar fiets op Zuidhaffel ter hoogte van de Waterweg. Ze deed dat op zo'n manier dat een 54-jarige automobiliste uit Den Burg de toeriste niet kon ontwij ken. Ze kwam ten val en liep daar door een hersenschudding op. Een 28-jarige inwoner van De Koog zat in de nacht van zondag op maandag in een bar in zijn woonplaats met een vriendin te praten. Toen een andere Texelaar zich in het gesprek mengde en de Koger daar wat van zei, kreeg hij een klap, waardoor hij van zijn kruk viel. Eenmaal op de grond kreeg hij nog enkele schoppen in zijn gezicht, waardoor hij gewond raakte. De dader, ook een inwoner van De Koog, wordt door de politie aan de tand gevoeld. Het arbeidsbureau kan de vraag naar seizoenskrachten nauwelijks aan. Het aantal gemelde vacatu res blijkt dit jaar spectaculair gestegen. Dat constateert direc teur Theo Zijm, die dit jaar al 225 vacatures kreeg te verwerken, te gen vorig jaar 85. Probeerden de ondernemers tot dusver zelf in hun vraag te voorzien, nu roepen ze daarvoor steeds vaker de hulp in van het arbeidsbureau. ,,We hebben de banden met de bedrij ven flink aangehaald. Ze weten ons een stuk beter te vinden." De nadruk ligt er bij het arbeidsbu reau niet langer op de Texelse werkzoekenden aan een baan te helpen. In de aanloop naar het sei zoen heeft het werven van perso neel prioriteit. Met 175 vacatures is de vraag vanuit de horeca het grootst. Het gaat in veel gevallen om ongeschoold werk. De drukte in het arbeidsbureau komt nadat het toerisme vorig sei zoen een flinke veer heeft gelaten. Zijm: „Dat heeft toch wel zijn spo ren nagelaten op de arbeidsmarkt. Alleen de vraag vanuit de horeca blijft constant." De Texelse arbeidsmarkt heeft te kort mensen om in de seizoens- vraag te voldoen. Vraag en aanbod blijken niet goed op elkaar afgestemd. Het bedrijfsleven heeft een voorkeur voor (goedkoperel krachten beneden de 23 jaar, ter wijl zeventig procent van de 336 niet-werkenden op Texel juist ouder is dan 27. „Pas als de nood hoog is, is men bereid de wat oudere mensen aan te nemen." Andere werkwijze Dat de bedrijven zich plotsklaps met hun vacatures op het arbeids bureau melden, is volgens Zijm te danken aan de veranderde werk wijze. „We gaan naar de onderne mers toe." De basis voor de betere contacten is vooral gelegd door medewerkers Gauke van Lingen en Leendert Eelman. Om de vraag naar personeel te inventariseren hield het tweetal vorig jaar een en quête onder horeca-ondernemers en logiesverstrekkers. „Daardoor kwamen we bij bedrijven waar mee we tot dusver nauwelijks contacten hadden." De ondernemers blijken de indivi duele benadering op prijs te stel len. „De meeste vacatures lopen nu via ons. We merken dat aan het aantal personeelsadvertenties in de Texelse Courant. Dat is dit jaar flink gedaald." Het arbeidsbureau heeft de meeste vacatures inmiddels inge vuld. Andere gevallen zijn in be handeling of staan nog open. Mentaliteit Bij de werving van seizoenskrach ten richtte het arbeidsbureau zich tot dusver vooral op de noordelijke provincies. „Algemeen wordt na melijk gedacht dat de arbeidsmen- taliteit daar overeenkomt met de Texelse.Probleem is dat deze krachten onderdak nodig hebben. Door de seizoensverbreding vol doet een tentje al lang niet meer. Om huisvestingsproblemen te voorkomen proberen we nu men sen uit Den Helder en de kop van Noordholland naar Texel te halen. Die kunnen dagelijks met de boot mee. En met hun werklust blijkt het wel goed te zitten. Natuurlijk zijn er ook nadelen. Ze moeten met de laatste boot terug. Toch zijn er door onze contacten met arbeidsbureau's uit de regio zo'n 15 krachten uit de kop van Noord holland hier aan het werk." Zijm roept ook de Texelse scholie ren en studenten op zich in het ar beidsbureau te melden. „Het voordeel is dat zij al onderdak op het eiland hebben." De kandidaten worden tevoren aan een aantal