)eelnemers aan Rondje blijven toestromen h Vofa als mosterd de maal met catamaran Mariniers oefenen Absolute maximum is 800 Vereniging doet beroep op het bedrijfsleven Wie wordt sportman of -vrouw van het jaar? cussie over landbouwbeleid Aanleg atletiekbaan Den Burg (ORT Texels TEXELSE p COURANT Eilandcompetitie tennis Busroute Menigte omarmt Texelse zangers Ronde om Texel: mediaspektakel VRIJDAG 10 JUNI 1994 jlligers en deelnemers krioe- dagenlang als mieren over trand van paal 17. Maar net de nijvere beestjes verlopen irkzaamheden volgens vaste turen en is er sprake van een [e organisatie. Alleen het laat zich niet dirigeren. De itiende „Ronde om Texel" ieder geval niet gelijk het Rome aan chaos ten onder samenwerking in het iisatie-comité is prima, het als een trein. Een kwestie groeiende ervaring en een >oek dat ieder jaar wordt past. En belangrijk is dat we tstekend kunnen vinden met We zijn allemaal doorlo op de hoogte van wat een voor werk doet", verklaart -organisator Joke de Boer de doze samenwerking. Prindles lergelijke organisatie is ook odig, gezien de keur van eve nten die al sinds het begin eze week bij paal 17 te aan wen was. Dinsdag en sdag vonden de Europese oenschappen voor „Prind- ilaats, georganiseerd in sa cking met de Prindle latie Nederland. De rijden verliepen op één uit- nng na zonder problemen, dinsdag vond bij een der een aanvaring plaats, Mr aan twee boten flinke ontstond. De zon liet het >n, maar de windkracht was dinsdag vrijwel ideaal, ilend west 4 5, bij relatief vlakke zee. Woensdag was het iets minder, maar nog steeds uit stekend zeil weer", meent wedstrijdleider Edwin Lodder. Het aantal deelnemers viel zwaar tegen. Slechts 38 deelnemende boten gaven acte-de-présence, waar er tenminste 50 werden ver wacht. „Twee jaar geleden deden nog honderd boten mee. Op ver zoek van een grote groep zeilers werd nu op dinsdag en woensdag gevaren, om het gat tussen de EK en De Ronde om Texel niet te groot te maken. De deelnemers zien de Prindle-race altijd als een ideale voorbereiding op het rondje, maar waarom dat nu niet het ge val is...? Geen idee", verbaast Lod der zich. Olympisch Martin en Jolanda Maat waren in hun Prindle 19 de enige Texelse zeilers, maar van die minieme hoe veelheid staat Lodder niet te kij ken. „Op het eiland zijn ongeveer vijftien mensen met een Prindle, maar de meesten zitten in de orga nisatie. Die hebben geen tijd om zelf te varen." Broer en zus Maat baarden niet heel veel opzien, maar werden toch verdienstelijk zesde van Europa. Het parcours was tijdens de twee wedstrijddagen niet hetzelfde. Dinsdag moesten conform de Olympische traditie drie boeien worden gerond, een dag later wa ren dat er vier. „Om het interes santer te maken voor het publiek", legt Lodder uit. „Bij het driehoeks parcours ligt alleen de start dicht bij het strand, de finish een kilo meter westelijker. In de nieuwe opzet zijn start en finish bij dezelf de boei en varen de boten boven dien een stuk evenwijdig langs de kust. Een experiment. De bedoe- Spelen van 1996 ook in een vier hoek wordt gevaren." Ook vandaag laten de organisato ren van het rondje zich met de ra ce om de „Texel spinnaker trofee" van een progressieve kant zien. „Een echte snelheidsrace: specta culair en nog nergens vertoond", zegt Joke de Boer enthousiast. Limiet Ondertussen steekt een stroom van zeilers per TESO-boten het Marsdiep over. Gisteravond had den bijna zevenhonderd deelne mers aan de prestigieuze „Biggest catrace in the world" zich gemeld. Onder hen Australiërs, Amerika nen, veel Italianen