i.lusica Texla geeft veelzijdig concert amilieb erichten - TEXELSE J COURANT Auto-inbraak Raadsvergadering Geen drankrijders Duo Bolt en Gijzen geeft zomerconcert College verkoopt groen aan Schoorwal Cursus vergroot kans op baan familieberichten fexelaartjës GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 21,15 23.50 DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES VRIJDAG 8 JULI 1994 zei de vioolsnaar van rtmeester Gerard Smeenk oor het begin van de eerste ring van de zomeravond- rtserie, afgelopen dinsdag. Ment was tekenend voor de ng die heerste bij ,,Musica dat o.l.v. Joeri de Vente in van Den Hoorn een be- lastig programma moest bijdrage van het orkest allegro uit de „kerksona- van W. A. Mozart. Met welluidende muziek hele gezelschap in ac- .was opvallend dat de klari- veel beter in de orkestklank opgenomen dan bij vorige nheden. Wellicht was dit danken aan de prachtige die na de laatste restau- ontstaan in het oude kerkje. Men had voor de- legenheid de smakeloze dekking opgerold, zodat goed gevulde kerk de voldoende gelegenheid de hoge regionen van kgebouw te bereiken. rste I Bt 12 frisse, het I om Vervolgens werd een bewerking gespeeld van Bachs beroemde compositie „Wachet auf". De ko raalzetting klonk door het zeer la ge tempo met overtuigend en er was nauwelijks enige binding met de tekst, waarin wordt opgeroe pen om wakker te worden tenein de de bruidegom tegemoet te gaan. De daarop volgende bewer king uit Bachs gelijknamige canta te, die vooral bekend is geworden door het trio voor orgel, klonk wat wazig en kleverig, vooral bij de snelle nootjes van de tegen- melodie. Ketting Het orkest besloot het eerste pro grammablokje met een ouverture van George Bizet. Dit stuk stelt veel eisen aan de uitvoerenden en op zo'n werk raak je niet snel uit gestudeerd. Het moeilijke punt bij amateurorkesten is altijd de onder linge zuiverheid. Ook hier geldt, dat de sterkte van een ketting wordt gevormd door de zwakste schakel... Opvallend waren hier de beide cellisten, die zo duidelijk en klankvol te horen waren met name in de pizzicato-delen. Als afwisseling werden door een klein mandoline-ensemble met veel succes enkele delen uitge voerd uit Handels „Watermusic". De bescheiden tokkelinstrumen- ten kregen in de kerkruimte ineens grote allure, vooral ook door de stevige bastonen, die door gita- riste March Heijnen werden gepro duceerd. Het zou heel welkom zijn, wanneer deze vier fijnbes naarde dames nog enige verster king zouden krijgen. Een mandoline is immers een volwaar dig muziekinstrumentl Met deze bijdrage bleek weer eens hoe belangrijk het is om in de con certserie zoveel mogelijk afwisse ling te brengen. Concerten zijn immers ook een bijdrage in het dienstenpakket, dat Texel de toe rist in de zomermaanden moet bieden. Het orkest vervolgde met de Symphonie in D van F. J. Gosser. Ook bij de uitvoering van dit werk was spanning bij orkest en diri gent merkbaar, waardoor enige schade ontstond aan de vertol king. Bij het ballet uit „Petite Sui te" van Debussy was het orkest echter helemaal op dreef. Hier werd geroutineerd en met veel overgave gespeeld. Het tweede in termezzo werd verzorgd door een blazersensemble met een kwintet van Mozart. Er werd fraai en goed gemusiceerd, waarbij het sa menspel heel verzorgd was. Dit stuk duurde wel wat lang; mis schien zou het beter zijn geweest om één deel weg te laten. Tenslotte kwam het orkest hele maal los in de beide slotwerken. In de „Polka" van F. Smetana brak de glimlach bij veel musici door en in de „Farandole" van George Bizet was de vreugde compleet. Na veel