Cjrorn TwarL-Jexels in het hartL, Woningbouw 3e fase Mars nog dit jaar van start „Hogeberg": minister moet zich aan belofte houden De weg naar extra omzet! KAM trijd voor behoud Waddenregeling 319 Geen huizen aan westkant Den Burg in dit JNuMrcer sen dijk en duinenrij uum koppe VERDER XT w Waardevolle vondsten uit de Tachtigjarige oorlog 2 w Texelse koren toe aan vernieuwing 2 Vr Concert The Radio's gaat misschien niet door 3 sx Prijs voor Monica Maas 3 in Wind plaagt waterskiërs 7 verschijnt elke vrijdag vanaf 24 juni t/m vrijdag 2 september Over de kop Door het hek n LA ROCHETTE --"-rtirmTrV! Schoudieck y]iimiH')n!iHiil^i,.TTrm Woningen Bedrijventerrein lindering van het onderwijsaanbod en vier banen weg. Staat de 876 leerlingen tellende openbare scholenge- ischap De Hogeberg te wachten nu minister Ritzen besloten de voor deze school geldende „Waddenre- l" in te trekken. De schoolleiding vindt dat strijdig e afspraken die ten tijde van de fusie van LBO en RSG smaakt met de toenmalige staatssecretaris Ginjaar- en spreekt verontwaardigd over „een paar ondoor- Ie ambtelijke pennestreken waardoor de school in ern- peersonele en financiële problemen dreigt te komen". Ie manieren is de school te- lintrekking van de regeling lt geweer gekomen: de leis voorgelegd aan de Raad late, waarbij tevens om een fcige voorziening is ge- Daarnaast is een nood- I gericht aan de vaste lommissie van onderwijs en I onderwijsspecialisten van (vdA, CDA, D66 en Groen Iddenregeling" houdt in dat lol geld krijgt voor 80 extra (eden. Daardoor kan een pakket onderwijsmoge- worden aangeboden. door Klaas Bonrte ben er op 'f Gouwe van voorbereidend beroepsonder wijs tot en met atheneum, hoewel de school daar eigenlijk te klein voor is. Met deze regeling wordt tegemoet gekomen aan de bijzon dere situatie waarin de scholen op de dunbevolkte en betrekkelijk geïsoleerde waddeneilanden zich bevinden. Ginjaar-Maas beloofde in juli 1989 tegenover de toenmalige LBO en de RSG de waddeneregeling „voor langere tijd" te zullen toepassen als zij uiterlijk op 1 augustus 1991 tot fusie zouden overgaan. Die be lofte was dan ook een belangrijk argument om de fusie met kracht door te zetten, immers door de sa menvoeging zouden de onder wijsmogelijkheden alleen maar beter worden. De bestaande LBO- voorzieningen bleven in stand, voorkomen werd dat het alge meen vormend onderwijs eenhe den moest inleveren om het LBO-deel van de scholengemeen schap in stand te houden en de to tale scholengemeenschap kreeg onderwijskundige meerwaarde voor alle leerlingen van Texel. Strijdig In april vorig jaar liet de financiële afdeling van het ministerie na mens staatssecretaris Wallage weten dat de 80 leseenheden in gaand schooljaar 1994-1995 met meer zouden worden toegekend omdat een nieuw systeem zou worden geïntroduceerd dat een gunstig effekt zou hebben voor de zg. brede scholengemeenschap pen, zoals de Texelse OSG. Ook werd meegedeeld dat, gezien de bijzondere eilandsituatie, spoedig een nieuwe beschikking zou wor den gestuurd met de voor de Texelse scholengemeenschap gel dende formatieformule. Minister Ritzen, die vervolgens aantrad, vond dat echter niet no dig, zo bleek uit een brief die pas in februari van dit jaar werd ont vangen. Hij erkende het nadelig ef fect voor „De Hogeberg" maar wilde geen speciale formatiefor mule vaststellen, omdat de situa tie op Texel niet vergelijkbaar zou zijn met die van de vier andere waddeneilanden. Het aantal leer lingen zou op Texel groot genoeg zijn. Slecht Dat laatste was dus in tegen spraak met de opvattingen van Ginjaar-Maas en Wallage. „Wij vin den dat de minister zich al te mak kelijk met één pennestreek ont- ue zorgen over óe toekomst van de Texelse scholengemeenschap kwamen gistermiddag teur van het