Cjroen kwartsJexels in het Arrogantie van macht voert hier b Talk of the Town Dpenbaar groen vonk in kruitvat RANT De weg naar extra omzet! UUim mets IN DIT JNummer VREEMD GELD IMODIG TEXELSE'^COURANT VERDER XT sw Zwoegers milieu komen tijd te kort 2 w Alles over Jaap Dros en zijn illegale woning 5 w Professionele expositie Teso vandaag geopend 6 Eis: drie ton boete wegens belastingfraude 7 w NK parachutespringen 7 Laatbloeier Boswijk had het altijd druk 9 Bootkaartje kopen kan met betaalpas Proef politie: post Cocksdorp Teso kan misschien gebruikmaken van bestand gemeente Aardbeienplukkers voortaan rechtop verschijnt elke vrijdag t/m 8 juli Nieuwe wieken voor Niozmolen Bouw hotelstudio deze week hervat B en w: riolering paviljoens te duur :RICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10893 VRIJDAG 24 JUNI 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, ÏC Den Burg, telefoon (02220) 62600. witle/abonnementen telefoon (02220) 62600. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, n (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. je bulten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplem Burg. telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs M9,95 per half jaar. Losse nummers H,40. INFO" B M ProjoktocKosering teL 02220 15190 -i Voor 12.00 uur besteld, morgen uw geld. Bruining, Hielke bellen. Tel. 27027/17210 Postkantoor, Brink 6, De Koog. Bedragen boven ƒ1000,- worden, indien gewenst, gratis thuisbezorgd. Open: 13 uur per dag, 7 dgn. per week. Zaterdagavond 25 juni a.s.: Texelse avond, 18.30 uur. Onbeperkt spareribs eten en Nederland - België (op groot beeldscherm). Na de wedstrijd: optredens van Maarten Koorn en Martin Trap Vrij entree I M ADVERTENTIE Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van: drogisterijen Cr en de de verkoop van openbaar groen heeft wethouder ir (grondzaken) zich in een wespennest gestoken. Tij de bespreking met de raad kreeg hij de oppositie gis- ond massaal over zich heen. „Met zo'n onbenullige ezingsbelofte veroorzaakt u grote onrust onder buurt- jners. Hele wijken worden verscheurd", hekelde Pieter Jroot (D66) de verruiming van de uitgiftenormen, er bleef stoïcijns onder de kritiek en verlaagde zelfs de )rijzen. ethouder had de verruimde ipnormen ter kennisgeving e commissie FET voorge- Maar als gemandateerde uder hadden de raadsleden bevoegdheid er over te sen. Slikken of stikken dus. rogantie van de macht voert Ie boventoon", gooide Hans ir (PvdA) de knuppel in het erhok. „Het is juist de oppo- lie zich daaraan schuldig generaliseerde Gerard s (Texels Belang) gemaks- Daarop ontstak Pieter de in woede. „Ik word hier toch agerijnig van. Zo ga je niet Ikaar om." Hij kreeg steun aap Vlaming (Groen Links), p Weijers met uitzondering iPvdA de oppositie excuses od. elman (VVD) toonde zich fel itander van de verruiming, een dergelijk belangrijke be- ijziging moet de gemeente erst worden gehoord. Maar it u alsof u overal vanaf wilt rdt er al druk verkocht. Dat )uw ik als minachting van tositie." Waslijst erde een hele waslijst van punten aan en eiste dat het uitgiftebeleid bleef gehand- „Ik ben echt niet tegen ver van openbaar groen. Maar r nu gebeurt kan gewoon Jaap Vlaming vond dat ver- ichade aan de wijk veroor- „Bij de aankoop van een is toch betaald voor die I. Ik voel meer voor verhuren ïeenschappelijk onderhoud, fiee houd je er meer grip op." gaf aan liever te verkopen. „Daarmee gaan de onderhouds kosten voor de gemeente om laag." Voor de vijftig hectare openbaar groen bedragen die jaar lijks een miljoen gulden. Speelterreinen De mogelijkheid speelterreinen die langer dan