applaus van het talrijke publiek werd Bizet herhaald, waarbij Dyo Wassink geheel spontaan en on voorbereid de handtrom bespeel de, hetgeen een zeer positieve bijdrage was aan dit feestelijke slot. Zo leverde „Musica Texla" weer (en volgens traditie) een heel waardevolle bijdrage aan de con certserie. Het moge duidelijk zijn, dat op Texel uitvoerig en heel veel zijdig wordt gemusiceerd. Het vol gende concert vindt plaats in de RK kerk van De Cocksdorp, waar organist Henk Gijzen en trombo nist Dick Bolt te beluisteren zijn. Frans Visser Een 27-jarige inwoonster van Doesburg ontdekte dinsdagoch tend dat het portierslot van haar aan de Dorpsstraat geparkeerde auto was geforceerd. Er bleek een polstasje met daarin een rijbewijs en paspoort te zijn verdwenen. De Texelse gemeenteraad verga dert dinsdag vanaf 19.30 uur in het raadhuis. Publiek is welkom. Meeluisteren via Radio Texel is ook mogelijk. De agenda luidt als volgt: Agenda 1. Opening. 2. Vaststelling volgorde stemming. 3. Vaststelling besluitenlijst raads vergadering de dato 14 juni 1994. 4. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. C- Beantwoording raadsvragen. 5 Overzicht post onvoorziene uit gaven 6. Benoeming gemeentelijke ver tegenwoordiger in de Stichting Agrarisch Texel. 7. Herinrichting De Houtmanstraat 8. Aanschaf chemische drycleaner D.S W. De Bolder. 9. Voorbereidingsbesluiten ten be hoeve van h$t bouwplan van: a. de heer G.N. Eelman voor de ver bouw van een berging aan de Bosrandweg 197 te De Koog; b. de heer J.W. van Duijn voor het opnemen van een bouwlokatie aan de Diek te Den Hoorn, tussen de percelen nummer 46 en num mer 50; c. de heer Brouwer voor het vergro ten van een woonhuis aan Klif 26 te Den Hoorn; d. de heer G.J.E. de Wit en mejuf frouw S.J.P. de Wit voor het ver nieuwen van een schuur aan het Achterom te Den Burg; e. architectenbureau Jan Visser voor het bouwen van 4 woningen aan de Gasthuisstraat te Den Burg; f de heer P.L.T. Persoon voor het plaatsen van een garage aan de Molenstraat 79 te Den Burg, g. de heer Kooiman voor de bouw van 6 appartementen en een dienstwoning aan de Dorpsstraat 185 te De Koog; h. de heer C. Boks voor een uitbrei ding van hotel de Boschrand te De Koog; i. de heer G. Gaaff voor het plaat sen van een garage/berging aan de Schilderweg 204 te Oude- schild. 10 Jeu de boulesbaan. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. De uit verschillende agendapunten voortvloeiende besluiten tot wijziging van de begroting liggen voor een ieder ter inzage (gemeentehuis, kamer 003) en zijn algemeen verkrijgbaar. De niet toegezonden stukken liggen op de gebruikelijke wijze voor de raadsleden ter inzage. Bij alcoholcontroles in de nacht van dinsdag op woensdag heeft de Texelse politie niemand hoeven bekeuren. Alle zeven bestuurders die op de Pontweg en de Ruyslaan staande zijn gehouden hadden geen druppel teveel gedronken. In de RK kerk in De Cocksdorp ge ven organist Henk Gijzen en trom bonist Dick Bolt dinsdag een concert dat begint om 20.15 uur. Gijzen studeerde orgel en kerkmu ziek bij Evaristos Glassner. In '79 won hij het Nationaal Orgel Impro visatie Concours te Bolsward en heeft op het Müllerorgel te Leeu warden muziek voor een CD gespeeld. Bolt studeerde aan het Stedelijk Conservatorium en is koperdocent en dirigent. Verscheidene bewoners van de Schoorwal mogen hun achtertui nen over een lengte van vijf meter uitbreiden. B en w besloten dat naar aanleiding van het gewijzigde beleid en de gezamenlijke wens van de bewoners. De buurt kon z'n zegje doen tijdens een hoorzitting in het gemeentehuis. Het gras