en zelfs een zei ler uit Jordanië. Voor de achthonderdeneerste boot klinkt echter een onverbiddelijk „Nee". „De limiet is achthonderd. Méér kunnen we organisatorisch ge woon niet aan. Dan is niet alleen de parkeerplaats vol, maar wordt het ook moeilijk om de veiligheid van de deelnemers te garanderen. Onze norm is één volgboot op tien deelnemers. Bij andere wedstrij den is dat één op twintig, maar de omstandigheden rond Texel zijn zo verraderlijk dat we strenger moe ten zijn", legt De Boer uit. Alleen buitenlanders die van ver komen en te laat zijn met hun aanmelding worden coulant behandeld. „Als er plotseling een Italiaan voor onze neus staat, zullen we hem echt niet terugsturen. Maar dat zijn wel de hoge uitzonderingen." Zaterdagochtend om 8.00 uur op het strand. Gistermiddag lag er al een flink aantal boten. (Foto Tessa de Grooff) elegatie Texelse landbou- zal dinsdagavond 14 juni men aan de discussie in elder over de nota provinci- ndbouwbeleid tot 2000. de agrarische nota komt sterd na de maaltijd. In het >|an zijn al veel zaken vast- kraakt WLTO-voorzitter (uiper de discussievolgor- 'ij voorbaat. De openbare °rost in schouwburg De 9ne begint om 19.30 uur. °ed bestaan in een gave n9", doopte GS de wens provincie samen met de s een weg te zoeken naar 'fzame landbouw. „Een ge- 3grarische sector, waarbin- n schone produktie en de 0r het landelijk gebied on- uitmaken van de agrari- Êdrijfsvoering", omschrijft 'ncie het discussiedoel. eiland betekent dat: pro- ,ndersteunmg van Texelse len. behoud van melkquo- h®t eiland, onderzoek naar ®e't, kamperen bij de boer houden en opzetten van 'arisch recreatief netwerk, actiepunt is betaalde na- duktie gericht op ganzen, |ren dat het bestem- an buitengebied snel tot omt en doorgaan met i beteringen en kavelruil Convenant sceptisch over de goede wil van de provincie en liet zich tij dens een inspreekronde over het streekplan kritisch uit over het convenant dat het vorige Texelse college sloot met de provincie over invulling van het streekplan. „We zijn daarbij niet betrokken ge weest en voelen ons er niet zake lijk aan gebonden. We willen geen bodembeschermings-, reservaats- gebieden en bufferzones. Die staan de bedrijfsvoering in de weg. We gaan akkoord met het ruime jas-model over de beheerso vereenkomsten. Natuurontwikke lingsgebieden zijn we ook akkoord mee, mits agrarische enclaves van SBB daaronder vallen. „De provincie moet verder maar eens iets doen aan de verzurings- gevoelige gebieden. Want als ze willen dat 4000 hectare grasland op Texel komt, moeten ze daar voor wel de mogelijkheid schep pen." Zwemwater. De zwemwater- kwaliteit van alle Noordzee- en waddeneilandenstranden is goed. Sinds vijf jaar wordt nergens meer een te grote hoeveelheid bacteriën aangetroffen, wat duidt op een al gehele verbetering van de water kwaliteit. Giftige alg. Bij Terschelling is een giftige soort alg aangetroffen: de Pseudonitzschia. Deze alg pro duceert domoïzuur en als deze stof zich ophoopt in schelpdieren die vervolgens door mensen wor den gegeten, treedt een blijvende vorm van geheugenverlies op. Tot nu toe is het gif echter nog niet aangetroffen in kokkels en mos selen. een goede band met u". Gehoopt wordt dat het bedrijfsleven vóór 25 juni reageert. Een atletiekbaan is een oude wens van de 100 leden tellende vereni ging. Anderhalf jaar geleden wa ren er al plannen, maar die kregen toen geen medewerking van de gemeente. Nu is die toestemming er wel, maar de Atletiekvereniging moest de aanleg zelf betalen, hoe wel ook de scholen van de baan