edwongen sloop van illegale woning lijkt onvermijdelijk caxmoorz m m Jaap Dros: laatste hoop gericht op schorsing 1 TEXELSE g COURANT "OR DIE TWEE MOETEN OOK" E.N DIE EENE DRnR KRN VOORLOPIG NRRR BINNEN ok"Boss1 Een onzekere „TOEKOMST" Extra nachtwacht inwoners De Koog „Verwijs auto's naar terrein Kaczor" VRIJDAG 24 JUNI 1994 e Arrondissementsrechtbank in Alkmaar hangt het af gemeente spoedig de sloop zal afdwingen van de wo- die Jaap Dros (40) uit Den Burg illegaal heeft ge- aan de Hallerweg. Dros heeft bij de rechter sing gevraagd van de gemeentelijke aanschrijving om el af te breken. Wordt die schorsing toegekend, dan elegenheid voor een bodemprocedure die tot een de- ye .uitspraak leidt. meentelijk niveau zijn er logelijkheden meer om tot rgelijk te komen. Het be at Dros instelde tegen de ntelijke aanschrijving om arische schuur waarin hij tonhuis heeft gemaakt in taat terug te brengen, is op m advies van de bezwaar- eroepsschriftencommissie gemeenteraad door b en w hand gewezen. Het colle- dat aan Dros meedelen en mieuw gelasten tot sloop gaan. Jaap Dros heeft al gedeeltelijk, later volledig uit het onderwijs terugtrekken. De ont wikkeling van het fruitteeltbedrijf tot een zodanige omvang dat er een behoorlijk inkomen uit ge haald kon worden, zou met die ontwikkeling gelijke tred moeten houden. Grondhouding Dros zei bij de gemeente een „po sitieve grondhouding" te hebben ontmoet toen hij in het voorjaar van 1992 de schuur met één hec tare grond aankocht en te kennen Dros beloofde dat hij wel degelijk totaal drie hectare zou inplanten, stelde een gefaseerde opzet voor, gaf aan dat hij in eerste instantie al f50.000,- had geïnvesteerd en her haalde zijn verzoek om een ver gunning voor het maken van een woning in de schuur. B en W rea geerden afwijzend, maar gaven te kennen Dros als „startende onder nemer" te willen beschouwen en toekenning van een B-blok te te willen overwegen. Zodra er sprake was van een volwaardig bedrijf zou toekenning van een A-blok (dus mot mogelijkheid voor een woning) kunnen volgen. Jaap Dros (die inmiddels het juri disch bureau Langhout Wiarda in de arm had genomen, achtte di recte bouw van een woning ech ter absoluut noodzakelijk en herhaalde zijn verzoek in deze toen hij de bomen had geplant en de daarvoor benodigde omvangrij- i bij zijn fruitbomen. Op de achtergrond de illegaal tot woning verbouwde schuur. (Foto Harry de Graaf) n dat hij de Arrondisse- echter zal vragen de ten- egging van dat b en lit te schorsen. Als hem heeft hij nog even respijt it de daarop volgende bo- icedure een definitief en ter aan te vechten oordeel en: onmiddellijk slopen of telijk) in stand laten, even- nder voorwaarden. Geen kleinigheid heel wat op het spel, want it niet om een klein object, eft in de vlak na de oorlog vde agrarische schuur Hal- 26 een compleet en royaal lis gemaakt met vijf slaap- toilet, badkamer, ruime vertrekken ten dienste van nschalig en milieuvriende- teeltbedrijf dat hij hier wil n. Achter de bestaande louwde hij nieuwe muren kozijnen zitten die nu nog b bestaande buitenmuur ichuur aan het oog worden ten. Het geheel verkeert in van afwerking. Dros wil ver dan hierheen verhuizen jn gezin (met vijf kinderen jaar) is in zijn huidige wo- de Ada van Hollandstraat trap gehuisvest. Of het zo- tomen is echter twijfelach- iet college afbreken blijft 't vrees voor precedent- Fout ros draait er niet omheen, jnt fout te hebben gehan- •or zonder vergunning te 'en daarmee door te gaan een bouwstop die in een •tadium na een gemeente- itrole werd opgelegd. Maar t wel dat het gemeente met name oud der Klaas Barendregt, de n zaken mede heeft uitge ef het wekken van