Cjroen 'warLrJexeU in het harL, „We! in onszelf blijven geloven" N Recordaantal coureurs moet crosspas tonen jerisme houdt gemoederen bezig Gloednieuwe zandzuiger in actie bij Eierland ummer „Streefgetal autocross maar losgelaten" ggWimfTlets TI (WRANT De weg naar extra omzet! \orszel Hier Haffelderweg dicht Straten schoon Waterleiding kapot: weg onder water VERDER IN DIT sa Voorstelling „Van Tasjes" aanrader voor iedereen 2 w Open dag Molenkoog voor 50-plussers 2 w Spanning en variatie bij Musica Texla Al negen zeehondjes geboren in EcoMare Texel en de WK-koorts Ontdekking: geen bodemleven meer in stuk Waddenzee texelseIcourant De Waddenkrant 1994 10e Tesseltoemooi Kodakkrant fiEEf verschijnt elke vrijdag t/m 2 september ICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10897 VRIJDAG 8 JULI 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, CDen Burg, telefoon (02220) 62600. ntle/abonnementen telefoon (02220) 62600. j Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62 6 20, faxnr. (02220) 14111 buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) - 15639 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs M9.95 per half jaar. Losse nummers f1,40. toerisme op Texel mag nu even zijn ingezakt, maar we en wel in onszelf blijven geloven", doet TVO- tter Co Vinke een beroep op de veerkracht van de on- mers. „Er blijft niemand weg omdat ons produkt niet is. Zolang we kwaliteit blijven uitstralen komt de toe sus wel weer terug. Overal wordt op bezuinigd, maar p vakantie." Texel kan zich intussen troosten met de hte dat ook andere waddeneilanden met een inzin- ampen. absoluut niet van een re- willen spreken. Wel een ie in het vakantiegedrag, iter dan het was, kon ook it. Vanaf de zeventiger ja- s steeds sprake van groei, ssie in de tachtiger jaren is n groot deel aan ons voor aan. Nu het wat tegenvalt we niet meteen gaan mken. Er is wel heel wat jwd, maar de kip met de eieren is nog niet t. De voorzieningen op n van hoog niveau en het is goed. We mogen ons >rgen maken over het toe aantal zaken op het net name in de horeca. Dit er extra stoelen in De lijgekomen, maar minder Hoe dat moet?" Terschelling chelling is de „dip" even- erkbaar. „Vooral de cam- een stuk minder bezet, rhè. Drie weken achter el len vorig jaar. Dat zijn de nog niet vergeten", aldus Wortel, adjunct-directeur ^§/VV op Terschelling. „Men :h meer voor de zon geko- tweeverdieners blijven va- s om van hun woning te De hotels zijn in de wee- wel redelijk bezet, maar week is het rustig. Appar- pensen hebben op het lik zo'n houding van |eersf dat wereldkampi- voetbai achter de dan begint het seizoen echt". Deskundigen, ik de man in de straat naar de oorzaak van de rblijvende omzetcijfers [toeristische sector. Als inmaal half september in we of het werkelijk ingevallen. Dan zijn we sombere beschouwin- er snel vergeten. Nu men zich suf: de zomer van '93, de iïng van de conjunc te kabinetsformatie K-voetbal of de toene- ooncurrentieWie het spek koper. We doen Ertussen van alles aan toeristen naar Texel te Luid en duidelijk adver- Joch moet je daarmee iorzichtig zijn, want - te reclame kan ontzettend 1 Die steeds terugke- spots rond de WK- üngen hebben een ne- dfect. Schei toch uit. vodschap komt allang 'eer over. Reclame voor Texel heeft het! Maar nden Amsterdammers msterdamVlielanders Vlieland, Friezen van nd> Nieuwediepers van 'Ider enz... Bij een gere- terd Tessels hotel staat iéóéren dat het hier is! Horszei tementen, die vaak ver van tevo ren zijn gehuurd, zijn wel in trek." Net als op Texel, is er op Terschel ling de afgelopen jaren flink geïn vesteerd in luxe-accommodatie. „Maar