Weekend Afdeling milieu ka het werk niet aai „Gewest moet keuzes maken in begroting" VOOR Agenda TEXELSECOURANT Nog plaatsen over voor bouwdorp Concert voor Texel project Voetreflexologie Veel publiek voor Taptoe Rangers niet naar Vlieland van 25 en 26 juni 1994 Kerkdiensten zondag 26 juni Dorpscommissie Den Burg Pasar Malam op de Krim Dia-lezing in Waddenwinkel Texelse busks Gewond Radio Texel 106.1 oud Papier Politie neemt nieuwe auto in gebruik Geslaagd VRIJDAG 24 JUNI 1994 Het jeugd- en jongerenwerk orga niseert ook deze zomer weer va kantieactiviteiten voor de Texelse jeugd. Kinderen kunnen zich opge ven voor twee weken bouwdorp (1-5 en 8-12 augustus) en drie da gen hike (17t/m 19 augustus). De inschrijvingen lopen al een paar maanden, maar voor de tweede week bouwdorp zijn nog vele plaatsen over. Gehoopt wordt dat een groot aantal jongens en meis jes zich alsnog aanmeldt. Tevens zijn voor alle activiteiten nog twee man/vrouw leiding nodig voor de huishouding. Men moet minimaal 16 jaar zijn en er staat een redelij ke vergoeding tegenover. Voor in formatie en opgave: Welzijnsstichting Texel, tel. 15582 (tijdens kantooruren). De blazersgroep van het amateu rorkest Camarata '54 verzorgt za terdag om 20.00 uur een optreden in d'Ouwe Ulo. Als toegangsprijs wordt een vrijwillige bijdrage ge vraagd die ten goede komt aan een vakantieproject op Texel voor verstandelijk gehandicapten. Camarata '54 bestaat uit Charlot te Korthals Altes, Herman Gijs van der Waals, Maarten van Veen, Paul Bromberg en Tijo en Gerard Bier man. Zij spelen werken van Mo zart, Taffanel, Arrieu en Janécek. De organisatie van het concert is in handen van het Maartenhuis, de Texelse Reede en de Oudervereni ging Verstandelijk Gehandicapten. Woensdagavond om 19.00 uur wordt in d'Ouwe Ulo informatie gegeven over de part-time jaaro pleiding tot Voetreflexthera- peut(e). Dit jaar wordt voor het eerst op maandag in Alkmaar les gegeven, terwijl de weekend- groep zeven lessen heeft in Alkmaar, vier weekenden op Texel en een week op Terschelling. De opleiding begint in september en wordt in juni 1995 met vier examens afgesloten. De weekend opleiding start in oktober. In de opleiding wordt gestreefd naar een integratie tussen de westerse geneeskunde en de oosterse geneeskunde (energeti sche en totale benadering). De hoofdvakken zijn: voetreflexo logie, anatomie, fysiologie, patho logie en meridiaanleer; De bijvakken: handreflexologie, meta morfosemassage, chakra's, psy chologie, voeding en de leer van de vijf elementen. Voor verdere inlichtingen kan con- De eerste fanfareklanken maakten woensdagavond de zon nieuwsgierig. Publiek stroomde massaal toe om te genieten van de aangename avond, vooral ook in muzikaal opzicht. DEK uit Den Hoorn, Excelsior uit Oosterend en KTF uit Den Burg speelden enthousiast en maakten er al marcherend met hun majoret tes een mooie Taptoe van. DEK toonde de toeschouwers een staaltje traditioneel fanfa- rewerk, waarbij opviel dat het korps muzikaal weer in de lift zit. Excelsior had een soort carrousselprogramma inge studeerd, waarbij tussen de bomen van de Groeneplaats patronen werden gelopen. Het optreden zag en klonk verzorgd. De finale, waarbij al le majorettes in een grote cir kel om de muzikanten ston den, oogstte veel applaus. Ook KTF had leuke verrassin gen in petto. De kleurige para pluutjes van de dansende meisjes boden in het zonnetje een vrolijke aanblik. Zoals gebruikelijk werd het openluchtconcert besloten met een gezamenlijk