EN mag best wat leuks toen voor de Texelaars PEN is trots op lagere tarieven carmoon Forse celstraf voor kluiskraker Calluna d TEM-man Piet Wit vraagt om 2,5 miljoen goodwill Mensen TEXELSE COURANT' I flTTEMTlE-MTENTlE HIER Vflrl LIMGÊ 1 15PERKIHG, VOUR V.V.V. VLUCHT LEIDER NOG B/EN EEN LPHfSTE CHECK) Betrokken parkeer wqckt?| horecr "PRESENT-.. PFWEZ/G/' Komt het toch nog!!! Toch puppycursus klaverjasdrive Start yogales Broekman vóór Vinke Open Leerscentrum houdt info-markt VRIJDAG 1 JULI 1994 nog een kwestie van maanden, maar dan gaat de jntrale bij Oudeschild dicht en krijgt Texel stroom via ubbele kabel vanaf het vasteland. Na 68 jaar komt ^herroepelijk een eind aan de electriciteitsopwekking nel, als de vier windturbines op de dijk buiten be iwing worden gelaten. ine elektrische centrale verdwijnen in het belang meer efficiënte energie- ;ing in Nederland. Dat kon bereikt door samenwer- het sluiten van kleine cen- omdat grotere eenheden nmaal veel voordeliger 'dwijnen van de „hoog- werkgelegenheid die Ise centrale bood, wordt ejkiog steeds diep betreurd, PEN-directie zich keurig an de belofte om de cen- ïsen goed terecht te laten Gepensioneerd PEN- irker Piet Wit (691 uit Alk- estert daarnaast een an- oel van onbehagen. Hij het PEN onder wel heel condities het Texelse leitsbedrijf heeft overge- „De TEM-centrale is als lie rijpe appel in de provin- :N-schoot gevallen. Dat ijds in de overdrachtsove- ist anders geregeld moe ien en ik vind dat er voor i reden is om alsnog larte maken in de richting èxelse gemeenschap. Het een mooie taak voor de burgemeester om daar li de directie over te pra- ïebben misschien niet het recht daarop, maar het meer dan redelijk en billijk Texel alsnog 2,5 miljoen «gekeerd zou krijgen". aan het PEN vanwege de SEP vergoeding en compensatie voor de opheffing" Het is twijfelachtig of men hier strikt juridisch rechten kan laten gelden. Het overnamecontract voorzag er niet in, om de eenvou dige redenen dat er destijds geen Niet niks dat bedrag? Wit grijpt de itgekomen PEN jaarstuk- njst op het bedrag van joen dat als „voorzienin- de balans staat. Dat geld PEN in 1992 ontvangen JV. Samenwerkende Elek- Wroductiebedrijven (SEP), lensatie voor de opheffing ntrale in Oudeschild. Het id voor „maatregelen op mele vlak alsmede voor fijden van kosten in ver- de voortijdige amovering van de materiële vaste 'an dit geld werd in 1993 594.000,- besteed aan plaatsingen, verhuizin- Wit zegt zeer geïmpo- ijn door die 25,8 miljoen. niet hoe ze eraan komen, niet niks voor een gro- afgeschreven en door de gebruikers betaalde 15 «ans staat ook nog een an f486.000,- voor het van de waterfabriek, die met de centrale een be- efficiënt werkende een- Pimde. Wit: „Deze rende ontvangsten wer- igen voor een oorspron- 0' de N.V. TEM in gebouwde centra- idriek. Dat was een puur fatief onder leiding van Ben Kleinhuis met eigen ®vv how en tijdelijk inge- nnis van het ingenieurs- Viin. Het PEN heeft deze eenheid in bezit gekre- van de gemeente Texel m van f50.000,- over te fe 25,8 miljoen is aan- rr dan het restant van '96 boekwaarde van de 'bral als wordt uitge- bistorisch uitgegeven reeds via de tarieven likers doorberekende len en het nu weghalen antueel uitgevoerde her- Sen. Meestal worden in m van compenserende !en dan ook bedragen :n voor eventuele onge- mmstige belangen, ver voor de opgebouwde Me goodwill, het ver- Piet Wit: ,,PEN moet redelijk en billijk zijn" lies van de productie-eenheden - stel algemeen als 10% - en de contant gemaakte werkelijk aan wezige elektrische vermogens waarde (marktwaardel) van de in de centrale opgestelde productie eenheden". Goede zaken Wit vindt dat het PEN met het overnemen van de Texelse centra le goede zaken heeft gedaan. „Im mers, door de aandelenoverdracht van gemeente naar provincie kreeg het PEN centrale en water- fabriek inclusief de Texelse know how in bouw en bediening juri disch toegeschoven. Het contract voorzag NIET in het sluiten van de centrale en eventueel te claimen schadevergoeding ten gunste van het PEN en ten laste van de ande re elektriciteitsbedrijven in Ne derland". Natuurlijk moet niet worden ver geten dat het PEN na de overname de voordien hoge tarieven „af bouwde" tot het niveau