het is hier niet zo groot schalig als bij jullie. We hebben dan ook geen geld voor een radio campagne van A40.000,-. Het ef fect daarvan is volgens mij ook be perkt. Door wat grotere verhuurders wordt hier nu indivi dueel wel wat meer geadver teerd." Thijssejaar Complete arrangementen naar het eiland vinden wel aftrek. „Vraag niet waarom, want voorgaande ja ren liep dat een stuk minder." Ze denkt dat festiviteiten rond het 400-jarig bestaan van de Branda- ris en de fietstocht lang de repli ca's van vuurtorens een positief effect hebben. „Anders was het helemaal dramatisch geweest", steekt ze de voorbereiders aan het Thijssejaar (1995) op Texel een hart onder de riem. Een woordvoerder van rederij Doeksen, die veerdiensten naar Terschelling en Vlieland onder houdt, bevestigt dat het vervoer van passagiers naar beide eilan den het eerstehalfjaar is terugge lopen. Bedrijven Navraag leert dat het rustige voor seizoen vooral doorwerkt in be drijfstakken die sterk afhankelijk zijn van het toerisme. Co Vinke van het gelijknamige schoon maakbedrijf leidt uit de hoeveel heid werk bij logiesbedrijven af, dat de bezetting aanzienlijk min der moet zijn. „Al varieert het van bedrijf tot bedrijf. Parken met veel terugkerende gasten, hebben bij voorbeeld een betere verhuur." Vinke, die zo'n 125 werknemers op de loonlijst heeft en daarnaast de nodige uitzendkrachten inzet, rouwt niet om het omzetverlies. „Een paar jaar geleden heb ik er al voor gewaarschuwd dat we nau welijks genoeg schoonmakers kunnen krijgen om aan de groeien de vraag te voldoen. Nu de druk vooral tijdens de pieken wat min der is, hebben we meer tijd om het werk beter te doen. We hebben minder uitzendkrachten nodig en hebben de afgelopen maanden be tere kwaliteit kunnen leveren." Vinke zegt zijn totale omzet tegen de verdrukking in toch te hebben vergroot. „We zijn niet alleen ac tief in de recreatie-sector, maar hebben onze groei de laatste paar jaar toch buiten het toerisme ge zocht, meer in kantoren en in dustriële schoonmaak. Daardoor is je bedrijf toch wat minder kwetsbaar." Vracht Henri van Maldegem van de VTB leidt uit de omzetdaling van het transportbedrijf - dat het mark taandeel op het eiland op zo'n zestig procent houdt - af dat Texel qua omzet wel wat achterblijft bij vorig jaar. „Als ik alleen al kijk naar de ochtendroute door het centrum van Den Burg. Met een paar pak ketten zijn we er doorheen. De Dorpsstraat in De Koog, hier en daar een paar orders, zo klaar." Het omzetverlies doet zich vooral voor bij consumptie-goederen, zo als etens- en drinkwaren, kleding en impuls-artikelen zoals Lees verder pagina 5 „Een crosswagentje voor een paar honderd gulden, een beugeltje erin en rij maar tebarst." De rodeoklasse van de 51e autocross belooft volgens MAB-voorzitter Henri van Maldegem zondag een regelrechte sensatie te worden. De 71 „caféracers" (een record!) die zich inschreven voor dit onderdeel zijn niet van plan hun materiaal te ontzien op het crossterrein aan de Gentweg. De race start om 13.00 uur. In verband met het bouwrijp ma ken van het terrein van de voorma lige huishoudschool is de Haffelderweg tussen de Keesom- laan en Emmalaan van maandag tot en met vrijdag voor autover keer afgesloten. Fietsers en voet gangers kunnen er wel langs. De hoosbui van maandag heeft op verschillende plaatsen op het eiland de riolering op tilt gebracht, waardoor straten werden over stroomd met een modderlaag. Met name in Oosterend deden zich problemen voor. Gemeente werken ging de vervuiling woens dag en donderdag met de kolkenzuiger en een hoge drukspuit te lijf. „Rodeorijden is vrij