GEMEENTE TEXEL TEXELSE^* COURANT VRIJDAG 1 JULI 1994 GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders van Texel maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is inge diend door: CP Witte voor het plaatsen v.e overkapping veeuitloop a/d Zanddijk 372 te De Cocksdorp (ontvangen 22-6-'94); C.P Witte voor het plaatsen v.e machineberging a/d Zanddijk 372 te De Cocksdorp (ontvangen 22-6-'94); R. Veldman voor het veranderen/vergroten v.e. zomerwoning a/d Kik- kertstraat 54 te De Cocksdorp (ontvangen 22-6-'94); N Kik kert voor het plaatsen v.e. garage/berging a/d Duykerdam 32 te Den Burg (ontvangen 24-6-'94); A Otten voor het plaat sen v.e. garage/berging a/d Duykerdam 34 te Den Burg (ont vangen 24-6-'94); St. Dorpsherstel Texel voor het vernieuwen v.e schapeboet a/d Oosterenderweg 38 te Oosterend (ontvangen 24-6-'94). Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouw vergunningen worden gepubliceerd. De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van ar tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet medewerking te verlenen aan het bouwplan van: de heer A Hutjes voor het veranderen v.e opslag/werkruim te a/d De Ruyterstraat 1 te Oudeschild. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan. Ter plaatse is een voor- bereidingsbesluit van kracht. Het bouwplan is overeenkomstig het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. De bouw- situatietekening ligt vanaf 4 juli 1994 gedurende twee weken voor eenieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting, kamer 0.12, van de gemeentesecretarie Eventuele bezwaren tegen het bovenbedoelde bouwplan kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn vooruit te lopen op de vaststelling van een uitwerkingsplan door toe passing te geven aan artikel 16 van de voorschrif ten van het bestemmingsplan Buitengebied Texel. Op basis van deze bepaling kan medewerking worden verleend aan een bouwplan waarbij een zomerhuis kan worden uitgebreid tot maximaal 70 m!. Deze bepaling wordt toegepast op het bouwplan van: de heer K. Gronau voor het veranderen/vergroten v.e. zomer huis a/d Californiëweg 73 te De Koog De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 4 juli 1994 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage op de Afdeling Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting, kamer 0.12, van de gemeente secretarie. Eventuele bezwaren tegen het bovenbedoelde bouwplan kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van ar tikel 15 van de voorschriften van het bestem mingsplan Buitengebied Texel medewerking te verlenen aan een bouwplan van: de Recreatiestichting Texel te Den Burg voor het vergroten van een woonhuis a/d Boodtlaan 80 te De Koog. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 4 juli 1994 gedurende één maand voor eenieder ter in zage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12, van de gemeente secretarie. Eventuele bezwaren tegen het bovenbedoelde bouwplan kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat het college van burgemeester en we thouders van Texel voornemens is vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestem mingsplan, door middel van toepassing van arti kel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan: 't Stappeland b.v. voor het houden van 7 activiteiten in sport hal 't Stappeland te De Koog gedurende 1994 en februari 1995 Het verzoek, met data en tijdstippen, ligt vanaf 4 juli 1994 gedurende twee weken voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis afdeling Ruimte lijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12, Groeneplaats 1 te Den Burg. Gedurende de termijn van ter visie legging bestaat voor eenieder de mogelijkheid om tegen het verlenen van de vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders voornoemd, schrif telijk bedenkingen in te dienen. GEMEENTE TEXEL Woonruimteverdeling met ingang van 1 juli 1994. Burgemeester en wethouders maken het volgen de bekend: De Stichting Bejaardenzorg Texel en de Wo ningstichting Texel gaan vanaf 1 juli 1994 op een nieuwe manier hun woningen toewijzen. Met de gemeente Texel is overeenstemming bereikt dat beide stichtingen hun eigen woningen gaan toe wijzen. Het registratiesysteem van urgent- woningzoekenden bij de Gemeente, het toewij zen op lidmaatschapsnummer door de Wo ningstichting Texel en het toewijzen van woningen op basis van medisch-/sooiale indicatie bij de Stichting Bejaardenzorg Texel komt te ver vallen. Toewijzing gaat plaatsvinden op grond van de cri teria van de Huisvestingsverordening Texel 1994. Voor het betrekken van een woning van de Stich ting Bejaardenzorg Texel en de Woningstichting Texel heeft men een Huisvestingsvergunning no dig. Deze vervangt de Woonruimtevergunning. Alle toe te wijzen woningen worden middels een advertentie bekend gemaakt in de Texelse Cou rant. In deze advertentie staat welke categorie woningzoekenden kan inschrijven. Er zijn 3 categoriën woningzoekenden, te weten: 1. starters: 2. doorstromers; 3. urgenten. Starters Dit zijn woningzoekenden die (zowel binnen de gemeente Texel als daarbuiten) geen zelfstandige woonruimte achterlaten, of hebben achter gelaten. Er wordt in de categorie starters onderscheid ge maakt ten aanzien van de leeftijd. Er zijn starters tot en met 26 jaar en starters van 27 jaar en ou der. Het onderscheid is gemaakt om een gelijke verdeling te krijgen over de verschillende leef tijdsgroepen. In de advertentie zal aangegeven worden welke starters kunnen inschrijven. Doorstromers Dit zijn woningzoekenden die binnen of buiten de gemeente Texel over zelfstandige woonruimte beschikken, of hebben beschikt en deze achterla ten of hebben achtergelaten voor verhuur of ver koop. Hieronder vallen dus ook de senioren (55 jaar en ouder) en bejaarden (65 jaar en ouder). De senioren- en bejaardenwoningen worden toe gewezen aan woningzoekenden van 55 jaar en ouder of 65 jaar en ouder. Urgent woningzoekenden Dit zijn woningzoekenden welke in een zodanige noodsituatie verkeren dat zij dringend woonruim te behoeven. Deze woningzoekende heeft, indien wordt inge schreven, te allen tijde voorrang op overige wo ningzoekenden. Urgent woningzoekenden kun nen behoren tot de categorie starters als ook tot de categorie doorstromers. Toewijzen Om te kunnen beoordelen of iemand in aanmer king komt voor een woning dient hij of zij aan een aantal criteria te voldoen. Deze luiden: 1. basiscriteria; 2. specifieke criteria. Wil men inschrijven op een woning, dan dient men in elk geval te voldoen aan de basiscriteria. Voldoet men hier niet aan en schrijft men wel in, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd. De in schrijver ontvangt hierover geen bericht. Alle in schrijvingen die voldoen aan de basiscriteria worden meegenomen in de verder selectie voor woningtoewijzing. Basiscriteria Er zijn 3 basiscriteria, te weten: 1. Economische en maatschappelijke binding. Tenminste één der volwassen leden van het huis houden moet maatschappelijk of economisch ge bonden zijn aan de gemeente Texel, dan wel ingezetene van de gemeente Texel zijn. Uitzonderingen op grond van artikel 2.4 van de Huisvestingsverordening Texel 1994 (o.a. wo- ningruil) zijn mogelijk. 2. Passendheid t.a.v. verhouding inkomen - huurprijs. 