Cjroen ^warL-Jexels in het harL, ieuw systeem voor rerdeling huurhuizen N Hevig noodweer zet Texel in het donker Provincie heeft ook nog wat te zeggen 555 TEXELSE fflCOKRANT De weg naar extra omzet! Bescherming Texelse woningzoekende ummer verder IN DIT »t Zomeravond-cabaret Klif start vanavond w Toerclub zet tochten uit voor fietsdriedaagse w Tesocijfers: Texel is minder in trek w Eerste Texelkaartje AOT voor burgemeester w Gezellige dagopvang in de Gollards Nog hoop voor Jaap Dros maar... Pleziervaarder door mist de kluts kwijt Jwe Egberts fie Aroma Rood verschijnt elke vrijdag t/m 2 september ■RICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10896 DINSDAG 5 JULI 1994 i Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, Den Burg., telefoon (02220) 62600 entie/abonnementen telefoon (02220) 62600. je Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, i(02220) 62620, faxnr (02220) 14111 lie buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein i Burg, telefoon (02220) 15472 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs ƒ49,95 per half jaar. Losse num mers f1,40. tig beeld van de markt op de Groeneplaats plaatsje te vragen", vertelt heerster Betsy Verhoeven. be- IFoto Frans Hopman) ip Texel in aanmerking wil komen voor een huurhuis, sinds 1 juli te maken met een nieuw toewijzings- m. De methode met punten voor urgentie en lid schapsnummers is afgeschaft. Potentiële huurders n te voldoen aan drie basiscriteria. Urgente woning- nden worden van geval tot geval beoordeeld. eiland zijn twee instanties lizen verhuren: de Wo- chting Texel en de Stichting fenzorg Texel. Voorheen ge- dat respektievelijk op basis idmaatschapsnummer of :h-sociale indicatie. De ge hanteerde een lijst van ur- woningzoekers. Al deze ngsmethoden hebben lemaakt voor een nieuw n systeem voor het hele k' n woning vrij komt, wordt Ivertentie geplaatst in de Courant. Daarin wordt even wie ervoor kan in- iaai en. Er zijn drie categorieën: doorstromers en ur- Categorieën „starters" worden mensen die nog geen eigen Jimte hadden. De starters ■bcj verdeeld in twee groepen: met 26 jaar en 27 jaar en Ter bescherming van de woningzoekende", ver- Woningstichtingdirecteur Vendrich. „Anders zou die kansloos zijn. Maar mis- dat na verloop van tijd blijkt een onevenwichtige verde- roorzaakt. Dat weet je nu H .fpjtromers" zijn woningzoe- die wel al een huis heb- ■jri °k senioren (55 plus) en en (65 plus) vallen Ier. zó'n noodsituatie verkeert ingend behoefte is aan 'jrnte, komt in de categorie Iemand die tot deze behoort en inschrijft voor '•ng, krijgt voorrang op an- oningzoekenden. Wie wil inschrijven voor een wo ning moet in ieder geval aan drie criteria voldoen. „Is dat niet het geval, dan kun je het schudden en krijg je geen woning op Texel", al dus Wendrich. Ten eerste moet tenminste één van de volwassen leden van het huishouden maatschappelijke of economische binding hebben met Texel. Tweede vereiste is dat de huurprijs van de te verhuren woning in rede lijke verhouding staat tot het inko men van de belangstellende. Dit om te voorkomen dat iemand die veel verdient een goedkoop huur huis betrekt. Het derde criterium heeft te ma ken met de grootte van de toe te wijzen woning. Het aantal kamers moet in verhouding zijn met de omvang van een huishouden. Toewijzing Als iemand die voor een woning inschrijft aan deze drie basiseisen voldoet, wordt de aanvraag in be handeling genomen. In de catego rie starters wordt de woning toegewezen aan de oudste in schrijver. Als in de krant een huis wordt aangeboden voor starters tot en met 26 jaar, wordt deze toe gewezen aan de inschrijver die het dichtst bij die 26 jaar zit. Ouder dan 26 jaar valt echter af. Voor senioren- en bejaardenwo ningen geldt de leeftijd van de oudste partner in het huishouden. De oudste inschrijver krijgt het huis, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen starters of doorstromers. Ouderen zijn overi gens niet verplicht te wachten op een vrijkomende senioren- of be jaardenwoning. Ze mogen ook voor andere huizen inschrijven. Subsidie Bij doorstromers geschiedt toewij zing volgens een andere regel. Wie het langst in een huurhuis woont, komt als eerste in aanmerking voor verhuizing. Daarbij wordt dan nog de voorkeur gegeven aan mensen die voor de woning waar ze in zitten maandelijks méér dan ƒ300,- huursubsidie ontvangen, want dat kost het rijk teveel. Is dat niet aan de orde, maar is er een in schrijver die een huis bewoont met een huurprijs van minder dan ƒ600,- per maand, terwijl hij of zij wil verhuizen