Cjroen 2jmrL-Jexels in het hart 'exelse jeugd steekt niet af bij overkant «fa nderzoek gebruik genotmiddelen: Noordzee rekent af met onervaren Ronde-zeilers RvS: dwangsom tegen Toekomst onjuist Ton schade door brand TEXELSE Oft RANT De weg naar extra omzet! ummer nder druk in londeweek" IN DIT Texel Jazz ouderwets gezellig 2 w Rondje Texel: varen in een wasmachine 5 Tien jaar cel voor drugskoeriers 7 w Boekje Jansen over fort De Schans 7 w Texel zit nooit zonder water 10 Administratieve vergissing Knokpartij Brandende fruitschaal veroorzaakt alarm Pogingen tot autodiefstal Polderhuis in handen makelaar Auto op kant gezet; f2000,- schade TEXELSE «'COURANT KNORR MIX verschijnt elke vrijdag vanaf 24 juni t/m vrijdag 2 september Inleveren advertenties voor de editie van 24 juni: t/m vrijdag 17 juni a.s NR 10890 DINSDAG 14 JUNI 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. itie/abonnementen telefoon (02220) 62600. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, .(02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. buiten werktijd Gerard Timmerman, rlwal 11. Den Burg, telefoon (02220) - 14687. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse nummers f1,40. eiland is er niet vrij van. Ook de Texelse schooljeugd likt wel eens wat. Maar we moeten uitkijken voor een enjacht." Hans van Garderen en Annemarieke de Vries onrectoren van OSG De Hogeberg. Deze week kregen n rapport toegestuurd van de GGD over het gebruik lenotsmiddelen door de leerlingen van deze en andere len in de kop van Noordholland. Tussentijdse gegevens onrustbarend, maar het blijkt mee te vallen. Wel geeft nderzoek aan dat de leeftijd waarop door Texelse kin- hash wordt gebruikt aanmerkelijk is gedaald, maar een landelijk beeld. is ederlands Instituut voor Al- Drugs INIAD) heeft in en 1988 landelijk onderzoek naar het gebruik van ge- Jdelen bij jongeren. De GGD mee, maar het ging die ja- n kleine steekproeven. In weer een Niad-onderzoek den, maar nu was de GGD- e veel groter. De leerlingen OSG op Texel kregen uitge- vragen voorgeschoteld, zo- »r het eiland een aparte lege kon worden gemaakt, nu klaar. ..Het valt eigenlijk etje samen", aldus de con- «i. „We doen ook al mee het project „Gezonde waarbij voorlichting «kend van „de Ronde" en ek die eraan vooraf ging, i minder grote drukte op woorzaakt dan vorig jaar, it uit vervoerscijfers van 1st aantal in beide richtin- «rvoerde personenauto's issen 4 en 12 juni 2855 oftewel 11,59%. het aan roerde caravans liep terug 39 oftewel 31,30%, het aanhangwagens met 34 of en het aantal catamarans oftewel 2,95%. iteop het eiland was zater- t grootst. Toen bevonden ier 5.237 personenauto's et-ingezetenen. Vorig jaar t veel drukker: toen waren van de Ronde 7.353 e auto's op het eiland. De- is bevestigen de indruk die )nd: op wegen en straten t merkbaar rustiger. wordt gegeven aan ouders en leer lingen." Volgens het GGD-onderzoek is het rookgedrag van de Texelse school jeugd vergelijkbaar met het lande lijke en regionale gemiddelde. 