3. Passendheid t.a.v. de bezettingsnorm. De Woningstichting Texel/Stichting Bejaarden zorg Texel zien er op toe, dat de grootte van de toe te wijzen woning past bij de omvang van het huishouden aan wie de woning wordt toegewe zen. Daarbij wordt onderstaande tabel ge hanteerd: Maximum aantal kamers Huurprijs lager dan Huurprijs tussen Omvang ƒ600,- ƒ600,- en van het per maand huurprijsgrens huishouden 1 persoon 3 3 2 personen 3 4 3 personen 4 5 4 personen 4 5 5 personen 5 6 6 personen 6 7 Vervolgens zullen de inschrijvingen die aan de ba siscriteria voldoen, getoetst worden aan de spe cifieke criteria. Specifieke criteria voor starters Voor starters geldt slechts één specifiek criteri um, te weten de leeftijd. De oudste inschrijver krijgt de woning toegewezen. Voorbeeld: Er staat een advertentie in de krant voor de cate gorie starters tot en met 26 jaar. Hierop schrijven 25 mensen in. De oudste in schrijvers hebben de leeftijden 28, 25 en 24 jaar. De inschrijver van 28 jaar doet niet rflee met de inschrijving. Degene die 25 jaar is krijgt de wo ning toegewezen. Specifieke criteria voor seniorenwoningen en bejaardenwoningen. Hiervoor geldt de leeftijd van de oudste partner van het huishouden. De oudste inschrijver krijgt de woning toegewezen. In de advertentie zal ver meld worden of het gaat om een seniorenwoning of bejaardenwoning. Er wordt hierbij geen on derscheid gemaakt tussen een starter of doorstromer. Let op! Ouderen kunnen ook op niet- seniorenwoningen en niet-bejaardenwoningen in schrijven. Specifieke criteria voor doorstromers. Toewijzing aan doorstromers geschiedt in princi pe op bewoningsduur van de achter te laten wo ning. Degene die het langst in de huidige woning woont, krijgt de woning toegewezen. Hierbij ge nieten de voorkeur: 1. doorstromers die op hun huidige woning meer huursubsidie ontvangen dan de fiatterings- grens die is vastgesteld door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi lieubeheer. Deze bedraagt op dit moment f 300,- per maand; 2. doorstromers die een huurwoning achter laten met een huurprijs van minder dan f 600,- per maand èn inschrijven op een woning waar van de huur minimaal f 100,- per maand hoger is dan de achter te laten woning. Indien wordt ingeschreven door woningzoeken den die zowel onder punt 1 als 2 vallen, dan gaat de woningzoekende die valt onder punt 1 voor op de andere woningzoekende. De verhuurder kan bij de aanbieding van een wo ning bepalen dat naast de hierboven genoemde specifieke criteria geselecteerd wordt op basis van lokale gebondenheid. Tevens kan bij vrijko mende (beneden-) woningen bepaald worden dat bewonders van bovenwoningen van het complex, waarvan de vrijgekomen woning deel uit maakt, de voorkeur genieten boven andere woningzoe kenden. Dit zal duidelijk in de advertentie vermeld worden en, na toewijzing, bekend worden gemaakt. Urgentie Burgemeester en wethouders hebben de zorg voor de woningzoekenden welke urgent over een woning dienen te beschikken. Er wordt onder scheid gemaakt naar de volgende urgenties: 1. medisch urgenten; 2. sociaal urgenten; 3. bedrijfsurgenten; 4. stadsvernieuwingsurgenten. De Woningstichting Texel/Stichting Bejaarden zorg Texel zien er op toe, dat de huurprijs van de toe te wijzen woning in redelijke verhouding staat tot het inkomen van het huishouden aan wie de woning wordt toegewezen. Daarbij wordt on derstaande (jaarlijks aan te passen) tabel ge hanteerd: peildatum 01 -7-'94 inkomen Huurprijs Alleenstaand jonger dan 65 jr. Alleenstaand ouder dan 65 jr. Meerpersoonshuish. jonger dan 65 jr. Mccrpersoonshuish. ouder dan 65 jr. <f600,~ per maand maximaal ƒ35.000,- maximaal ƒ29.000,- maximaal ƒ46.000,- maximaal ƒ39.000,- ƒ600,- tot de huur prijsgrens Huur moet minimaal 17,5% van het belastbaar inkomen uitmaken. Het vaststellen van de urgentie geschiedt door burgemeester en wethouders, na advies te heb ben ingewonnen bij de „urgentiecommissie". Indien men meent voor een urgentiebewijs in aanmerking te komen, kan een aanvraagformulier voor urgentie afgehaald of aangevraagd worden