Cjroen Tjvarts Jexeh in het hartL ;xelse Reede kijkt uit aar nieuwe behuizing CQKRANT weg naar extra omzet! VC beslist snel over Texelproject Dorpscommissie start in ben Burg op proef DE FINSE SAUNA DE KOOG IS WEER OPEN! Telefoon 17272 Twee inbraken door politie opgelost Nostalgische kaartcontrole Tot Nummer Gymvereniging steelt show op circusweekend 2 1500e kotter in dok Hans Boom 2 w „Zie ginds komt de klapband" op CD 2 Marrigje Barnard in de ban van origami 5 Bruidspaar steelt show bij waterskiën 7 r Texelse para's drukken stempel op NK 7 PATURAIN ernstig beschadigd verschijnt elke vrijdag t/m 2 september weren advertenties voor de editie van 8 juli: t/m vrijdag 1 juli a.s Maartenhuis Papiercontainer Scouting in brand Zwemfan IIja (7) 20.000e bezoeker Herman blust de vlammen naast de De politie heeft twee inbraken op gelost die vorige maand op Texel zijn gepleegd. De daders, twee in woners van Harlingen, hebben al lebei een volledige bekentenis afgelegd. Eén van de inbrekers zat al in de gevangenis, de ander werd afgelopen weekend in zijn woon plaats aangehouden en is door de recherche van de Texelse politie verhoord. Het tweetal was verant woordelijk voor de inbraak in het bedrijf van Westerlaken, waarbij 1.500,- werd buitgemaakt. In de nacht van 18 op 19 mei drongen de twee binnen in het gebouw van de visserijcoöperatie (CIV) op de haven van Oudeschild. Ze namen toen gereedschappen mee en de den een vergeefse poging de kluis te kraken. De genodigden bij de opening van de Teso-tentoonstelling in het Maritiem en Juttersmu- seum in Oudeschild waanden zich vrijdag even op de boot van vroeger. Om de als veer boot uitgevoerde expositie ruimte in te mogen, moest ieder een antiek bootkaartje tonen dat vervolgens werd geknipt door Teso-oudge- dienden Jaap Bakker en Wim de Boer. (Foto Harry de GraalI 150 gram van 469 O O O voor Z5/Ö Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 BICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10894 DINSDAG 28 JUNI 1994 l Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, Oen Burg, telefoon (02220) 62600 itle/abonnementen telefoon (02220) 62600. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62620, faxnr (02220) 14111. buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs Z49.95 per half jaar. Losse num mers n,40. alleen een stukje uit de muur zo dat we elkaar kunnen ontmoe ten." De kinderen uit Noorderhaven worden overdag bezig gehouden in het Maartenhuis. Dat biedt een groot scala gevarieerde activitei ten zoals de weverij, een hout werkplaats en de kaasmakerij die verder los staan van de antroposo fische levensovertuiging. De da ginvulling van de bewoners van de Texelse Reede, bijvoorbeeld het werk in „De Bolder", blijft onge wijzigd. Ze krijgen allen net als nu het geval is een eigen kamer, al zijn die wat royaler dan de huidige. Verder kunnen ze terecht in ge meenschappelijke ruimtes. Hoe wel er voor de Texelse Reede wel een bescheiden wachtlijst bestaat, zijn er aan de nieuwbouw geen extra woonplaatsen verbon den. „Daarvoor krijgen we geen middelen toegewezen. Maar er is natuurlijk wel doorstromming bin nen het tehuis." Welke investering met het Texel- project is gemoeid durft Kooijman niet exact te zeggen. „Voor elke bewoner krijgen we een bepaald normbedrag toegewezen waar mee de bouw kan worden be kostigd." Vooruitlopend op de samenwer king in het „Texelproject"vierden De Texelse Reede, Het Maarten huis, De Stichting Begeleid Wonen en de Vereniging Ouders van Ge handicapten vrijdagavond een uit bundig hoedenbal in een tent bij het Maartenhuis. Begeleid door muziek van Humpie Dumpie werd tot laat in de avond feestgevierd. Blazersgroep Camarata'54 gaf za terdagavond in d'Ouwe Ulo een optreden. Hoewel de voetballers van Nederland en België gelijktij dig hun strijd vochten, trok het klassieke programma ruime be langstelling. De liefhebbers geno ten met volle teugen van werken van Mozart, P. Taffanel, Cl. Arrieu en L. Janécek. De opbrengst (ƒ300,-) gaat in z'n geheel naar het Texelproject. Nu of nooit Ook Riet Veenendaal, betrokken bij de folklorewoensdagen, wilde de moed niet laten zakken. „Eerst vroeg ik me af of het gezien deze I.M. ADVERTENTIE evig rokende papiercontainer. ,Fo,a