dat ook elders in Noordholland werd be taald, dus het verlies van het Texelse bedrijf compenseerde Toch vindt Wit dat geen geldig ar gument. „Dat verlies is vanaf 1970 aan alle Noordhollandse ver bruikers in rekening gebracht via een door Economische Zaken toe gestane toeslag op de tarieven voor het kleinverbruik. Het door de TEM genomen initiatief voor de bouw van de nu te sluiten centrale in Oudeschild werd toen toege juicht door de provinciale bestuur ders met een door hen verstrekte garantie voor de exploitatieverlie zen. Ook de directies van PEN en PWN stonden toen achter de bouwplannen, zowel in technische als financiële zin. Het was toenjfe oplossing. Dan moet je niet ach teraf komen met het argument van de exploitatieverliezen, er is ook nog zoiets als het te goeder trouw nakomen van de bedoeling en de inhoud van de aangegane overeenkomsten. Als wordt uitge gaan van een goodwill van 10% in het van de SEP ontvangen bedrag, dan gaat het hier dus om ruim 2,5 miljoen gulden. Het is een naijlen de en onverwachte pluspost van de TEM-goodwill in de centrale- bouw van destijds, niet opgeno men in het overnamecontract van de aandelen, maar nu toevallende (Foto Harry de Graaf) Piet Wit uit Alkmaar heeft de overname van het ge meentelijke Texelse elektri citeitsbedrijf TEM aan het provinciale PEN als betrok kene meegemaakt. Van 1961 tot 1980 werkte hij namelijk als administrateur bij de TEM en was de finan ciële man bij voorbereiding en bouw van de gecombi neerde elektriciteitscentra- le/waterfabriek in Oude schild. Hij was lid van de onderhandelingsdelegatie bij de overdracht. Na de overgang naar het PEN werkte hij bij de economi sche stafgroep van dit be drijf en was onder andere belast met verbeteringen op het gebied van de eco nomische structuur van het PEN, tariefconstructies's. onderhandelingen met an dere energiebedrijven, etc. In zijn Texelse tijd was Wit ook actief in het plaatselijke verenigingsleven. Hij zat in het bestuur van de MAB- club (betrokken bij de orga nisatie van de eerste auto cross), de judo- en boksc lub en als lid van de kustzeilvereniging Westerslag hielp hij bij het organiseren van de eerste Ronde om Texel. Nog altijd voelt hij zich sterk betrok ken bij wat op Texel gebeurt en hij bezoekt het eiland dan ook regelmatig. rekening mee werd gehouden dat de centrale ooit helemaal zou ver dwijnen. Wit meent echter dat hier sprake is van een „moreel, historisch recht" waar zeker over gepraat moet worden. „Er wordt dan recht gedaan aan de Texelse inbreng bij de centralebouw en men laat Texel meeprofiteren van deze compensatievergoeding voor het sluiten en opheffen van de productie-eenheid. We moeten niet vergeten dat door die kale aandelenoverdracht van f50.000,- naar de provincie een productie eenheid werd overgedragen, die door opheffing thans extra com pensatieregelingen heeft opge bracht. Dat was niet te voorzien en was nimmer de bedoeling van de overeenkomst. Daarbij komt dat een te claimen bedrag van 2,5 miljoen gulden (ten gunste van de gemeente voor het potje voor sti mulering van arbeidsplaatsen op Texel) als een eenmalige afkoop som kan functioneren voor de schade in de vorm van het ophef fen van 30 volwaardige ar beidsplaatsen of - als alternatief - verdisconteerd kan worden in een symbolische prijs van een gulden voor de overname van gronden en gebouwen van de centrale in Ou deschild door de gemeente Texel. Geen rancune Wit zegt niet gedreven te zijn door rancune. „In tegendeel. Ik heb niets tegen die kabel en ook niets tegen het PEN in het algemeen. Ik heb er prettig gewerkt. Het is een goed en sociaal geleid bedrijf en ze betrachten grote openheid met hun cijfers in de jaarverslagen. Maar als je daarin dat bedrag ziet dat de SEP aan het PEN heeft uit gekeerd als compensatie voor het sluiten van de Texelse centrale, dan lok je wel reactie uit. Daar zul len ze best begrip voor hebben. Er is bij die aandelenoverdracht destijds iets te naïef gehandeld. Er had een goodwill-afspraak in moe ten zitten voor het geval productie- of distributiemiddelen zouden worden opgeheven of doorverkocht waarbij compensa tiebedragen van derden beschik baar zouden komen. Maar achteraf is het makkelijk praten. Wie had kunnen