gebruik zullen maken. Wie vragen heeft over de actie kan zich wenden tot Dirk Oosterhof, telefoon 22198 of Theo Legierse, telefoon 13145. De Atletiekvereniging Texel vraagt het Texelse bedrijfsleven om steun voor de aanleg van een 400 meter atletiekbaan op de plaats van het B-veld van Texelse Boys. De vereniging heeft zelf al f20.000,- bijeengespaard waar van de verlichting kan worden be taald. Er mankeert nu nog f10.000,- voor de aankoop en aanleg van 400 gazonbanden waarmee de binnenzijde van de Indien -in uiterste noodzaak- wedstrijden niet op de daarvoor geplande tijden kunnen worden gespeeld, dan dient dit aan de wedstrijdleiding te worden door gegeven (tel. 16301). Deuce: 9.00 u. D. Bol-K. v. Bommel 9 00 u. M. Land-H. Schraag 10.00 u. A. Heidstra-P. Brons 19.00 u. I. Beerling-M. v. Aken 19.00 u. B. Verduyn-B. v.d. Wetering 20.00 u. A. Bokma-E. Dreesens 20.00 u. I. Westerlaken-I. Land Heri Hodie: 9.00 u. J. Stark-J. Joosten 10.00 u. R. Zoetelief-E. Kossen 10.00 u. M. v.d Bent-H. v.d. Park 19.00 u. H. Maas-A. Westerlaken 19.00 u. E. Ooyevaar-C. den Braven 20.00 u. E. van Bommel-J. Zoetelief Koogerslag: 9.00 u. J. v.d. Meer-R. Buitenweg 9.00 u. T. v.d. Veen-M. Bolte 10.00 u. A. Groot-R. Verduyn 19.00 u. A. Keyser-H. Frank 19.00 u. A. Kamstra-P. Keyser 20.00 u. S. v. Veen-W. Oosterhof Uitslagen: D. Panneman-M. Land 1-1; D. Panneman- M. v.d Wetering 1-1; J. v.d. Meer-R v.d. Bent 0-2, R Zoetelief-M vd Bent 2-0; J. Stark-H. Knol 1-1; M. v.d. Bent- A. Heidstra 0-2; J. Boon-J. Knol 0-2; J. Boon-B. v.d. Wetering 2-0 (reglementair), A. Bokma-H. Frank 0-2; P Keyser-C. den Braven 2-0; J Joosten-M. Bolte 1-1; E. v. Bommel-H. Maas 2-0; S. v Veen-I Beerling 0-2; S v. Veen-B. Verduyn 0-2; R. Buitenweg-K. v. Bommel 0-2, E. Ooyevaar-A. Kamstra 2-0. Woningen. De bezwaarschriften tegen de bouw van zes woningen aan de Buysstraat in De Cocks- dorp zijn ingetrokken. Tegenover de nieuwbouw worden vier par keerplaatsen aangelegd. Gemeentedag. Texel doet niet mee aan de landelijke gemeente dag die op 24 september in het te ken staat van bouwen en wonen. Wel wordt op 10 septeber aan dacht besteed aan de landelijke monumentendag. Oosterend zal dit keer in het middelpunt van de belangstelling staan. Onwel. Een man van het Con tact Oud Mariniers uit Overijssel werd woensdag tijdens een be zoek aan de Joost Dourleinkazer- ne onwel. In de ziekenboeg werd eerste hulp verleend, waarna de man, die met hartklachten kamp te, met een ambulance naar het Geminiziekenhuis werd gebracht. baan wordt gemarkeerd. De bedrijven hebben per brief het verzoek gehad om symbolisch één of meer gazonbanden voor f25,- per stuk voor hun rekening te ne men. Ze kunnen dat doen door een bijdrage te storten op Rabo bankrekening 3625.56.296 tnv Atletiekvereniging Texel, Den Burg, onder vermelding van banden a f25,-. Wie tenminste f100,- geeft (dus voor vier banden) kan erop rekenen dat zijn bedrijfs naam wordt vermeld op een recla mebord. Bij de opening van de baan wordt een wedstrijd gehouden voor de deelnemende bedrijven waaraan een prijs is verbonden. En het be drijf dat de meeste banden koopt, mag zijn naam verbinden aan vijf crosswedstrijden in het seizoen 1994-1995. De actie wordt gevoerd onder het motto: „De Atletiekvereniging wil Commissies. De raadscommis sie voor ruimtelijk en huisvestings beleid vergadert op maandag 20 juni aansluitend op de commissie voor algemeen en organisatorisch beleid. Vandalisme. Ook op de Stolp- weg in Den Hoorn zijn twee bo men ten prooi gevallen aan vandalen. Van de twee kleinste ol men die daar