Cjroen ^warts^Jexels in het harL, ixploitatie blokkeert aankoop polderhuis Sluiting Dennen voor auto's van de baan Historische vereniging haakt af Avontuurlijke opening vijftiende Jazzfestival Talk of the Town TEXB OERAXT De weg naar extra omzet! Verkoop TWO vrijwel rond Verrassend oordeel bezwarencommissie -Qorszel Zeur Jeugdige joyrider in poldersloot Meer geld door meer bebouwing Verbijstering bij Staatsbosbeheer Erna Eelman (VVD) interpelleert over bestemmingsplan Getuigen gezocht van vernieling VERDER\T IN DIT IN"1111™* vr Tulpen embargo opgeheven 2 vr Jozefschool vanmiddag op televisie 3 vr Landmijnen gevaar voor catamarans? 5 vr Brandweercommandant had meer tot stand willen brengen 5 vr Rondje Texel nadert maximum grens 7 vr Steun bedrijfsleven voor atletiekbaan? 7 Gemeente: Bezuinigingen St. Jan ontoelaatbaar verschijnt elke vrijdag vanaf 24 juni t/m vrijdag 2 september GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10889 VRIJDAG 10 JUNI 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Oen Burg, telefoon (02220) 62600 n,|e/abonnementen telefoon (02220) 62600. Ma Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, Jon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. -ctie buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, Jog, telefoon (02220) - 17266. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse num mers ƒ1,40. Historische Vereniging heeft ehaakt als huurder van het pol- uis. De vereniging kan de die de gemeente vraagt niet irengen. Daarmee is het on- jrschijnlijk geworden dat de neente het markante kantoor aankopen. kwestie werd vanmorgen ach- iloten deuren besproken hoofdingelanden van Wa- chap Hollands Kroon. waterschap zag de gemeente vandaag nog als enige serieuze voor het polderhuis, on- ksdat er ineens méér gegadig- blijken te zijn. Peter Dral van elkrant Texel heeft de gemeen- ielfs verzocht van de omstre- aankoop af te zien. Het erschap is echter niet van plan gaan op zijn uiterste bod. meerderheid van het college het polderhuis tot dusver aankopen voor de Historische niging, die de kluizen goed gebruiken voor opslag van Dffsch materiaal. Langeveld boy meldde zich als potentiële Ier voor de kantoorruimte de redactie van de Texelse mt. Oppositie positie is fel gekant tegen to, dat de gemeente volgens w jaarlijks circa ƒ25.000,-. lasten wegen niet op tegen de i", vindt Pieter de Groot il „De Historische Vereniging it toch uit een groep men- van beperkte omvang. Zoek een andere oplossing." istorische Vereniging lijkt zich e hebben verkeken op de Knap was jarenlang de vreesde Dagboekenier van l Parool. Hij was een wat wife man, keurig gesoig- Wf met een strak getrimd 'rrefye en een eeuwige vlin- das. In zijn rubriek stelde tot Amsterdamse ongerief 1 de kaak en hekelde hij fa- da bestuurders. Maar hij id zich ook bezig met klein Wijk leed, weggelopen Meren en hij wond zich teloos op over hon- Wont. Dat woord zal Knap waarschijnlijk w bebben gebruikt, want Wrd smalend „Henri Poep de Stoep" genoemd. Man, niet. Helaas, het is maar erger geworden. 'uwHorszei kan zich ma- 108 ergeren en tot verve- j toe zeuren over zijn Waardjes: automobilisten licht, geen richting tyven, vandalisme en ,0°lreisjes die de fiets pa- terroriserenMaar toch... uitrukken van jonge bo- 'staat beslist niet op het lteitenprogramma van kerkweek. Er was boven rok nog een groep die als voor het aangenaam ,ien a'to wasbakken in y^Peerboerderij van de j* sloopte. Schoolleiding bant u??? Mogen wij sistublieft over zeuren. ,.an Haver thuis' O, ja die °'ar zit er nog steeds... mÜ!?ende week is Horszei m op. Horszei kosten. „Aan de vriendenprijs die het waterschap vraagt aan de ge meente, blijkt voor ons toch een flink prijskaartje te hangen", wijst secretaris Maatje Kikkert op de ƒ20.000,- aan kale huur die de ge meente vraagt. En daar zal aan lasten nog wel het nodige bijko men. Wij kunnen dat niet opbren gen. De vereniging heeft bijna 700 leden, die ƒ25,- contributie beta len. Méér zit er niet in, anders ko men we in de financiële zorgen en zullen mensen zich