Besluiteloze toerist egenvaller bedrijven Burgemeester pleit voor behoud AOT-service feso-cijfers bevestigen kentering Bij introductie „buskaart Texel": Texels TEXELSE COURANT buurhuizen Asielzoekers doen mee aan festival Zelfgemaakte spullen op Cocksdorper markt Jaap Dros Goed bezette stranden, zoals zondag het geval was. is een beeld waarop ondernemend Texel lang heeft zitten wachten jerscijfers van Teso bevestigen dat het eiland het eer- alfjaar minder in trek is geweest dan we gewend zijn. hteruitgang was het sterkst in april en juni en merk- jn de portemonnee van ondernemend Texel. Of een oed hoofd- en naseizoen de tegenvaller kan goedma- de vraag. Reden voor de Texelse Courant poolshoog- nemen in de verschillende bedrijfstakken. roerscijfers van Teso over «ste halfjaar spreken voor Ten opzichte van 1993 68 eenheden) zette de veer- dit jaar (394.494 eenhe- 73 procent minder over. De ag was het hevigst in de april (9,99 procent) en 10 procent). In maart ver- Teso daarentegen 7,32 t extra en in januari 7,17 t. In februari 2,21 pro- nmei (- 0,73) waren de ver veel kleiner. ame staat in contrast met tage vervoersgroei vanaf de er jaren (vanaf '86 gemid- i'n vijf procent). Voorzichtig Wuis vindt voorzichtig Hjrzitter Harry Teso-cijfers moeten worden geïnterpreteerd. „In het begin van dit jaar zijn er meer mensen naar Texel gekomen. Maar de vakantieduur in die perio de is doorgaans korter." De toeristische bezetting bij lo- giesverstrekkers wisselt per be drijf. „De vakantiehuizen op De Krim zitten tot 20 augustus vol. Het is hier zelfs zo dat we nee moeten verkopen. Ook tijdens het voorseizoen was de bezetting goed. We werven nog wel, maar dat is voor het naseizoen", aldus René Scholten, hoofd-receptie van het vakantiepark bij De Cocks- dorp. Hij verwacht dat de vijftig huizen in aanbouw eind augustus klaar zullen zijn, zodat het park de eindomvang van 500 woningen heeft bereikt. De camping heeft 225 seizoenplaatsen en 450 toe ristische slaapplaatsen. „Er zitten wel redelijk wat mensen, vooral Duitsers. Maar vol, nee." Geen reden tot klagen heeft Irma Schuijl van Hotel Tatenhove aan de Bosrandweg bij De Koog. „Er is nog wel eens een gaatje, maar we zijn al geruime tijd aardig bezet." Hotel Tatenhove heeft plaats voor zeventig gasten. Een groot deel keert regelmatig terug. „Dat scheelt wel denk ik. Tot in septem ber zitten we zo ongeveer wel vol." De situatie is niet overal rooskleu rig. Hotelhouder Harry Wuis leidt dat uit contacten met andere lo- giesverstrekkers af. „Al wisselt het natuurlijk per bedrijf. De één heeft het goed, terwijl het de an der wat minder gaat." Als eigenaar van Hotel Opduin constateert hij dat juni is tegenge vallen en dat het aantal vooruit boekingen is afgenomen. „Men is geneigd de reserveringen uit te stellen. Vooral jongeren. Oudere mensen boeken vaak wateerder. Datzelfde geldt voor gasten uit Duitsland." Volgens Wuis is het matige weer daarvan een oorzaak, maar met de enige. „Wellicht de voetbalhyste- rie, maar er is ook sprake van een soort nawerking van de recessie. Dat werkt in het toerisme wat la ter door dan in bijvoorbeeld pro- duktiebedrijven. Vakantie is toch een soort gewenning." Ook de lengte van de vakanties wijzigt. „Men is geneigd korter pe rioden op vakantie te gaan. Ge middeld zo'n dag of vijf zes. De bezetting in het voorseizoen is daardoor wel een paar procenten afgenomen. Door tariefsaanpas sing heeft dit niet zozeer tot om zetverlies geleid." Om de kamers vol te krijgen is de Texelse Hotelverenïging, waarbij zo'n 18 hotels zijn aangesloten, naast de VVV-promotie een eigen wervingscampagne gestart. DINSDAG 5 JULI 1994 f toeristisch aanbod op Texel groeit en de vraag lijkt te slinken, wordt in Vakantiepark De Krim hard gewerkt om vijftig wo- xl