loncert The Radio's )p losse schroeven Melding kadavers per 1 juli „automatisch" stratice Monica Maas int kinderboekenprijs emeente vergeet procedure: Geknipg«? lig. Mensen-= F amilieberichten TEXELSE J COURANT Hogeberg Concert D.E.K. Negen jaar cel voor drugstransport „De Twaalf Balcken" uitgebreid met serre Financieel tekort voor politieregio Texel krijgt weer brandweercommandant Bezetting vuurtoren opnieuw bepleit Texel: Minen angespült Familieberichten Texelaartjes niet in een strijd verwik ken. Als het niet door kan dan maar niet. Maar dan wel een oplossing voor de i worden gevonden." Fred il, eigenaar van The Music in Den Burg had alles gere- ,oor het concert van de Bel- popgroep The Radio's op in de Stappelandhal. inclu- sgemeentelijke vergunning, nu blijkt dat een artikel 17 dure had moeten worden DINSDAG 21 JUNI 1994 rd. mbtelijk foutje, is de voor- je conclusie van de afdeling ene Zaken. Met een artikel irocedure kan eenmalig ling worden verleend voor riten die niet volgens de be ring in het gebouw thuisho- Knkel had hiervan op de moeten worden gesteld, igd wordt alsnog een proce- starten. In deze krant staat imeentelijke aankondiging, veertien dagen lang be- kan worden gemaakt. Er irigens al enige bezwaren „Deze mensen zullen wor- jehoord, waarna wordt of hun argumenten steek- id genoeg zijn om het eve- te weigeren." Steekspel? zegt geheel te goeder te hebben gehandeld. „Ik rt dat dit uitdraait op een iteekspel. Op 1 juli zou de [koop beginnen. Vóór die et bekend zijn of de zaak niet doorgaat. Ik ga geen n teleurstellen", aldus de emer, die na het verkrijgen vergunning de boeking eregeld. „Alle risico's zijn rn." Morgen praat Winkel burgemeester. „Het is na- niet de bedoeling dat ik fi ll opdraai voor een ichtigheid bij de gemeen- praten toch over een inves- van zo'n 50.000,-. Het :t met de band is getekend aai op voor de schadeclaim concert niet door kan VOLG VAN PAGINA 1 ogc ♦liH t de over financiële reserve tijd te overbruggen, taande aanbod van onder- jelijkheden kan op ver manieren worden erd. De VBO-afdeling of eneum kan worden geslo- zeer ingrijpend is. Ook rden besloten om Aard de, Frans, Economie of an- ikken niet meer aan te Aantrekkelijker lijkt de haaf'-methode, waarbij ken in overleg met de me- inschapsraad uren inleve- ombinatie met een andere lodiek (waarbij de leerlin- er zelfstandig studeren en nten een meer begeleiden den die minder tijd kost) nadelig effect beperkt blij- Winkel benadrukt dat hij met het concert niemand in het vaarwater wil zitten. „We hebben contact opgenomen met de omringende vakantieparken en ook de horeca van De Koog hoeft geen concur rentie te vrezen. Het concert is om 23.00 uur afgelopen en waar gaan de meeste bezoekers dan naar toe: naar de Koger kroegen." Dinsdag 28 juni houdt D.E.K. o.l.v. Dyo Wassink een zomerconcert in de Nederlands Hervormde kerk te Den Hoorn. Als gastspeler treedt Betty Bakker op op bugel en Dyo Wassink geeft tijdens het concert een orgelsolo. Het concert begint om 20.00 uur en het programma luidt als volgt: 1. Symphonie du te Deum-M.R Delalan- de; 2. East Anglia-Jacob de Haan, 3. Pastorale-Jan de Haan; 4. Intermezza- Jurjen Hempel (solist Betty Bakker); 5 Bugelsolo door Betty Bakker; 6. Orgelsolo door Dyo Wassink; 7. Suite 1600-Johan Pezel; 8. Air uit New Baroque Suite-Ted Huggens (solist Betty Bakker); 8. Der Mond ist aufgegangen (gezang 391)-arr. Jacob de Haan. Geslaagd. Annemiek Groene- veld is geslaagd voor het examen Zelfstandig Beroepsbeoefenaar. Ze studeerde aan de Vakschool voor Veehouderij in Sneek. Wegens een poging om een grote partij cocaïne op Texel in te voe ren is de Amerikaanse kapitein van