terugtrekken. En we hebben tenslotte een socia le functie." Overigens houdt de Historische Vereniging wel inte resse in de kluis, wie dan ook eige naar mag worden. „Wat een toestand", verzuchtte wethouder Poster gisteravond. De verkoop van de Texelse Wol Onderneming zal spoedig een feit zijn. Hoewel nog enkele formali teiten moeten worden geregeld, staat nagenoeg vast dat het eigendom overgaat naar de beslo ten vennootschap Texel Property Management, waarvan de 33-jarige Rob Spoelstra de enige eigenaar is. Spoelstra, afkomstig uit Bentelo bij Hengelo, is sedert een jaar aan het bedrijf verbonden als finan cieel manager. Hij kwam onlangs als nieuwe eigenaar in beeld, na dat onderhandelingen met een an dere gegadigde waren stukgelopen. De huidige eigenaar en grondleg ger Dick Graaf zal nog enige tijd als adviseur aan het bedrijf ver bonden blijven, maar zal zich met tertijd volledig terugtrekken om zich met andere zaken bezig te houden. Het aantreden van Spoelstra gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen in de organisatie en de personeelsopbouw. Het mana gement wordt versterkt met een commercieel manager en een be- drijfsleider/produktieleider. Sollici tanten daarvoor worden volgende week per advertentie opgeroepen. De intentie van de nieuwe eige naar is het bedrijf tot in lengte van jaren op Texel voort te zetten en te streven naar continuiteit en uit breiding van productie en mark ten. Afspraken daarover moeten de vrees voorkomen dat specula tieve oogmerken in het geding zijn. Dat laatste is uiteraard vooral van belang voor de 35 mensen ('s win ters 50) die in de fabriek werk zaam zijn. De Texelse Wol Onderneming maakt voornamelijk schapewollen dekbedden van het merk „Texeler" die inmiddels lan delijk bekend zijn. Daarnaast is ook de productie van aanverwante artikelen zoals matrassen, kussens e.d. van belang. Terwijl zijn ouders naar de intocht van de avondvierdaagse waren, stapte een 13-jarige inwoner van Eierland gisteravond in de auto en maakte een ritje door de polder Het rijplezier was van korte duur, want door onervarenheid beland de de jeugdige chauffeur in de sloot. Dat gebeurde toen hij vanaf de Hoofdweg de Slufterweg wilde in draaien. De jongen kwam met de schrik vrij. De auto, een twee jaar oude Renault-diesel, moest door het bergingsbedrijf uit het water worden getrokken. De schade lijkt niet ernstig, maar zekerheid daar over moet technisch onderzoek opleveren. „De hele affaire maakt op mij een beetje een onzakelijke indruk." Wethouder Nel Eelman, die don derdag ijverig poogde een oplos sing te vinden, was gisteravond niet bereikbaar. Tv-studio Kandidaat-koper Peter Dral ziet in het polderhuis een goed vesti- gingspunt voor zijn bedrijf, dat nu in de Weverstraat is gevestigd. „Het gebouw is in principe aan de grote kant, maar mijn bedrijf groeit snel", schrijft Dral in een brief aan het waterschap. Dral denkt dat zijn media-onderneming voldoet aan de wens van het polder bestuur dat het gebouw ten dienste moet blijven van de Texe laars en koestert zelfs plannen er een tv-studio in te huisvesten. „In dien de bekabeling op het eiland verder uitbreidt, wil ik lokale televi sie op Texel gaan brengen." Een wens waarvan realisatie overigens ver weg lijkt. De uitzending van publiekelijk te ontvangen lokale tv- programma's is namelijk exclusief voorbehouden aan de Stichting Lokale Omroep Texel (SLOT). Commercieel Voorzitter Martin de Weijer ziet een samenwerking met Dral niet zitten. „Het blijft onze eindverant woordelijkheid en SLOT mag zich niet dienstbaar maken aan uitzen dingen met een commercieel ka rakter." Dral mag wel een televisiekanaal starten, waarop Texelaars zich vergelijkbaar met Filmnet kunnen abonneren. Dral zegt van plan te zijn de buitenkant van het gebouw onaangetast te laten, mits dit de bedrijfsontwik keling niet belemmert. Voor waarnemend voorzitter S.P. Steltenpool van Hollands Kroon is Dral al afgevallen als koper. „Zijn uiterste bod was voor ons niet hoog genoeg. Bovenden zaten daaraan twee ontbindende voor waarden waarmee wij