I Weekend Zwemvierdaagse biedt elke avond wat anders VOOR Agenda Bugelspel Betty Bakker hoogtepunt DEK-concert Nationaal kampioensch windsurfen bij paal 2 Onderscheiding voor J. Beekman Van Dijk vertelt over Waddengebied TEXELSE COURANT Braderie De Koog met sport, spel en Texelse bands Vier scholieren alsnog geslaagd van 2 en 3 juli 1994 Kerkdiensten zondag 3 juli Keuring mini-pony's op Landbouwdag Telefoonkraak otfd Papier Bassie en Adriaan komen naar Texel „Fietswedsti uit vervelin! VRIJDAG 1 JULI 1994 Oud-dierenarts Jan Beekman uit De Waal is benoemd tot „Paul Harris fellow", een on derscheiding van Rotary voor mensen die op bijzondere wij ze inhoud hebben gegeven aan de idealen van deze we reldorganisatie. Beekman, die 22 jaar lid is geweest van de Texelse Rotaryclub Iwaaron der een jaar als voorzitterI ver trekt 23 augustus naar Holten. Ter gelegenheid van dit afscheid kreeg hij dinsdag avond uit handen van voorzit ter Piet Kolkman de Paul Harris draagmedaille. Beek man en zijn vrouw waren on der andere nauw betrokken bij de organisatie van het zg. Westermann-kamp in De Westen. Jongeren uit diverse landen beleefden daar elk jaar een „werkvakantie'ter bevor dering van het wederzijds be grip. De onderscheiding is genoemd naar de Amerikaan se advocaat Paul Harris die samen met andere zakenlie den in het begin van deze eeuw Rotary oprichtte, als reactie op de zich toen mani festerende slechte moraal en de materialistische geest van het Amerikaanse bedrijfsle ven. De foto toont het echt paar Beekman terwijl voorzitter Kolkman de oorkon de voorleest. IFdto Harry da Graall In zwempark Molenkoog begint maandag de jaarlijkse zwemvier daagse. Behalve met baantjes trekken kunnen de deelnemers zich telkens vermaken met ande re activiteiten. Dagelijks valt live muziek te horen en zijn er de monstraties van andere sport clubs en de brandweer. De zwemliefhebbers zijn welkom op 4, 5, 7 en 8 juli van 18.00 tot 20.00 uur. Maandag 4 juli geven de karatevereniging o.l.v. Rogier Jan van Dijk uit Oosterend zal dinsdag aan de hand van dia's ac tuele ontwikkelingen in het Wad dengebied laten zien. Van Dijk is schipper op de „Phoca" en vaart voor het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in de westelijke Waddenzee. Daar doet hij onderzoek en houdt hij toezicht op de naleving van natuurbescher mingswetten. Tijdens zijn werk heeft Van Dijk de kans foto's te maken van zeehonden, vogels en bodemdieren. De dialezing, die om 20.00 uur begint, wordt gehouden in de Waddenwinkel, Wilhelmina- laan 30 in Den Burg, telefoon 15466. De entree bedraagt f5,-. Rood en aqua-fitness o.l.v. Cathari- na Witte een demonstratie. Geïn teresseerden voor karate mogen zelf meedoen. Dinsdag 5 juli kan er worden ge- surfd en geven de boogschutters een demonstratie, waarbij het pu bliek ook de pijl en boog mag vast houden. Verder brengen Frans en Lies Pieterse liedjes ten gehore en dagen zij aanwezigen uit voor een „karaoke"-optreden. De brandweer is donderdag 7 juli aanwezig om te laten zien hoe je een auto kunt openknippen De jeugdbrandweer speelt met de liefhebbers spuitbal. Zwem- en Po loclub TX 71 bakken poffertjes en de Texelse blues-muzikant Ewout Adriaans laat zijn gitaar klinken. Ook is er een kleine kermis op het terrein aan de Slingerweg in Den Burg. De laatste dag, vrijdag 8 juli, kan iedereen meedoen aan beach- volleybal. De muziek wordt dan verzorgd door de drie dames van Just Married. TX 71 is er dan ook weer met hun kleine kermis. Busroute Oosterend. Aanvulling op het bericht in de vorige krant over de wijziging van busroutes in Den Hoorn, De Cocksdorp en Oosterend als daar dorpsmarkten worden gehouden: In Oosterend is de route vanaf 17.14 uur weer