ver- ngen. wachtingen hadden betrek ke kans dat het fruitbedrijf swil stichten als „volwaar- 'u kunnen worden aange- hetgeen bij een wijziging bestemmingsplan de toe- van een B-blok (bedrijfs- '9) en uiteindelijk zelfs een 'bedrijfsvestiging met wo- )u kunnen opleveren. f°s werkt nu nog full time bij de Openbare Scholen- 'schap, maar acht zich niet B1daarmee tot zijn pensioen |r gaan. Samen met zijn Bwil hij daarom een fruit- beginnen en zich eerst gaf hier te willen wonen en wer ken. Een door hem aangevraagde vergunning voor de verbouw tot woonhuis van Hallerweg 26 werd geweigerd wegens strijdigheid met de agrarische bestemming. Een poging om via de inspraakron de voor het nieuwe bestem mingsplan deze bestemming gewijzigd te krijgen, bleef ook zon der resultaat. De gemeente zou positief hebben gereageerd op Dros' plannen voor een fruitteelt- bedrijf, maar te verstaan hebben gegeven dat van zo'n bedrijf ook werkelijk sprake moet zijn, wat zou blijken als bomen geplant zou den worden. Om te tonen dat zijn plannen se rieus waren, dus geen truc om op voordelige wijze een riante woning in het buitengebied te verwerven, plantte Dros op een oppervlakte van één hectare pere- appel- en pruimebomen, daarnaast ook bessen-, frambozen en andere kleinfruitstruiken. Hij werd in deze gestimuleerd door het positieve advies dat de fruitteeltdeskundige van de Dienst Landbouwvoorlich ting had uitgebracht. Deze instan tie oordeelde dat uit een dergelijk bedrijf een goed inkomen was te halen en vond het ook wenselijk dat Dros op het bedrijf zelf woon achtig is. Optreden In die tijd (zomer 19921 begon Jaap Dros met het inpandig ver bouwen van de schuur. De ge meente trad op en legde de bouw stil toen de nodige bouwmateria len waren aangevoerd en men be zig was met het storten van een betonnen vloer. De alsnog aange vraagde bouwvergunning werd aangehouden en medewerking om via een artikel 19 procedure de ge vraagde bouw toch mogelijk te maken zou pas worden gegeven als het bedrijf zou voldoen aan de normen die daarvoor door de di rectie Landbouw, Natuur- en Openluchtrecreatie zijn gesteld. Onder andere moest worden aan getoond dat tenminste 50% van Dros'inkomsten uit agrarische ac tiviteiten moest gaan komen en ook wilde men meer duidelijkheid over verdere investeringen, waar onder uitbreiding van de boom gaard tot drie hectare terwijl ook vakkennis en opléiding „duidelijke vormen" moesten hebben aange nomen. Dros noemt die vakkennis- en opleidingseisen ab surd. Ze zijn volgens hem door de ambtenaren bedacht om hem te ontmoedigen en helemaal niet af komstig van de tuinbouwadviseur. ke investeringen had gedaan. Doorgebouwd De gemeente constateerde in april vorig jaar dat de verbouwing van de schuur inmiddels was doorge gaan. Er waren binnenmuren ge plaatst. Om te kunnen nagaan of de bouw gelegaliseerd kon wor den, moest Dros alsnog een ver gunningsaanvraag indienen, anders zou aanschrijving tot sloop volgen. Een paar weken l^ter liet de ge meente blijken dat de toekenning van een A-blok er voorlopig niet in zat en zelfs niet een B-blok. Dat laatste had het college weliswaar „bespreekbaar" genoemd, maar bij nadere bestudering niet wense lijk gevonden. Want het bedrijf vol deed op dat moment niet aan de normen en Dros had immers zelf gezegd dat de twee hectare bo men extra de eerste twee jaar niet mogelijk was? Heroverweging van het B-blok was pas mogelijk na in planten van die twee hectare en een A-blok met woning was dus voorlopig helemaal niet aan de orde. Daarmee was de briefwisseling tussen de gemeente en de familie Dros nog niet lang niet ten einde en vormt inmiddels een boekwerk dat niet makkelijk in één adem is uit