naar een woning die maandelijks minstens ƒ100,- meer kost, dan geniet deze persoon de voorkeur. De vraag naar goedko pere huurwoningen is namelijk erg groot. Urgentie Urgente gevallen worden voortaan beoordeeld door een speciale commissie, bestaande uit afge- Gistermiddag twaalf uur. Inkt zwarte luchten pakken zich sa men boven het eiland, in een mum van tijd is het pikdonker. Een dreigende wind steekt op en ver drijft de benauwende warmte, de eerste regendruppels vallen en in de verte dondert het. Mensen zoeken ijlings een veilig heenko men, het lijkt alsof de dag des oordeels is aangebroken. Dan barst in alle hevigheid een nood weer los. Striemende regen, ge paard met windstoten, donder en bliksem. Drie kwartier later klaart de lucht op. Texelaars en toeristen halen opgelucht adem en gaan over tot de orde van de dag. 's Middags is het gewoon weer druk op het strand, net als de voor gaande dagen. De schade bleef gisteren beperkt tot enkele lekkages, overstromink- jes en stroomuitval. Grote rampen bleven achterwege. Wat resteerde was de indrukwekkende herinne ring aan de bijna-volledige duister nis tijdens een verder zonnige zomerdag. Oudere mensen kon den zich een soortgelijke gebeur tenis niet voor de geest halen. Het was zó donker dat de straatlan taarns automatisch aanfloepten en ook het licht van de Eierlandse vuurtoren in werking werd gesteld. Op de vlucht Heel vreemd was de situatie op de markt in Den Burg. Het ene mo ment bevolkte een massa mensen nog de Groeneplaats en omge ving, het andere moment sloeg iedereen massaal op de vlucht voor de apocalyptische omstan digheden. Het volk dromde samen onder luifels, in winkels en café's, in afwachting van wat komen zou. Het marktplein was in één klap verlaten, slechts een handvol be zoekers en de kooplieden bleven achter. Toen de hemelsluizen zich openden hadden de marktlui hun handen vol aan het leeghozen van zeildoeken over hun kramen. Dit leverde soms komische taferelen op als verkopers door een wind vlaag de volle lading water over zichzelf uitgestort kregen. vaardigden van Woningstichting Texel, Stichting Bejaardenzorg Texel en de gemeente. „Het is ont zettend moeilijk om voor urgentie exacte richtlijnen aan te geven", legt Wendrich uit. „Je moet zoiets van geval tot geval bekijken en er uiterst spaarzaam mee omgaan. Voorbeelden geven? Neem nou medische gevallen. Iemand die ge handicapt is en in een niet aan te passen woning met veel trappen Lees verder pagina 5 De wolkbreuk was goed voor een flinke hoeveelheid regenwater. De metingen varieerden van 11 mm nabij 't Horntje tot 25 mm in Eier- land. Hier en daar was van over last sprake, in de vorm van overlopende riolen en lekkages. Gemeentewerken toog ondermeer naar Oosterend, waar het parkeer terrein achter de Mulderstraat blank stond. Op het vliegveld kon 's middags niet worden geland en opgestegen. De baan was door de droogte de afgelopen weken kei hard geworden, waardoor het wa ter niet snel genoeg kon weglopen. Volgens assistent havenmeester Nico Mulder re gistreerde de apparatuur van het vliegveld maximum windsnelhe den van 45 knopen, oftewel 9 Beaufort. Op camping Kogerstrand, waar normaliter de schade het grootst is, vooral op het jongerenterrein met vele onervaren kampeerders, viel het ditmaal mee. De regen zakte op de duincamping vrij vlot weg in het zand en de harde wind gaf geen problemen. Slechts één tent liep vol water. De drie jongens bleven er vrolijk onder. „Ze kwa men zingend binnen om een ander Link Hoewel het flink rommelde en weerlichtte, bleef het aantal blik seminslagen beperkt. Voor zover bekend bleven woningen gespaard van rechtstreekse inslagen. De in stallatiebedrijven IGT, IBS en Du- vekot hoefden slechts in actie te komen voor enkele stoppen en ze keringen die doorsloegen als ge volg van een naburige klap. Zoals bij hotel Bos en Duin, waar twee hoofdzekeringen het begaven zo dat de filterpomp van het zwem bad uitviel. Link was de situatie op zee. On danks waarschuwingen via de nieuwsberichten waagden sommi gen het er toch op. Terwijl de Texelse reddingboot Beursplein 5 bezig was een bootje met mo torstoring uit het Molengat naar Oudeschild te slepen, rukten de wipperploeg van De Koog en red dingboot Suzanna uit Den Helder uit om een vermiste vlet met twee sportvissers te zoeken. Deze werd spoedig ontdekt en door de Hel-' derse reddingboot in veiligheid ge bracht. Opgewonden „Absurd, zelfs ervaren mensen hebben dit nooit meegemaakt. We zijn er hier allemaal opgewonden van", zegt Rob Groenland, mede werker van Meteo Consult in