Bouwen en brouwen gaat moeilijk samen Br* Cjrocn 2 rwartsjexelsin het olfbaan De Krim laat log op zich wachten Bonne start met kleine voorraad NaïtiA TEXELSE W COERAXT De weg naar extra omzet! rst vervangende natuur aanwijzen... n tNdit JNummer ~~~{{orszel baar toilet weer manent open Aanleg tennisbaan loopt op rolletjes Texels Belang lanceert aanpak parkeerprobleem TEXELSE^ COURANT verschijnt elke vrijdag vanaf 24 juni t/m vrijdag 2 september Terrassen om 24.00 uur dicht „Burgemeester ingewijd in slaapbehoefte Texelaars" VERDER XT sw Schilling en Eelman (WD) ruzieën over buitengebied 3 ia Gerbrand Poster op pad voor openbaar groen 5 w Doktersassistente stopt na levenlang doordouwen 5 jm Geslaagden OSG 5 ia Den Hoorn krijgt z'n zin met parkeerplaats 7 40 passepartout- ten Jazzfestival 1994 J. Koomen estuur van de Texelse Golfclub is niet gerust over de lige verwezenlijking van de golfbaan bij De Krim. Ge was dat een dezer dagen de artikel 19 procedure van wu gaan om de benodigde aanlegvergunning te krij- naar b en w hebben besloten eerst de onderhandelin- f te ronden inzake de aanwijzing van natuurontwik- sgebieden op Texel. rein waar de baan moet ko- door de provincie nl. aan- m als natuurontwikkelings- Gedeputeerde Staten zul- golfbaan daar alleen als ergens anders op het vervangend natuurontwik- gebied wordt aangewezen vergelijkbare kwaliteit. De iken daarover zijn onder en de onderhandelingen uitvoering van het relatie- eid op Texel krachtens het gesloten convenant dat staat als het „ruime il". Compensatie het college heeft het geen procedure voor de golf- starten zolang dat niet is i omdat men zeker nul op ist zou krijgen. Die onder- igen zullen nog maanden vergen. Er moet niet alleen met de provincie worden gepraat maar vooral ook met de agrarische orga nisaties en de eigenaars van gron den die eventueel in aanmerking komen. De keus is nogal beperkt. Terreinen van vergelijkbare natuur kwaliteit zijn alleen te vinden bij de Rommelpot op zuidelijk Texel en ten noorden van De Krim. Aanwij zing van het zuidelijke gebied lijkt niet bespreekbaar, omdat het voor de bollenteelt onmisbaar wordt geacht. Het is echter niet uitgeslo ten dat bij de onderhandelingen de provincie genoegen neemt met andersoortig gebied als compen satie voor het terrein bij De Krim. Dat heeft volgens b en w echter zijn tijd nodig, zodat op zijn vroegst pas dit najaar met de pro cedure voor de golfbaan kan wor den begonnen. Dit heeft tot verbitterde reacties «nbaar toilet op de I in Den Burg is weer dag I geopend. it was de laatste tijd 's in 's nachts op slot omdat herhaaldelijk vernielin- ichtten. Het openbaar toi- daardoor zijn doel iels, want juist in de avon- eeft het (uitgaande! pu- behoefte aan. Met name iet jazzfestival van het af- weekend werd het gemis wat leidde tot klachten gemeente. Het college laarop het toilet weer per open te houden en hoopt i dat het met het vanda- I meevallen. Wat dat be- iu oplettendheid van de een gunstige rol kunnen Als iemand constateert toilet wordt misbruikt, et zeer op prijs gesteld als wordt getipt. De Koog >og is de behoefte aan een ir toilet minder duidelijk. 5 Groot zei in de rondvraag aadsvergadering van dins- het toilet overbodig is en ADVERTENTIE dat de procedure die nodig is voor de plaatsing beter kan worden gestaakt. De plek bij de passage tussen Dorpsstraat en Nikadel waar het toilet zou moeten ko men, vinden velen nogal ongeluk kig. D66 had wethouder Schilling daarom voorgesteld het toilet naast Las Vegas te zetten. De eigenaar van die grond (Frits Lan- geveld) ging accoord, maar de or ganisatie De Koog Badplaats kwam uiteindelijk tot de conclusie dat een toilet eigenlijk helemaal niet zo urgent is (er staat er al een op de Nikadel) zodat er maar hele maal van moest worden afgezien. In de raadsvergadering bleek dat daarover in het dorp onenigheid bestaat. Wethouder Daan Schil ling meldde zojuist een brief te hebben ontvangen van de Dorps commissie van De Koog met het verzoek het toilet wèl te plaatsen- geleid bij het bestuur van de Texel se Golfclub en andere betrokke nen. Bestuurslid Martin Warnaar: „Ik ben woedend, ledereen is het er over eens dat die golfbaan er moet komen omdat het een groot toeristisch belang is, onmisbaar voor de versterking van de concur rentiepositie van Texel. Al vijf jaar zijn we ervoor bezig en nu was al les rond, ook financieel, voor een baan met 9 holes op een terrein van 32 ha agrarisch gebied. De aanleg mag niet op de lange baan