Cjrocn "Zwarts jexeh in het harL, \fVV opent jacht op zwevende kiezer" eristenstroom blijft achter bij '93 De weg naar extra omzet! Natuurlijk Imker wijt sterfte onder bijen aan gif Bollenpellers ontkomen niet aan papierwinkel Spontaan gat in wegdek Hoofdweg Texel verdient 2,5 miljoen... Polderhuis wordt makelaarskantoor Oosterend eind dit jaar op de kabel VERDER \T non JNummer w Rotary eert Beekman 2 vt Ingetogen spel DEK 2 w Interview Piet Witte 5 sa Laatste acte Boswijk 7 si Jan Kikkert dolt gasten Hoornenburg 7 Concert The Radio's definitief afgelast VREEMD GELD NODIG TEXELSE^COURAjNT verschijnt elke vrijdag t/m 2 september Inleveren advertenties voor de editie van 15 juli: t/m vrijdag 8 juli a.s. niCHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10895 VRIJDAG 1 JULI 1994 Imker Peter van Vliet toont een hendvol dode bijen bij de kasten van het Meartenhuis. Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, [f Den Burg, telefoon (02220) 62600 intles/abonnementen telefoon (02220) 62600 ,parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 626 20, faxnr. (02220) 14111. buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, >g, telefoon (02220) - 17266. Verschijning Dinsdags en vrijdags vnjwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs M9,95 per half jaar. Losse num mers /ï,40. Ï/eri ov« rstrekkers zijn bezorgd over het achtergebleven overnachtingen tijdens het voorseizoen. De vooruit- igen voor de zomer- en herfstvakantie blijken ook te- vallen. Volgens VVV-directeur Joost van Linge heeft ihte zomer van vorig jaar de vakantiegangers aan het len gebracht. Om de „zwevende kiezer" alsnog naar te krijgen is te elfder ure besloten tot een radiocam- jk onderzoek heeft uitge- dat tweemaal zoveel Ne- dan vorig jaar nog auze heeft gemaakt wat de vakantiebestemming, tekent niet dat het aantal n op Texel tweemaal zo maar toch wel merkbaar is lebleven. verrassing", aldus Van Lin- zien de slechte zomer van ar was dat te verwachten, ïst sneller voor een zonze- stemming." Spanje heeft in met vorig jaar een boe- orsprong van 68 procent «aag naar Cyprus is zelfs verdubbeld. Deze twee ningen profiteren overi- van de instabiele situatie e, wat de toerist heeft af- Ervaring laande conjunctuur is vol- i Linge geen oorzaak voor ierblijven op Texel. „Men- len de mogelijkheid op va- gaan. Het is echt een van het weer en twijfel bestemming. Men stelt de ig uit tot men zekerheid hebben." erstreept dat naast het i het gastheerschap de l'prijs verhouding van de tegenheid van belang is. kopen een verwachting en ten ervaring. Als die erva- leven sinds kort eekhoorns. Leuke die hier volgens de natuurhistorie niet want zij verstoren IIeerlijke verhoudingen. e krant pleitte een ge- tertj natuurbeschermer ten verbod op het hou- 'M bepaalde, exotische tren om te voorkomen zich hier na ontsnap- kunnen vestigen. Het van dieren is toch al i"kwaardige zaak. Gaat de nuttigheids- of de iibeidsfactor? Van poes 'ogoeroevan duif tot 'oodstaart. De natuurlij- beving verandert voort- i onder invloed van de 'telt en door het hande- i de mens, die toch ook onderdeel is van het ge bet idee om bepaalde voor Texel te verbieden, bij de politieke ge- van het Tessels Er zit ook een kwalij- 'ertoon bij die gedachte, egenaamde eilantisme. Pas Tesselaar als je 'oimaal bent geboren of ,09. er al drie generaties de kunt je toch ook ss' voelen? Geldt dat >°r dieren, hoe zit dat 'hoekers en die voor- oeristendie hier in de bjd zijn blijven han- fil weren van mens of °nnatuurlijk Horszei ring tegenvalt, keert men niet zo maar terug. En negatieve ervaringen houdt men niet voor zichzelf." De vraag naar logies in het hoog seizoen is ondanks de aarzeling bij de reservering volgens Van Linge nog steeds groter dan het