op het kantoor van Stichting Bejaardenzorg Texel (telefoon 12850), Woningstichting Texel (tele foon 13788) of Gemeente Texel. Informeert u eerst of u er mogelijk wel of niet voor in aanmer king komt. Een afgegeven urgentiebewijs blijft 6 maanden na verlening geldig en wordt in principe slechts éénmaal verstrekt. Deze woningzoekende heeft, indien wordt inge schreven, te allen tijde voorrang op overige wo ningzoekenden. Een woningzoekende met een urgentie heeft de plicht in te schrijven op iedere passende woon ruimte. Indien hieraan niet wordt voldaan, vervalt de urgentie. Uiteraard dienen ook urgent woning zoekenden aan de basiscriteria te voldoen. In ge val van een calamiteit, behoeft niet te worden voldaan aan de passendheidsnormen. Inschrijven op woningen die in de krant staan. Er zijn inschrijfformulieren ontwikkeld waarmee ingeschreven dient te worden op de woningen die in de krant staan. Men is verplicht deze for mulieren hiervoor te gebruiken. Deze zijn op de volgende adressen (gratis) te verkrijgen: - kantoor Stichting Bejaardenzorg Texel, Abbe- waal 1, Den Burg; - kantoor Woningstichting Texel, Wilhelminalaan 74, Den Burg; - de balie van het gemeentehuis aan de Groene plaats. In de advertentie staat een datum tot wanneer kan worden ingeschreven. Aan deze termijn wordt strikt de hand gehouden. Te laat ontvan gen inschrijvingen worden niet meer meegeno men in de toewijzing. Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet worden verzonden naar de betreffende verhuur der. Formulieren die niet volledig zijn, worden niet in behandeling genomen. Het is dus van groot belang dat deze nauwkeurig ingevuld worden. Inkomensberekening Voor het vaststellen van het inkomen worden, in dien van toepassing, de volgende inkomens mee geteld: 1. het inkomen aanvrager; 2. het inkomen partner; 3. het inkomen van de kinderen, pleegkinderen en kleinkinderen die op 1 januari van het jaar waarin de woning wordt verhuurd 27 jaar en ouder zijn. Negatieve inkomens worden buiten beschouwing gelaten. De hoogte van het inkomen wordt als volgt vast gesteld: 1. het laatst bekende belastbaar jaarinkomen waarbij als bewijsstuk geldt de daarop betrek king hebbende aanslag in de inkomstenbe lasting; 2. indien geen aanslag in de inkomstenbelasting van het jaar voorafgaand aan het jaar van toe wijzing is opgelegd, geldt als bewijsstuk de laatse jaaropgave van de werkgever(s) of uitke rende instantie(s) met betrekking tot het bruto- inkomen, tevens kan als bewijsstuk gevraagd worden om een zogenaamd IB-60 formulier; 3. indien de woningzoekende kan aantonen dat het inkomen sinds de vaststelling van het laatst bekende inkomen overeenkomstig 1 en 2 is verminderd of spoedig zal wijzigen (bijvoor beeld in verband met pensionering of VUT), geldt in afwijking van het in 1 of 2 gestelde dat gewijzigde inkomen; 4. de verhuurder kan de woningzoekende vragen een zogenaamd IB-60 formulier te overleggen ter verificatie van het opgegeven huishou densinkomen; 5. indien alleen bewijsstukken van het meest recente bruto inkomen worden gehanteerd, be rekent de verhuurder het belastbaar inkomen. Aanbieding van de woning. Degene, die op basis van de selectie de meest geschikte kandidaat is, krijgt een oproep van de verhuurder van de woning. De gegevens betref fende gezinssamenstelling, leeftijd en bewo ningsduur worden vooraf gecontroleerd. Het bewijs van het gezinsinkomen, voor zover nog niet overlegd bij de inschrijving, dient bij de oproep meegenomen te worden. Voldoet een in schrijver aan alle voorwaarden, dan gaat de ver huurder over tot het aanbieden van de woning. Degene, die binnen 10 dagen geen oproep krijgt, komt niet voor de woning in aanmerking. Publicatie uiteindelijke toewijzing In verband met de privacy worden beperkt gege