verwachten dat het PEN er bij het sluiten van de centrale zulke bedragen van der den zou uitslepen? Er is daarom best reden om er nog eens over te praten nu dit jaar 30 arbeidsplaat sen definitief verloren gaan, wat je gerust een collectieve verliespost voor Texel mag noemen. Zoiets komt hier harder aan dan elders omdat er geen alternatieven zijn. En je mag ook in aanmerking ne men dat de Texelaars die centrale sinds 1926 in stand hebben ge houden en langdurig offers heb ben gebracht door veel hogere tarieven te betalen dan verbruikers op het vaste land". rRESEflT.' SThPPElhND NOG NIET W-ORR1" TESö 7 "PRESENl GErrgWTg MET YflkRNTlë MACMTR06T Het gaat goed met het PEN, zo blijkt uit het jaarverslag 1993. De winst steeg van 6,1 naar 14,4 mil joen. Ook de afnemers hebben re den om tevreden te zijn, want ondanks de kostenstijgingen zijn de tarieven de laatste jaren ver laagd of gelijk gebleven, waar door het PEN nu behoort tot de energiebedrijven met de laagste tarieven in Nederland. Dit is te danken aan het bedrijfsbe leid dat is gericht op verbetering van efficiency en schaalvergro ting, onder andere door het ophef fen van kleine centrales zoals die van Texel. De schaalvergroting gaat door. Ingaand volgend jaar fuseert het PEN waarschijnlijk met het Energiebedrijf Amsterdam, Energiebedrijf Haarlem, Energiebe drijf Zaanstreek/Waterland en het Gasbedrijf Kop van Noordholland. Daarbij zal het grootste energiebe drijf van Nederland ontstaan. Texel In het jaarverslag wordt op meer dere plaatsen aandacht aan Texel besteed. De eind 1994 uit produk tie te nemen centrale te Oude schild produceerde in 1993 50 miljoen Kwh, dat is 4% meer dan in 1992. Gememoreerd wordt de voorbereiding van de 50 Kv kabel verbinding met het vasteland. In deze kabel wordt ten behoeve van signaaloverdracht, data- en tele foonverkeer ook een glasvezelka bel opgenomen. Deze kan o.a. een rol spelen bij de activiteiten die het PEN ontplooit op het gebied van kabeltelevisie. Het PEN partici peert met vijf andere exploitanten van kabelnetten in een nieuw be drijf, dat streeft naar koppeling van de kabelnetten van Noordhol land. Kabeltex op Texel heeft met andere kleine kabelexploitanten stappen ondernomen om daar ook bij betrokken te worden. Deze grootschaligheid biedt interessan te mogelijkheden voor de consu ment. Nu al is het PEN (CAI-Velsen met 26.000 abonnees) bezig de capaciteit uit te breiden naar 30 kanalen in de verwachting uitein delijk uit te komen op 50 televisie kanalen en 60 radiokanalen. Bij de rechtbank in Alkmaar is 18 maanden celstraf geëist tegen de 21-jarige inbreker die in augustus vorig jaar een kraak zette bij zwemparadijs Calluna. Hij wist toen een zware kluis met inhoud buit te maken, wat veel opzien baarde op Texel. De jonge man, afkomstig uit Rot terdam, brak op 8 augustus 1993 in bij het zwemparadijs. Daar wist hij de betaaltelefoon met behulp van een mesje open te peuteren. De geldlade bevatte een bedrag van honderd gulden. Twee dagen later bracht hij 's nachts nogmaals een bezoek. Met een steekwagen reed hij de kluis De puppycursus van Hondenclub Texel gaat door. Wegens te weinig aanmeldingen dreigde het initiatief te moeten worden afgeblazen, maar inmiddels zijn er voldoende deelnemers. Tijdens de cursus, die nog voor de zomerstop wordt ge houden, worden de puppy's op een speelse maar correcte wijze de grondbeginselen aangeleerd. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden bij Marion Zijm, tel. 14205. met de voetbal- Nederland-lerland gaat open klaverjasdrive maandagavond niet tandag erop kunnen 'artliefhebbers en toe- 'orn 20.00 uur terecht. De elektriciteitscentrale annex waterfabriek is straks nog slechts een herinnering. IFoto Harry de Graaf) naar buiten, zette hem op een gestolen bolderwagen en verstop te hem in een nabijgelegen bos. De Rotterdammer had enig voor bereidend werk gedaan: het prik keldraad van de omheining van het naastgelegen golfveld had hij al neergehaald, zodat hij zonder problemen kon oversteken naar het bos. Met een maat nam hij 's morgens de boot naar de overkant om in Rotterdam een breekijzer op te ha len. Opnieuw maakten de twee de oversteek en braken de kluis open. Met een buit van 726.000,- op zak gingen