te lezen. Dros beklaagde zich over het uitblijven van een welwil lende houding nu hij getoond had serieuze plannen te hebben en de gemeente bleef het bedrijf te licht bevinden om voor planologische medewerking in aanmerking te komen. Raad van State De spanning begon flink te stijgen toen de gemeente het vorige voor jaar vast stelde dat de woning bouw binnen de schuur was doorgegaan. De alsnog aange vraagde vergunning daarvoor werd van de hand gewezen waar na Dros tegen deze afwijzing in beroep ging bij de Raad van State. Dat beroep werd op 28 oktober 1993 verworpen. In januari van dit jaar bleek dat de woning in de schuur zijn voltooiing naderde. Alsnog legaliseren van deze illega le bouw werd ook nu niet mogelijk geacht. Het bestemmingsplan staat het eenvoudig niet toe en het probleem oplossen met een artikel 19 procedure paste niet in het beleid. Het college bleef van mening dat pas een woonmoge- lijkheid kon worden geboden als sprake is van een volwaardig bedrijf. Sloop van de illegaal aangebrach te voorzieningen leek onvermijde lijk. Het college had zich nog wel gerealiseerd dat misschien kon worden volstaan met het opleg gen van een dwangsom. Want als reeds op korte termijn sprake zou zijn van een reëel agrarisch bedrijf, zou het niet billijk zijn de sloop (een schadepost van vele tiendui zenden guldens) af te dwingen. Slopen Het college zag dat reëele bedrijf echter niet spoedig komen. „Gelet op het feit dat uw hoofdberoep le raar aan de openbare scholenge meenschap is en u deze functie slechts geleidelijk wenst af te bou wen en het bedrijf qua omvang niet als volwaardig kan worden bestempeld, achten wij het ondui delijk of en zo ja, op welke termijn er sprake kan zijn van een vol waardig/reëel agrarisch bedrijf". Waarna vonnis werd geveld: uiter lijk 16 mei j.l. moest de boel wor den gesloopt. Raam- en deurkozijnen, trap, binnendeuren, tussenwanden op beide verdiepin gen, keuken cv-installatie en bad kamer dienden dan te zijn verwijderd. Slechts een sobere douchecel en een toilet mochten blijven zitten, krachtens bepalin gen van het Landbouwveiligheids- besluit en de Arbeidsinspectie. Als Dros met zelf tot slopen zou overgaan, zou „bestuursdwang" worden toegepast wat betekent dat de sloop door de gemeente met politiesteun wordt uitgevoerd op kosten van Dros. Beroep Jaap Dros maakte van de moge lijkheid gebruik om tegen dit besluit in beroep te gaan bij het college. Tevens bezorgde hij een pleidooi van ongeveer dezelfde in houd bij de leden van de gemeen teraad. Daarin legde hij de nadruk op de verwachtingen die het colle ge bij hem had gewekt, wat be treft de aanwijzing van een B-blok als aanzet tot een A-blok. „Maar er bleek een wereld van verschil te bestaan tussen het woord van de wethouder en de formele eisen die zijn ambtenaren in deze kwestie formuleerden. Per brief vernamen wij dat er meer fruitbomen moesten worden ingeplant en dat het bedrijf in productie moest zijn. Pas dan was een B of A-status bespreekbaar. Maar wat houdt de term bespreekbaar eigenlijk in? Heeft een mondelinge toezegging van een wethouder geen waar de?" Dros, die bereid is de twee hectare extra vervroegd in te planten, zegt zich nog meer bedrogen te voelen door de gemeentelijke houding na dat de vrijwel voltooide illegale bouw was geconstateerd. De wet houder, schrijft Dros, nodigde hem toen uit voor een gesprek, waarbij deze verklaarde dat het de ge meente nu wel duidelijk was dat de familie Dros serieus met het bedrijf bezig was, dat het zelfs paste in het gemeentelijke streven naar kleinschalige, milieuvriende lijke en niet primair op toerisme gerichte bedrijven. Hij wilde zich sterk maken voor een