niet ak koord kunnen gaan." Mineralen Frans Tonning van Mansolein mi neralen heeft zich nog niet offi cieel als koper bij het waterschap gemeld, maar heeft wel interesse. Net als Dral dringt hij er bij de ge meente alvast wel op aan van aan koop van het polderhuis af te zien. „Wij garanderen dat het pand van buiten blijft zoals het is." Hoewel hij de inrichting van het gebouw nog niet kent, gaat hij ervan uit dat de ruimte geschikt als verkoop punt voor de mineralen en voor het houden van een openbare ex positie over stenen en het ont staan van fossielen. „Daarmee is ook voldaan aan de wens van het waterschap." Tonning is bereid kluis- en expositieruimte te verhu ren aan de Historische Vereniging. Welke huur hij in rekening zal bren gen weet hij nog niet. Laatste nieuws Vanmorgen hebben b en w beslo ten af te zien van aankoop van het polderhuis. Directe aanleiding is het afhaken van de historische vereniging als huurder. Texel krijgt vanaf volgend jaar waarschijnlijk ƒ125.000,- meer van het rijk. Dat komt doordat de bebouwing is toegenomen. Om de drie jaar wordt de hoeveelheid be bouwing per gemeente vast gesteld aan de hand van luchtfoto's. Gegevens als bebou wingsoppervlakte, -inhoud en ge middelde hoogte leveren een ingewikkelde berekening op, waar een cijfer uit rolt. Aan de hand van die gegevens wordt de uitkering van de gemeente bijgesteld. Uitbreiding van het Marsplan en De Krim levert Texel meer geld op. Voor een aanvankelijk halflege maar gaandeweg volstromende schouwburgzaal van De Linde boom hebben Louis van Dijk en Cor Bakker en trio gisteravond het vijftiende „Texel Jazz" ge opend. De heren hadden er zicht- en hoorbaar zin in en tra den elkaar „avontuurlijk" tege moet, zoals Van Dijk al na het eerste nummer met een stra lend gezicht opmerkte. Volop improviserend verraste Cor Bakker (inderdaad, de olijke pia nist uit de shows van Paul de Leeuw) zijn confrater regelma tig met opmerkelijke uitstapjes naar andere genres dan de „Mainstream Jazz" uit de jaren '50. Fragmenten klassieke en bluesachtige muziek volgden elkaar daarbij in hoog tempo op. „Maar gelukkig ben ik muzikaal bijna net zo goed als Cor, dus ik kan het wel volgen", grapte Van Dijk, die voor het eerst Texel Jazz met zijn aanwezig heid vereerde. Het kritische pu bliek kon de strapatsen van de virtuozen wel waarderen, getui ge de open doekjes die het zelfs tijdens de nummers deed opklinken. Een ouverture die het nodige belooft voor het ko mend weekeinde, waarin muzi kanten in legio café's hun opwachting zullen maken. Voor een volledig programma zij de lezer verwezen naar de Ronde om Texel-/Jazzkrant, die dins dag met de Texelse Courant werd bezorgd. Tussen de bedrijven door varen zo'n 800 catamaranzeilers za terdag voor de zeventiende maal hun Ronde om Texel. Het startsein wordt rond de klok van tien uur verwacht bij het strand van paal 17. Voor een uitvoerige voorbeschouwing op deze „Biggest catrace in the world" kunt u verderop in deze krant terecht. De afsluiting van een deel van de Dennen voor auto's is van de baan. Volgens de bezwarencommissie van Rijkswa terstaat heeft Staatsbosbeheer niet kunnen aantonen dat op de Nattevlakweg en de Randweg sprake is van verkeers- onveilige situaties voor fietsers. Staatsbosbeheer over weegt nog of de uitspraak zal worden aangevochten. De uitspraak van de bezwaren commissie kwam voor Staatsbos beheer als een donderslag bij heldere hemel. „Na de reacties hadden we wel verwacht dat ons plan iets zou moeten worden bij geschaafd. Een soort compromis waarmee de belangen van alle be trokkenen zijn gediend. Maar een totale intrekking, nee. We vinden dat we de vrijheid moeten hebben bepaalde verkeersmaatregelen te kunnen nemen om de recreatieve waarde van de Dennen te kunnen verhogen. De verkeersveiligheid van zowel fietsers als voetgangers op de betrokken wegen is volgens ons wel degelijk in gevaar, ook al Realisatie van de golfbaan kan worden vertraagd door de wijzi gingen die het nieuwe college in het bestemmingsplan buitenge bied wil aanbrengen. Die vrees heeft