voortgezet onderwijs in Noordholland Mr H.C. Zurlohe IrechtsachterI aan doet van eerder gemaakte afspra ken. Bovendien vinden wij dat de minister zijn uitgangspunten in het ad hoe beleid in deze slecht moti veert", aldus rector H. de Vries in een brief aan de vaste kamercom missie en de onderwijsspecia listen van de grote partijen. In het beroep bij de Raad van Sta te beklaagt het gemeentebestuur (het bevoegd gezag van de school) zich over de onrechtvaardige gang van zaken en wordt ook gewezen op de problemen die de ministerië le stappen opleveren voor het per soneelsbeleid van de school. De rechtspositie van het onderwij zend personeel is namelijk zodanig dat ontslag tenminste vier jaar voor de ontslagdatum moet zijn aangezegd. Als er niet wordt ge schorst moet dat ontslag dus zo snel mogelijk worden kenbaar ge maakt, wat tot gevolg zal hebben dat de betrokken leerkrachten naar werk elders zullen uitkijken. Gebleken is dat het niet eenvoudig is vervangers te vinden, onder an dere omdat het jaren duurt voor je op Texel een woning hebt. Ook om die reden zou de beschikking van de minister vernietigd moeten worden. Schorsing Het zal geruime tijd duren voordat de Raad van State zich uitspreekt. Daarom wordt tevens om een voorlopige voorziening gevraagd: schorsing van het besluit van de ter sprake bij het bezoek dat de inspec- ,.De Hogeberg'' bracht. (Foto Harry de GraafII minister in afwachting van de uit spraak. Zojuist werd bekend dat de Raad van State dit verzoek in de eerste week van juli zal behan delen. Het verzet van de school heeft in middels tot resultaat gehad dat de vaste kamercommissie de kwestie heeft besproken en de minister zal vragen het besluit terug te draai en. Kaasschaaf Mocht deze weigeren en mocht ook het beroep bij de Raad van State mets uithalen, dan krijgen waarschijnlijk vier mensen te ho ren dat ze er over uiterlijk vier jaar uit moeten. De school beschikt Lees verder pagina 3 IERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10892 DINSDAG 21 JUNI 1994 «Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 wntle/abonnementen telefoon (02220) 62600 tie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, in(0222O) 62620, faxnr. (02220) 14111. tie buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplem >n Burg, telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse nummers f1,40 Inleveren advertenties voor de editie van 1 juli: t/m vrijdag 24 juni a.s Tijdens een inhaalmanoeuvre op de Nieuwlanderweg verloor een 56-jarige automobilist uit Geertrui- denberg zondag de macht over het stuur. Hij reed tegen een tuin- wal op en vloog over de kop. Zijn 52-jarige vrouw liep daarbij een hersenschudding en een gekneus de borstkas op. De wagen was to tal loss. Een 80-jarige automobilist uit Vlaardingen reed gistermiddag in een rustig tempo op de Bernhard- laan, toen hij ter hoogte van gara ge Reij plotseling de macht over het stuur verloor. Dwars door het hek van de algemene begraaf plaats kwam de Volvo tegen een boom tot stilstand. De man kan zich niet herinneren wat er ge beurde. Hij had geen verwondin gen opgelopen, maar de auto was dermate zwaar beschadigd dat er een takelwagen aan te pas moest komen. ^•schafs van de Invulling van de derde fase Orgaan De Mars zoals Toekomstige uitbreidingsmoge- lijkheid gistaravond geprasanteerd aan da raadsleden. Links het bedrijventerrein aan de Abbewaal an I.M. ADVERTENTIE De Ruyterplaats rechts de woningen. Hat definitieve plan kan nog Lees verder pagina 2 en onderneming bij m de koe het af liet y in keuze brouwerij er dan na jaren weer wat muziek flfoosteloze leven ouwe melkfabriek houwer haalt van eigen dstof voor zijn schui- ier mm zou het golvend zijn dan hier motste brouwers hier ten mokken in hun schulp ry straks