augustus op te leveren. Als voorzitter van de Texelse Vere niging voor Logiesverstrekkers (TVL) geven de zorgen onder de logiesverstrekkers Wuis aanleiding zich tot de politiek te richten. „Er wordt altijd zo makkelijk gezegd: de toeristische sector redt zich wel. Toegegeven, we zijn onder vertegenwoordigd in de gemeen teraad. Maar nu blijkt dat we in een kwetsbare markt zitten. Elke extra slaapplaats die wordt uitge geven gaat ten koste van de be staande logiesbedrijven", geeft hij aan dat TVL geen voorstander is van verruiming van het kamperen bij de boer naar acht slaapplaat sen. Groothandel „De omzet is vooral in april en juni toch wel een paar procenten ge daald, maar dramatisch is het alle maal niet", aldus Frans Hopman van groothandel Hordifood, leve rancier van voedingsmiddelen aan bedrijven op het eiland. De onder nemer wijt de terugval in het toe risme aan het weer en wat ongelukkig vallende vakanties. Uit zijn klantenbestand blijkt dat be paalde horeca/hotelbedrijven hun omzet toch overeind hebben we ten te houden of zelfs hebben ver groot. „Ik merk dat de zaken die flink in hun bedrijf hebben geïn vesteerd het beter doen dan de rest. We zitten eenmaal op een eiland, waar het aanbod toch wel is gegroeid en de vraag nu wat is gestagneerd." Concurrentie Ook binnen Hopmans eigen bran che heerst concurrentie. „Doordat ons bedrijf toch wat meer klanten naar zich toe heeft getrokken, zijn we niet ontevreden over de totaa lomzet." De groei deed zich vol gens Hopman ook voor in zijn overkantse klantenkring. „Het is hard werken, maar het levert wel resultaat." Anders van toon is collega Jan Spanjer, die wat meer in de dran kenhandel opereert. Hij consta teert een lichte omzetdaling, maar is niet verontrust. „Het is inder daad een beetje slechter. Fris drank en bier blijven wat achter bij vorig jaar. Met ijs valt het nog wel mee. Ten opzicht van vorig jaar zijn er op een jaaromzet van 2.500 pakken ijs van vijf liter dit halfjaar bijvoorbeeld maar hooguit een procentje minder verkocht", kijkt hij het kasregister er op na. „Maar juli en augustus kunnen nog veel goedmaken. De laatste dertig jaar is wel gebleken dat dét de top- maanden zijn." Middenstand Winkelier Peter Bakker uit Den Burg merkte aan het aantal klan ten in de Hema, dat de dalende lijn zich al vanaf mei vorig jaar heeft ingezet. „Je hoort het overal om je heen." Hij merkt dat de besteding per klant aan het afnemen is. Vooral rond de feestdagen was er toch sprake van een wat ingehou den koopgedrag." Volgens Bakker was dat bij de He- ma niet erg merkbaar. „We verko pen gewone, alledaagse artikelen en zijn daardoor niet zo conjunc tuurgevoelig. En de festiviteiten rond het vijftienjarige bestaan hebben toch wat extra klanten ge trokken, evenals de nieuwe cof feeshop." Bakker De middenstand in De Koog heeft meer te lijden van het achterblij vende toerisme in het voorsei zoen, dan die in Den Burg, constateert Jaap Westdorp, boek houder bij Bakkerij Timmer. „In De Koog moeten we het toch wat meer van de toeristen hebben. Het aantal klanten in de tearoom blijft daar toch een stuk achter bij vorig jaar. In Den Burg, waar we meer Texelaars krijgen, is de seizoensin vloed traditioneel minder." Hij schat dat de omzet van het be drijf vergeleken met het eerste halfjaar van 1993 zo'n vijf procent is achtergebleven. „Terwijl nor maal gesproken de omzet ieder (Foto's Gerard Timmerman! jaar wel iets groeide." Uit klanten tellingen maakt hij op dat de besteding per klant hetzelfde is gebleven. „We hebben gewoon minder mensen in de zaak gekre gen. Ik denk dat andere bedrijven op Texel met hetzelfde probleem kampen." Strandpaviljoens Schrijnend is de situatie bij som mige strandpaviljoens, die traditie getrouw het meest weersgevoelig zijn. „Ik denk dat