Erna Eelman (VVD), die vraagtekens zet bij deze aanpas singen. Tijdens de raadsvergade ring komende dinsdagavond zal ze b en w hierover aan de tand voe len. „Bent u van plan de hele in spraak opnieuw te starten? Staat u tussentijdse wijzigingen toe?" Eelman is bang dat deze schadelijk zijn voor de recreatieve- en agrari sche sector en dat de aanpassin gen uitvoering van het convenant tussen Texel en de provincie in de weg staat. is dat tijdens de hoorzitting mis schien niet zozeer ter sprake ge weest." Als bijkomend voordeel noemt Van der Spek beter behoud van de natuurwaarden door ver minderd autoverkeer. Toegankelijkheid Het plan van Staatsbosbeheer de wegen af te sluiten stuitte na het bekend worden op 14 bezwaar schriften. Volgens sommigen zal de verkeersmaatregel averechts werken en zullen automobilisten juist gaan omrijden om hun doel te bereiken. De Algemene Bond voor Ouderen was één van de bezwaar makers die vreest dat het bos min der toegankelijk wordt voor ouderen en minder-validen. Ande ren zien het plan als een inbreuk op hun vrijheid. Bart Eelman van de kiosk in het bos vreest door de afname van verkeer voor omzetdal ing van zijn omzet en sloot niet uit een schadeclaim in te dienen. Invloed Volgens J.M. Bours van Rijkswa terstaat hebben Eelmans argu menten tijdens de hoorzitting over deze zaak wel invloed gehad op het advies van de bezwarencom missie aan de hoofingenieur- directeur van het Directoraat- Generaal van RWS, maar is het niet doorslaggevend geweest. „Al gemeen uitgangspunt van de We genverkeerswet is een terug houdend en zorgvuldig gebruik van verkeersborden. Ze mogen pas worden toegepast als het ver keersgedrag niet kan worden ver anderd door andere verkeers maatregelen (drempels en ver smallingen)", aldus de bezwaren commissie. De commissie vindt dat SBB alternatieve maatregelen onvoldoende heeft afgewogen en dat sluiting van de wegen een te zwaar instrument is ten opzichte van het doel. „Daarom behoort het verkeersbesluit niet in stand te blijven en te worden ingetrokken." Wat nu? Volgens Erik van der Spek heeft SBB alternatieve oplossingen wel degelijk goed afgewogen, maar uit veiligheids- en recreatieve overwe gingen toch voor afsluiting geko zen. „Wat we nu gaan doen? Eerst maar eens de koppen bij elkaar steken." In het weekend zijn in het park achter het raadhuis lichtmasten vernield. De schade bedraagt 3200,-. Op de Hollewal vielen bloembakken ten prooi aan de vandalen. Eventuele getuigen van deze vernielingen worden ver zocht de politie te bellen, telefoon 22188. I-M ADVERTENTIE De gemeente Texel en de Stichtin gen ,,Sint Jan" en ,,Samen-Eén- Gollards" hebben bij Gedeputeer de Staten van Noordholland ge protesteerd tegen de dreigende bezuinigingen bij Sint Jan. Wan neer de provinciale plannen door gang vinden, verdwijnen er tot 1996 15 verzorgingsplaatsen van het eiland. In de bezwaarschriften wordt aan gevoerd dat het structurele tekort aan woningen op Texel door de maatregel alleen maar wordt ver groot. Tot 2005 mogen gemiddeld 16 woningen per jaar worden ge bouwd. Voor de categorie ouderen (ongeveer 1/5 deel van de bevol king) zou dit dus maximaal 9 wo ningen tot 1996 zijn. De bezwaarmakers keren zich te gen het geopperde idee om Texel se bejaarden in de toekomst elders in de regio (bijv. Den Helder) in een verzorgingstehuis onder te bren gen en bepleit een uitzonderings situatie voor het eiland. „Compensatie van de te reduce ren verzorgingshuisplaatsen moet uitsluitend op het eiland worden gerealiseerd", aldus de gemeenta Sint Jan en De Gollards menen dat regionalisering van het huis vestingsbeleid negatieve gevolgen heeft voor het aantal woningen op Texel. „Tot op heden ontbreekt enig perspectief voor de komende jaren." I.M. ADVERTENTIE vr. zat. 10 11 juni Zaterdagavond 11 juni a.s. deurprijs: waardebon t.w.v. f150,- van Nauta CD-filmclub Trekking: 02.00 uur. Zorg dat je uiterlijk om 01.00 uur binnen bent. Inleveren advertenties voor de editie van 24 juni: t/m vrijdag 17 juni a.s

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1