1uur 79 De versbakker heeft weer z'n best gedaan. Evü >fPA^Ebbinge a^'°e COMBI BROUWER DE MOOISTE TECHNIEK VAN HET WK '94 ZIET U OP DE JVC HR^J318. Reclamestudio UtN.IRi GEMEENTE TEXEL FOTO DE WAAL Dé bromscooter van 1994 EIEREN EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF TEXELSE g COURANT COMMERCIEEL MANAGER WONINGTEXTIEL-BRANCHE 120.000 BEDRIJFSLEIDER HBO-ER TEXTIEL 120.000 GRATIS FILM jongeman of jongedame van YAMAHA G< 0 Verhuurbedrijf H. BRUINING moet u bij HENNENHOF GASOLIE PETROLEUM DIESELOLIE é3* JVC. DE UITVINDERS. Krentenbollen 6 stuks2,95 Eierkoeken 5 stuks3,45 Versbakkers over heel Texel Reklame waar je van opkijkt. Dè Reklamemakers op Texel "MEYERT LAAN -^ZONWERINGEN" UITVALSCHERMEN Yr KNIKARMSCHERMEN it SCREENS it ROLLUIKEN JALOEZIEEN Ankerstraat 1 - Oosterend telefoon 16342 b.g.g. 18664 De examenfeestcommissie O.S.G. de Hogeberg TV VIDEO HIFI FOTO VRIJDAG 24 JUNI 1994 Ons bureau heeft een vooraanstaande positie op het terrein van werving en selectie voor vacatures in commissariaat, bestuur, management en kader. Een separate business unit is actief op het gebied van werving en selectie van getalenteerde young executives en jonge academici. Wij besteden veel aandacht aan de tweezijdigheid in de werving en selectie waarbij de nadruk op de selectie ligt. Onze wijze van werken vraagt om objectiviteit en autonomie. Een grondige analyse van de opdrachten is het uitgangspunt. Onze bevindingen daarover leggen wij vast in gedegen beschrijvingen van de onderneming en de vacature. Gegadigden die wij bij een bepaalde vacature kunnen betrekken, ontvangen de desbetreffende beschrijving voorafgaand aan een eerste gesprek met onze cliënt. Zij weten daardoor precies waarover het gaat. Om een eerste indruk te krijgen van uw mogelijke inpasbaarheid in een functie verzoeken wij u ons uw curriculum vitae met een korte motivatie van uw interesse toe te zenden. Dit leidt tot een spoedige reactie onzerzijds. De volgende stap in de procedure is een interview op ons kantoor. Uiteraard staan de vacatures open voor mannen en vrouwen en worden uw gegevens alleen in overleg met u gebruikt. Koningslaan 19,1075 AA Amsterdam, 020 - 66 46 456. Kleine, gespecialiseerde fabrikant van producten die van de consument preferentie verkrijgen; marktleider met groeiende export. Het bedrijf is op weg van de pioniers- naar de managementfase Het omzetniveau is f 14 miljoen en het rendement uitstekend. Het eigendom is zojuist in andere handen overgegaan. Een management team wordt geïnstalleerd directeur/eigenaar, commercieel manager en bedrijfsleider Het MT gaat impulsen geven aan de verdere expansie en professionalisering van het bedrijf met nu een 35-tal werknemers. De gezochte commercieel manager krijgt de gebruikelijke verantwoordelijkheid voor marktonderzoek, commerciële planning, markt- segmentatie, assortiment ontwikkeling, account management en reclame/promotie. Hij geeft leiding aan drie vertegenwoordigers en drie medewerkers in de binnen dienst. Export zal veel van zijn aandacht vragen. Voor commercieel manager met relevante werkervaring in Nederland en/of export. Voorkeur voor HEAO-CE plus NIMA-C Leeftijd circa 35 jaar. Referentie 1169 Zelfde onderneming als referentie 1169. De gezochte bedrijfsleider zal als MT-lid mede richting en inhoud geven aan het organisatorische veranderingsproces. Hij gaat leiding geven aan 22 mensen in de productie en 2 in het magazijn. De taken zijn de gebruikelijke afstemmen van de productie op de commercie, efficiënte productie-programmering, productieleiding, personeelsmanagement, ontwikkeling van methodieken en producten, efficiency-bewaking, kwaliteitsborging. Daarnaast is de inkoopfunctie belangrijk. Voor organisator èn leider van het type intelligente pragmaticus met overkoepelende visie en ontwikkelingscapaciteit Commercieel besef en zakelijkheid zijn nodig. Het productie- en veranderingsproces vereisen dit. Oprecht mens. zegt wat hij bedoelt en doet wat hij zegt. Weet uit ervaring welke eisen aan hem worden gesteld. Toont dit ook aan. Moet verhuizen naar één van de mooiste plekken om te leven in ons land. Leeftijd circa 35 jaar. Referentie 1168. Foto's