vijf jaar met als zodanig worden gebruikt te verkopen moest worden geschrapt vond Jaap Vlaming. „Toekomstige kin deren ontneem je daarmee hun speelruimte." Hij vreesde dat het plan de gemeente flink geld zal kosten. „Al die artikel 19-procedures en contracten ver gen veel ambtelijke uren. Dan moet je niet doen alsof je eraan verdient. Hier worden echt stok paardjes bereden." Poster: „Ik doe het voor de bur gers, niet voor mezelf. En wat ver andert er nu? Groen blijft toch groen." Daarvan was Hans Roeper aller minst zeker: „Wat let de koper er kippenhokken, schuttingen en carports te bouwen waarvoor slechts meldingsplicht is." Jaap Vlaming had weinig vertrouwen in de contractvoorwaarden bij de verkoop die dat moeten beletten. In navolging van vele bedrijven biedt nu ook Teso de mogelijkheid om te „pinnen". Sinds woensdag kunnen alle bootreizigers een kaartje kopen via het bekende systeem van betaalpas invoeren en pincode intikken. Met deze wij ze van betalen kan men bij alle kassa's op het Teso-terrein in Den Helder terecht. Teso beschouwt het voorlopig als een proef. Deze zomer zal nauwkeurig in de gaten worden gehouden of het systeem voldoet. in de maag", erkent milieuman Witte. Texel is niet de enige kust- gemeente waar men aanhikt te gen de kosten. Overleg tussen de badplaatsen leidde aanvankelijk tot een provinciale subsidie. Nadat de regelgeving wijzigde, moest ge deputeerde De Boer deze belofte weer intrekken. In de brief aan het ministerie van VROM zal het colle ge haar zorgen over de financie ring kenbaar maken. I.M. ADVERTENTIE In de Cocksdorper Rabobank wordt voor één seizoen als proef een politiepost ingericht. Vanaf maandag 4 juli zal deze drie uur per dag geopend zijn. De politiekorpsen in de kop van Noordholland hebben veel mensen moeten inleveren. Omdat Texel in noodgevallen geen beroep kan doen op bijstand door politiemen sen uit andere gemeenten, is de sterkte van de eilandelijke groep vrijwel gehandhaafd. Wel is flink gesneden in de zomer- detachementsregeling. Voorheen werden tijdens het hoogseizoen acht extra agenten aangetrokken om de drukte op te vangen. Nu mogen er maar vier komen, met nog twee man extra tijdens de vijf weekenden die in deze periode vallen. Om toch de serviceverlening op een zo hoog mogelijk peil te bren gen, is besloten in De Cocksdorp een post in te richten waar aangif tes kunnen worden gedaan en in formatie kan worden ingewonnen. Deze zal voornamelijk worden be mand door hoofdagent L. Nijhuijs. De post is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Bezoekers dienen gebruik te ma ken van de Rabobankingang. De proef duurt tot eind augustus. In dezelfde periode is ook het poli tiebureau van De Koog geopend, alle dagen van 09.00 tot 22.00 uur. Tesselaar kent dat gevoel als je na een terugkomt op het J Je ziet al die vertrouw- die plotseling of anders lijken en ver dat Texel toch óók heel Want zo is dat toch, en heren?I In een bui- vakantiegebied zijn »MUKKC„;nc - tegen een meestal veel groter "er. Ook daar houdt men, overdreven veel rekening te hoge eisen van de ver ia toerist, maar er is ge- I nog heel veel echt n Authentieke huisjes, teristieke mensen, spot- kope eetgelegenheden tauwenoude gebruiken. Jm- levende folklore. Be- axel ook eens met die bril at zie je? Een gevarieeerd °hap met een indruk je natuur (gelukkig iaf dat nog steeds), maar voortdurend meer van 'Ifde. We moeten zonodig want anders missen Ja, wat missen we "ik? Dreigen we te ver- waarom de meeste toe- hier naartoe komen? Horszei Pieter de Groot wilde van de wet houder weten welke afweging hij maakt als een meerderheid van de buurt tegen