worden geschoven. De kans is le vensgroot dat van uitstel afstel komt, bijvoorbeeld omdat de be drijven die medewerking hebben toegezegd vinden dat het te lang duurt en zich terugtrekken". Knoop doorhakken Warnaar vindt daarom dat het ge meentebestuur moet zorgen dat op korte termijn knopen worden doorgehakt. Het belang van ver vangend gebied voor natuuront wikkeling vindt hij nogal theoretisch en in elk geval in geen enkele verhouding staan tot het al gemeen belang dat met de realise ring van de golfbaan is gediend. „Ik vrees dat onze bestuurders nog steeds niet voldoende inzien dat al het mogelijke moet worden gedaan om de kwaliteit van toe ristische voorzieningen op te vijze len. Dit soort vertragingen kunnen we ons niet veroorloven". Warnaar was dinsdag nog maar net op de hoogte van het besluit van b en w om eerst de onderhan delingen in het kader van het rela tienotaconvenant af te maken, alvorens de procedure voor de baan te starten. De feeststem ming bij de verwelkoming van het 250e lid van de Texelse Golfclub werd er aardig door verpest. De golfclub beschikt thans slechts over een oefengelegenheid, een tijdelijke driving range. Over af zienbare tijd moet er een echte baan zijn. Actie? Warnaar en zijn medebestuursle den beraden zich nog over actie. Lees verder pagina 5 Deurprijs: ifdebon t.w.v. f150,- te besteden bij Tennissers van Deuce hebben van daag de nieuwe tennisbaan voor sporthal „Ons Genoegen" in ge bruik genomen. De club heeft de baan hard nodig omdat Deuce door een snelgroeiendledental (in middels 500) uit z'n jasje is ge groeid. Eigenlijk wilde de vereniging twee banen aanleggen. „Maar dat was niet haalbaar", doelt voorzitter Han Pastoor op de meningsverschillen over de lokatie en het nodige overleg alvorens aannemer Westerlaken het betref fende terreintje bouwrijp kon ma ken. Daarvoor hoefde behoudens wat struikgewas, geen bomen te wijken. Sporthalbeheerders Pierre Persoon en Piet Keijser bezagen de aanleg toch met gemengde gevoe lens omdat ze vrezen dat de aan voer van materiaal via de achterzij de van de hal wordt bemoeilijkt. Werklieden van de firma Ubink uit Dalfsen (Overijssel) hadden daar geen boodschap aan en begonnen woensdag met het uitrollen van het kunstgras. De buitenzijden van de baan is groen terwijl de binnen kant roodachtige is gekleurd. Maandag staat de vervanging van het kunstgras van vier verderop Brouwer Harry Bonne tijdens de laatste voorbereidingen op de opening van zijn brouwerij annex proeflokaal. foto Frans Hopman) 11 „Ik was al een tijdje aan het ama teurbieren. Op het eiland werd door verschillende mensen gesproken over het opzetten van een brouwerij. Er waren dus meer kapers op de kust. Toen ontstond het idee: waarom zou ik dat niet kunnen?" Bouwvakker Harry Bonne sloeg aan het rekenen, consulteerde het Helderse adviesbureau Business Creation en ontwikkelde een be drijfsplan. Hij zette alles op een rijtje en achtte de onderneming fi nancieel haalbaar. „De potentiële financiers bleken ook bereid. En toen heb ik mijn besluit genomen, ledereen die ik spreek, zegt dat het fantastisch gaat lopen. Nou, eigenlijk heb ik er ook wel vertrou wen in." Proeflokaal In de voormalige zuivelfabriek openen Bonne en zijn vrouw Corry gelegen banen op het programma. Na tien jaar intensief gebruik is dat versleten. Dit karwei zal ongeveer twee weken in beslag nemen. In die periode kunnen de tennissers er niet terecht en is het voor Deu ce even improviseren geblazen. Volgens Pastoor zal de volledige accommodatie ruimschoots vóór het grote toernooi dat Deuce op 15 juli houdt weer bespeelbaar zijn. De kosten van de nieuwe baan en vervanging van de oude bedragen circa f225.000,-. Werklieden begonnen woensdag met het uitrollen van het kunstgras voor de nieuwe tennisbaan van Deuce. IFoto Gerard Timmerman) volgende week donderdag de deu ren van hun bedrijf, de eerste bier brouwerij op Texel. In het knusse proeflokaal zullen vijftig potentiële klanten tegelijk kunnen proeven van „Skuum Koppe", een natuur lijk gebrouwen, ambachtelijk bier van hoge gisting. Een ongecompli ceerde successtory, zo lijkt het, maar Bonne weet wel beter. „Ik ben sinds januari aan het verbou wen, maar zoeken naar een goede ruimte doe ik al zeker drie jaar. Er zat niet veel schot in. Vorig jaar was ik voor Visser aan het bou wen bij Diks, de vleesverwerker. We raakten aan de praat over mijn plannen. Een half jaar geleden vroeg hij of ik interesse had om een deel van zijn gebouwen te hu