normaal. Aanstaande dinsdag, 5 juli, wordt in De Koog de eerste van totaal acht braderieën gehouden. De kramenmarkt begint om 13.00 uur en is om 21.00 uur afgelopen. Het evenemententeam van de Stichting Rekreatiewerk Sport raad Texel zorgt deze zomer voor extra activiteiten. Ook treedt we kelijks een Texelse band op. De Koger braderie bestaat net als voorgaande jaren uit veel kramen, waarin de plaatselijke mid denstand z'n koopwaar aanprijst. Ook zijn ambachtslieden present om demonstraties te verzorgen en eventueel ter plekke opdrachten uit te voeren. Het evenemententeam zal probe ren het braderiepubliek in actie te laten komen. Hun programma be vat ondermeer een jeugd-dans- theater, recordwedstrijden met show- en spelelementen en een „knock-outshow". De kleinsten kunnen zich laten schminken of zich uitleven op het grote lucht kussen. Verscheidene Texelse bands, waaronder de Nioz-band, de Klapband en de Legendary Late Inbetweenies, zijn gecontracteerd voor straat-optredens de komende weken. Vier leerlingen van openbare scholengemeenschap De Hoge- berg hebben via een herexamen toch nog het diploma weten te behalen. Daniëlle van der Feen slaagde voor de Mavo en Jasper Boks, Chen Jung Hsu en Jelle de Wolf benutten de herkansing voor het VWO-diploma. HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. dhr. J. Wieten; uitz. via De Lichtboei. De Waal: 11.00 u. ds. Joh. Kok uit Oosterzee De Koog: 9.30 u. ds. H.R. Betting; viering van schrift en tafel. Den Hoorn: 9.30 u. ds. Joh Kok uit Oosterzee. Oosterend: 9.30 u ds. H.K. Fibbe; uitz. via Radio Texel. Oudeschild: 11.00 u. dhr. J. Wieten. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. H.K. Fibbe 19.30 u. zang- dienst O.I.V. Mevr. Moens, m.m.v. Cocksdorper koor; orga nist Frans Visser. Deutsche Evangelische Gottesdienst De Koog; 12.30 u., NH kerk; pfarrer A Herrmann uit Duisburg. Interkerkelijke zomeravonddienst De Koog: zo. 19.30 u. NH kerk, o.l.v. Bram Guiljam; m.m.v. The Gospeltrain GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. ds. F.J. Daane; viering Heilig Avond maal. 19 00 u. Voortzetting Heilig Avondmaal; ds. F.J. Daane; uitz. via De Lichtboei. Oosterend: 10.00 u. en 19 30 u. Drs. Mw. H. Perfors uit Amsterdam. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 u. en 16.00 u. dienst Di. 5 juli: 19.00 u. ds. J.J. Tanis. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 u. en 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. 10 00 u. ds. L. Kmpscheer; kerkbusje Den Hoorn. 19.30 u. NH kerk De Koog, startdienst zomerwerk BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. J. Visser. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u. herenkoor; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10.45 u dameskoor. De Koog: zo. 9.30 u. Duitse missen: zo. 11.00 u.; wo. 19.30 u.; vr. 19.30 u. De Cocksdorp: za. 18-30 u. Duitse mis. Den Hoorn: zo. 9.00 u. Duitse mis. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. Wachttorenstudie: 11.20 u. Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Medische post De Koog: Nikadel (naast RK kerk), tel. 27270. Alleen voor toe risten. Liefst op afspraak. Buiten het weekend voor toeristen op Noord-Texel (polder Eierland): dokter R. v.d. Bent, tel. 16234. Consult alleen na telefonische afspraak. Weekendarts Texelaars. Van za. 8.00 tot ma. 8.00 uur: Dokter K. Eissen en dokter F. P. Zwager, Julianastraat 9, Den Burg, tel. 12039. Aanvragen visites s.v.p. tussen 9.30 en 10.30 uur. Spreekuur op zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur en van 16.00-16.30 uur, zonder afspraak. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreek uur zaterdag, zondag en maandag om 18.00 uur pre cies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg: Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkun dige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul), •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechniek R van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Zaterdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Daarnaast deden 21 Texelse scho lieren een poging om via het her examen voor één vak een hogere score te behalen. Dertien kandida ten slaagden in hun opzet om één van hun eindcijfers te verbeteren. Het eerstgenoemde viertal en de groep van 21 krijgt vanavond (1 ju li) het diploma uitgereikt om 20.00 uur in de aula van het schoolge bouw aan de Haffelderweg. Nu alle examens achter de rug zijn, is de balans voor OSG De Ho- geberg als volgt: van de 216 deel nemers aan net eindexamen slaagden er 201. Eén leerling komt in aanmerking voor een schoolver- klaring en veertien OSG'ers zijn gezakt. Op de Hoornder landbouwdag (28 juli) kunnen alle pony's die niet groter zijn dan 107 cm gratis wor den gekeurd, ook pony's zonder papieren. Door juryleden van het Nederlands Mini Paarden Stam boek wordt van elke pony een be oordelingslijst meegegeven. Te vens worden de Texelse kampioe nen bekend gemaakt. Er zijn ru brieken voor veulens geboren in 1994, hengsten en ruinen vanaf één jaar, merries jeugd (één- en tweejarigen) en oudere merries vanaf drie jaar. De geplande aan vangstijd is 14.00 uur. In verband met de catalogus moeten de ge gevens uiterlijk zondag bekend zijn. Opgaven met vermelding van naam eigenaar, naam pony, hoog temaat, geboortedatum, kleur en geslacht graag zo spoedig moge lijk, naam vóór aanstaande zon dag doorbellen naar Frans Voskuil, tel. 13296. Op een bungalowterrein in Eier land werd een telefoontoestel ge kraakt, waarbij ongeveer honderd gulden is buitgemaakt. Een 50-jarige Cocksdorper deed hier van aangifte bij de politie. De dief sloeg zijn slag tussen 23 en 27 juni. Vrijdag 1 juli Op het circuit bij Den Burg houdt de Wielervereniging Texel een criterium. Start jeugd 18.15 uur; senioren 19.00 uur. In Cinema Texel draait in 19.00 en 21.15 uur „Schind- lers list". Notaris Boswijk neemt in ho tel Opduin in De Koog tussen 19.00 en 22.00 uur afscheid van zijn relaties. Zaterdag 2 juli In Oosterend wordt van 11.00 tot 14.30 uur rommelt- jesmarkt gehouden. Om 11.00 uur begint bij het strand van paal 28 de eerste wedstrijd windsurfen, meetel lend voor het Nederlands kampioenschap Van 10.00 tot 17.00 uur wordt in De Schakel een workshop kalligrafie ge houden. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Schindlers List" en om 19.00 en 21.15 uur „Naked Gun". In atelier 't Skildertje (Voor malige „Vermaning", Diek 11a) in Den Hoorn wordt om 15.30 uur een expositie „structuurschilderijen" van Henk vd Bosch geopend. Zondag 3 juli Vanaf 10.00 uur in sporthal Ons Genoegen en in de Ferre- ver en vanaf 13.00 uur in zwempark Molenkoog: „Su perstars". Wieworden uitge roepen tot Texels beste allround sportman en sport vrouw? Om 16.00 uur afslui ting met spectaculaire survival. Om 11.00 uur starten bij paal 28 windsurfwedstrijden, meetellend voor het Neder lands kampioenschap. In meditatiecentrum Prem Mandir, De Ruyterstraat 62 in Oudeschild wordt een medita tiedag gehouden. Kennisma king met diverse actieve en rustige meditatietechnieken. Voor informatie en opgave: Ratnam Dros, telefoon 14013. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Schindlers List" en om 19.00 en 21.15 uur „Naked Gun". Om 12.30 uur wordt in de Hervormde kerk van De Koog een Duitse Evangelische dienst gehouden. Op de oefengolfbaan van De Krim wordt een wedstrijd en barbecue gehouden door de Texelse Golfclub, aanvang 14.00 uur. In Het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp stijldansen voor Texelaars en vakantiegangers, aanvang 20.30 uur, toegang vrij. Maandag 4 juli In Cinema Texel draait om 14.00 en 20.00 uur „Schind lers List". In zwempark Molenkoog van 18.00 tot 20.00 uur de eerste avond van de zwemvierdaag se. Met o.a. demonstratie ka rate, aqua-fitness en live muziek. Freek Veldwisch verzorgt om 20.00 uur een dia-avond over Texel in de Hervormde kerk van De Koog. Entree f2,-; kin deren f1,-. Dinsdag 5 juli Van 13.00 tot 21.00 uum in De Koog de eerste brj van dit seizoen gehouds In Cinema Texel draaj 14.00 en 20.00 uur „Sci Iers List". Van 18.00 tot 20,00 wordt in zwempark W- koog de tweede avond vj zwemvierdaagse geho (met o.a. demonstratie schieten en liedjes vanl en Lies). Op het parcours bij Den houdt de Wielerverei Texel een criterium, jeugd om 18.15 uur; sen 19.00 uur. In de Waddenwinkel in helminalaan in Den Bui; zorgt schipper Jan van van het bewakingsvai „Phoca" een dialezing het waddengebied, aan 20.00 uur. Musica Texla verzorgt ee meravondconcert in de vormde kerk van Den H aanvang 20.15 uur. T« vrij; collecte na afloq theater-restaurant Klit Den Hoorn het cabaret Schieten met „Natte na en Duet Siglette met kig staan we hier". Aan 21.00 uur; entree II vriendenprijs f 15,-. Hoogwater te Oude* Vr. 1 1.36 enl Za. 2 2.17 en I Zo. 3 3.20 enl Ma. 4 4.25 en I Di. 5 5.35 en I Wo. 6 6.57 en Do. 7 7.55 eni Vr. 8 8.55 eni Aan het strand is het ongeves 3 juli op om 5.23 u. en gaato om 22.02 u 8 juli nieuwe r juli Doodtij. Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 7. Wilhelminalaan, Thijsselaan, Drijverstraat, Binsbergenstraat en Brouwerstraat. De Cocksdorp Zaterdag wordt in De Cocksdorp en omgeving oud papier opge haald door de ouders van leerlin gen van o.b.s. Durperhonk. Men wordt verzocht het papier uiterlijk om 8.30 uur aan de weg te zetten, 's Middags van 13.00 tot 15.00 uur wordt in de rest van de Eier- landse polder door de Strijbos- school oudpapier opgehaald. Als aanloopje naar de zomer avondconcerten in de verschillen de Texelse kerken gaf DEK dins dagavond een kerkconcert in de NH kerk van Den Hoorn. Dirigent Dyo Wassink. die het korps tijde lijk heeft geleid en de directie weer aan een opvolger doorgeeft, heeft het afgelopen half jaar een duidelijk stempel gelegd op het musiceren van DEK. Er is een ze kere ingetogenheid in het spel waarneembaar, waarin Wassink als kerkmusicus herkenbaar is. De eerste drie programmaonder delen werden fraai en met veel aandacht voor details gespeeld. Maar een fanfarekorps met zoveel grondtonige instrumenten, spe lend in een goed meeklinkende kerk, klinkt nu eenmaal hard. Daaraan kan zelfs de meest vocaal denkende dirigent mets verande ren. Ook het wat logge karakter van de lage instrumenten wordt in een kerkruimte behoorlijk ver sterkt en onzuiverheden kunnen niet worden verhuld... Hoogtepunt Dirigente Betty Bakker van Excel sior uit Oosterend speelde op haar bugel enkele soli samen met het orkest, waarbij haar aandeeel in de „Air uit de New Baroque Suite" van Ted Huggens grote indruk maakte. Het was de eerste maal Het van televisie bekende clowns duo Bassie en Adriaan komt deze zomer weer naar het eiland. Met hun „lachspektakelshow" treden de clowns op dinsdag 26 en woensdag 27 juli op in de Bgm. De Koninghal in Den Burg. De voorverkoop is gestart bij ta bakspeciaalzaak Marco van der Vis, Weverstraat 4 in Den Burg. De show is voor jong en oud en duurt zo'n twee uur. Bassie en Adriaan zullen een aantal van de met goud bekroonde liedjes van hun CD's laten horen en komische sketches opvoeren. In voorgaande jaren was hun komst naar Texel telkens een succes. De twee ra sartiesten zitten al 37 