Archeologen wroeten in verleden Schans Vernieuwing nodig bij Texelse koren Koninghal swingt bij „Texel danst Sijbrand van der sterkste vissermi Soldaten rookten nog niet S Agenda Wie niet danst leeft niet TEXELSE couRANT Woningbouw Dia-lezing gaat niet door Meditatiedag Openbaar groen zet politiek op scherp DINSDAG 21 JUNI 1994 Schuilhut in De Koog een ker- kentocht onder leiding van mevrouw H. Jansen-Leurs. In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.00 uur „Schind- lers List". De raadscommissie voor fi nancieel, economisch en technisch beleid heeft in het raadhuis een openbare verga dering, aanvang 19.30 uur. Gesproken wordt over de ver goeding van consignatie diensten, de herinrichting van de De Houtmanstraat en het beleid inzake het openbaar groen. In d'Ouwe ULO wordt de laat ste voorspeelavond van het seizoen gehouden met harp, piano, viool, gitaar, keyboard, pijporgel, saxofoon en speel- klas, aanvang 19.15 uur. Pu bliek is welkom. Het algemeen bestuur van de Stichting Lokale Omroep Texel heeft een openbare vergade ring in de studio in de Mo lenstraat; 20.00 uur. Om 21.00 uur in Klif 12 in Den Hoorn: Kees Thorn met „Laat maar waaien" en Bert en Dic- tus met „Ongeneeslijke melo dieën". Entree f17,50; vriendenprijs f 15,-. Vrijdag 24 juni In Cinema Texel draait 14.00 en 20.00 uur „Scfo Iers List". In het Maritiem en Ju{ Museum in Oudeschild w de expositie „Teso, een oit neming in beweging" opend om 14.00 uur. SV Oosterend houdt eene ledenvergadering in de ne; 20.00 uur. De Wielervereniging houdt een ploegentijdrit b PEN-centrale van 18.15 19.00 uur. Hoogwater te Oudesd Di. 21 Wo. 22 Do. 23 Vr. 24 Za. 25 Zo. 26 Ma. 27 Di. 28 6.30 en 19.0 7.50 en 20,? 9.06 en 21.2 9.44 en 22.3 10.45 en 23.1 11.30 en 23.5 12.16 en 0.27 en 123 Aan het strand is het ongeveeri uur eerder hoog water De zont 26 juni op om 5 19 en en c om 22.03 u. 23 juni is het volls maan. 24 juni Springtij VERVOLG VAN PAGINA 1 Dirk Terpstra (PvdA) en Jaap Vla ming (Groen Links) maakten zich zorgen over de infrastructuur. „Worden wandelaars, fietsers en auto's wel goed gescheiden? Vol gens mij niet." Ze vreesden dat de rechte wegen uitnodigen tot hoge snelheid. Terpstra herinnerde de ontwikkelaar aan een PvdA- voorstel om huurders van wonin gen de mogelijkheid voor groeiend eigendom te gunnen. „Want star ters hebben het moeilijk tegen woordig." De toezegging van ontwerper De Vries de huur- en koopprijzen aan te passen aan de Texelse marktsituatie, deed zijn gehoor fronsen. Texelse betrokkenheid De Vries hield gisteravond in het midden of Texelse bedrijven voor de bouw in aanmerking komen. „We gaan ze in ieder geval om ad vies vragen en dan zien we wel verder." Hij liet wel doorscheme ren dat de kostprijs zal meetellen bij het gunnen van het werk. Zijn bij gemeentelijke plannen fi nanciën ondergeschikt aan de in vulling, bij dit particuliere project drukken de kosten een zwaarder stempel op de uitvoering. „Maar het wordt een woongebied dat beslist niet zal onderdoen voor de eerste en tweede fasen", besloot De Vries. Omdat de provincie het bestem mingsplan al heeft goedgekeurd, zal de vaststelling door de raad niet lang op zich laten wachten. De definitieve tekening wordt nog ter inzage gelegd. De dia-lezing over Gaugain, die donderdagavond in de Scholerie in Eierland zou worden gehouden, gaat wegens ziekte van de vertel ler niet door. Degene die een kaartje in de voorverkoop heeft gekocht, krijgt z'n geld terug. Op zondag 3 juli kan in meditatie- cenrum Prem Mandir, De Ruy- terstraat 62 in Oudeschild kennis worden gemaakt