staan zijn takken af gescheurd. Jonge toeristen, verblijvend in kampeerboerderij De Stolp, worden verdacht van de vernielingen. De Texelse Sportraad houdt voor de tweede maal de Superstar wedstrijd voor de beste sporter op Texel. Dit gebeurt rond het sportcomplex Den Burg Zuid. Het is op 3 juli en de aanvangstijd wordt bij de inschrijving bekend gemaakt. Iedere Texelse sporter kan mee doen aan de Superstar-strijd. Op geven kan via de vereniging waar iemand lid van is. Nieuw dit jaar is de strijd om de titel van „beste vereniging 1994". In de middagu ren moeten vier leden per club hiervoor speciale opdrachten ver vullen. Een team dient te bestaan uit twee vrouwen en twee man nen. Het is mogelijk om met meer dan één team per vereniging mee te doen. Maar ook individuele sporters kun nen zich voor de superstar wedstrijd inschrijven bij de Sportraad via telefoonnummer 62156. De inschrijvingen moeten vóór 20 juni binnen zijn. Conditie Superstars is een wedstrijd waarin de getrainde sporter wordt getest. Op het programma staat wielren nen op mountainbikes op het wiel- rencircuit en rond de sporthal, boogschieten in de Ferrever en een binnencircuit in de sporthal waar in de balvaardigheid, het uit houdingsvermogen en de behen digheid getest word. Daarnaast is er hardlopen rond het Wezenland, een buitencircuit rond zwembad Molenkoog met dezelfde onderde len die ook binnen al slopend wa ren en dan volgt nog een zwemparcours. Mocht de sporter na dit alles nog ergens puf voor hebben, dan volgt de survivaltest voor de beste sportploeg van het jaar. Ploegen bestaande uit twee mannen en twee vrouwen maken onderling uit wie het beste door de modder kan schieten, uit het water kan klimmen en nog tal van andere on derdelen. Albert Hoven zal met sadistisch genoegen het een en ander pre senteren voor het publiek. Als voorzitter van de Sportraad is hij tevens degene die rond 17.00 uur de prijzen uitreikt. Lichtkogel. De Beursplein 5 en de wipperploeg van De Koog zijn woensdag om 14.40 uur uitge rukt, nadat een rode lichtkogel was gezien in de buurt van paal 28. Intensieve zoekactie leverde echter niets opi De mariniers van de Joost Dourleinkazerne hebben zich optimaal voorbereid op hun veiligheidstaak tijdens de Ronde om Texel. Woensdagavond kregen zij Hobie 76 zeilers Hans Zuidema en Tessa de Graaff op bezoek. Op de kant werd grondig doorgenomen hoe een catamaran bij problemen moet worden gesleept en hoe het oprichten van een omgeslagen cat in zijn werk gaat. Vervolgens liet het tweetal, vergezeld door de mariniers in hun rubberboten, op zee de Hobie enige malen achter elkaar omslaan, opdat alle bemannin gen van de volgboten een keer in de praktijk konden assisteren bij het oprichten. Ook het doorcanteren van de boot, waarbij de mast helemaal recht naar beneden komt te staan, werd doorgenomen. Een in de buurt oefenende reddingshelikopter van de marine kwam voor alle zekerheid een kijkje nemen. Op de foto legt Zuidema aan de mariniers uit hoe de richtlijn moet worden gebruikt. iFoto Mut*i zvdema) In verband met de verkeers maatregelen voor de Ronde om Texel volgt lijn 27 van busdienst AOT een andere route. De haltes aan de Californiëweg en bij Eco- Mare vervallen. De bus rijdt via de Pontweg-Pelikaanweg-Borandweg naar De Koog en vise versa. De digitale windwijzer op de parkeerplaats van Paal 17. angstvallig in de gaten gehou den door deelnemers en organisatoren. (FoXo Tessg de Crae„, wordt tijdens de briefing definitief bekend gemaakt hoe laat de start is. Dat is afhankelijk van de wind en de stromingen, maar