vens gepubliceerd. Bijvoorbeeld adres van de wo ning, eigenaar woning, geboortedatum huurder, starter, doorstromer of urgentie. Dit is in grote lijnen het nieuwe toewijzings systeem voor Texel. Voor zowel de woningzoe kenden als de verhuurders zal het wel even wennen worden. Na een half jaar zal er een gesprek plaatsvinden tussen de gemeente Texel, Woningstichting Texel en Stichting Bejaardenzorg Texel om te beoorde len waar zich eventuele knelpunten bevinden. Gezocht zal dan worden naar een -voor de Texel se woningzoekende- zo goed mogelijke aanpas sing van het toewijzingssysteem. Wij hopen dat dit systeem voor iedereen een eer lijke kans biedt op de zo schaarse wouj van Texel. Mocht iets niet duidelijk zijn vragen, dan kan natuurlijk contact opi worden met één van de verhuurders. dan proberen vragen zo helder mogelijk woorden. Stichting Bejaardenzorg Texel, Abbewaï WX Den Burg, tel. 12850. Woningstichting Texel, Wilhelminalaan AP Den Burg, tel. 13788. Gemeente Texel, Groeneplaats 1, 1791 Burg, tel. 62124 (woonruimtezaken). GEMEENTE TEXEL Oud register woningzoekende Zoals hierboven reeds vermeld, zal de g vanaf 1 juli 1994 geen woningen meertc Dit heeft tot gevolg dat het register woningzoekenden per 1 juli 1994 komttt len. Degene die in dit register stond inges ontvangt hier geen persoonlijk bericht i gent woningzoekenden met meer dan 55 kunnen, indien zij nog steeds van mening zij urgent zijn, een nieuwe aanvraag omi indienen. Wij wijzen er in dit verband 0 het nieuwe systeem een urgentie niet ze worden verleend als in het verleden. GEMEENTE TEXEL Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Texf bekend dat zij voornemens zijn kapvergu gevolge artikel 5 van de Kapverordening overeenkomstig het bepaalde in de A Wet bestuursrecht, te verlenen aan: de heer E. Verhagen, voor een conifeer bij de wj kerstraat 16 te Den Burg. De aanvraag om kapvergunning en ont* de beschikking op deze aanvraag, alsra advies van het hoofd van de Afdeling! heer van Gemeentewerken, liggen gs vier weken voor belanghebbenden tern Binnen deze termijn kunnen deze belang den hun zienswijze daarover hetzij m hetzij schriftelijk aan burgemeester en ders van Texel, postbus 200, 1790 AEO kenbaar maken. De desbetreffende stukken zijn gedtr openingstijden van het gemeentehuis r op de afdeling Milieubeheer, kamer venste verdieping). Nadere informatie: Tel. 62188. GEMEENTE TEXEL Op maandag 4 juli vervalt het spreekuur houder Schilling. Zijn spreekuur wordt w men door burgemeester Van Rappard op 5 juli van 16.00 tot 17.00 uur. GEMEENTE TEXEL Wenken en tips. Vaak komt het voor dat de medewerken meentewerken huisvuilcontainers tegi waarvan het afval zo vast ingepropt is containers niet goed geleegd kunnen Wanneer u het afval in de container drukt geeft dit geen problemen, maar e ken u beslist niet te gaan proppen. Ook de bedoeling dat de container(s) meti deksel langs de weg worden gezet. Huisvuil dat te groot is voor de contain iedere dinsdag in de groene week, nam telefoonnummer 12510, met de grofvt dienst langs de weg zetten. Andere tips: - in de groene container hoort alleen fruit- en tuinafval, oud brood, eiersclv welkte bloemen, theezakjes, koffiedik, visafval; - gooi vlees- en visafval in de zomerms de container die het eerst geleegd w kan dus ook de grijze zijn; - leg op de bodem van de GFT-contsi stukje karton, krant of gebruik een pap (verkrijgbaar in o.a. de supermarktenl leging geen resten achterblijven; - vaak wordt in de keuken een plastic: GFT-afval gebruikt om de keukenemmf te houden. Op zich is dit prima maan dan ook de moeite om de inhoud van# zak in de groene container te gooie» plastic zak in de grijze. De mensen van gemeentewerken rel: uw medewerking!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6