met verschillen- de actieve en rustige meditatie technieken. Beweging, dans, muziek en stilte wisselen elkaar af. Voor informatie en opgave kan worden gebeld naar Ratnam Dros, telefoon 14013. x»r - Op de binnenplaats van fort De Schans stuitten vijl archeologen in een afvalput uit het begin van de zeventiende eeuw op verrassend historisch materiaal IForo Gerard timmarmani Naspeuringen door een groep ar cheologen in fort De Schans heb ben dit weekend een aantal verrassende nieuwe vondsten op geleverd die van wetenschappelij ke waarde kunnen zijn. De overblijfselen die ze in een afval put van rond 1625 aantroffen ge ven een vrij exact beeld van het soldatenleven in de Tachtigjarige Oorlog. Verder stuitten ze op een oude waterput, een riool en fun damenten. „Het zijn hoogtijdagen voor ons." De archeologen kwamen naar Texel op uitnodiging van Gelein Jansen. Die vermoedde in de berg bagger die tijdens de restauratie op het terrein is gestort tal van voorwerpen van historische waar de. De gemeente stelde onlangs f2.500,- beschikbaar voor een dragline waarmee de grond kon worden omgezet. De archeologen doorzochten De Schans op vrijwil lige basis. De vesting dateert uit 1572 en wordt momenteel ge restaureerd. Als lid van de Stich ting Archeologie en Monumenten zijn de oudheidkundigen gespecia liseerd in vestingsarcheologie en hebben veel ervaring bij het door zoeken van verdedigingswerken. „We hebben veel forten in het oosten van het land doorzocht. De Schans is onze tiende. Maar hier vinden we toch dingen die zelfs voor ons héél bijzonder zijn", wijst archeoloog Hans van Westing naar de resten van een aardewer ken pot die uit Jutland afkomstig moet zijn. „Zo'n vondst is hoogst zeldzaam. Waarschijnlijk is hij door zeevarenden meegenomen." Dat zelfde geldt voor een klokgave hals van een Duitse pot. „Kijk, zelfs het tinnen deksel zit er nog op. Omdat die toen waardevol wa ren, werden die er altijd af- gesloopt." Niet rokers Verder vonden ze in de afvalput flink wat munten, met name Duit se oortjes. „En merkwaardig ge noeg op een enkele na geen pijpekopjes. Terwijl het er in ande re vestingen vaak van wemelt. Soldaten waren flinke rokers. Deze put dateert dus uit een tijd dat het roken van tabak nog net geen ge meengoed was. En dat was zo rond 1625, 1630. Opmerkelijk is ook dat we geen glas vinden. De soldaten dronken kennelijk geen wijn maar bier uit kroezen. Het mooie van deze afvalput is dat het een gesloten geheel is", drukt hij Jansen op het hart de kisten met scherven zorgvuldig te bewaren. „Want het kan nog wel eens be langrijk wetenschappelijk mate riaal zijn. De vondsten weer spiegelen de lokale handelslijnen en de invloeden van de scheep vaart rond het eiland." Van Westing betreurt dat de ar cheologen niet eerder zijn inge schakeld. „Door de uitvoering van de restauratie is al veel overhoop gehaald", doelt hij op een enorme hoop aarde die het fijnmazige graafwerk in de weg ligt. „Het on derzoek komt daardoor in de ver drukking. Jammer." Jansen zegde toe het gevonden materiaal over te dragen aanhet Maritiem en Juttersmuseum. Waterput De oppositiepartijen in de ge meenteraad nemen nog geen genoegen met het gewijzigde beleid inzake de uitgifte van openbaar gro.en. Wethouder Gerbrand Poster kan alvast de borst natmaken voor de don derdagavond te houden ver gadering van de commissie FET, zo lieten VVD, PvdA en D66 gisteravond tijdens een andere commissievergadering alvast weten. Zij verwerpen de manier waarop het oude beleid voor het nieuwe heeft plaatsgemaakt. Burgemeester Van Rappard gaf aan