het schip Amon-Ra maandag in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. Het Amsterdamse gerechtshof achtte voor de „initiërende en centrale rol" van de kapitein een zwaarde re straf op zijn plaats dan de acht jaar die de rechtbank Alkmaar in eerste instantie had opgelegd. Twee andere opvarenden van het schip kregen elk zes jaar cel, evenveel als bij de rechtbank. De drie Amerikanen voeren in de zomer van vorig jaar vanuit Vene zuela naar Texel met een lading van 490 kilo cocaïne aan boord. Tegen hun vonnis van de recht bank Alkmaar tekenden de drie mannen hoger beroep aan. Zij hadden naar eigen zeggen wel ge weten dat zij drugs vervoerden, maar meenden dat het om hasj ging- Procureur-generaal mr. P. Brilman liet tijdens de zitting weten dat hij hier niets van geloofde. Het ver haal van de verdachten viel vol gens hem niet te rijmen met de hoge beloning (400.000 dollar) die zij van hun Colombiaanse op drachtgevers voor de klus zouden krijgen. Met de eis van de procureur -tien jaar cel voor de kapitein en acht voor de beide andere verdachten- ging het hof niet mee. De rechters achtten voor de kapitein echter wel een hogere straf op zijn plaats dan de rechtbank had opgelegd, omdat hij met de opdrachtgevers had onderhandeld en de hele actie onder zijn leiding stond. «boekenjury van vijf bi- >n in Rotterdam hebben „Babet" geschreven lard Delft uit Zandvoort lend door Monica Maas ben a Is winnaar in de ca- oeken voor kinderen van dir. kin het boek „Babet" bi naam van het meisje verhalen allerlei grappige 1 eemaakt. Het zijn dan dtische verhaten waarbij ïver zich liet inspireren eigen gezin. Ook de Aletta en Vibeke van Mo to stonden model en de tekeningen hebben zodoende een autobiografische uitstraling. De verhalen verschenen eerst in het kleuterblad „Bobo" met veel tekeningen in kleur vervolgens gaf in 1993 Uitgeverij Holland de ver halen in boekvorm uit. De illustra ties vormen een belangrijk onderdeel in dit boek vandaar dat de schrijver en illustratrice samen de eerste prijs kregen. De kinderju ry beoordeelde drie categorieën: boeken 4 tot 8 jaar, boeken 8 tot 12 jaar en boeken 12 jaar en ouder. Zaterdag werden in Rotter dam de winnaars bekend ge maakt, in het bijzijn van 150 kinderen. ..Taveerne De Twaalf Balcken Co Vermuö en Jeanette Korff serveren het koud buffet In de nieuwe serre achter (Foto Gerard Timmerman) gen de snerpende zaagmachines en het zaagsel niet aan de vaste clièntele voorbij. „Maar naarmate het stoffiger werd leek het wel of de zaak steeds voller liep", speechte Korff. Ze gunde de symbolische opening aan Neileke Smit die van de negen krachten het langst in „De Balc ken" werkt. Wat de genodigden zagen was een stijlvolle serre waarvan het sierlijke smeedwerk was gemaakt door André Smit uit Den Hoorn. De kunststoffen vensters hebben een isolerende werking, zodat oververhitte gasten het hoofd koel kunnen houden. Present waren ook hoofd aannemer Piet de Bloois (Daalder), onderaannemer Willem Duvekot, P. Decnop (afwerking), architekt Jan Pelgrim en anderen die al of niet betrokken waren bij de bouw. Overeenkomstig de huisstijl werd het openingsfeest tot in de kleine uurtjes gevierd. „Wat een licht zeg." Menig stam gast van het bruine café knipperde even met de ogen bij het bin nenstappen van de zonovergoten serre. De vernieuwing van „Taveer ne De Twaalf Balcken" waarvan de kieskeurige klantenkring zon dag mocht proeven kon de toets der kritiek wel doorstaan. Firman ten Jeanette Korff en Co Vermuë zijn trots op de serre die de kroon vormt op hun verbouwing. In vijf maanden tijd werden ook het ca fégedeelte vergroot, de keuken en de toiletten verplaatst en gemo