tygggp mUntaUtOITiaten I M. ADVERTENTIE Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag gepro beerd de douche-muntautomaten in het sanitairgebouw op de jacht haven te kraken. Het lukte niet, zo dat geen geld kon worden buitgemaakt, maar de schade was aanzienlijk. Alle negen muntauto- maten waren te pakken genomen. Havenmeester Willem Welbie ver moedt dat de apparaten zijn be werkt met een zwaar stuk gereedschap, waarmee hevig moet zijn gewrikt. Eén automaat was onbruikbaar geraakt, de overi ge acht douches konden de vol gende dag gewoon worden gebruikt. Volgens Welbie vinden wel vaker vernielingen plaats in de douche- en wasruimten, maar nog niet eerder op deze schaal. Over drie weken (woensdag 20 ju li) komt de groep weer bijeen om een activiteitenplan op te stellen. Gisteravond werd voorgesteld se lectief te zijn, dus zich niet overal mee te bemoeien. Activiteiten als de Koninginnemarkt en de vrij markt staan buiten kijf, maar het is de vraag of de dorpscommissie zich ook moet bezighouden met bijvoorbeeld de schouwburgzaal, verkeersbeleid en dergelijke onder werpen. Het leek de aanwezigen in elk geval zinvol om de raads- en commissiestukken toegestuurd te krijgen, zodat men van de politieke besluitvorming op de hoogte is. Eén van de doelen van de dorps commissie is méér betrokkenheid c.q. inspraak bij gemeentelijke plannen voor Den Burg. Wie ideeën, vragen of opmerkin gen heeft, kan terecht bij Peter Bakker, tel. 14527, of bij de Wel- zijnsstichting (Bart Heijnen), tel. 15582 (fax 14300), Postbus 143, 1790 AC Den Burg. svervangend tehuis ,,De Texelse Reede" heeft goede dat de bewoners binnen een jaar hun intrek kunnen tin een nieuw onderkomen. Intensief overieg met het erie van WVC heeft geleid tot het „Texelproject" dat plaats biedt aan verstandelijk gehandicapte kinde- het eiland die nu in „Noorderhaven" wonen. Het enhuis verzorgt de dagopvang van deze groep. Een iwerking die uniek is in Nederland. Als WVC over en- eken inderdaad beslist dat het centrum aan de nor- an het rijk voldoet, kan de bouw aan de Emmalaan zomervakantie van start. iming in De Texelse Reede nu de leiding uit het infor- cuit heeft afgeleid dat de iring vrij zeker is. De ig heeft lange tijd op zich ichten. telproject" kent een lange hiedenis. In 1990 gaven Ie kennen dat ze hun ver- gehandicapte kinderen Texel willen houden. „We oorkonten dat ze één voor de overkant vertrekken", ouders. Ze richtten zich erderhaven IJulianadorp) hen en de sociaal pedago- ienst aan een oplossing te Gelijktijdig kampte het rvangend tehuis aan De huisvestingsproblemen zestien bewoners. Het ge weeshuis dat in 1973 svervangend tehuis in ge- genomen voldoet niet de eisen voor brandvei- De kamertjes zijn boven aan de kleine kant en niet n deze tijd", omschrijft ijman, hoofd van de Texel- i, die net als zorgverzeke- nvé niets voelt voor van het oude gebouw, t zóveel geld, dat nieuw- edkoper is." Reede in het nieuwe centrum on der te brengen en in de aangren zende woningen kinderen uit Noorderhaven. Dat werd echter een te grote concentratie van ver standelijk gehandicapten, vond het ministerie van WVC dat vorig jaar het licht voor het „Texelpro ject" op rood zette. Nieuw plan Dat was een tegenvaller waarin Kooijman en de zijnen niet wensten te berusten. Het nieuwe plan dat na maandenlang overleg met „Den Haag" ontstond voor ziet in dehuisvesting van elf ver standelijk gehandicapte kinderen in het hoofdgebouw. Het betreft hier zogenaamde „repatrianten", dus Texelaars die nu in Noorderha ven verblijven, maar graag naar het eiland terugwillen. Voor hun verzorging komt er ook een aantal begeleiders mee. Het is niet uit gesloten dat hiervoor Texelaars in aanmerking komen die nu in Julia- nadorp werken. In het centrale deel van het „Texel project" is verder plek voor vijf be woners van het gezinsvervangen de tehuis. Drie bewoners worden ondergebracht in één van de aan- innenmakerij voor nieuw- het terrein van de voor- luishoudschool werd ook n werkgemeenschap Het huis betrokken. Het bouw wordt betrokken Texelse Reede en is te- on- en verblijfsruimte voor iren die nu in Noorderha- ilijven. Het Maartenhuis de dagbesteding van de uit Noorderhaven, elijk was het plan om alle •ewoners van De Texelse