optre den. Tamboer-maitre Dik Ha- ker verkeerde in voetbalsfeer en verscheen met een grote oranje cowboyhoed en oranje handschoenen. Solide leidde hij de deelnemers. Het Wilhel mus als laatste onderdeel van het programma was zowel een hoogte- als een diepte punt. Muzikaal klonk het volkslied indrukwekkend. Veel kinderen, maar ook volwasse nen, konden het echter niet opbrengen dit nummer in ge paste stilte aan te horen. IFoto Tessa do Greaff) tact worden opgenomen met: School voor Voetreflexologie, Her enstraat 57, 1797 AG Den Hoorn. Tel. 19708. Het reisje dat de Rangers (jonge leden van het wereldnatuurfonds) naar Vlieland zouden maken, gaat niet door. In plaats daarvan heb ben ze zaterdag a.s. in hun boet bij de Koog een bijeenkomst. De leden worden om 13.00 uur in de boet verwacht. Er komt een im ker die zal vertellen over het leven van bijen. Ook andere insekten, in het bijzonder vlinders, krijgen aandacht. HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds. S. de Roest uit Nijverdal. De Waal: 11.00 u. ds. H.R. Betting. De Koog: 9.30 u. ds. H.R. Betting. Den Hoorn: 9 30 u. mw. A.C. van Alphen uit Brakel. Oosterend: 9.30 u. ds. H.K. Fibbe m.m.v. Maartens Cantorij. Oudeschild: 11.00 u. ds. H.K. Fibbe; Heilig Avondmaal De Cocksdorp: 11.00 u. mw. A.C. van Alphen uit Brakel. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. drs. A. van Bergen uit Vianen; uitzen ding via Radio Texel; 19.00 u drs. A. v. Bergen; uitzen ding via De Lichtboei. Oosterend: 10.00 u. en 19.30 u. drs. R de Hoop uit Koudum. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 u. en 16.00 u. dienst. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 u. en 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. 10 00 u. ds. L. Kmpscheer; extra collecte „2% Uppsa la"; uitzending via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. B. Piet. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u. woord-gebedsdienst. Gospel- train; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10 45 u. herenkoor, nevendienst en crèche. Oosterend: Za. 19.30 u. De Cocksdorp: Zo. 9.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u „Onder vervolging staande blijven". Wachttorenstudie: 11.20 u. „Waarom Jehovah's Getui gen actief blijven" Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen: Van za. 8 00 u. tot zo. 18.00 u.: Dokter W. Vos, Schil derend 38, Den Burg, tel. 12023. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreek uur zaterdag, zondag en maandag om 18.00 uur pre cies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg: Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8 00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen: 'Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg Alleen in spoedgevallen tel 12527. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkun dige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel 12112. Zaterdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12 30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Het afgelopen jaar is een aantal in woners uit Den Burg bezig ge weest te komen tot de oprichting van een dorpscommissie. Op een bijeenkomst op maandagavond om 20.00 uur in d'Ouwe Ulo zul len daartoe de laatste puntjes op de i worden gezet. Zonder in al te veel formaliteiten te treden, willen de initiatiefnemers de werkwijze van de in te stellen „kerngroep" bespreken. Ook zal er een sum miere aktiviteitenplanning voor het komend seizoen worden op gesteld. Uiteraard zijn alle