nieuw en voor iedereen bereikbaar. Niet duur en een wagentje is snel gevonden. Bij de inschrijving in Café De Zwaan leenden de caféracers zelfs hun tientjes bij elkaar om te kunnen rij den. Maar denk erom dat de rivali teit groot is. Desnoods rijden ze alles tebarst." Als kanshebber tipt Van Maldegem de gebroeders Uit geest en Jacco Gieles. „Die rijdt iedereen aan stukken." Dat geldt niet voor de „grote jon gens" in de Formule 1-klasse. De 25 coureurs die hierin rijden heb ben ware vermogens in hun wa gens gestoken. De opvallende constructies met onder de motor kap de nieuwste technieken kun nen op het rechte eind snelheden van boven de honderd kilometer bereiken. „De jongens rijden vaak aan de vastewal. In Sint Maarten Bij het opspuiten van het Eierland- se strand is de HAM 311 inge schakeld. Dat is een gloednieuwe hopperzuiger die onlangs werd af geleverd door de Nederlandse be drijf IHC. Het vaartuig, dat zestig miljoen gulden heeft gekost, is van een betrekkelijk klein maar zeer geavanceerd type. De HAM 311 is eigendom van de Hollandse Aanneming Maatschap pij die samen met Blankevoort en Boskalis de „Combinatie Eierland" vormt en kan 3000 m3 zand ver voeren. De bemanning bestaat uit slechts negen leden. De grotere HAM 309 heeft 19 man aan boord, conform de regels van de scheepvaartinspectie, die voor schrijven dat bij een bepaalde scheepsgrootte een bepaald aan tal bemanningsleden nodig is. De zandsuppletie Eierland is het eer ste project waarbij de HAM 311 wordt ingezet. De techniek aan boord vertoont nog wat kinder ziektes en moet nog wennen, waardoor het opzuigen, vervoeren en op het strand spuiten van het zand nog niet zo hard gaat. Het schip heeft voor elke rondje („cy clus") vier uur nodig, terwijl het in drie uur zou moeten kunnen. De nieuwe hopperzuiger krijgt een de zer dagen assistentie van een oudere en grotere broer, de HAM 309 die nu nog in Duitsland zit. Vanaf dat moment zal het met de zandsuppletie weer zeer snel gaan. Overigens verloopt het werk tot dusver zonder grote vertragin gen of andere problemen. „We zit ten tegen de helft", vertelde dinsdag assistent-projectmanager P. Gubbels. Van de totale hoeveel heid van 1,3 miljoen m3 zand die op het Eierlandse strand moet worden gespoten, is nu 650.000 m3 aangebracht, wat betekent dat men nog steeds vóór op het schema is. De combinatie heeft overigens alle tijd. Volgens het contract moet het projekt op 3 ok tober klaar zijn, maar volgens de interne planning is het half augus tus al zo ver. De gloednieuwe HAM 311 hopperzuiger in de Texelse wateren IFoto Martien Witte) stond laatst zo'n wagen te koop. Daar vroegen ze ^120.000,- voor. Maar ook hier zijn wagens van twintig tot dertigduizend gulden geen uitzondering meer." Formule Favorieten in Formule 1 zijn Simon Smit (winnaar van vorig jaar), Si mon Piet de Pörto en de gebroe ders Jaap en Peter Boersen. En Martijn de Veij, die vorig jaar door pech werd achtervolgd, maar met zijn kapitale investering nu een gooi doet naar het kampioen schap. In de lichtere Formule 2-klasse tip pen insiders Peter Betsema en Piet Scholtanus met zijn wagen van mangaanstaal als favorieten. Bij de middenklassers zijn Bert Uit geest, Hans Arnout, Piet Dam en Frans Stolk kanshebber. De dames Elly Westdorp en Corinne Plaats man maken hun opwachting in de ze klasse. Door enorme belangstelling steeg het aantal inschrijvers tot 146. Een spontane breuk in de water leiding veroorzaakte dinsdagmor gen een overstroming van de weg die rond de haven van Oudeschild loopt. Op deze dijk welde op ver schillende plaatsen water uit het asfalt. Aanvankelijk was niet duidelijk