verkoop van stukjes grond in hun wijk is. „Aan de Schoorwal lijkt men het eens, maar ik ken buurten waar dat an ders ligt. Daar is men verdeeld." Posters verklaring zorgvuldig met de belangen om te gaan volstond niet voor De Groot. „Texels Belang staat toch zo dicht bij de burger. Laat ze dan nu hun zegje doen", dwong hij spreektijd af voor bewo ners van de Marelstraat die zich zorgen maken over verkoop van een strook groen rond een terrein dat hun kinderen als voetbalveld gebruiken. Ze vrezen dat de parti culiere perken te dicht op het speelterrein komen en verdwaalde voetballen de eigenaars tot woede zullen aanzetten. Aspirant-koper Jaap Dekker be treurde het dat de buurt niet met hem in overleg wilde. „Maar als anderen wel mogen kopen en ik niet, is dat rechtsongelijkheid." Poster zegde toe zorgvuldigheid in deze kwestie te betrachten en kreeg steun van de coalitie partijen. Aardbeienpluksters Marieke van dar Kamer. Trudy Boersen en zus Marieke hoeven dankzij de stellingen niet meer te bukken tijdens het werk (Foto Gerard TimmermanI „Van het plukken krijgen we het nu niet meer in onze rug." Sinds tuinders Trudy en Willem Boersen hun aardbeien op stellingen telen is hun werk er een stuk aangena mer op geworden. „We hoeven niet meer over de grond te kruipen tijdens het plukken. Vooral als het weer wat minder is, is dat ondank baar werk." Op hun tuinderij aan de Zeshonderd bij Oudeschild tim merden ze in het vroege voorjaar 1200 strekkende meter stelling uit de grond. In de veenbalen daarop gedijen de aardbeienplanten uit stekend, blijkt uit de sappige vruchten die zich ontwikkelen. Bij deze substraatteelt zuigen de wor tels de voeding uit de compostba- len. Water stroomt via een druppelsysteem naar de planten. „Bijkomend voordeel is dat de aardbeien niet op de grond liggen en daardoor niet zo snel verschim melen. We hoeven niets te spui ten." Van de velden die ze nog ouder wets in de grond telen, plukken ze al een paar weken aardbeien. „Maar dankzij deze stellingen ho pen we tot in september door te kunnen oogsten." Om de late oogst af te remmen bewaarden ze hunplanten in de koelcel. Getuige de grote rode vruchten is het een groeizaam jaar. „Aardbeien hou den van een mooi, koel en vochtig voorjaar. Gelukkig is het niet te heet en komt de oogst mooi gespreid." Hun dagtaak in de beschutte tui nen trekt inmiddels flink de aan dacht, hetgeen de afzet van de suikerzoete vruchten ten goede komt. „We kunnen de hele oogst op Texel kwijt." Nadat de bouw van de hotelstudio in 't Stappeland een jaar heeft stilgelegen, is het werk deze week hervat. iFoto Gerard Timmerman) door de ingewikkelde constructie en heeft volgens Momberg niets te maken met financiering van het miljoenen project door de familie Könst. „Al heeft de onderbreking van de bouw wel vijf zes ton ex tra gekost." Hoofdaannemer is de firma Van Wijnen uit Den Helder en de firma Tatenhove doet het grondwerk. IBS/Oele verzorgt het installa- tiewerk. I.M. ADVERTENTIE I.M ADVERTENTIE Inleveren advertenties voor de editie van 8 juli: t/m vrijdag 1 juli a.s De Niozmolen, die wegens een kapot tandwiel al een half jaar op non actief staat, krijgt nieuwe wieken. Deze zijn iets korter, om de belasting te verminderen. Vol gende week draait het spul weer, hoopt molenaar Fen Schilling. „Ga je niet door je rug, dan ga je door je knieën." Zo omschrijft Schilling de problemen die er wa ren met de energie-opwekkende molen. „Het windaanbod is hier gewoon te groot. Het eerste jaar, toen alles nog blinkend nieuw was, hield de molen die overbe lasting wel uit. Toen hadden we ook de hoogste energie-opbrengst van heel Nederland." Medewerkers