Zondagavond moest de brand weer er aan te pas komen om een waarschijnlijk aangestoken brand in het oud papier bij Scouting Texel te blussen. Het vuur bevond zich in en rond één van de twee volle containers, waarin het ingezamel de papier en karton was opgesla gen. De brandweer spoot een grote hoeveelheid water in de ro kende container. De andere con tainer kon droog worden gehouden. grenzende woningwetwoningen. De andere acht worden in enkele twee-onder-één-kapwoning elders in Den Burg gehuisvest. Zowel het hoofdgebouw als de dependence worden 24 uur per dag bemand. Spreiding De spreiding van de huidige bewo ners van de Texelse Reede is vol gens Kooijman geen achteruit gang. „Integendeel. Het lijk alsof alles onder één dak voordeel biedt, maar dat is niet zo. We zijn nu be ter in staat zorg op maat te geven. Het hoofdgebouw krijgt voorzie ningen voor de opvang van enke len met een extra lichamelijke handicap. Oudere mensen bijvoor beeld. In de dependence komen jongeren die lichamelijk gezond zijn. We willen alles graag zo ge woon mogelijk houden. Niet meer zorg dan noodzakelijk." Kooijman omschrijft de samen werking in het Texelproject als „uniek". „Nergens kom je een sa menwerking van zulke verschillen de verzorgende instellingen tegen", doelt hij op Noorderhaven, dat op Christelijke leest is ge schoeid. De Texelse Reede is een „interlevensbeschouwelijke'orga nisatie, dus zonder geloofsvoor- keur. De Stichting Camphill- gemeenschap waaruit „Het Maar tenhuis" voorkomt, houdt er een antroposofische visie op na. „Nogal verschillend dus. Maar ieder behoudt binnen de samen werking de eigen identiteit. Er is Het komend jaar moet uitwijzen of Den Burg na een onderbreking van zo'n vijftien jaar weer een dorpscommissie krijgt. Gister avond besloot een groepje initia tiefnemers de voorlopige com missie te vormen. Binnenkort zet ten ze op een rijtje waarmee ze zich willen bezighouden en wie daarbij moet worden betrokken. Na een jaar zullen ze bekijken of het initiatief bij de Burger inwo ners is aangeslagen en of het zin heeft om door te gaan. De bijeenkomst van gisteravond in dorpshuis d'Ouwe Ulo voorspelde weinig goeds, want buiten de pers waren er slechts zeven aanwezi gen. „Als ik deze opkomst zie, zal het nog jaren duren", stelde Peter Bakker (Hema), die de vergadering leidde. Positieve reacties van an deren gaven hem echter toch hoop. „Misschien dat het één het ander oproept en er meer animo loskomt als we gewoon begin nen." smalle basis wel verantwoord is om te beginnen. Maar als we nu niets doen, komt het nooit van de grond. Laten we een jaar proef draaien, ons nut zien te bewijzen en proberen capabele mensen en thousiast te maken." Dat was uit het hart gegrepen van de overige aanwezigen. Besloten werd tot de oprichting van een „platform" of „kerngroep". Deze zal in eerste instantie bestaan uit Peter Bakker, Riet Veenendaal, Esther van Angeren, Ruud Nooy, A. Bijlsma en Dik Haker. Bart Heij nen bood namens de Welzijns- stichting aan om ondersteunend werk te verrichten, zoals het bij houden van het secretariaat. De ook aanwezige Fenny Spanhaak liet weten met beschikbaar te zijn, omdat zij na dertien jaar organisa tie van de Koninginnemarkt de pijp aan Maarten geeft. Zij is nog op zoek naar een opvolg(st)er. I.M. ADVERTENTIE Bijna dagelijks is de 7-jarige llja de Leeuw uit Den Burg in zwembad Molenkoog te vinden. Na school tijd en in het weekend heeft ze dit jaar al heel wat vrije uurtjes in en rond het water doorgebracht en binnenkort hoopt ze het A-diploma te behalen. Voor haar trouwe be zoek kreeg ze zaterdagmiddag een onverwachte beloning. In gezel schap van haar moeder passeerde llja als nummer 20.000 de kassa. Uit handen van badjuf Barbara Boon (links op de fotoen wee kendhulp Fieke van Groeningen kreeg ze bloemen, een taart en een pet. Na een matige start ligt het bezoekerstotaal van Molen- koog weer op schema. Door het frisse voorjaar bleef de aanloop eerst achter bij vorig jaar, maar de Vooruitlopend op realisatie van het „Texelprojectwerd bij het Maartenhuis vrijdagavond uitbundig feestgevierd. Foto March H*,neD laatste weken is weer sprake van een stijgende lijn. tFoto FranHopmani

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1