A-blok (dus woning) al wist hij niet of de pro vincie daarmee accoord zou gaan. Hij nodigde de familie uit opnieuw een bouwaanvraag in te dienen. Hoop vervlogen Dat wekte hoop en de familie Dros deed nieuwe investeringen, zoals een boomgaardtractor en een maaimachine. Maar de aanvraag werd opnieuw afgewezen. Dat kon ook niet anders, want het bestemmingsplan stond het niet toe. Dros: „Een zeer ondoorgron delijke houding van de gemeente is ons ten deel gevallen. Wij zijn gevraagd een bouwaanvraag in te dienen terwijl de gemeente op voorhand al wist dat deze niet ge honoreerd kon worden binnen de geldende bestemming". Dros schrijft verder dat zijn beroep tegen de weigering door de Raad van State werd afgewezen, maar dat die Raad toch wel begrip toon de voor de situatie en mogelijkhe den zag voor een oplossing. Het is moeilijk om tot een volwaardige bedrijfsopzet te komen als je daar voor de planologische ruimte niet krijgt. De rechter vond dat de zaak aan de gemeenteraad moest wor den voorgelegd. Na de zitting ver klaarden gemeenteambtenaren van ruimtelijke Ordening dat een B-bestemming voor de schuur er aan zat te komen. Dros ontkent niet dat het fout was om intussen gewoon door te bou wen. Hij voert als excuus aan dat hij welhaast was gedwongen. Er was al zoveel arbeid en geld in het bedrijf gestoken. „We'voelden ons door de gemeente op het pad van likN J or>N 0$ üPG INTERN J>£ TT*RH6pO(n ©T Kogers die vrezen dat hun wo ning, tuin of auto komende zomer het mikpunt wordt van verniel zuchtige vakantievierders kunnen een beroep doen op nachtwach ten van Beveiligings Service Texel. Zaterdag verspreidde BeST in De Koog huis-aan-huis een fol der, waarin dit aanbod wordt ge daan. Initiatiefnemer Hans Zijm van BeST meent dat onder de be volking behoefte bestaat aan een extra oogje in het zeil. Zijm trekt die conclusie uit vragen en opmerkingen van een aantal in woners. Volgens hem richt de hui dige seizoenbewaking (dorps wacht en susploeg) zich hoofdza kelijk op het publiek dat zich tus sen de café's in de Dorpsstraat en het jongerenterrein van camping Kogerstrand beweegt. „Onze op zet is vooral de bezittingen van de omwonenden in de gaten te hou den, in plaats van de voorbijgan gers. Natuurlijk ontstaat op een gegeven moment wel een wissel werking, maar het uitgangspunt is verschillend. Bovendien zijn wij als Texels bedrijf voor de inwoners makkelijk bereikbaar. Verder bie den wij onze diensten aan in stra ten buiten de uitgaansroute." Desgewenst geeft BeST ook ad viezen over preventie. Bewoners kunnen een abonne ment nemen, dat de periode 1 juli tot en met 4 september beslaat. Geüniformeerde medewerkers van BeST houden woning met omge ving dan van 23.00 tot 07.00 uur in de gaten. Voor een vrijstaande woning betaalt men f35,- per maand, aansluitkosten en even tuele extra wensen niet meegere kend. Ook bedrijven kunnen zich aanmelden. Inmiddels zijn er vol gens Zijm al enkele aanvragen bin nen. Dorpswachten In de folder speelt BeST in op de verminderde inzet van seizoen krachten door de politie. Voorts vraagt hij zich af of komende zo mer dorpswachten actief zullen zijn. Navraag bij de gemeente leert dat dat nog niet rond is. „Hopelijk lukt het wel. Momenteel zijn er besprekingen aan de gang, en ook wordt er in De Koog zelf aan gewerkt", aldus chef algeme ne zaken Wout Stam. Het staat volgens hem nog met vast of de nachtelijke bewaking op dezelfde leest zal zijn geschoeid als vorig seizoen. Ook over de financiën moet nog overeenstemming wor den bereikt. Stam: „Toch ziet het er positief uit. Volgende week is waarschijnlijk meer duidelijkheid." Concurrentie BeST is (nog) niet gevraagd om hierbij te worden