geïnte resseerden daarbij welkom I Voor meer informatie: Peter Bakker, tel. 14527. Vrijdag 24 juni In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.00 uur „Schind- lers List". Van 18.15 tot 19.00 uur houdt de wielervereniging een ploe gentijdrit bij de PEN-centrale over 24 kilometer. Zaterdag 25 juni Van 11.00 tot 15.00 uur houdt de Windsurfclub Texel bij Dijk manshuizen „opstapdag". Voor deelnemers is materiaal gratis beschikbaar. Van 12.00 tot 18.00 uur „cir cus' -activiteiten in zwem- park Molenkoog in het kader van het zwemweekend. In De Schakel bij de Hervorm de kerk van Den Burg wordt van 10.00 tot 17.00 uur een workshop kalligrafie ge houden. De WNF-rangers gaan niet naar Vlieland maar hebben in de Panda-boet bij De Koog een bijeenkomst, aanvang 13.00 uur. Aandacht voor bij en, vlinders en andere in secten. Om 14.00 en 20.00 uur draait in Cinema Texel „Schmdlers list". De Sportvissersclub Texel houdt tussen 18.30 en 21.00 uur bij paal 33 een wedstrijd, meetellend voor het Texels kampioenschap. Daarna (21.15 uur) een wedstrijd vèr- werpen, ook voor met-leden. In d'Ouwe ULO verzorgt Ca marata '54 een concert, aan vang 20.00 uur. Toegang is gratis maar er wordt een bij drage gevraagd voor het Texel-projekt voor verstande lijk gehandicapten. Zondag 26 juni Texelse catamaranzeilers ma ken vanaf paal 33 het „tuus- rondje". Inschrijven om 9.00 De Windsurfclub houdt bij Dijkmanshuizen een surf- wedstrijd. Briefing 10.00 uur; start 11.00 uur. Bij de havenmond van Oude schild begint om 13.00 uur een waterski-verkleedwed- strijd. In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.00 uur „Schind- lers List". In het kader van het zwem weekend van 12.00 tot 18.00 uur „circus"-activiteiten in zwempark Molenkoog. Om 19.30 uur gaat op het voetbalveld aan de Boodtlaan de eerste Koger crossloop van start. Maandag 27 juni In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.00 uur „Schind- lers List". In d'Ouwe ULO begint om 20.00 uur de oprichtingsver gadering van de Dorpscom missie Den Burg. In De Schuilhut bij de Her vormde kerk van De Koog ver zorgt W. Wiering dia-avond over Texel. Ent f2,-; tot 12 jaar f 1,-. Om 19.00 of 20.00 uur a ren in de Warmoesstraajl Den Burg de deelnemers f de jaarlijkse wiel] Vaals-Texel. Dinsdag 28 juni In Cinema Texel draait 14.00 en 20.00 uur „Sch Iers List." De wielervereniging houdt! het parcours bij Den Burg J criterium, van 18.15 tot 19 uur. In de Nederlands Hervorn kerk van Den Hoorn w. een concert gegeven, zorgd door Dyo Wassinki gel), Betty Bakker (bugel| het Fanfare DEK. Aanvj 20.00 uur. In de Waddenwinkel aan Wilhelminalaan geeft Cor len uit Oosterend een let over de strandjutterij, aanvi 20.00 uur. Entree f5,-. Hoogwater te Oudesch Vr. 24 Za. 25 Zo. 26 Ma. 27 Di. 28 Wo. 29 Do. 30 Vr. 1 9.44 en 22 10.45 en 23 11.30 en 23 12.16 en 0.27 en 12 0.54 en 13 1.10 en 13 1.36 en 14 Aan het strand is het ongeveer uur eerder hoog water De zon kt 26 juni op om 5.19 u. en gaat ora om 22.03 u. 30 juni laatste kwan 24 juni Springtij. Op de maandagen 27 juni, 11 juli, 25 juli en 8 augustus worden in het centrum van vakantiecentrum de Krim aan de Roggeslootweg in De Cocksdorp uitgebreide Pasar Malams (Oosterse markten) ge houden. Op deze markten zal een verscheidenheid aan Oosterse ar tikelen zoals kleding, sieraden, graspoppen en Oosterse muziek worden aangeboden. Naast de kramenmarkt zijn er de hele markt door (van 12.00 tot 19.00 uur) verschillende muziekoptredens van bands, zangers en/of