derniseerd. Het meeste werk voltrok zich al die tijd achter de schermen, al gin- Dagelijks sterven op Texel scha pen, runderen en andere dieren. De gemeente zorgt ervoor dat de kadavers snel worden opgehaald en voor destructie worden afge voerd. Per 1 juli komt er belangrij ke verandering in de wijze waarop boeren en anderen die wel eens zitten met dode dieren het opha len moeten aanvragen. Tot dusver moest tussen zeven en half tien 's morgens de gemeente worden gebeld, die dan zo moge lijk nog dezelfde dag langs kwam om het dode beest met een spe ciale auto op te halen. Een man heeft daar bijna een dagtaak aan. De kadavers worden door de ge meente naar een overslagplaats in Heerhugowaard gebracht. Van- De nieuw geformeerde politiere gio Noordholland Noord, waarin de Texelse rijkspolitie is opge gaan, kampt met een fiks tekort op de begroting. De reorganisatie is dus niet budgettair neutraal verlopen, zoals de bedoeling was. De kwestie kwam gisteravond ter sprake tijdens de maandelijkse vergadering van de raadscommis sie voor algemeen en organisato risch beleid. Burgemeester Van Rappard zei dat het tekort deels wordt veroorzaakt door het rela tief oude personeelsbestand in de regio. Hierdoor liggen de salaris kosten hoger dan de landelijke norm. Uitgegaan wordt van een kostenverhouding voor personeel en materiaal van 80:20. In Noord- holland Noord is de verhouding echter 87:13. De burgemeester zei dat een ombuiging nodig zal zijn, maar verzekerde dat er geen ont slagen zullen vallen. Via natuurlijk verloop zullen de kosten automa tisch dalen, omdat dan de politie mensen met de meeste dienst jaren en hoogste salarissen plaatsmaken. Een extra handicap vormt het feit dat Noordholland Noord een „krimpregio" is, wat wil zeggen dat het korps in de toe komst met een kleiner personeels bestand toe moet. daar gaan ze naar de Nederlandse Thermochemische Fabriek (NTF) in Bergum (Fr.) waar er allerlei nut tige stoffen van worden gemaakt, die worden afgenomen door fabri kanten van lijm, kosmetica, mar garine, etc. Nummertjes Per 1 juli moet niet meer de ge meente maar de NTF in Bergum worden gebeld. Nummer 05116- 3020. Dat kan dag en nacht. Wie belt krijgt geen persoon aan de lijn maar een computer met een men selijke stem die vragen stelt. Door het indrukken van toetsen van de telefoon moet op die vragen ant woord worden gegeven met cij fers. Men moet zijn bedrijfs nummer intoetsen, met een be paald nummer aangeven om wel ke diersoort het gaat, om welk aantal en waar de auto moet zijn om het kadaver in te laden. Aan de hand van de aldus inge wonnen gegevens stelt de compu ter vast wat de meest efficiënte route is om deze kadavers op te halen en deze route wordt 's mor gens doorgegeven aan de ge meente. Kadavers die vóór 5.00 uur 's morgens wórden aange meld, worden diezelfde dag opge haald. De voordelen van het nieuwe systeem zijn duidelijk: ka davers kunnen elk moment wor den aangemeld en het ophalen zal sneller kunnen gebeuren waarbij het is uitgesloten dat overbodige kilometers worden afgelegd. Texel loopt hiermee overigens niet voor op. Elders in de provincie wordt het systeem al geruime tijd tot te vredenheid toegepast. Voor de aanmelders zal het even wennen zijn. Geen genoeglijk tele foontje meer met de man van de gemeente maar met cijfertjes ant woorden op vragen die de compu ter stelt. De man die de dode besten komt ophalen is wel dezelf de als vroeger, het ophalen blijft althans in gemeentelijke handen. De veehouders, slagers, dierenart sen en andere regelmatige leve ranciers van kadavers of slachtafval worden uiterlijk deze week over het nieuwe systeem uitvoerig geïnformeerd door mid