van installatiebedrijf Smits uit Franeker huigen zich over het binnenwerk ven de Nioz-molen. IFoto Tessa de Graatf) Overigens vereist riolering ook ex tra stroom. „We zitten flink met dit probleem In de tweede helft van dit jaar zal worden onderzocht of Teso ge bruik kan en mag maken van be paalde persoonsgegevens, die zich in het computerbestand van de gemeente bevinden. Doel hier van is de procedure voor het aan vragen c.q. verlengen van het Texels tarief te vereenvoudigen. Als Teso de benodigde gegevens via een datalijn kan opvragen, zal het niet meer nodig zijn dat bur gers eerst naar het gemeentehuis moeten om een uittreksel van het bevolkingsregister te halen. Teso- directeur Rob Wortel zei desge vraagd graag gebruik te willen ma ken van deze mogelijkheid. CDA-raadslid Jan Koolhof stelde het onderwerp deze week aan de orde tijdens een commissieverga dering. Hij kreeg als antwoord dat de bedoelde uitwisseling welis waar wenselijk is, maar dat er om redenen van privacy de nodige ha ken en ogen aan de uitvoering zitten. De molen, met wieken van acht meter, kon de Texelse wind echter niet aan. De generator begaf het als eerste. „Die hebben we ver vangen door een grotere. Maar daardoor verlegden we het pro bleem alleen maar." De tandwiel kast was het volgende „slachtoffer". Deze week is de bouw van de ho telstudio in 't Stappeland in De Koog hervat. Dat gebeurt onge veer een jaar nadat de Raad van State de werkzaamheden liet stil leggen nadat „10 voor Texel" met succes protest had aangetekend tegen de bouw van deze hotelto ren. Architect Visser zette daarop een nieuw, aanmerkelijk lager ont werp op papier waarmee de partij en instemde. Er wordt verder gebouwd op het bestaande funda ment, alleen het centrale deel krijgt geen puntdak en wordt een stuk verlaagd. Aan beide zijden krijgt het gebouw brede vleugels, waarvan de grootste een omvang krijgt van vijftig bij 20 meter. Dankzij enkele boogconstructies doet de bouwstijl Italiaans aan. Het „aparthotel", zoals ontwikke laar Ed Momberg het project ty peerde krijgt 48 kamers en dient tevens als receptie voor het Beachpark. Dat de bouw langer heeft stilge legd dan de bedoeling was, komt Omdat geen geld was voor ver- de '"««tering va" drie ™l- vanging, stond de molen stil. Via )°en 9uld0n voor r'°,erln9 van de het Friese installatiebedrijf Smits strandpaviljoens wel op tegen het kon Schilling onlangs onderdelen rendement voor het milieu? Die krijgen van een windmolen die in vraag stelt Kees Witte, chef van Hilversum had gestaan, maar de afdeling milieu. Op zijn advies slechts weinig draaiuren had ge- 9aat de gemeente soepelheid bij maakt. „Die bladen zijn 75 centi- deoverheid bepleiten, meter korter dan die van ons. Op het totaal scheelt dat behoorlijk. De overheid verplicht paviljoen- Het is tweedehands spul. maar in h°"ders hun bedrijven per 1 juli prima staat. Nu moet ie het wel op rl aan te s'ul,en weer een tijdje uithouden." een dua effect vergelijkbare voor- ziening te treffen. Dat kan bijvoor beeld door met een tankwagen periodiek af te voeren. Wegens de hoge kosten daarvan wordt dat niet als een goed alternatief ge zien. Andere mogelijkheid is dat de paviljoens een eigen zuivering sinstallatie krijgen. Het afvalwater kan dan in de bodem worden afge voerd. Deze installatie vergt per bedrijf tussen de dertig en veertig duizend gulden. Voor paviljoens op het strand is deze installatie een te groot risico. De pompen vergen extra electriciteit waarvoor de be staande stroomkabels tekort ca paciteit hebben. Er moeten nieuwe leidingen worden gelegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1