dat het beleid inzake grondverkopen een aan het college van b en w gedelegeerde aangelegen heid is. „Als de raad het er niet mee eens is, zal dus eerst een raadsmeerderheid het besluit om het beleid te dele geren moeten herroepen." Dinsdag 21 juni In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.00 uur „Schind- lers List". De afdeling Texel van het Ro de Kruis heeft om 20.00 uur jaarvergadering in het Rode Kruisgebouw aan de Jon kerstraat. De Wielervereniging Texel heeft van 18.15 tot 19.00 uur een criterium op het parcours bij Den Burg. Bij de gebroeders Miedema, Schelpenbolweg 38 in Sloot- dorp, geeft Jan Koolhof uitleg voor Texelse veehouders op het demonstratieveld gras land in het kader van de mine- ralenboekhouding die ingaand 1995 verplicht is. Woensdag 22 juni In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.00 uur „Schind- lers List". Om 19.30 uur begint op de Groeneplaats in Den Burg de Taptoe Texel 1994. Donderdag 23 juni Om 14.00 uur start bij De ontdekt. De fundering daarvan blijkt gebouwd op een houten wiel van een oude kanonwagen. Het hout was dankzij de zuurstofloze omstandigheden nog in redelijke staat. Bij het zoeken naar de welput stuitten de archeologen op een stuk riolering dat uitkomt op een gracht en dat volgens de vinders veel lijkt op de afvoer in soortgelij ke vestingen elders. Uit sporen van greppels in het middenterrein leidt hij af dat de binnenplaats tij dens regenrijke perioden herhaal delijk blank moet hebben gestaan. De Kinderdansgroep vertederde tijdens ..Texel danst" in hun folkoristische uitdossing. „Hij die niet danst kent het leven niet." Gevleugelde woorden van Gerrit Verhoeven, presentator van „Texel danst". Tijdens deze mani festatie demonstreerden ruim 200 Texelaars zondagmiddag in de Burg. De Koning hal wat er op dansgebied te koop is. De geva rieerde show dwong respect af van de vele toeschouwers. Heel dansend Texel was van de partij tijdens de demonstratie die na een jaar of zeven van afwezig heid op initiatief van de Wel- zijnsstichting in ere is hersteld. Het resultaat was een bonte varia tie van stijlen die door dansers van jong tot oud werden uitgevoerd. De kinderdansgroep onder leiding van Vrony Mosk voerde enkele volksdansen uit. In hun folkloristi sche uitdossingen stal de ge legen - heidsgroep de harten van het publiek. De wat oudere jeugd maakte in de Internationale Kin derdansgroep een veelbelovende indruk. Dat op hogere leeftijd een dansje een aangenaam verpozen is, straalde af van het optreden van de Volksdansgroep voor Ouderen die onder auspiciën staat van de Stichting Welzijn Ouderen. Betsy Verhoeven en Baukje Drijver hielden zowel bij de beginners als bij de gevorderden de vaart er goed in. Glansrol was weggelegd voor danser Van der Kerkhof die als enige heer in het gezelschap de aandacht trok. Experimenteier De Dansgroep Oude Dansen blies haar partijtje mee met de Slufter- wals en Mazurka, een volksdans uit Polen. Experimenteier van vorm waren de verrichtingen van Jazz-dans SV De Cocksdorp on der leiding van Klarina Combé die met The White Winds gewaagd opende en de handen flink op el kaar kreeg. De prima ballerina's van Jazzballet Den Hoorn debu teerden onder leiding van Manda Bergsma met Sing Sing Sing. De (Foto Gerard TimmermanI jazzdanseressen Van Gymvereni ging Texel beeldden in hun de monstratie uit hoe verdeeldheid in de groep tot gestructureerde cha os heeft geleid. De spanning die van hun presentatie afstraalde was voelbaar in de zaal. De pre sentatie is een kroon op de in spanning van begeleiders Yvonne Bruining, die