del van een brochure. Hen wordt een bedrijfsnummer gegeven waarmee ze zich voortaan ken baar moeten maken. Ze krijgen te vens een handleiding om bij de te lefoon te hangen zodat ze bijvoorbeeld weten dat een varken met een 11 moet worden aan- gduid, een schaap met 31 en een big met 12. Mensen die dieren houden als hobby en anderen die maar een enkele keer van een kadaver af moeten, kunnen zoals vroeger de gemeente (nummer 12510) blijven bellen of - als het de moeite waard is - bij de NTF een bedrijfsnummer aanvragen. De vrijwillige brandweer Texel krijgt weer een commandant. Besloten is de vacature, die is ont staan na het aangekondigde ver trek van Henk Groote naar Epe, opnieuw in te vullen. Burge meester Van Rappard deelde dit gisteravond mee aan de leden van de raadscommissie algemeen en organisatorisch beleid. Toege voegd werd dat de nieuwe com mandant waarschijnlijk een enigs zins gewijzigd takenpakket krijgt Van Rappard memoreerde in de vergadering tevens het onlangs in de Texelse Courant verschenen in terview met Groote, die zich kri tisch uitliet over het functioneren van het korps. Het artikel deed in brandweerkringen de nodige stof opwaaien, maar Van Rappard wil de er inhoudelijk niet op ingaan. „Laten het voor kennisgeving aan nemen en er niet over in discussie gaan. We kunnen beter vooruitkij ken. Als de nieuwe commandant er is, kunnen we alsnog praten over diverse zaken zoals de plaats van de Texelse brandweer in de re gio." Uitbreiding van het aantal vuurto renwachters blijft noodzakelijk, zo vinden de Texelse politieke par tijen. Tijdenseen gisteravond ge houden vergadering drongen alle aanwezige fracties aan op aan houdende actie. Een hart onder de riem van de aanwezige hoofd kustwachter Piet Stam, die een vurig pleidooi hield en waar schuwde niet al teveel vertrou wen te stellen in de beloften vanuit Den Haag. Stam hield de commissie voor dat in 1990 nog was uitgesproken de toenmalige bezetting te consolide ren. Voor de Eierlandse toren bete kende dat drie volledige krachten en een parttimer (3,4 formatie plaats). Anno 1994 moet Texel het echter al met een medewerker minder doen. Het gevolg van een door minister Maij-Weggen geno men tussentijds besluit. Burgemeester Van Rappard be loofde de kwestie komende week aan de orde te stellen tijdens een vergadering van het OOW (Over leg Orgaan Waddengebied). Het verzoek van Stam om zich achter een motie van Algemeen Belang Ameland te stellen, honoreerde de burgemeester echter niet. Naar aanleiding van het zinken van een viskotter waarbij drie opvarenden het leven verloren, vragen de Amelanders de minister om de vuurtorens weer volledig te be mannen. Van Rappard wil echter liever het rapport van de Scheep vaartinspectie (SI) afwachten, al vorens tot actie over te gaan. SI gaat ondermeer na in hoeverre de huidige bezetting van invloed is geweest op de ramp. Mogelijk rolt er het advies uit om het aantal kustwachters weer uit te breiden. „Als dat zo is, kunnen we er mooi op inhaken", aldus Van Rappard. Het aanspoelen van een kist met 90 landmijnen op dinsdag 7 juni trok ook de aandacht van de Duit se media. Andrea Gast uit Halver (Duitsland) trof een berichtje aan in de Westfahlische Rundschau en stuurde het ons op. Ijmulden. (dpa) Am Strand den niederlandischen Nordsee-In-1 sel Texel ist der Nacht zu ge- stem eine Kiste mit 90 Minen angespült worden. Laut Kü- stenwache in Ijmuiden wurde die Kiste von der Polizei zur Ex plosion gebracht. Vermutlich habe ein Schiff die Ladung bei Sturm verloren, hiefi es. Ine Heerschap, vroeger woonach tig in Oosterend, is aan de Hoge school Midden-Nederland te Amersfoort geslaagd voor de opleiding