veldje was overgebleven na de bouw van het seniorencomplex aan de Gasthuisstraat en lag er sindsdien als een verloren hoekje bij. Het college wil verder de drie hoek, die nog resteert na de ver koop van het openbaar groen, opnieuw inrichten als speelterrein. Voor Texelaars die zich willen voorbereiden op de arbeidsmarkt in de richtingen detailhandel, ad ministratie, horeca en toerisme begint in september een cursus. De opleiding is bedoeld voor vol wassenen die staan ingeschreven bij het arbeidsbureau Texel en een schoolopleiding hebben op LBO-c of gelijkwaardig niveau. Geduren de een jaar worden de deelnemers Joor het Open Leercentrum Texel worbereid op dienstverlenende «roepen. De opleiding duurt twee dagen in de week en de kosten be dragen slechts f60,-. Aanmelding ^indt plaats bij het Open Leercen trum, Schilderend 39, Den Burg, 1.10233. Er wordt een eerst een lesprek gehouden voor de defini- ieve toelating. een grote kracht, el mensen hun wel en wee. t heeft hij er over nagedacht, acht met na, hij dee. Op 4 juli is overleden René Hoogerwerf 02-1906 t 04-07-1994 I steeds in onze herinnering blijven even. Namens allen: E.L. Kriebel spondentie-adres: ilaan 114, 1741 TX Schagen. is opgebaard in het uitvaartcentrum, weg 2 te Schagen, alwaar geen be- De crematie zal plaatsvinden op vrijdag om 14.00 uur in het crematorium te |en, Haringhuizerweg 3. Na afloop van (chtigheïd is er gelegenheid tot condo- n één der ontvangkamers van het cre- ium. ii medeleven na het overlijden van onze choonvader, groot- en overgrootvader ANTONIUS VAN HEERWAARDE wij u hartelijk dank. jzonder directie en personeel van verzor gt. Jan" voor hun liefdevolle verZor kdank aan pastor Kolkman en doktoren en Van Hattem. Namens de Familie A.R v. Heerwaarde 1994 84, 1791 LB Den Burg. belangstelling bij de ziekte en na het van mijn lieve vrouw, onze moeder 'ARIA ELISABETH HIN - FABER bedanken. dank aan: 'we bezoekers die steeds bleven komen of Wrden. De hulp die ze kreeg bij de kalligrafie- !ze zo graag wilde volgen. De personen die Bfdevol verzorgden. De doktoren Eissen en haar zo goed geholpen hebben. En Pastor ">r de wekelijkse bezoeken. Dit alles heeft 'aardeerd. Het steeds minder kunnen is bewondering voor haar zo moedig gedra- Ze klaagde niet, hoe moeilijk het leven voor was. Ook namens haar heel hartelijk dank •teun. G. Hin Marsweg 4 Kinderen en kleinkinderen Hoera bij ons is het feest want de ooievaar is geweest, en weet je wat hij bracht, een broertje dat had ik nooit verwachtl Ramon Youri geboren 6 juli 1994 Onze papa en mama zijn: Nico Alma Reij Duykerdam 44, 1791 TB Den Burg. Tel. 02220 - 10145. Alma en haar ukkie doen tussen 13.00-15.00 uur een tukkie. INLEVEREN, maandag vóór 10 00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: f7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer f2,35 (incl. btw) Wij repareren alle merken KTV, video, radio, CD, sa telliet, camera, etc. Servi ce Center Texel, 11777. Te koop een TESO- aandeel a f25,-. Brieven onder nr. 1553 aan bu reau Tex. Crt. De deur staat meestal open, dus kunt u zo naar binnen lopen. Qnipp kap salon, tel. 12227. Patiënten van dokter van Dijk: In de maanden juli en augustus is er geen vrij dagavondspreekuur. Aanbieding: div. Jeans nu f29,95. Rabbit Habit. Inschrijven voor cursus sen aan het Open Leer centrum Texel op dinsdag 12 juli van 19.00 tot 20.00 uur in d' Ouwe Ulo. Fietsdriedaagse: 11, 12 en 13 juli. TC 12000. Cocky's Nightbar „Casi no" is weer iedere avond geopend. Eetcafé Sam Sam De Koog, tel. 17590. SCT Satelliet - TV, tel. 11777. Renault 25 GTS 5-drs. bj. 1985, prijs