Wa- geningen. De extreme omstan- digheden kregen van de weerkun digen „code 99", wat overeen komt met zwaar onweer, hagel en windstoten. Op het eiland bleef hagel achterwege, maar in Fries land vielen hagelstenen van twee tot drie centimeter doorsnede. „Op Texel was het noodweer niet het hevigst. Noord-oost Nederland kreeg het nog zwaarder te pak ken", aldus Groenland. Volgens de expert was er sprake van een 50 km breed onweersgebied die in de vorm van een band in noordooste lijke richting over Nederland trok en daarbij in kracht toenam. «mi Aho' d'z' <en< do°' de kampeerders in een duinmeert/e is opgezet. Het trieste resultaat van de wolkbreuk van gistermiddag. IFoto Gerrit Verhoeven) Jaap Dros krijgt van het gemeen tebestuur spoedig een nieuwe da tum te horen waarop zijn illegale bouw aan de Hallerweg gesloopt De zeer dikke mist die zondag avond plotseling kwam opzetten, heeft meerdere pleziervaarders in problemen gebracht. Onder hen oud-Texelaar A.J. Kortenhoeven met zijn vrouw die met hun 7,25 meter lange waarschip ,,Llyn y fan fach" (Keltisch voor „Dame van het meer") op weg waren van Vlieland naar Oudeschild. Kortenhoeven raakte gedesoriën teerd en liep ter hoogte van De Koog op de derde zandbank. Hij legde de boot voor anker en liep naar het strand om alarm te slaan. Daarop kwamen de KNRM wipperploeg met de rubberboot „Zalm" en de „Beursplein 5" in actie, die het jacht ondanks het zeer slechte zicht (af en toe min der dan tien meterl snel hadden bereikt. De „Beursplein" met reserve-schipper Peter den Braven sleepte de „Llyn y fan fach" be- LM ADVERTENTIE ""t gemalen of snelfilter- 9 Pak 500 gr 595 voor meer aanbiedingen onze kntie op pagina 4 De Beursplein 5 Iachtergrondheeft vast gemaakt aan het jacht. IFoto Juliette Kortenhoeven) hoedzaam via het Molengat naar de NlOZ-haven. Frans jacht Een dag eerder was de „Beursplein 5" ook in actie ge weest. Nu ging het om het jacht „Marie France" dat met twee op varenden (vader en zoon) op weg was van Noorwegen naar de thuishaven in Frankrijk. Waar schijnlijk als gevolg van vermoeid heid (de opvarenden hadden al drie etmalen niet geslapen) raakte het jacht uit de koers en liep vast in de Eierlandse gronden ten noordwesten van de Eierlandse vuurtoren. De reddingboot, nu met reserve-schipper Henk van Wijk, trok het jacht los en sleepte het een eind westwaarts naar de EG-boei, vanwaar de thuisvaart op eigen kracht werd voortgezet. Donker Nauwelijks terug van de eerste ac tie moest de wipperploeg zondag avond opnieuw uitrukken. Ditmaal voor een Duits jacht, dat in het Molengat in problemen was geko men en was vastgelopen. Welis waar lukte het hen weer los te komen, maar door de mist en de inmiddels ingetreden duisternis was het zó donker, dat de opva renden doodsbenauwd waren om verder te varen. Rederij Waterweg uit Den Helder schoot te hulp en sleepte het schip naar veilige haven. moet zijn. Maar hij heeft toch re den om te hopen op een voor hem uiteindelijk goede afloop. De wet houders nemen zijn plannen voor vestiging van een fruitteeltbedrijf namelijk serieus en zinnen op mo gelijkheden om dat op een of an dere manier mogelijk te maken. De provincie heeft echter het laatste woord. Het college besloot onlangs het beroep dat Dros had ingesteld te gen de aanschrijving tot sloop on gegrond te verklaren en de procedure gewoon te laten door gaan, zodat een nieuwe uiterste sloopdatum wordt vastgesteld en aangezegd. Daardoor krijgt Dros de mogelijkheid om tegen deze aanschrijving schorsing aan te vragen bij de Alkmaarse recht bank. Als die schorsing er komt gaat het slopen voorlopig niet door en is er gelegenheid voor een bodemprocedure en/of pogingen om beleid te ontwikkelen dat op legalisatie is gericht. Geen konijnehok Er lijkt enige kans op schorsing te zijn omdat b en w willen zoeken naar mogelijkheden tot gehele of gedeeltelijke legalisatie. Het zou met redelijk zijn sloop af te dwin gen als een prettiger oplossing in het verschiet ligt. „Het gaat tenslotte niet om een konijnehok, maar om een groot en vrijwel vol tooid woonhuis. Slopen betekent een enorme schadepost, dus er wordt uiterst behoedzaam te werk gegaan en het gebeurt pas als het echt met langer kan en van alle rechtsmiddelen gebruik is ge maakt", zo hoorden wij in het raadhuis. Over wat er gebeurt als de schorsing wordt afgewezen, hoorden we verschillende ver wachtingen uitspreken. Volgens Lees verder pagina 5 I.M. ADVERTENTIE Inleveren advertenties voor de editie van 15 juli: t/m vrijdag 8 juli a.s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1