zelfs een mooie zomer dit seizoen niet meer kan goedmaken", aldus een bitter gestemde mede-exploitant Dirk Groben van strandpaviljoen Beach-inn bij paal 21. „Het hele voorseizoen is het al een stuk min der. Zondag was het weliswaar mooi strandweer, maar toch eigenlijk te rustig. De mensen zijn gewoon nog niet op het eiland. Ik hoor van gasten van de camping dat het een stuk rustiger dan an dere jaren is. En zo'n dag als van daag (maandag, red.) zie je hier in het paviljoen helemaal geen kop. Hooguit een paar koffieklanten die komen schuilen." Rsrsonele gevol gen heeft het matige seizoen niet. „We werken met oproepkrach ten." VOLG VAN PAGINA 1 Maar door de verhuizing situatie wel een aanmer- verbetering opleveren, met een houten been iet te verhuizen van de lar het centrum, want die xivergoeding." ledische urgentie is een door de GGD in Den Hel- list. „Dat is een volkomen ikelijke instantie. De com- kan trouwens zo veel ad- gen als men wil." Noodgevallen idingen of als bedrijven el van de overkant aan dient men zelf voor imte te zorgen. „Maar zijn er uitzonderingen, 'allen. Het kan zo zijn dat 'ijf op een randje van een nent verkeert. De moge- om voor zoiets een urgen- geven, wilden we niet de adviescommissie uit mensen van drie in- is de objectiviteit bij vast- van urgentie beter 3r9d. „Er wordt uit ver- Ie invalshoeken naar ge- gekeken. Dat is veel dan werken volgens Mijnen." kt voor een urgentiebewijs erking te komen, kan een jformulier afhalen bij één drie bovengenoemde in- Als zo'n bewijs na een Joor de commissie door 9e n b en w wordt afge- leeft de bezitter voorrang iere woningzoekenden. n bewijs blijft slechts zes 1 9eldig en de bezitter is ln te schrijven op iedere e woning die wordt aan- .Of die nou in De Cocks- of in Den Hoorn", vult "aan. „Doen ze dat niet, hun status kwijt. Spij- Alleen de basiseisen gaan nand die als urgent staat |fkt voor een driekamer- "°eft niet in te schrijven 'Sskamerhuis." urgentie wordt in de ordening gesproken over 'ten. Wendrich: „Brand e'd- Dan zorgen we zo Jfilijk voor vervangende 01 is vaak maar tijdelijk, 3r»dere huis is hersteld." Bescherming toewijzingssysteem is erming" voor de Texel- '9zoekenden. Overkanters an de drie basiseisen vol- 2ich toch op het eiland willen vestigen komen alleen in aanmerking voor vrije sector wo ningen boven de f963,- huur per maand of koopwoningen boven de drie ton. Ditzelfde geldt voor seni oren en bejaarden. „Discrimine rend? Hoe noem je het dan als Texelaars noodgedwongen naar Den Helder worden gestuurd en Amsterdammers hier binnen wor den gehaald? Kijk, als hier geen woningnóód was, hadden we nooit toestemming gekregen voor zo'n afgegrendeld systeem. Maar op Texel is de vraag altijd vele ma len groter dan het aanbod. Leegstand kennen we niet. Ja soms, heel even, als iets aan een huis moet gebeuren", aldus Wen drich. „En als er geen animo is voor een bejaardenwoning kan ik me eerder voorstellen dat een jon gere Texelse woningzoeker het huis betrekt, dan iemand zonder economische of maatschappelijke binding van de overkant!" De drie instanties hebben af gesproken het nieuwe toewij zingssysteem over een half jaar te toetsen en zo nodig aan te passen. In zwempark Molenkoog vindt za terdag 23 juli een festival plaats met als motto „Een dagje we- reld(s)wijd". Bijzonder is dat in de organisatie wordt meegewerkt door mensen die deze zomer als asielzoeker verblijven in Motel Texel. Ongetwijfeld zullen zij voor een internationaal -wellicht exotisch- tintje zorgen tijdens de vele activiteiten, die deze dag op het programma prijken. Onder meer treden er bands op, kunnen WK-supporters zich uitleven met voetbal, is er een schaaksimul- taan, sport en spel voor jong en oud en uiteraard eten en drinken. Van 16.00 tot 22.30 uur kunnen