de ver wachting is dat rond 10.00 uur rook vanuit een helikopter en vlag- signalen vanaf de startschepen TX 66 en TX 14 het begin van de race aangeven. Videocamera's en 50 waarnemers van het wedstrijd comité zullen daarbij registreren of deelnemers eventueel te vroeg de startlijn overschrijden. Gebeurt dat inderdaad, dan volgt onherroepe lijk diskwalificatie. „Zeilers die dat overkomt verklaren altijd dat ze buiten hun schuld over de lijn ge drongen werden. Maar vorig jaar hebben we niemand voortijdig hoeven diskwalificeren, terwijl ze wind en stroom mee hadden. Ze kunnen het dus heus wel", meent een sceptische wedstrijdleider Lodder. De weersverwachtingen zijn gunstig voor de race. Lodder: „Het blijft koffiedik kijken, maar volgens voorzichtige prognoses wordt het windkracht 3 tot 4 uit westelijke richting. Als dat uitkomt, hebben we niets te klagen." Uitslagen EK Prindle Prindle 19 1.T. Annels/S. Dodgson 2.C van Dongen/J. ten Hoven 3.H. Klaassen/M. van Essen 6.Martin en Jolanda Maat (Texel) Prindle 18.2 1.J. Laarhoven/H. Laarhoven 2 W. Michels/Joh. Leitner 3.C. van Sijp/H. Jongman Prindle 18 1.J. Buis/M. Buis 2.U. Binczyk/J. Binczyk 3.J. van Gulik/L. Overstraten Prindle 16 1.M. Mennekes/D. Sessmghaus 2.G. Kiraly/U. Lehmann 3.F. Verberne/J. Bonnet Prindle 15 1.H. Kaptein 2.H. Primowees De drie Texelse zangers Martin Trap, Kees KIaassen en Maarten Koom vielen in de smaak van de feestgan gers die gisteravond mas saal uit hun dak gingen in de tent bij paal 17. Voor de vo calisten was het de eerste keer dat ze zich op deze ma nier presenteerden en ge zien de reacties waar schijnlijk niet de laatste. De ongekende drukte bleek al uit de succesvolle kaarten- verkoop, de lange wachtrij bij de ingang en de vaten bier die nauwelijks waren aan te slepen. Modeshows van Be Ve Mode, Mant je Sport, Zebra, Boetiek 22, Elme Ondermode en Mantje Mode deden het bloed van de uitzinnige menigte nog sneller stromen. De stam pende finale was voor zan geres/entertainer Suger Lee Hooper Tevreden gezichten bij organisator Fred Winkel van de CD Shop en de orga nisatie van de Ronde om Texel, die vooruitlopend op het Rondje vanavond op nieuw een programma pre senteert. (Foto Gerard Timmerman) ,,The biggest catrace in the world" trekt elk jaar meer media. Een alsmaar groeiende schare „persmuskieten" heeft ontdekt dat zee, wind, de talloze boten met gekleurde zeiltjes en veel lief en leed genoeg stof bieden voor een spectaculaire „story", waar veel van hun klanten van smullen. Evenals vorig jaar heeft Studio Sport aangekondigd aanwezig te zijn voor een reportage. Ook de meeste landelijke dagbladen zullen waarschijnlijk een verslaggever naar Texel sturen. De EO heeft de produktiemaatschappij STS TV- en Videoprodukties in de hand ge nomen om een documentaire van het „event" te maken. „Dat wordt een echt sportverslag, zonder rare zangers of onderbrekingen voor sponsors", denkt lid van het orga niserend comité Joke de Boer. „Het programma zal ongeveer 35 minuten duren, maar voor het pu bliek bestaat de mogelijkheid om in te tekenen op een langere film." De medewerkers Niels van Heer waarden en Clarck de Boer lopen al gedurende de gehele voorberei ding met camera's te zeulen, om namens de organisatie een film te maken. Radio Texel verslaat de race „live". Op het strand van paal 17 klinkt het programma voortdurend uit de speakers, totdat de eerste cata maran binnen is. Daarna heeft de organisatie de apparatuur hard no dig om de finish in goede banen te leiden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7