aanbod. „Maar dat geldt alleen voor luxe, betaalbare accommodatie. Lo gisch, want op vakantie wil je het beter hebben dan thuis. De meest populaire accommodatie is tot half augustus wel zo'n beetje ge reserveerd, maar andere catego- riën zijn nog wel voorradig." Campagne Zodra de achterstand op Texel dui delijk werd, besloten de logies- verstrekkers (TVL), de onder nemers (TVO) en de VVV in spoedberaad f40.000,- extra voor reclame uit te trekken. Vorige week zaterdag was de eerste van 85 spots al op de radio te horen. De commercials duren steeds tien seconden en worden twee weken uitgezonden. Van Linge is tevre den over de slagvaardige wijze waarop tot de campagne is beslo ten. „Met dit mooie weer een heel goede timing. Het lijkt wel alsof we al wat meer vraag krijgen." Inhoudelijk gaan de spots niet in op wat Texel te bieden heeft. „We gaan ervan uit dat dit algemeen bekend is", verwijst hij naar de NIPO-enquéte waaruit vorig jaar bleek dat Texel de populairste Ne derlandse badplaats is voor ver- blijfstoeristen. „De spots zijn talrijk maar kort. De informatieve waarde is dus beperkt. Het herha lingseffect is veel groter dan ad verteren in dagbladen. Dat gebeurt namelijk steeds vaker door andere vakantieplaatsen met onderbezetting. Alleen hele grote advertenties trekken nog de aan dacht. Maar dat is erg duur." In de radiospots op Radio 1 en 2 wordt wel verwezen naar advertenties in dagbladen die de VVV in de wee kenden plaatst. Druk Op de radio wordt haaks op recen te berichten over de negatieve Ne derlandse toeristenbalans gemeld dat de Texelse VVV het druk heeft met boekingen. Dat is niet bezij den de waarheid. Van Linge: „De boekingscentrale van de VVV heeft in ver gelijking met vorig jaar zelfs een lichte voorsprong. Maar we hebben dan ook meer eenhe den te verhuren", verwijst hij naar het Beachpark en Villapark Kam perfoelie, die er zijn bijgekomen. „De meeste boekingen lopen ech ter buiten ons om. Het zijn vaak gasten die al eens eerder op het eiland zijn geweest. Kennelijk zit hier het probleem." Vakantiesprei ding vindt hij mede de oorzaak van achterblijvende bezetting. Ouders en kinderen hebben niet altijd ge lijktijdig vrij en kunnen daardoor niet weg. Vakanties zijn verder aan mode onderhevig. Ik hoor bijvoor beeld dat tweeverdieners zo wei nig thuis zijn dat ze hun vakanties benutten om in en rond hun wo ning bij te komen van hun drukke leven." Landbouwgif is hoogstwaar schijnlijk de oorzaak van de plot selinge sterfte onder de bijen van Peter van Vliet van het Maarten huis. Het gaat om een relatief klein gedeelte van de volken. Om de precieze oorzaak te achterha len heeft de Algemene Inspectie dienst (AIDI een onderzoek ingesteld. Van Vliet hield in de bijenstal bij het Maartenhuis bij De Koog dins dag nog 23 bijenvolken. Het gaat om „vriendelijke" bijen, die be wust op deze eigenschap worden geselecteerd. „Met al die kinderen hier kunnen we geen agressieve dieren hebben. Behalve op karak ter selecteren we ook op produkti- viteit en weersbestendigheid." Die inspanningen dreigden nu bij na voor niets te zijn geweest. „Om zes uur 's avonds was er nog niets aan de had. Om acht uur zag ik bij enkele kasten dode bijen. Toen ik anderhalf uur later weer ging kij ken, lagen bij alle kasten dode in secten. Toen wist ik wat er aan de hand was en heb in allerijl de kasten naar andere terreinen ver plaatst. Voor de winning van ho ning moest dat toch gebeuren." Hij schat dat per kast minstens zo'n 300 bijen het loodje hebben gelegd. „Op zich niet zoveel, want een bijenvolk bestaat uit het hon derdvoudige, maar toch is het zon de. Het moet door gif zijn gekomen. Het middel staat nog niet vast, maar ik denk dat er in een bloeiend gewas is gespoten met een insecticide waar de bijen niet