ingeschakeld, al dus Hans Zijm. Twee jaar geleden was hij wel in de markt om de dorpswacht-taken uit te voeren, maar werd het werk gegund aan het overkantse beveiligingsbedrijf CSU, dat tevens de nachtbewa king op camping Kogerstrand doet Vorig jaar ging het werk tot grote teleurstelling van Zijm op nieuw niet naar BeST. Tegen deze achtergrond is Zijms benadering van Koger particulieren en onder nemers niet verwonderlijk. Desge vraagd geeft hij toe dat concurrentiemotieven een rol spe len. „Het is een vrije markt en ik hoop hier op een stuk broodwin ning." Het voorstel van Texels Belang om de bewegwijzering op de Pontweg zodanig te wijzigen dat uit noordelijke richting afkomsti ge automobilisten die naar Den Burg willen, via de Keesomlaan en de Emmalaan worden geleid en niet via de Kogerstraat, heeft de warme instemming van de ver eniging Tien voor Texel. De vereniging stuurde reeds op 28 april een voorstel van die strekking aan het college met het verzoek erover van gedachten te wisselen. maar daarop is tot dusver geen reactie gekomen. Tien voor Texel wil de uit de rich ting van De Koog komende auto mobilisten er bij het kruispunt Akenbuurt op wijzen dat er een groot parkeerterrein is bij garage Kaczor. Op deze wijze zou veel verkeer uit het centrum van Den Burg weggehouden kunnen wor den, vooral op markt- en folklore- dagen. Tien voor Texel wil bovendien dat het parkeerterrein bij Kaczor wordt opgeknapt en eventueel vergroot. Het ziet er nu rommelig uit. Bovendien is er geen plattegrond van Den Burg ge plaatst, wat bij de andere parkeer terreinen wel het geval is. investeringen gelokt, waar we niet zonder grote schade zomaar van konden terugkeren". Bovendien was er nu nog tijd voor de (groten deels eigenhandig uitgevoerde) verbouwing; straks zou alle aan dacht worden opgeëist door de in middels vruchtdragende bomen en de uitbreiding van de boom gaard. Het waagstuk leek verant woord, mede gezien de volgens Dros welwillende houding van Ba rendregt. „Wij hebben al te en thousiast geanticipeerd op een voorspoedige planologische af wikkeling van deze zaak". Dros schrijft verder dat de situatie er na het vertrek van Barendregt er voor hem niet beter op werd en uiteindelijk zelfs vrij hopeloos. Hij verzocht de gemeenteraad met klem om het college te bewegen de aanschrijving tot sloop van de verbouwing op te schorten, zodat hij de gelegenheid zou hebben het bedrijf tot de vereiste sterkte op te bouwen in de vorm van het bij- planten van de vereiste oppervlak te bomen. Daar is dus niet op ingegaan. Burgemeester Van F^appard (die ruimtelijke ordening-zaken mo menteel waarneemt omdat wet houder Schilling met vakantie is) laat weten dat de afwijzing van het beroep aan Dros zal worden meegedeeld, waarbij een nieuwe termijn zal worden genoemd waarbinnen de sloop moet zijn uit gevoerd. „Wij kunnen niet anders. Als we het niet zouden doen zou den we als bestuur wel heel erg ongeloofwaardig worden en zou den we anderen op dezelfde ma nier ter wille moeten zijn". Jaap Dros zelf hoopt vurig op schorsing van de aanschrijving tot sloop en rekent er een beetje op dat de rechter met hem van me ning zal zijn dat de gemeente ver wachtingen heeft gewekt of zich op zijn minst op een verwarrende wijze heeft opgesteld. Hij is zeer verbitterd. „Ze hebben blijkbaar nooit geloofd dat ik een bedrijf wil de beginnen en bedachten steeds nieuwe eisen. Ik heb enorm veel geld uitgegeven, voor niets! Ik voel mij belazerd". Een kijkje In een der vertrekken Links een raamkozijn, waarvan aan de buitenkant niets is te zien omdat de muur er nog voor zit (Foto Harry de Graaf)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5