23 Procent van de ondervraagde kin deren zegt regelmatig te roken, terwijl 49 procent aangeeft dat ooit wel eens te hebben gedaan. De rokers zitten vooral in de leef tijdsgroep 14 tot 17 jaar. Veel drank Op gebied van alcoholgebruik scoort Texel extreem hoog. Maar liefst 82 procent van de leerlingen geeft aan ooit wel eens gedronken te hebben. Vijftig procent heeft dat recent nog gedaan. „Waar dat mee te maken heeft? Dat is niet echt duidelijk", aldus Annemarie ke de Vries. „De laagdrempelig heid van de disco's zal er wei mee te maken hebben. Texel is veilig en iedereen kent elkaar, dus uitgaan gebeurt al op jonge leeftijd." Pro blemen met dronken jongeren op school zijn er niet. „Na Ouwe Sun- derklaas heb ik wel eens wat suffi ge types in de klas gehad, maar verder nooit." Jonge leeftijd Het hashgebruik is met 7 procent gemiddeld niet afwijkend van het landelijke beeld. Wel is het gebruik van cannabis-producten in de leef tijdsgroep 12 en 13 jaar twee keer zo hoog als aan de overkant. „Daar zijn we wel van geschrok ken", vertelt Van Garderen. „Het was voor ons aanleiding om de voorlichting niet in de derde klas sen, maar al in de brugklas te doen." Dat er tijdens schooluren hash wordt gebruikt door leerlingen lijkt de conrectoren onwaarschijnlijk. „Het kan hoor. Niet iedereen her kent de verschijnselen. Er zit er wel vaker eentje wazig voor zich uit te staren", aldus De Vries. „Maar ook het gebruik buiten schooluren en in het weekend kan nadelige effecten hebben op de schoolprestaties. Dat geldt ook voor overmatig alcoholgebruik in het weekend. Op die manier sig naleren we wel." Harddrugs Cocaïne, amfetamine en XTC wor den nauwelijks gebruikt. De per centages zijn voor deze harddrugs vertroebeld, omdat het om hele kleine groepen leerlingen gaat. „Als op vier leerlingen eentje aan geeft wel eens wat te hebben geslikt, dan krijg je afschrikwek kend hoge percentages. En vol gens mij zijn er ook rare cijfers ontstaan door bravoure in de leef tijdsgroep 12 en 13 jaar. Natuurlijk mag je het niet onderschatten, maar een score van 11 procent bij heroïnegebruik in die leeftijd? Ik zet daar grote vraagtekens bij. Dat zijn gewoon stoere antwoorden geweest van flinke jongetjes", denkt De Vries. Ze geeft toe dat het gebruik van harddrugs door leerlingen niet helemaal boven wa ter is gekomen door het onder zoek. „In de klassen merken we er niets van. Maar dat is geen won der, want je gaat natuurlijk geen XTC-pillen slikken voor je naar school gaat...." Het gokgedrag van de Texelse schooljeugd is lager dan het lande lijk gemiddelde. „Daar mag je na tuurlijk geen conclusies aan ophangen, maar waarschijnlijk komt het wel door het stringente plaatsingsbeleid voor gokkasten." Experimenteren Tijdens het onderzoek is onder scheid gemaakt tussen het ooit hebben gebruikt van genotsmid delen en regelmatig, recent ge bruik. „ledereen heeft in zijn jeugd een experimenteerfase", vertelt De Vries. „Wij proberen de voor lichting in het kader van dat gezonde-school project daarvóór te doen, zodat de jongeren wéten wat ze doen. Als ze er al mee be zig zijn, ben je te laat." De voor lichting is niet belerend van karakter. Van Garderen: „We wil len de kinderen duidelijk aangeven welke keuze ze maken als ze met drugs experimenteren. Uiteraard Lees verder pagina 2 Zon, wind en water. Alle ingrediënten om de zeventiende Ronde om Texel tot een succes te maken waren zaterdag in ruime mate aanwezig. Spanning volop, ook bij de organisatie die bij windkracht zes 's morgens vroeg met kromme tenen de weersvoorspelling af wachtte en bij de briefing onervaren zeilers adviseerde aan de kant te blijven. 