ren. Dat had ik." Probleem was echter dat de ver bouwing veel tijd kostte. Maar om nog een graantje van het toe ristenseizoen mee te pikken, moest ook flink wat bier worden gebrouwen. „Brouwen en verbou wen, dat gaat moeilijk samen". „Ik kom van de overkant, u ook. Maar u bent in die korte periode beter ingewijd geraakt in de slaapbehoefte van de Texelaar dan ik!" Pieter de Groot (D66) kon het niet laten de burge meester te plagen na diens uitge breide betoog over de sluitingstijd van 24.00 uur voor terrassen. Ondanks verzet van D66, PvdA, Groen Links en de VVD, wordt dat tijdstip gehandhaafd. „De overheid dient meerdere be langen. We zijn een toeristische gemeente, maar we hebben ook met Texelaars te maken die niet in de horeca hun brood verdienen." Burgemeester Van Rappard legde uit dat de keuze voor sluiting van terrassen om 24.00 uur of om 01.00 uur afhangt van de norm die je stelt. „De één vindt 01.00 uur vroeg, de ander vindt 24.00 uur laat." Hij wees erop dat het op Texel maar een paar dagen in het jaar voorkomt dat je comfortabel tot diep in de nacht op een terras kunt verblijven. „Dan kunnen de omwonenden toch ook niet slapen van de warmte, dus zal dan met enige soepelheid worden omge gaan met de sluitingsregel." Peter Bakker van Groen Links merkte fijntjes op dat men dan juist met het raam wijd open slaapt en dus sneller last heeft van lawaai. „Het probleem wordt alleen maar gro ter...." zegt Bonne bij een kleine rondlei ding, terwijl hij wijst op zijn ogen schijnlijk niet geringe voorraad. „Ik hoop dat ik uitkom. Het lijkt veel, maar als je gaat uitdelen is het zo weg. Op dit moment ben ik niet in staat meer dan 900 tot 1000 liter per keer te fabriceren en dat twee maal per maand. Bottelen en eti ketteren doe ik tenslotte ook zelf, samen met wat familieleden." De brouwer heeft daarom besloten zich vooralsnog te beperken tot verkoop in zijn proeflokaal, na de zomer wil hij via groothandel Tex- gro ook aan horecagelegenheden en slijterijen leveren. Imposant De brouwerij zelf, die straks via rondleidingen door bezoekers is te bezichtigen, is imposant. De ver schillende manshoge ketels met kranen, metertjes en roerappara- tuur ogen zeer professioneel. Aan een allesomvattende uiteenzetting van het brouwproces waagt Bon ne zich dan ook niet. „Dan heb je Pieter de Groot had een onderzoek ingesteld naar de sluitingstijd van terrassen in andere kust- en wad dengemeenten. Die bleken alle maal gekoppeld aan de tijden voor horecagelegenheden. „En dan krij gen wij straks een bord bij de in- Lees verder pagina 5 Het parkeerprobleem in Den Burg kan worden aangepakt door de bewegwijzering te verbeteren. Dat stelt de fraktie van Texels Be lang in een brief aan het college van b en w. Kern van het probleem is dat auto mobilisten uit de richtingen De Cocksdorp en Oosterend het dorp worden binnengeleid via de Ko- gerstraat, terwijl de meeste par keerterreinen aan de zuidzijde van Den Burg liggen. De oplossing is eenvoudig, meent Texels Belang. „Pas de verwijzingsborden aan, zodat de automobilist die parkeer ruimte zoekt via de Pontweg de zuidzijde van Den Burg nadert en dan in de directe omgeving van de parkeerfaciliteiten is." Op de Pont- weg zouden borden bij de kruisin gen Keesomlaan/Westerweg en Emmalaan/Hoornderweg moeten worden geplaatst. Verkeer dat toch via de Ko- gerstraat Den Burg inrijdt, moet via een bord worden verwezen naar de parkeerplaats naast de ga rage van Grisnigt aan de Bernhard- laan. Nu wijst dat bord nog richting Beatrixlaan, waar geen parkeerterrein is, aldus Texels Be lang. wel een paar pagina's van de krant nodig", lacht hij. Het principe is echter niet ingewikkeld. Bonne koopt bij verschillende Texelse boeren gerst, waarna deze bij Ba varia wordt gemout, ofwel ge kiemd. Daarna maalt Dros Lees verder pagina 5 I.M. ADVERTENTIE l,r.,~rJrL filr/. ..UtLjrL Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: I.M. ADVERTENTIE Inleveren advertenties voor de editie van 1 juli: t/m vrijdag 24 juni a.s jlCHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10891 VRIJDAG 17 JUNI 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 'Den Burg, telefoon (02220) 62600 ties/abonnementen telefoon (02220) 62600. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62620, faxnr (02220) 14111. buiten werktijd Gerard Timmerman, 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers rsze/ Is een weekje de °P Volgende week hij weer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1