de markt 1 keelgat en de gulp nu maar te hopen onze brouwer lukt el Tessels uitgaans leven oigoed zijn stempel drukt :i is juist dét unieke ons eiland word ge- Her langs een muur of Inje '■n bodem toevertrouwd Omdat de stukken bij een koerier- dienst waren zoekgeraakt, kregen de raadsleden de tekening pas op de vergadertafel onder ogen en konden dus slechts oppervlakkige kanttekeningen plaatsen. „Het is maar een schets van het bestem mingsplan, dat op detail nog wijzi gingen kan ondergaan", schoof voorzitter burgemeester Van Rap- pard als vervanger van Daan Schil ling al te forse kritiek voor zich uit. Veel mogelijkheden tot aanpas sing van de schets lijkt er echter niet omdat de gemeente na de uit spraak van de Kroon feitelijk met de rug tegen de muur staat. Het betreft een particulier project en de ontwikkelaar heeft al een aan tal concessies gedaan. Zo gebeurt uitvoering niet in vier maar in zes jaar en is ingespeeld op de vraag op de woningmarkt. 42 van de 116 huizen betreft huurwoningen en het restant wordt verdeeld in vrije sector- en premiewoningen. Er ko men geen vrijstaande huizen. In de schets zijn meerdere plantsoenen opgenomen. De woningdichtheid is volgens de ontwerper niet gro ter dat in de eerste en tweede fa sen van De Mars. De projectont- De zwaar beschadigds wagen moest worden weggetakeld. rfcro Tessaaraatti wikkelaar verplicht zich jaarlijks gemiddeld twintig huizen te bou wen, al zal dat aantal per jaar va rieren. Buitendorpen Van Rappard zegde toe dat de wo ningbouw in Den Burg niet ten koste gaat van de buitendorpen. „We anticiperen op extra bouwvo lume dat we begin dit jaar bij de provincie hebben aangevraagd. Al met al moet het een aardige wijk worden." De oppositie was daar niet zo ge rust op. „Ik vind het maar fanta sieloos. Alles loopt recht-toe- rechtaan. Ik mis de speelsheid", kritiseerde Erna Eelman (WD). I.M. ADVERTENTIE gegrilde 200 g van 638 boeren- voor achterham Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4. Waarschijnlijk worden nog dit jaar de eerste woningen in de derde fase van De Mars in Den Burg gebouwd. De gemeen te heeft met projectontwikkelaar Hino Holding BV over eenstemming bereikt over 116 huizen die verspreid over zes jaar worden gebouwd. Aan de Abbewaal is plaats vrij gehouden voor bedrijven. B en w verwachten dat na reali satie de spanning op de woningmarkt zal afnemen. Met de uitwerking van het plan is voldaan aan de opdracht die de Raad van State in februari aan de gemeente gaf om vóór 1 juli met een plan te komen. Het betekent dat woningbouw aan de west kant van Den Burg voorlopig van de baan is. Het uitwerkingsplan is met en thousiasme ontvangen door de fa milie R. Keijser van boerderij De Ruyterplaats die de 4,5 hectare grond in het plan in eigendom heeft en verbeten knokt voor reali satie van het plan. Dat strandde tot dusver op de vraagprijs voor de grond, die in de ogen van de ge meente te hoog was. Keijser ging in zee met Hino Holding BV uit Loosdrecht, die wel de gevraagde prijs bood en een koopoptie ver wierf. De transactie ging slechts door als de gemeente medewer king aan de derde fase verleende. Het Loosdrechtse bedrijf wilde de bouw van zo'n 120 woningen in vier jaar realiseren. Dat was veel sneller dan de gemeente voor ogen stond. Toen de onderhande lingen met de projectontwikkelaar en de gemeente stuk liepen wees het vorige college Den Burg-west aan voor woningbouw. Daartegen gingen Keijser en Hino met succes bij de Raad van State in beroep. Tekening zoek Inmiddels lijken de partijen elkaar aardig te hebben gevonden, ver woordde ir. René de Vries, archi tect van de schets die gisteravond aan de commissie ruimtelijk en huisvestingsbeleid werd geopen baard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1