of het schade aan de waterleiding of een persleiding van de riolering be trof. Een gat in het wegdek werd gegraven, waarna duidelijk werd dat het inderdaad het waternet betrof. Deze leiding werd afgeslo ten en omgeleid. Omdat de preciese plaats van de schade moeilijk is te lokaliseren zonder de hele weg open te bre ken en omdat het PWN toch ter plaatse iets wil veranderen aan het net, is besloten de omleiding voorlopig even in stand te houden, tot overleg met Rijkswaterstaat is gevoerd over de te nemen stappen. Hoe de lekkage is ontstaan is moeilijk te zeggen. „Vermoedelijk door verzakking. Zoiets kan ge beuren als er iets zwaars overheen rijdt", aldus een medewerker van het PWN. „We hebben het oude streefgetal van 100 crossauto's dit jaar maar losgelaten. Het is zonde om de mensen teleur te stellen. Boven dien: hoe meer auto's, hoe meer spektakel. En daarmee wordt de cross alleen maar aantrekkelijker", aldus Van Maldegem, die toch wel op 2500 toeschouwers rekent. De extra wagens brengen wel de no dige problemen met zich mee. „We hebben bekeken of binnen dezelfde tijd drie manches méér kunnen worden gereden. Deon- derbrekingen tussen de manches zijn nu korter en er valt dus meer te genieten." Organisatie Er is nog meer gestroomlijnd. „Al le coureurs en hun monteurs kre gen tevoren een crosspass, die ze bij controle (ze moeten vóór 11.00 uur binnen zijn) laten zien. Om de auto's snel op de baan te krijgen, worden de wagens voor aanvang van elke manche in het renners kwartier in de juiste startvolgorde opgesteld. Dat gebeurt door Gijs Zoetelief. „Die heeft een behoor lijk grote mond en dat is wel nodig als je de coureurs een beetje kent." Het pechduiveltje rijdt vaak mee. Daarom is in de pits een techni sche dienst actief die eerste hulp verleent aan kapotte wagens. Die werd altijd bemand door smid Lou Witte. Wegens het extra deelne mersaantal, krijgt die zondag as sistentie van technicus André Smit." Veiligheid Veiligheid blijft het grootste goed bij de autorace. Controle van rem men en materiaal blijft op de oude leest geschoeid. „Ze mogen de baan pas op als alles in orde is. De voorschriften worden heel streng nageleefd. De technische com missie, baancommissarissen en crosscommissie zijn eigenlijk alle- Lees verder pagina 7 Autocrossers Piet Scholtanus (Formule 2) en Martijn de Veij (Formule 1) tonen hun crosspass die hen zondag toegang tot het par cours verschaft. (Foto Gerard Timmerman) Gistermiddag is ontdekt dat een stuk wadbodem nabij De Cocks- dorp geen tekenen van leven meer vertoont. Het gaat om een gebied van 300 meter breed en anderhalve kilometer lang. Ver moed wordt dat bloeiende giftige algen de oorzaak zijn. De ontdekking werd gedaan door EcoMare-medewerker Arthur Oosterbaan, tijdens één van de wadexursies die hij regelmatig ver zorgt. De bioloog trof op het wad, even buiten de dijk, een wit-roze gekleurde substantie aan. Samen met de deelnemers aan de excur sie stelde Oosterbaan vervolgens de omvang van het „dode spoor" vast. Eerst werd gedacht dat een giflozing de boosdoener was, maar later gingen de gedachten uit naar giftige algen. Inmiddels zijn van Vlieland berichten binnen gekomen, dat ook Friese wad is getroffen. Vanmiddag stelt het Nioz een on derzoek in. EcoMare laat weten dat het verstandig is geen geraap te mosselen en kokkels te eten. I.M. ADVERTENTIE Cfntt 7«r/. mfcrf Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de: een folder van het georganiseerd door Deuce en een van I.M. ADVERTENTIE Inleveren advertenties voor de editie van 22 juli: t/m vrijdag 15 juli a.s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1