zange ressen. Zowel voor toeristen als Texelaars wordt geen entree geheven. Het is „onverkoopbaar richting burger" dat de gemeenten extra geld bijdragen om een gat in de begroting van het gewest Kop van Noordholland te dichten. „Het valt burgers niet uit te leggen, dat ze méér moeten betalen, terwijl de dienstverlening niet toe- maar afneemt", aldus burgemeester W. van Rappard. „Het gewest zal daarom keuzes moeten maken." Van Rappard verbaast zich erover dat het begrotingstekort van de GGD (Gewestelijke Gezondheids dienst) al enkele jaren wordt aan gevuld uit de reserves. De bodem daarvan komt nu in zicht, maar een oplossing voor het tekort is nog niet gevonden. „Onbegrijpelijk waarom het gewest zich in deze cirkelredenatie heeft gestort." De burgemeester zei dit tijdens een deze week gehouden commissie vergadering. Zijn constatering was niet nieuw, want de gemeente De Waddenwinkel in de Wilhelmi nalaan gaat op de dinsdagavon den dia-lezingen houden. De eerste is 28 juni om 20.00 uur en wordt gegeven door Cor Ellen. Uiteraard is het onderwerp strand jutten. Ellen zal verhalen vertellen, enkele van zijn „schatten" laten zien en praten over zijn levensfilosofie. Entree f 5,-. Texel heeft zich telkens verzet te gen de genoemde financiële constructie. Overigens noemde GGD-directeur Gerrie Vogel deze week in een interview met de Hel- derse Courant het begrotingste kort „geflatteerd". Volgens hem gaat het de goede kant op; de dienstverlening is toegenomen en de GGD gaat zuinig met het geld om. Geven en nemen De commissieleden konden zich in Van Rappards standpunt vinden. Erna Eelman opperde dat de ge meente alleen zou moeten meebe talen aan taken die een meer waarde voor het eiland opleveren. Dat ging de burgemeester iets te ver. „Het is een kwestie van geven en nemen. We kunnen niet bij ieder onderdeel zeggen: we beta len alleen als we er beter van wor den. Per saldo moeten we wél beter worden van de samenwer king in het gewest." In die formu lering kon de VVD-vertegenwoor- digster zich vinden. Zij hamerde er evenwel op te zorgen dat de ge meente zelf goed werk blijft leve ren, zodat taken die op Texel zelf kunnen worden uitgevoerd voor het eiland behouden blijven. Van CDA'er Jan Koolhof mag dat ook best ietsje meer kosten. Voorlichting Pieter de Groot (D66) maakt zich zorgen over het negatieve beeld dat de bevolking heeft van het ge west. Hij pleitte ervoor om via voorlichting de positieve kanten onder aandacht te brengen. Bur gemeester Van Rappard betwijfel de de noodzaak hiervan. „De burger is gebaat bij goede dienst verlening; hoe het wordt georgani seerd zal hem een grote zorg zijn." Bovendien vreesde Van Rappard dat de kosten van voorlichting al gauw in de tienduizenden guldens lopen. De Groot bleef bezorgd: „Geluiden dat we het op Texel alle maal zelf wel kunnen, zijn onjuist. De burger zou ervan doordrongen moeten zijn, dat we op dit eiland een aantal zaken niet kunnen." De busondemem ing NS 7 juli een Texels kaartje i duceren. Voor f6,- kan o perkt de hele dag eiland gebruik worden maakt van busvervoer, kaartjes zullen in ieder t verkrijgbaar zijn op de Ta verkooppunten van strip, kaarten, maar misschien op meer plaatsen, meester Van Rappard I het eerste Texelkaartje gereikt. Een 30-jarige Duitser ver) zondagmiddag op het stra paal 22 tijdens het spelen ff hond zijn knie. De verwond* zo ernstig dat de man zid meer kon voortbewegen de ambulance het strand r kon, werd de man met de t wagen van de politie afge* Radio Texel. In het programma Nieuws en achtergronden dat zon dag tussen 13.00 en 14.00 uur wordt uitgezonden praat Max Kok met Harry de Graaf. Het team van „Rondom de Boerderij" heeft oogstverlof. Het uur op maandag avond wordt voorlopig ingevuld door Jan Driehuis die Radio Texel Cultureel presenteert. Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 6. Duinreep, Zeebries, Vloedlijn, Golfslag, Vaargeul en Schoorwal. De Waal In De Waal wordt zaterdag oud pa pier opgehaald. Leerlingen, ouders en leerkrachten van de Redmer IJskaschool komen tussen 9.30 en 10.30 uur langs de huizen. Oud papier kan ook worden ingeleverd bij de schapenboet in De Mars te Den Burg, naast het Kotex- gebouw (vóór 9.30 uur). Uit handen van Jan Grisnigt van de Texelse Auto Centrale heeft politieman Jan van der Meer gisteren de sleutels ge kregen van een splinternieu we VW Vento. Deze surveil lancewagen neemt de plaats in van de onopvallende rode Volvo diesel. „Dit in het kader van de landelijke wens om méér politie op straat te zien", aldus Van der Meer. Wegens een centraal contract stapt alle politie in de kop van Noordholland over op VW- wagens. De op gas rijdende Vento heeft een 1,8 motor van 90 pk. Speciaal voor het poli tiewerk is de wagen geleverd met een verzwaarde carrosse rie. De Autocentrale gaat het onderhoud verzorgen. IFoto Tosso de Greefll De afdeling milieu van de ge meente loopt achter met de afgif te van milieuvergunningen voor bedrijven en heeft nauwelijks tijd om naleving te controleren. Vol gens afdelingschef Kees Witte is zijn team door onderbezetting on voldoende tegen de groeiende taak opgewassen. Hij dringt aan op extra menskracht. De Inspecteur Milieuhygiëne toont begrip voor de achterstand, die hoofdzakelijk is te wijten aan de problematiek rond de melkvee houderijen. Hij omschrijft de me dewerkers op milieu als een stel „zwoegers", maar eist dat vol gend jaar de achterstand is ingelo pen. Zes melkveehouders hebben nog geen milieuvergunning omdat hun bedrijf bij een verzuringsge- voelig gebied ligt. Het overleg tussen hen en de ge meente kent een moeizaam ver loop. „Ze stellen zich vrij defensief op", aldus Witte, die begrip toont voor hun houding. „Mogelijkheden voor uitbreiding hebben ze niet. Maar we proberen ze toch zover te krijgen dat ze de vereiste r gelen treffen. Want straks de overheidsregels nog stre Dick Drijver (Texels Belang dat de gemeente zich ff kwestie soepel moet opstd niet „klakkeloos achter d? heid moet aanlopen" Dat Texel zeker niet het geva! seerde oud-wethouder Terpstra (PvdA) Drijver ds jaar gepubliceerde gemee notitie „Amoniak en Veehoi er maar eens op na te slaa ontwikkelingen gaan door' Drijver. Hekser Texels Belang zet ook vraag bij de harde opstelling van meente inzake overtreding geluidsnormen door de hor? controle worden bij de la* voelige zaken om de drie weken metingen uitgevoerd ver: „Dat klinkt redelijk, mi moet geen heksenjacht ws Burgemeester Van Rappel geerde fel. „Niet controles' eerlijk ten opzichte van de die zich wèl aan de regels k Dan maak je jezelf ongelod dig." Hij kreeg bijval va* Terpstra: „De strenge hand vloeit voort uit de Nota heid. Het is maar net waar) riteiten legt." Het college onlangs met terugv*' kracht tot een dwangsom!* king van P\ 5.000,- per ove' tegen disco De Toekomst Te Alkmaar zijn voor het d machineschrijven geslaagd Zuidweg, Diana Kuip &1 Meijer. Allen werden opg^ gens de normen van de instituut Typotex.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2