tegen kunnen. En dat is streng verboden", drukt de imker landbouwers op het hart. De hoogte van het schadebedrag houdt hij in het midden, evenals de mogelijke veroorzaker. „Het is voor mij allemaal liefdewerk oud papier." Heerwaarden Oe dikte van de tulpen, die dit seizoen hebben geleden onder de natte winter en een droge maand juni, kan niet op tegen groei van de stapel formulieren die de bollenpellers sinds kon moeten invullen. Links Dave Krijnen, midden Jos Timmer en rechts Stephan van (Foto Gerard Timmerman „Ik lijk wel een ambtenaar, zoveel formulieren moet ik invullen." Tul penteler Jos Timmer en zijn colle ga's moesten naar adem happen toen ze kennis namen van de ver scherpte registratie-eisen waaron der bollenpellers de komende weken een zakcentje mogen bij verdienen. „Vroeger konden de jongelui zo gaan zitten, maar die tijd is voorbij. Het is reuze ingewik keld. Niet dat wij als bollentelers dat zo graag willen, maar het is een gevolg van de nieuwe wetge ving waar we niet onderuit kun nen. Om vrijgesteld te worden van premieheffing en belasting, moe ten de bollenpellers aan verschil lende voorwaarden voldoen." Scholieren of studenten moeten voordat ze aan de slag gaan een werkverklaring invullen en twee belastingformulieren, waarvoor hun sofinummer nodig is. Wat de bollenpellers verder moeten mee brengen is een kopie van een iden titeitsbewijs zoals het paspoort, een toeristenkaart of een gemeen telijke identiteitskaart. Vereist is ook een kopie van een studenten kaart, schoolkaart of het bewijsaf- schrift van de ontvangen kinderbijslag. Tenslotte vraagt de nieuwe wetgeving om het in- schrijfnummer bij de studiefinan ciering studentenof het registratienummer van de kinder bijslag (scholieren). Aan het eind van de Hoofdweg, nabij de bocht naar de Stengweg, ontstond woensdagavond een gat van ongeveer een meter bij een meter. Gemeentewerken moest een rijbaan afzetten met hekken en knipperlichten en heeft aanne mersbedrijf Westerlaken gevraagd de schade te herstellen. Vermoe delijke oorzaak is slijtage aan een duiker, die onder de weg door loopt. Volgens een gemeente woordvoerder „kiert" de duiker, wat wil zeggen dat in de huid scheurtjes zijn ontstaan, waardoor het erop liggende zand een uitweg heeft gevonden. Zo moet lang zaam maar zeker het wegdek zijn ondermijnd en tenslotte zijn in gestort. Van Linge heeft de indruk dat par ticuliere logiesverstrekkers een voorkeur hebben voor reserverin gen voor langere perioden. „Vol gens mij hebben ze daardoor nogal wat boekingen gemist." Gingen de vooruitboekingen vorig jaar ook voor né het seizoen ge woon door, dit jaar stopt dat vrij acuut rond 20 augustus. Voor ko mende herft is het nog even kof fiedik kijken. „Wellicht moeten we niet langer vasthouden aan sei- zoenprijzen voor die periode. De tijd van achteroverleunen en wachten tot de gasten komen kon wel eens achter de rug zijn. Het prijsmechanisme zit vreemd in el kaar. Maar zo nu en dan naar de concurrentie kijken kan geen kwaad." Lichtpuntje Voor hotels, die tot dit jaar kamp ten met een moeizame bezetting, is er een lichtpuntje. „We consta teren een opgaande lijn in de re serveringen." Van Linge stelt Oud TEM-man Piet Wit: Oud TEM (later PEN) medewerker Piet Wit uit Alkmaar vindt het „niet meer dan billijk" als het PEN een bedrag van 2,5 miljoen gul den beschikbaar zou stellen voor de Texelse gemeenschap. Dit als compensatie voor het blij vend verlies van arbeidsplaatsen bij het opheffen van de Texelse elektriciteitscentrale. Wit vindt dat het PEN er genoeg geld voor heeft, want het bedrijf ontving in 1992 als compensatie voor het opheffen van de productie op Texel een bedrag van f25,8 miljoen van de Samenwerkende Elektrici- teits Produktiebedrijven (SEP). Een uitgebreid