bezoekers gratis terecht. Behalve het asielzoekerscentrum dragen ook Molenkoog, de Welzijnsstich ting en STIPT (Stichting Popmu ziek Texel) hun steentje bij. Om in het onderhoud van de Her vormde kerk van De Cocksdorp te voorzien houdt zusterkring De Kandelaar elke dinsdag tussen 11.00 en 16.00 uur tot eind augus tus op het pleintje bij de kerk een verkoping van zelfgemaakte spul len. Er zijn sokken, handwerken, geborduurde spulletjes, poppen en babykleertjes, etc. verkrijgbaar. In de strijd tegen het toenemend autoverkeer („automobili teit") op Texel is het van groot belang dat het huidige dienstbetoon van de AOT (NZH) op zijn minst in stand blijft. Die service dreigt echter minder te worden. Met name de weinig rendabele lijn 29 (veerhaven-Den Burg-Oudeschild- De Waal-Oosterend-Midden-Eierland-De Cocksdorp) wordt momenteel door de NZH „critisch bekeken". De andere lij nen 27 en 28 op Texel voldoen echter ruimschoots aan de normen van rentabiliteit, zodat het gemiddelde bedrijfsre sultaat van de drie Texelse lijnen op jaarbasis toereikend is, zeker als je het Teso-vervoer meerekent. Als de door de AOT verzorgde verbindingen op Texel als één lijn zouden worden beschouwd, zou de huidige service onveranderd kunnen worden voortgezet. Een pleidooi in die geest hield bur gemeester Van Rappard vrijdag middag in het raadhuis bij de feestelijke presentatie van de „Buskaart Texel". Als eerste en voorlopig enige gebied in Neder land is het mogelijk om tussen 1 juli en 1 oktober op Texel de hele dag onbeperkt met de bus te rei zen voor f6,-. Onder het motto „Ontdek Texel per bus" is de AOT een campagne gestart om op de ze manier meer mensen de bus in te krijgen. „Wilt u eens een wat langere reis maken over het eiland of staat er veel wind, neem dan voordelig de bus. Van de boot naar de camping, naar de leuke gezellige plaatsen op Texel. Een bezoek aan de weekmarkt. Een rondrit over Texel. Wilt u een van de mooie wandeltochten op Texel maken? De bus brengt u heen en terug voor maar f6,- per per soon", aldus de folder waarmee de AOT de Texelse buskaart onder de aandacht van het publiek brengt. Simpel Belangrijk is dat de buskaart sim pel en makkelijk is te verkrijgen. Hij is te koop bij de chauffeur van elke bus op Texel maar ook bij het loket van Teso in Den Helder, bij de VVV en op de adressen waar ook strippenkaarten worden verkocht. Goed voor de promotie van Texel is dat ook buiten het eiland recla me zal worden gemaakt voor de Texelse buskaart. Als het aan de VVV Texel had gelegen zou de buskaart niet alleen in de drie zo mermaanden verkrijgbaar en gel dig zijn, maar gedurende het hele jaar, eventueel gekoppeld aan ver- blijfsarrangementen. De AOT is in deze echter aan handen en voeten gebonden door de gecompliceerde regelgeving die het rijk ten aanzien van het openbaar vervoer han teert, zo legde NZH districtsmana ger M.P. Boersma vrijdag uit. Hij vertelde ook dat het aantal gebrui kers van het openbaar vervoer op Texel sinds 1990 flink is gestegen. Van 200.000 naar 500,000 in twee jaar, overigens mede als ge volg van de invoering van de stu dentenjaarkaart. In 1993 is de animo weer iets teruggelopen, maar de AOT-directie verwacht de groei er opnieuw in te krijgen. Geen middel zal onbeproefd wor den gelaten om de aantrekkelijk heid van het openbaar vervoer onder de aandacht te brengen. Mooiweerbus Een van de promotieactiviteiten is het af en toe inzetten van de „mooiweerbus". Dat is een auto bus waarvan de bovenbouw ge deeltelijk is verwijderd zodat de passagiers in de open lucht kun nen zitten. Ter gelegenheid van de introductie van de Texelse bus kaart was de mooiweerbus vrijdag op Texel. Na afloop van de plech tigheid in het raadhuis werd een rondje over het eiland gemaakt, wat dank zij het zonnige en