238 boten bleven op het strand achter. Van de 391 cata marans die het er toch op waagden vielen tientallen ten prooi aan de hoge golven of kwamen met elkaar in aanvaring. Het kapseizen in de branding leverde spectaculaire beelden voor toeschouwers terwijl bij menig zeiler het verdriet van het gezicht viel af te lezen. Overuren voor reparateurs en verzekeraars dus. 238 catamaranzei- lers trotseerden de Texelse elementen en bereikten de finish. De snelste rondetijd kwam met 2 uur, 58 minuten en 47 seconden op naam van Peter Boog en Herbert Dercksen. Overall winnaars wer den echter de Britten Reg White en Webb Olie. Verder in deze krant meer over het Rondje. De gemeente hoeft voorlopig geen boete van f500,- te betalen voor elke dag dat de dwangsom beschikking tegen de Toekomst ilkaar aanbotsen leidde in it van zaterdag op zondag en knokpartij in de laat van De Koog. Een eman uit Den Burg en een immer gingen met elkaar juist. De laatste was er het laan toe. Hij liep een gebro- [isen een hersenschudding Een felle brand heeft vrijdagavond het huis van de familie Mulder, Duinroosstraat 21 in De Koog. voorlopig onbruikbaar gemaakt. De zolderverdieping brandde uit en de overige vertrekken hebben zoveel rook- en waterschade op gelopen, dat totale renovatie no dig is. De brand ontstond toen de houten betimmering die rond het schoorsteenkanaal van een hout kachel was gemaakt, oververhit raakte en vlam vatte. Het vuur werd tegen tien uur 's avonds ont dekt door de 15-jarige zoon Je roen. Toen die naar boven ging om naar bed te gaan, zag hij achter het trapgat naar de zolder een oranje gloed. Hij sloeg alarm waar op zijn vader 06-11 belde. Het vuur vond intussen overdadig voedsel in de vorm van het piepschuim waarmee de vorige eigenaars van het huis het dak hadden geïso leerd en in honderden boeken en tijdschriften die in de twee ver trekken lagen opgeslagen. Toen de brandweer arriveerde was al spra ke van een uitslaande brand, want metershoge vlammen sloegen door de dakkapel naar buiten. Boeken Het vuur was vrij snel onder bed wang, maar toen was de verdie ping, die onder meer werd J- brandweer in de grotendeels uitgebrande zoldorvertrekken Rechts de stalen schoorsteenpijp. IFoto Harry do Graal) gebruikt als leerruimte voor de kin deren en logeergelegenheid, al voor een groot deel uitgebrand. Mulder betreurt het meest het ver lies van een kleine 500 boeken over luchtvaart, albums met knip sels en fotoalbums. Als uitvloeisel van zijn luchtvaarthobby had hij deze collectie in twintig jaar opge bouwd. Bij het herstel zal waar schijnlijk de hele kap van de woning moeten worden vervan gen, omdat het balkhout voor een belangrijk deel is doorgebrand. De totale schade aan huis en inboedel kan wel een ton belopen. De schoorsteen die de brand heeft veroorzaakt bestond uit een dub belwandige stalen pijp van goede kwaliteit die langdurig en zonder merkbare bijzondere verhitting tot tevredenheid had gefunctioneerd. Voor zover is na te gaan raakte het hout het staal niet, maar blijkbaar is de afstand toch te klein ge weest. Ander huis Het gezin bracht de nacht door bij de buren, de familie Van Benthum en trok de volgende dag in de re creatiewoning DuinRoosstraat 1, aangeboden door Maarten Jan Boon. Dat huis is ingaand zaterdag a.s. echter aan toeristen verhuurd, zodat het gezin voor die tijd wat anders moet zien te krijgen. Her stel van de woning Duinroosstraat 21 zal enige maanden vergen. Coördinerend bij het verlenen van de eerste hulp werd opgetreden door Hans Zijm namens de stich ting Salvage. Deze organisatie treedt na toestemming van brand weercommandant en politie op namens de verzekeringsmaat schappij en heeft zonder winstoogmerk de taak om de acti viteiten van alle instanties die bij en na een brand in actie komen, op elkaar af te stemmen. Hans Zijm is sinds december 1990 als coördinator aan Salvage verbon den. Deze activiteit staat geheel los van zijn beveiligingsbedrijf. BV van kracht