Kreatieve Therapie. Ze behaalde het diploma voor de rich ting muziek. prijswinnaars. Achteraan derde van rechts Monica Maas met r Gerard Delft. (Foto Honk Brugge) Op 20 juni overleed onze lieve vriend, vader, schoonvader en opa Henk Kuip 5-2-1920 ft 20-6-1994 Roely Holtewes Cor en Sabine Anna, Eva Ria en Gert Jan Ans en Henk Hetty en Theo Dirk en Marja Sabine, Pieter Wouter, Andries Roos en Shwan Sonja en Len Stefan, Rosa Stefan en Marieke Den Burg, „verpleeghuis Texel" Correspondentieadres: R. Holtewes, Orchismient 20, 1796 AX De Koog. Gelegenheid tot condoleren woensdag 22 ju ni van 19.30 - 20.30 uur in uitvaartcentrum „Texel", Bernhardlaan 147 te Den Burg. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 23 juni om 11.00 uur op de r.k. begraafplaats te Den Burg. Vertrek om 10.30 uur vanuit het uitvaart centrum. Henk verliezen we een goede vriend. Veel sterkte Roelie en de kinderen. Henk en Krien Klok Jouw verstandige woorden. Je aaitjes over m'n bol. Henk Ik zal je missen. Anneke Henk Kuip We zullen je missen. We wensen Roelie en de familie Kuip veel sterkte toe. Piet en Jannie Saai. We zullen je nooit vergeten Ome Henk Café de Kuip, Sigrid, Edgard, Kets, Franc, Marja, Sandra, Rein en alle vaste klanten. Voor iedereen een verrassing voor ons een grote beslissing maar zeker geen vergissing Op 17 juni 1994 is geboren, Th a may ka Dochter van Nico en Diana Barhorst, zusje van Leone. De Ruyterstraat 119 1792 AN Oudeschild 6 en 10 juni waren grandioos. Hierbij willen we ieder een bedanken voor de kado's, planten en de vele kaarten die we mochten ontvangen. Allemaal nogmaals bedankt. Marius en Lia Trap V J Met vreugde geven wij kennis van ons voor- ]jj[ genomen huwelijk op vrijdag 1 juli om 11 45 uur in het gemeentehuis te Den Burg. Om 13.15 uur vragen wij in de R.K. kerk te Den Burg God's zegen voor ons huwelijk en voor onze kinderen Sarah, Jette en Maartje, die tijdens deze dienst het sacra ment van de doop mogen ontvangen U bent bij deze viering van harte welkom. U kunt ons feliciteren en dit feest met ons meevieren van 19.30 uur tot 01.00 uur in het strandpaviljoen Paal 15 (Westerslag) te Den Burg. Bob van 't Noordende Joke Hin Beatrixlaan 127 1791 GB Den Burg Hiermee willen wij u hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage aan ons Gouden Huwe lijksfeest op 7 mei jl. Door uw warme be langstelling, felicita ties, kaarten, bloemen en kado's is het voor ons en onze (kleinkin deren een onvergetelij ke dag geworden. Den Burg, juni 1994 J Bakker M.A. Bakker-Brouwer Bernhardlaan 63 Heel blij zijn wij met de geboorte van ons eerste kind. Brian 17 juni 1994 Zoon van: Gerrit Jan en Monique Booy Dorpsstraat 190 1796 CG De Koog Telefoon: 17457 Vader en kind rusten van 13.00 tot 15.00 uur. Wij zijn getrouwd. Bert-Pieter Kamp Maria Natalie Kamp-v.d. Berg Wij willen iedereen hartelijk bedanken. Het was 'n geweldig feest! Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten en aandacht die ik tijdens mijn verblijf in het zie kenhuis en bij mijn thuiskomst heb ont vangen. Arie Douma Wintergroen 11, 1796 PL De Koog. INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: f7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer ƒ2,35 (incl. btw) Heb je het al gehoord. Ca fé chantant De Karse- boom, nu iedere donder dagavond. v.a. 21.00 uur. Tot ziens, Frans en Lies. Spelen zonder coach gaat nu eenmaal niet. Daarom zijn er Dick Advocaat bol letjes. Een zacht broodje met een heerlijke vulling van gele room en advo caat. Bakkerij Timmer, Oosterend. Zaterdag Oranjegebak, 4 halen, 3 betalen Banket bakkerij Ofrein, tel., 12060

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3