in al voor cent klaar Fujicolor Lab 'SS/y/ Tel. 19310 Fax. 19409 Uw gastheer: Jan C. Stolk Wij zoeken een voor keuken en snackbarwerk. Ervaring is vereist. Heb je interesse in deze job, bel. 19310, vragen naar Wilma. (Big Wheels) Uit voorraad leverbaar in de kleuren: Deep Yellowish Green Metallic Dull Violet Metallic Black Brink 6, De Koog, tel. 27027. Open 13 uur per dag. 7 dagen per week. Voor uw zijn. H. Rouwenhorst De Ruyterstraat 32 Oudeschild. Tel. 14032. De goedkoopste Van der Vis TEL. 12356 De goedkoopste ALS ELKE SECONDE TEJJ De videorecorder om het WK op te nemen staat bij ons in de showroom. De HR-J318, met Show- View, PDC, Instant Review, drie koppen. Hi Spec Drive en Super Quality Picture Kom dus snel langs en u hebt straks meer techniek in huis dan het hele Braziliaanse elftal Elk weckend heeft de versbakkcr voor u een paar extra smakelijke aanbiedingen. Deze week, voorafgaand aan de feestelijke opening van onze winkel in De Koog: Gratis bezorging over heel Texel. De aanbiedingen gelden vrijdag 24 en zaterdag 25 juni. \Oostcrcnd, De Cocksdorp en-rijdende winkels^ ulefooiiT8207^ Burgwal 15 Den Burg Tel. 14424 if Wij monteren uw scherm met roestvrij staal, if Gratis meten en monteren if Vraag vrijblijvend prijsopgave bedankt onderstaande personen, bedrijvc instellingen voor hun medewerking aanb examenfeest: Jaap en Anneke Hoogenbo André Commandeur; De Karseboom; \V< federatie; Hans Huisman; TEBO; Jelle Wiersma; Juullie Swarthof; ouders vand spelencommissie; Texgro; W. Goënga; R. Bakker; barkeepers: Ingrid, Anke, Bennie en Dennis; de AOT; Fa. Jan Gei Visser's bouw- en timmerbedrijf; Fa. Gi der Gracht Schilders; Verenigde Schild» Looyer; Gemeentewerken; De Bolder; bosbeheer; fam. van der Vis - TX 36; Fris; fam. Vlaming van. „de Bol"; fam. jes; A. van Heerwaarden; Marco van Si Sijbrand Stiehl; Maarten en Mare Roe| „The Legendary Late Inbetweenies" en „de JELLEBOOG". GEMEENTE TEXEL Lijst van afgegeven bouwvergunningen C. de Waard voor het bouwen v.e. woonhuis met garage a/d Klimpstraat 32 te De Cocksdorp; C. Dros voor het bouwen v.e. pompstation met wasstraat a/d Postweg 81-83 te De Cocksdorp. Bezwaar en beroepsmogelijkheden Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekend gemaakt een bezwaar schrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevattten, de naam en het adres van de indiener, de dagte kening, een omschrijving van het besluit waarte gen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inzien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders van Texel maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is inge diend door: De Muy voor het veranderen/vergroten v.e zomerhuis a/d Slufterweg 98 te De Cocksdorp (ontvangen 15-6-'94); M.W. Bakker voor het plaatsen v.e. schuur a/d Herenstraat 38 te Den Hoorn (ontvangen 15-6-'94); J.G. Haefkens voor het vergroten v.e. woonhuis a/d Brink 30a te De Koog (ontvan gen 15-6-'94); Stichting Agrarisch Museum voor het ver nieuwen/vergroten v.e. opslagruimte a/h Groenewegje 1 te De Waal (ontvangen 17-6-'94); Woningstichting Texel voor het plaatsen van 12 woningwetwoningen a/d Strijbosstraat te De Koog (ontvangen 20-6-'94) Tevens is een melding bouwvoornemen inge diend door: N.V. Huisvuilcentrale N.H. voor het plaatsen v.e. garage a/d Laagwaalderweg 14 te Oudeschild (ontvangen 13-6-'94); M. Mosk voor het vergroten v.e. woonhuis a/d Duykerdam 14 te Den Burg (ontvangen 14-6-'94); J. Knippenberg voor het plaatsen v.e stalling a/d Vuurtorenweg 178 te De Cocksdorp (ontvangen 15-6-'94); P.E.N voor het plaatsen v.e. transfor matorstation a/d Van der Sterrweg nabij no. 13 te Den Hoorn (ontvangen 17-6-'94). Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouw vergunningen worden gepubliceerd. GEMEENTE TEXEL teelt van de volgende gewassen: de tulp, de hyacint en voorts alle so» irissen, Allium, Camassia, Chionodoxa „Grote Gele", Galtonia, Muscari, Ornit Pushkinia, Scilla en Triteleia, alsmede alte behorende tot de familie der Amaryllidac cisachtigen). Tot het geslacht Allium be^ uien, sjalotten, prei, sieruien en knofloc Tot de familie der Amaryllidaceae beh narcis, Amaryllus, Galanthus of sneei Hippeastrum, Hymenocallis of Ismein jum, Lycoris, Nerine, Sprekelia, Sternb Vallota. GEMEENTE TEXEL KENNISGEVING (Algemene Wet Bestuursrecht) Burgemeester er wethouders van Texel maken bekend dat zij voornemens zijn kapvergunning in gevolge artikel 5 van de Kapverordenmg Texel en overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht, te verlenen aan: - henzelf, t.a.v. directeur Gemeentewerken, de heer P.C. Plug, voor twee bomen aan de Hout manstraat te Oudeschild; - de heer/mevr. R.J. van der Veen, voor twee wilgen aan de Dorpsstraat 146 te De Koog. De aanvragen om kapvergunning en ontwerpen van de beschikking op deze aanvragen, alsmede het advies van het hoofd van de Afdeling Groen- beheer van Gemeentewerken, liggen gedurende vier weken voor belanghebbenden ter inzage. Binnen deze termijn kunnen deze belanghebben den hun zienswijze daarover hetzij mondeling, hetzij schriftelijk aan burgemeester en wethou ders van Texel, postbus 200, 1790 AE Den Burg, kenbaar maken. De desbetreffende stukken zijn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis in te zien op de afdeling Milieubeheer, kamer 2.05 (bo venste verdieping). Nadere informatie: tel. 621 88. GEMEENTE TEXEL De burgemeester van Texel maakt bekend dat op het gemeentehuis (kamer 1.14) voor een ieder ter inzage liggen de geactualiseerde lijsten van ter reinen waarop de aanwezigheid van stengelaal tjes is aangetoond of wordt vermoed. Ingevolge de Regeling teeltverboden stengelaal tjes geldt voor deze terreinen een verbod op de Op maandag 27 juni vervalt het spree wethouder Schilling. Zijn spreekuur wa genomen door burgemeester van Raj dinsdag 28 juni van 16.00 tot 17.00 m De burgemeester van Texel brengt teri kennis dat burgemeester en wethou Texel voornemens zijn om met toepass'm tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ore artikel 50, lid 5 van de Woningwet med te velenen aan het bouwplan van: MO-Projekt Texel b.v. voor het plaatsen v. te/kantoor a/d Wilhelminalaan 66-68 te Den Bu: Het bouwplan is in strijd met het ter pli dende bestemmingsplan. Ter plaatse isi bereidingsbesluit van kracht. Het bou overeenkomstig het in voorbereid^ bestemmingsplan. De bouw- en situatietekening ligt van^ 1994 gedurende twee weken voor eenl inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordl Volkshuisvesting, kamer 0.12, van de g| secretarie. Eventuele bezwaren tegen het boverl bouwplan kunnen gedurende de termïl inzage legging schriftelijk aan het col burgemeester en wethouders kenbaaj gemaakt. GEMEENTE TEXEL De burgemeester van Texel, maakt ingel kei 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordl kend, dat de raad van de gemeentel besluit de dato 14 juni 1994 wijzigi bestemmingsplannen in voorbereiding fj klaard voor de op de bij deze besluiten!» kaarten aangegeven gebieden betreffer| Wilhelminalaan te Den Burg; „'t Stappeland" te De Koog. De besluiten liggen met bijbehorende L naf 27 juni 1994 voor een ieder ter inzal gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelil ning en Volkshuisvesting, kamer 0.121 plaats 1 te Den Burg. GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders hebbenl tot het nemen van de volgende verki regelen. - Een 30 km/uur in te stellen voor dt dam, met een begin en eindpunt a* door middel van een in-uitrit constrm - Voor de periode 7 juli tot 15 augustb maximumsnelheid in te stellen voor It te Westerweg tussen de Pontweg en merkooi van 30 km/h, voor zover dei de noodcamping zulks vereist. Teve besloten voor het zuidelijk gedi Westerweg, op dat gedeelte, een park! in te stellen in dezelfde periode, ever* zover de situatie op de noodcamP' vereist. Bezwaar- en beroepsmogelijkh# Ingevolge de Algemene Wet Bestuurd u binnen zes weken na de dag wal besluiten zijn bekend gemaakt een schrift bij burgemeester en wethouders Het bezwaarschrift dient ten minste t de naam en het adres van de indiener,! kening, een omschrijving van het bestó gen bezwaar wordt gemaakt, de grond* bezwaar en zo mogelijk een afschrift bestreden besluit. Het bezwaarschrift met de werking van het besluit waarte) gericht. Weverstraat 76-80 Den Burg 12294

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8