na een wat moeiza mer uitvoering onlangs in Noord Scharwoude met kloppend hart naar de Texelse uitvoering uitkeek. Het ging nu schitterend." Lieveheersbeestjes Vertederend oogden de als lieve heersbeestjes uitgedoste leerlin gen van de Muziek- en Dans school. Heel fraai waren ook de Mijnwerkerstjes in hun contraste rende outfit. Indrukwekkend was sluiting, waarin alle deelnemers begeleid door Madness de vloer opgingen. Aan de kleding van de verchillende demonstraties viel af te zien dat aan de kostuums veel aandacht was besteed. „We heb ben de ideeën en creativeit zoveel mogelijk aan de kinderen en hun ouders zelf overgelaten", aldus mede-organisatrice Bruining. Om de betrokkenheid van heel Texel te symboliseren had Sanne Brüge- mann op een postergrote afbeel ding van het eiland eikdorp aangeven met balletschoeisel. Vlak voor de langste dag en net jes tussen de wedstrijden van de W.K. ingeklemd vond zaterdag avond in de N.H. kerk van Den Burg het voorjaarsconcert plaats van de Chr. Muziekvereniging Ex celsior, het Chr. Texels Mannen koor en de Chr. Zangvereniging Soli Deo Gloria. Excelsior onder leiding van Betty Bakker begon met een indrukwek kende fanfare van Henry Purcell, waarin een bewerking was opge nomen van een koorwerk van de zelfde componist. Deze combi natie werd gevolgd door de „Air" uit de „New Baroque Suite" van Ted Huggens. Het mannenkoor kwam met een zestal koorwerken, die werden be geleid door de altijd betrouwbaar en correct spelende organist Piet Krayma. Zoals dat bij het koor ge bruikelijk is, verrichte Krayma zijn werkzaamheden op het electroni- sche orgel, dat onafscheidelijk is bij dit gezelschap. In de ruimtelijke akoestiek van Texels Grote Kerk werd weer eens pijnlijk duidelijk hoe treurig en zielloos zo'n instru ment klinkt in combinatie met het natuurlijke geluid van dit zo fraai zingende mannenkoor. Ook blijft de vraag overeind, waarom er zo nodig moet worden gespeeld tij dens het opkomen en weer weg gaan van de koorleden. Dit heeft in het kader van een officieel con cert geen enkele functie. De bijdrage van het mannenkoor stond ook nu weer geheel in het teken van piëtistische romantiek, waarbij in de teksten voortdurend sprake is van „ik", „mij" en „mijn". Het is net een snoepwin kel: de kleurtjes zijn verschillend, maar de smaak is zoet. Het lijkt noodzakelijk dat dirigent Martin de Visser het roer eens drastisch om gooit en wat meer niveau in het repertoire brengt. Het koor heeft immers zoveel kwaliteit in huis. Afgezien van enkele onzuiverhe den in het Engelstalige werk werd enthousiast gezongen, waarbij het Gloria van Jes Gruber als compo sitie nog enig niveau had. Maar ook in dit werk op Latijnse tekst uit de R.K. Mis werd elk experi ment angstvallig vermeden en werden de plat getreden paden braaf gevolgd. Excelsior kwam weer in actie met het prachtig gespeelde „Waltzing Mathilda". Zonder verder iets van de achtergrond van deze composi tie te weten, zou je kunnen den ken dat de weemoedige melodie, die hoofdzakelijk werd gespeeld door de tenorinstrumenten een soort „in memoriam" voor Mathil da moet inhouden. In de volgende twee werken trad de bas/bariton Rob Manse als so list op met aria's uit „Porgy and Bess" van Gershwin. Rob Manse heeft een prachtige stem en muzi kaal is alles bij hem dik in orde, maar hij moest het duidelijk afleg gen tegen het geweld van de Oosterender muzikanten. Betty Bakker, die als dirigente nauwe lijks te evenaren is, probeerde met Bij verdere afgravingen van het binnenterrein werd een waterput Het Texelse touwtrekteam met uiterst