war me weer een succes was. Burgemeester Van Rappard gaf er blijk van te weten dat een verstok te automobilist veel moet over winnen voordat hij zijn auto laat staan en in de bus stapt. Dergelij ke nieuwkomers staan er onwen nig tegenover, kopen meestal niet tevoren een strippenkaart en schrikken zich dan een ongeluk van de bewust hoog gestelde prijs die zij moeten bepalen als ze een kleine strippenkaart in de bus zelf kopen. Wat dat betreft is de Texel se buskaart de eenvoud zelve en zou dus drempelverlagend kunnen werken. In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, onderhouden Teso en NZH goede contacten met el kaar en dat dateert niet van de laatste tijd. Teso was graag bereid de Texelse buskaart te verkopen in haar loket in Den Helder. Ómdat ook de VVV meewerkt aan het verkopen van de kaart, kan het aantal AOT-passagiers in de zomer flink worden opgevoerd, waardoor een „bodem" ontstaat waardoor de vervoersservice van de AOT in de winter ook op redelijk peil kan blijven. iDT Fiets vernield. Een vrouw die haar fiets vrijdagmorgen om 10.30 uur had gestald bij de winkel van Schoorl in de Waalderstraat, keek vreemd op toen ze haar rijwiel tien minuten later volkomen vernield aantrof. Vermoedelijk is de fiets overreden door een auto. Vandalisme. De Renault van een 29-jarige bewoner van de Buyten- gors was het doelwit van vanda len. Ze liepen over het dak en de moterkap. De auto raakte gedeukt en werd bekrast. Kentekenplaat gestolen. Een 31-jarige bewoonster van de Noordwester deed aangifte van diefstal van de kentekenplaat van haar Peugeot. Het nummer is DF-11-JV. VERVOLG VAN PAGINA 1 Na afloop van de introductie van de buskaart Texel in het raadhuis, maakten de genodigden een ritje met de ..mooiweerbus" over het zonnige eiland. Zittend in het open gedeelte van links naar rechts Jan Bloem (Teso). Gerbrand Poster. Ron van Schaik Iambtenaar vervoerszaken gemeente Texel). NZH-manager M. Boersma. burgemeester Van Rappard. Annette Barhorst IVW) en NZH-rayonchef B. A ff er ink (Foto Harry de Graal) enkele ambtenaren is sloop op de nieuwe datum dan onvermijdelijk, maar volgens anderen hoeven b en w van hun recht niet direct ge bruik te maken en kunnen blijven zoeken naar een andere oplossing. Nog niet Het college gaat er thans vanuit dat Dros niet voldoet aan de eisen om voor bedrijfsvestiging in het buitengebied in aanmerking te ko men, maar sluiten niet uit dat hij alsnog aan die eisen voldoet, het bedrijf kan gaan uitoefenen en be wijzen dat het levensvatbaar is. Naar verluidt zou wethouder van ruimtelijke ordening Daan Schilling (die met vakantie is) de oplossing in die richting willen zoeken, in de ze gesteund door Gerbrand Poster en Nel Eelman. Laatstgenoemde acht het echter hoogst onwaar schijnlijk dat Dros al op korte ter mijn aan de Hallerweg mag gaan wonen zodat in elk geval wonen in het pand moet worden tegenge gaan zolang er geen bebouwings- vlak met een A-status is toegekend. De vrees voor prece dentwerking is in hoge mate bepa lend voor de houding. Provincie Als het tot medewerking komt moet een artikel 19-procedure worden gevoerd. In het kader daarvan kunnen bezwaren worden ingediend en het laatste woord hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noordholland. Meer dan eens is gebleken dat de pro vincie niet makkelijk is bij het toestaan van nieuwe bedrijfsvesti gingen in het Texelse buitenge bied. Met medewerking van alleen het gemeentebestuur is Dros dus nog niet geholpen. Het lijkt daar om verstandig om eerst Gedepu teerde Staten te polsen. De verhalen dat het college over de affaire Dros verdeeld is, worden in het raadhuis met stelligheid ont kend. Tot dusver hebben de colle geleden steeds unaniem gehan deld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5