de twee naar een groot feest in Den Haag, Daarna ver dween de 21-jarige richting Spanje voor een vakantie. Van de buit is niets over. Tegenover de rechter zei de Rotterdammer, die de inbra ken heeft bekend, dat het makke lijk was bij het zwemparadijs binnen te komen. Na een verken ning wist hij dat er geen alarm was. Alleen had hij problemen met een glazen deur. Toen hij het glas uit de deur wilde halen, sprong het. Ook het glas van de kantoor deur ging aan diggelen. Strafblad De jongeman heeft inmiddels vijf tig vermeldingen op zijn strafblad staan. Sinds begin april zit hij vast in verband met een ander delict. Op 21 april is hij door de politie- Yogadocente Nicoline Kruysifix start in het Gezondheidscentrum aan de Warmoesstraat geeft les sen. Ze worden op maandag we kelijks van 19.30 tot 20.30 uur en van 20.30 tot 21.30 uur gehou den. Op dinsdag kan met terecht tot 9.00 tot 10.00 uur. Verdieping- syoga is van 15.45 tot 16.45 uur en voor kinderen van 10.00 tot 12.00 uur. Voorzwangere vrouwen starten in september op zaterda gen yogalessen. Voor informatie 22069. rechter tot zes maanden cel ver oordeeld. Volgens zijn advocaat, mr. Berths uit Den Helder, had zijn cliënt geen huis en geen uitkering. Op 14-jarige leeftijd verliet hij het ou derlijk huis omdat zijn vader ver slaafd was aan alcohol en zijn moeder aan bingo. Hij leidde het leven van een nomade en pleegde de inbraken uit pure honger. De uitspraak volgt over veertien dagen. Tijdens de dinsdag gehouden on derlinge wedstrijden van Wielerve reniging Texel bleef Henk Broekman in de A-poule favoriet Jordi Vinke de baas. Roel Bakker eindigde als derde. Bij de jeugd legde Dirk Domhof beslag op de eerste plaats, voor Erwin Goënga en Evert Rikkenberg. In de senio ren B-poule ging Yvo Witte als eer ste over de eindstreep, gevolgd door Joost Bakker en Simon Appel. Het Open Leercentrum wil Texe laars laten kennismaken met het cursussenpakket. Er zijn mogelijkheden voor mensen die hun kennis van rekenen en taal en administratief werk willen op halen en voor hen die zich willen bekwamen in een dienstverlenend beroep. Verder kan bestaande vak kennis worden vernieuwd of uitge breid. Er zijn ook cursussen die aansluiten op bestaande vakken. De opleidingen mavo/havo (Neder lands, Engels, Duits, Frans, biolo gie, scheikunde, textiele kunst vormen en kunstgeschiedenis) blijven examengericht, hoewel dat niet verplicht is. Basiseducatie is beroepsoriënterend en gericht op de persoonlijke ontwikkeling. Overstappen naar andere cursus sen is binnen handbereik. Wie be langstelling heeft voor bepaalde niet genoemde vakken kan dit kenbaar maken bij Mijkje Uittenbo- gaard (14203) of Coos Ampt (14259) De informatieavond is woensdag 6 juli van 19.00 tot 21.00 uur. De 25-jarige Philippine Roeper manifesteert zich als een echte bolleboos, want zij doet twee stu dies tegelijk. Eén ervan heeft ze nu met goed gevolg afgesloten: aan het Conservatorium van de Hoge school Alkmaar slaagde ze als do cerend musicus, hoofdvak viool. Philippine krijgt hierdoor nu meer tijd om zich te werpen op haar pa- rallelstudie, tandheelkunde (4e jaarsl aan de Universiteit van Am sterdam. Frank Plaatsman (22) uit De Waal is geslaagd aan de Middelbare Ho telschool te Groningen. Hij behaal de tevens het slijterijdiploma. Als assistent backet-manager werkt hij inmiddels in het Carlton Beach in Scheveningen. Het vakdiploma kappersvak werd behaald door Isabel van Beek. Zij is werkzaam bij Kapsalon Joke in Den Burg. Aan het Kennemerpoortcollege voor MDGO-UV in Haarlem is Martine Westerlaken uit Den Burg afgestudeerd in de richting onder nemerschap, schoonheid- en voet verzorging. Per abuis meldden wij in de vorige krant haar voornaam verkeerd, waardoor haar nichtje Marieke de felicitaties kreeg. Aan de Hogeschool Alkmaar be haalde Christa Kamminga het di ploma voor de sector gezond heidszorg. In Deventer is Sam-Peter Bakker uit Den Burg afgestudeerd in de richting HTO-milieuchemie. Hij volgde zijn opleiding aan de Rijks hogeschool IJselland. Zijn afstu deerverslag handelde over de effecten van het inlaten gebieds- vreemd water op de waterkwali teit en vegetatie in het Waterschap Salland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5