links vooraan Sijbrand van der Vis. Tijdens het Nederlands kam pioenschap touwtrekken voor vissers in Breskens is Sijbrand van der Vis van de TX 4 uitgeroe pen tot sterkste visserman van Nederland. Het Texelse touwtrek team werd vijfde. De Texelse delegatie vertrok ne gen man sterk naar het zuiden. Elf teams deden mee aan het onder deel touwtrekken, zodat een vijfde plaats van de eilanders als goed kan worden aangemerkt. Oudorp ging met de hoogste eer strijken. In de avonduren werd een groot feest gehouden op waar de wedstrijden pb den. Daar was tevens c de titel sterkste visserma Met gestrekte arm moest ker voor het lichaam wc houden. Een driekoppiger- nauwgezet toe of dit vol regels gebeurde. Van der\ een tijd van 1.13 minutem ondanks verwoedde pog«n werd geëvenaard. Volgend jaar wordt het li toernooi met de sterkste manverkiezing op Texel ge bezwerende gebaren de klank van het orkest te temperen. De weer loze zanger, die toch een zeer ste vige indruk maakt, werd letterlijk weg-ge-blazen. Niemand is hier voor echter aanspreekbaar. De blazers konden niet zachter en de solist ging tot het uiterste. Dat Rob Manse desondanks een wel gemeend applaus ontving voor zijn prestatie was zonder meer verdiend. Zijn voordracht en zijn „spelend zingen" waren van grote klasse. Excelsior besloot het instrumenta le aandeel in het programma met het pittige „Sweet Carolina Char leston" van Jef Benders. Alle vaardigheden van dit fantastische spelende Corps werden uit de kast gehaald en met dit stuk stond Ex celsior opzienbarend in de etalage. Als laatste was het de beurt aan Soli Deo Gloria onder leiding van Jan Beijert. In een blokje van vijf werken was Psalm 122 van Jan Pieterszoon Sweelinck opgeno men. De keuze van dirigent Jan Beijert voor een werk van de „grootste Nederlandse componist aller tijden" verdient grote waar dering. Het koor maakte waar schijnlijk voor de eerste maal kennis met een stukje echte poly fonie In de psalm komen fragmen ten voor van de melodie uit het Geneefse psalmboek. Alle stem men functioneren zelfstandig. Dit houdt in dat er rusten voorkomen, die weer gevolgd worden door nieuwe inzetten. Helemaal vlekke loos ging het (nog) niet, maar een eerste stap tot vernieuwing en verfrissing van het repertoire lijkt gezet. Wel moet met nadruk wor den gezegd, dat het zingen van muziek van Sweelinck niet een in cident kan zijn. Wil men echt thuis raken in deze muziek, zal er jaren lang heel intensief moeten worden gestudeerd. Ook zal manier van zingen in een van de vier-kwartsmaat worden ingeruild voor lid heid en vrijheid. Dat oubolligheid en sit heid nog altijd volop bij „Soli" bleek uit hel werk. In opgepoetste J de Heer stijl" klonk „li Heer mijn ziel" van G. Val een concert, waar toch veau mag worden ven een dergelijke onbenullig* sitie onaanvaardbaar I Het zeer goed bezochte werd stijlvol besloten mei Father, strong to save" werking van Jacob de H: bij waren alle uitvt betrokken. Excelsior rafrasen over dit gebed die zijn in nood op zee' steeds het koraal, dat z in het liedboek voorkomt koorleden werd meegezo wat is er mooier en indruk der dan massale ééré volkszang? Zo'n gecombineerd cond weer eens het verscM tussen zingen en spelen ten van intrumentale f kunnen ervan uitgaaa| meeste noten al vóór c zijn. Zij kunnen het gro van de studietijd gebr afwerking en interpre! koordirigent daarentegf hele avond partijen te s is al lang blij, dat de mee redelijk worden echte afwerking en men van een mooie 1 komt hij nauwelijks toe. Fr*F*<

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2