interview met Wit el ders in dit nummer. hoopvol vast dat de boekingsach terstand zich bij aanhoudend mooi weer gunstig kan ontwikkelen. Een schrale troost voor de direc teur, die door het slechte weer in het vorige seizoen een ongelukki ge start beleefde. „Het eerste wat ik te horen kreeg was dat we onze campagne niet op jeugd moeten afstemmen. Maar toen er accom modatie onverhuurd bleef, keek men daar wel iets anders tegen aan." Makelaardij Eelman Van Heer waarden wordt de nieuwe eige naar van het polderhuis. Het bemiddelingskantoor bereikte de zer dagen overeenstemming met waterschap Hollands Kroon. In oktober hopen de makelaars er hun intrek te nemen. Met de transactie komt een eind aan een periode van grote onze kerheid rond het polderhuis. Die ontstond nadat het waterschap de gemeente een koopoptie verleen de, zodat het beeldbepalende ge bouw ten dienste van de Texelse gemeenschap kon blijven. Te elf der ure besloot het college van de koop af te zien, waarmee de weg vrij kwam voor Eelman Van Heerwaarden, die in het kantoor aan de Weverstraat ruimteproble men kreeg. „Onze nieuwe mede werker Dennis Eelman heeft ook een plaatsje nodig. Bovendien groeit de berg met overeen komsten, kaarten, foto's, verorde ringen, tekeningen en andere documenten. Daarvoor hebben we de kluis nodig", aldus Paul van Heerwaarden. Het is de bedoeling dat het monu mentale pand uitgezonderd de stoep aan de buitenkant ongewij zigd blijft. Inwendig zal het kan toor enkele wijzigingen onder gaan. Het woongedeelte wordt waarschijnlijk op de eerste verdie ping ondergebracht, zodat er be neden kantoorruimte ontstaat. Qua bestemming verwacht Van Heerwaarden geen problemen. Over de bedongen prijs houdt hij zich op de vlakte. „Maar beide partijen zijn er tevreden over." Ook Oosterend zal worden aan gesloten op het Texelse kabeltele visienet. Kabeltex B.V. zal de komende maanden de glasvezel- verbinding naar het dorp tot stand brengen en in het najaar beginnen met de aanleg van de kabels in het dorp zelf. Nog voor het eind van het jaar zul len de eerste Oosterenders naar de kabeltelevisie kunnen kijken, zo wordt verwacht. Het tarief zal ge lijk zijn aan dat wat in Den Burg, De Koog en Oudeschild wordt geheven. Het popconcert dat de Vlaamse band „The Radio's" in juli op Texel zou geven, gaat definitief niet door. Organisator Fred Winkel besloot hiertoe, omdat geen oplossing kon worden gevonden voor de bezwaren tegen het op treden in de Stappelandhal. Win kel. exploitant van cd-zaak Music Store in Den Burg, stelt de ge meente aansprakelijk voor de kosten die de afgelasting met zich meebrengt. De organisatiekosten zijn tot nog toe beperkt gebleven omdat de voorverkoop nog niet is gestart. Gewacht wordt echter nog op de afkoopsom die The Radio's in re kening brengen. Volgens Winkel zou dat best tussen de tien en twintig mille kunnen zijn. Rom van Schaik, juridisch specia list van de gemeente, vindt Win kels besluit verstandig. „Gezien de bezwaren konden we hem niet de garantie geven dat het concert kon doorgaan. De enige zekerheid was dat de kosten ondertussen zouden oplopen." Voor Van Schaik staat het nog niet vast dat de ge meente als enige voor de schade claim zal opdraaien. Volgens hem heeft ook Stappeland-exploitant Nico Erwich een fout gemaakt, door geen artikel 17-procedure aan te vragen. „We zullen ons er nog op beraden." I.M. ADVERTENTIE Voor 12.00 uur besteld, morgen uw geld. Bruining, Hielke bellen. Tel. 27027/17210 Postkantoor, Brink 6, De Koog. Bedragen boven ƒ1000,- worden, indien gewenst, gratis thuisbezorgd. Open: 13 uur per dag, 7 dgn. per week. I.M ADVERTENTIE CffTVt a btf Iwirt^ Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de: I M. ADVERTENTIE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1