vragen onderwor pen. „Zaken als leeftijd, ervaring, motivatie en hun beschikbaar heid." Om in de vraag naar goed opgeleid personeel te voldoen, werft het arbeidsbureau ook bin nen het horeca-onderwijs. Zijm constateert dat mensen die een horeca-opleiding hebben ge volgd, ook op hogere leeftijd mak kelijker een baan vinden. „Er is doorgaans wel vraag naar ge schoold en ervaren personeel. De horecacursussen op Texel voorza gen duidelijk in een behoefte." Sinds de reorganisatie bij de Noordhollandse arbeidsbureau's wordt deze opleiding aan de vastewal gegeven. „Dat betekent wel dat degene die bereid zijn deze te volgen, een uitstekende motiva tie hebben." Trots De nadruk van het arbeidsbureau ligt nu weliswaar op de werving van personeel, buiten het seizoen ligt dat volgens directeur Zijm an ders. „ledereen heeft recht op be middeling door ons. Vergeleken met de vastewal is de werkloos heid hier erg laag. Op een beroeps bevolking (inclusief zelfstandigen} van bijna 5500 zitten maar 336 mensen zonder werk. Zo'n 60 tot 70 daarvan zoekt wegens een be paalde handicap een aangepaste baan. We zijn er dit jaar in geslaagd een groepje langdurig werklozen aan het werk te helpen. En daarop zijn we best een beetje trots." Herinrichting Houtmansstraat. De Houtmansstraat in Oudeschild wordt komend najaar opgeknapt. De straat wordt versmald om het verkeer af te remmen. Het college stelt de raad voor f110.000,- uit te trekken voor de horinrichting. De Oudeschilders krijgen in een hoor zitting de kans hun zegje te doen. I.M. ADVERTENTIE tj-.v» V jrj J, rw bil bun. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: 'P In 'dTbuun'ül ve',ed«nwoordigd bij de Avondvierdaagse, zoels ook blijkt uit deze toto. die gisteravond in het tuunwsl e buurt ven Den Burg werd gemaakt. (Foto March Htijnvnl De Stichting Agrarisch Texel (SAT) werkt aan een grote kavel ruil van enkele honderden hecta ren verspreid over Texel. Vorig jaar zijn totaal drie kavelruilen gereali seerd (150 ha.) B en w dragen burgemeester Van Rappard voor als opvolger van Schipper als bestuurslid in de stichting. Volgens voorzitter Kees Vlaming zullen zo'n twintig landbouwers betrokken worden bij de komende kavelruil, die om praktische rede nen wordt opgesplitst in verschil lende kleinere. „Land bij huis is veel meer waard", licht Vlaming de reden van de hergroepering van de landerijen toe. „Het scheelt de boer veel tijd. Het verweiden van het vee wordt een fluitje van een cent. En ze hoeven vaak niet meer de weg over met de dieren. Omdat de trekkers minder ver hoeven, pikt ook het milieu een graantje mee." Vlaming noemt de bereidheid van de landbouwers tot kavelruil groot. „Maar ze doen alleen mee als ze er beter van worden. Logisch natuur lijk." De stichting bemiddelt tus sen de belanghebbenden, finan ciers, makelaars, notaris en pro vincie. 1993 was een goed jaar voor de stichting. De grootste kavelruil was die van de Propagatie in Eier- land (72 hectare). Er deden acht boeren aan mee Die van de Kerc- keplaats boven Oudeschild (45 bunder) noemt Vlaming „een ka velruil zoals ie hoort te wezen". „Eén boer die anders dwars door het dorp moest, kreeg zijn land zes kilometer dichterbij." De jongste kavelruil was die in de Naai, nadat bollenteler Kees Kok zijn bedrijf staakte. Hier wisselden zo'n twaalf bunder van eigenaar. Behalve kavelruil houdt SAT zich bezig met grondverbetering. On danks de nattigheid kon 13,1 hec tare worden diepgespit en gedraineerd. De financiering ge beurt met renteloze leningen door de SAT. THEO DB DRAAF USTALLATIE8E0RIJF J drogisterij IJZERHANDEL I.M. ADVERTENTIE en de *53 Inleveren advertenties voor de editie van 24 juni: t/m vrijdag 17 juni a.s -w- Z I.M. ADVERTENTIE rond van 2,19 voor Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op Pagina 6

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1