jaar in het vak en hebben in bijna alle landen ter wereld opgetreden onder de naam „The Crockons". Adriaan schrijft en regisseert de show, evenals hun tv-programma's. De show begint beide dagen om 19.00 uur. De toegangsbewijzen kosten zowel voor kinderen als volwassenen 713,50 per stuk. dat zij als soliste optrad bij een fanfarekorps op Texel. De muzikaal begaafde Betty Bakker speelde verder nog helemaal alleen de „In- trada" van Otto Ketting. Deze compositie wordt niet gehinderd door een keurslijf van maatsoorten en toonaarden maar is eigenlijk één grote cadens. Het wordt aan de uitvoerend musicus overgela ten om aan de noten een eigen ka rakter te geven. De interpretatie van Betty Bakker was een duide lijk hoogtepunt in het con cert. Dyo Wassink was vervolgens te horen als organist in een drietal lieflijke orgelwerken van Kellner en Vierling. Het orgel van Den Hoorn bevindt zich echter in een slechte staat. Nog afgezien van de hinder lijke ontstemmingen zet het verval van dit zo typische instrument on miskenbaar door. Voor een orga nist met het niveau Wassink is dit orgel eige meer te bespelen. Orgj weten dat alleen een alj zeer kostbare restauratie! nog van de onderga redden... Dagje V Nadat voorzitter Zigtem gent en soliste in de bloei gezet en ook de instruct de drumband, Nynke An de leidster van de ma Baukje Drijver, voor huni bedankt, werd besloten uitvoering van een avort vele aanwezigen mochü coupletten mee zingen, w lyrische tekst niet hele overeenstemming was zeer forse tussenspelen! korps. De indruk van hetl kerkje temidden van dew met schapen in de vallen: maakte dit echter weer' goed. Dyo Wassink, die als dirigent DEK uit de nood holpen, keert nu weer te de anonimiteit van de c op zondagmorgen. Voo spanningen mag hij met vrouw en kinderen ei Vlieland" doen. De beste windsurfers van ons land zijn dit weekend op Texel voor wedstrijden, meetellend voor het Nederlands kampioen schap (NK). De wedstrijden wor den gehouden voor het strand bij paviljoen De Krim (paal 28). Aan het NK doen geen Texelaars mee. Voor het kampioenschap, georga niseerd door de Stichting Texelra- ce, komen alleen surfers in aanmerking die dit seizoen deelne men aan de wedstrijden in de A- serie van de „Body Glove Wind- surftour 1994". Ze zijn geselec teerd op basis van hun vorig jaar geleverde prestaties. Aan de lei ding gaat Alexander Hoekstra, be kend van de Texelrace van vorig jaar. Overigens zit het er niet in dat de complete top op Texel in actie komt, omdat de wedstrijden con currentie ondervinden van het ge lijktijdig gehouden Europees kampioenschap. De A-serie bestaat uit acht wedstrijden die op landelijk niveau op groot vaarwater (zes op bin nenwater, twee op zee) worden verzeild. Afhankelijk van de weers omstandigheden varen de „cracks" een slalom, course of marathon. De windlimiet is zes knopen (2 Beaufort), wat wil zeg gen dat vanaf deze windsnelheid wordt gesurfd. Omdat het op Texel meestal waait, is de kans dus groot dat de surfers in men, misschien zelfs me: taculaire slalom. De w staan onder auspiciën va ninklijk Nederlands Verbond (KNWV). De „skippersmeeting" dagen is om 10.00 uit om elf uur de start vdj dagavond staat deelm medewerkers een barbe: strandpaviljoen te wat surfers overnachten op centrum De Krim. De politie trad woen» streeks 11.30 uur op jongens, die evenzoveel' de stalling van de Ou. basisschool De Bruinvis weggenomen. Het uit P komstige viertal dat me! ne vloot" naar gekomen, verklaarde u» te hebben gehandeld. beweerden een wedsif len houden. De politie zé beschadigde fietsen in' terug en bracht de je hun zeilschip in de hav* werden door de leid1' met „boot-arrest".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2