is. De commissie voor beroep en bezwaar van de Raad van State constateerde dat de gemeente een administratieve vergissing heeft gemaakt, waar door de dreiging met een dwang som in de huidige vorm niet juist is omschreven en daarmee niet aanvechtbaar. „De zaak ligt nogal gecompli ceerd", erkent Kees Witte, hoofd afdeling milieu. „Het zit zo: b en w hadden beslotende oude dwang som van f15.000,- per geluidso vertreding in te trekken en daarvoor een nieuwe van dezelfde hoogte uit te vaardigen. Die zou ook een weer jaar van kracht zijn. Maar in de letterlijke tekst staat het alsof de oude dwangsombe schikking gehandhaafd blijft. Het b en w-besluit en de beschikking zijn dus verschillend, al heeft dat verder geen gevolgen." De RvS zal de gemeente nu waarschijnlijk op- In de gesloten afdeling van het verpleeghuis Texel zette iemand zaterdag een rieten fruitschaal op een kookplaat. De fruitschaal vloog in brand, waarop het auto matisch brandalarm in werking kwam. Nog voordat de brandweer arriveerde, had iemand van het personeel het vuurtje al gedoofd. Bij twee in de Molenstraat gepar keerde auto's werd in de nacht van zaterdag op zondag een po ging tot diefstal gedaan. Een 39-jarige man uit Den Burg ont dekte zondagochtend dat het con tactslot van zijn Ford Sierra bestelauto met een draadje was doorverbonden. De dader is echter niet weggereden, mogelijk omdat ook het stuur nog op slot stond. Elders in de straat gebeurde het zelfde met een Lada van een 27-jarige man uit Den Burg. Ook hier was met een draadje contact gemaakt, nadat het dashboard was weggesloopt. dragen de foute beschikking in te trekken en een nieuwe uit te vaar digen. De nieuwe zal zijn geba seerd op een geluidsovertreding die de gemeente op 1 augustus' 1993 zou hebben geconstateerd en dus hooguit tot diezelfde da tum van dit jaar rechtsgeldig is. Volgens Langeveld speelt de ge meente een spelletje met hem. „Dit is een truck om onder de eis van 7500,- uit te komen. Binnen een paar weken komt de gemeen te weer met een nieuwe dwang sombeschikking en begint alles weer van voor af aan." De horeca ondernemer liet bij voorbaat we ten zich er niet bij neer te leggen. Om verstrengeling van belangen te voorkomen heeft waterschap Hollands Kroon de verkoop van het polderhuis in handen van een makelaar uit Den Helder gegeven. Nu het college heeft afgezien van de aankoop is er volgens de hoofdingelanden geen reden lan ger te wachten op andere initiatie ven vanuit de Texelse gemeen schap. Vrijdag is daarom het dage lijks bestuur tot de verkoop ge machtigd. Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag in de Par- nassiastraat in De Koog een Re nault 5 personenauto op zijn kant gezet. Het plaatwerk aan de rech terkant van de wagen werd op meerdere plaatsen flink gedeukt. Reparatie zal ongeveer f2000,- kosten. De auto is eigendom van een 49-jarige Oosterender die de wa gen aan zijn zoon had uitgeleend. Om half vier zondagochtend trof de zoon de auto in genoemde toestand aan. De politie hoopt op tips die tot aanhouding van de da ders kunnen leiden. Bakfiets. Uit de Molenstraat is in de nacht van zaterdag op zondag een brom-bakfiets gestolen. Het vervoermiddel heeft rode wielen en een waarde van zo'n f3000,-. I.M. ADVERTENTIE ljt. cs T'trl' Ljrl. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: MARTIN TPOMP JjUWEDEO I.M ADVERTENTIE mix voor omelet, bonen of 1 "7 Q chinees Jy Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op Pagina 6 I.M. ADVERTENTIE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1