f5750,-, nu met zomerkorting f5000,- pak uw voordeel. Automobielbedrijf Den Burg b.v. .Spinbaan 13, tel. 13808. Hulp bij problemen! Privé- consult met de bekende paragnost Thilly Ran, van af 20-7 op Texel' Betaling naar draagkracht. Tel. af spreken voor deze consul ten mogelijk tot 13-7, tel. 05448-2332. Tevens openbare avond met hea ling, 20 juli (in „De Schakel"). T.k. gevraagd Rodeo crosswagen die klaar is. Tel. 17774. Rest. Loodsmansduin, ie dere dag geopend vanaf 12.00 u. Rommelpot 29, Den Hoorn, tel. 19590. Singlets en shorts, uw f10,- Rabbit Habit. 9 juli Spullenmarkt in De Koog van 11.00 tot 15.00 uur. Palet-verkoop Kinderkle ding, halve prijs. Zegel kids en casuals. Zaterdag voetbal op TV in Nachtbar Casino. Open om 21.00 uur. Elk doel punt voor Nederland, bier 0,25 goedkoper. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789 Bruiloft vieren? Verjaardag of feestje. Party Centrum Loodsmansduin. Tel. 19590, inl. M. Maduro. Ex-Texelse zoekt met spoed woonruimte in A'dam, staat per 17-7 op straat, tel. 18664. Div. T-shirts nu v.a. f10,-. Rabbit Habit. Badkleding halve prijs, Ze gel kids en casuals. Biol, graskaas nu 6,95, halve kilo bij De Vlier na- tuurvoeding. Sunny 1.3 4-drs. SLX trekhaak, 1987, prijs f11750,- nu met zomer korting f10950,-. Pak uw voordeel, Automobielbe drijf Den Burg b.v. Spm- baan 13, tel./fax 13808. Rob Houdijk (1950) stu deerde aan de rijksakade- mie voor B.K. te Amsterdam. In z'n werk laat hij zich vooral inspire ren door de mens in z'n omgeving, maar ook land schappen, stadsgezichten en stillevens hebben z'n aandacht. Kunsthandel Hans van der Klift heeft van deze getallenteerde kunstenaar een strandge zicht in olie in z'n col lectie. Te koop bergmeubel 170x170, tel. 14764 (na 6 uur). Bollenpellers (m/v) ge vraagd. J. Poede, Schor- renweg 18, tel. 18730 b.g.g. 13266. Te koop Gazelle meisjes fiets tot 12 jaar; rijbroek maat 146, zwart; rijlaar zen, maat 34, zwart. Tel. 19468. Maak van uw maaltijd een smakelijk feest met biol. produkten van De Vlier. Hogerstraat, Den Burg. Gezellige E'hovense meid (25 jr.) zoekt werk in hore ca, periode 11/7 - 7/8, 5 jr. erv. voorz. van onderdak op Texel. Infoormatie 040- 572362 of 02220-19781. Sierlijke garages en schu ren uit 32 mm-gg rabat, 35 j. gar.tijd, 40% korting, nergens goedk. Houtb., it Paradyske, Noardburgum, fold. 05110-74655 of 05115- 43313 of 43705. Pieter de Vries dé foto graaf, tel. 14280/13359. Administratie, Adviezen Belastingzaken. Admi nistratiekantoor Rood, De Dageraad 61, tel. (02220) 19429. Doorlopende verkoop ge bruikte rijwielen. Verhuur bedrijf Bruining, Nikadel 60, De Koog, tel. (02220) 17333. Diverse maten kinderrijwielen. Ze zijn er weer, de korte voordeeltrips naar Scandi navië. Info en boekingen Reisburo Texel Holland In ternational. tel. 12242. Biol. aardbeien Ze geuren en smaken geweldig. Wie een fijne neus heeft snuift de geur al op de Stenen plaats. De Vlier in de Ho gerstraat. Fietsdriedaagse: 11, 12 en 13 juli. TC 12000. Te koop 300 gaasbakken, 300 houten bakken (Astrid) 70x43x23. Tel. 13294. T.k. groen velours bank stel rond eikenhouten uitschuiftafel i.g.st., tel. 18362. Aanbieding: 1000 toeren wasautomaat f799,-. Duinker Electro, Ooster end, tel. 18454. Sunny 1.4 3-drs. LX 1990 prijs f14950,-, nu met zo merkorting f13950,-. Pak uw voordeel. Automobiel bedrijf Den Burg b.v. Spin- baan 13, tel./fax 13808. Een leuke ochtend voor de kleintjes: spelletjes, olie bollen, schminken... bij „Spelemaer". 9 juli vanaf 10.00 uur in d' Ouwe Ulo. Tot ziens. Sony audio, video, ktv. Service Center Texel, 11777. Ze liggen er voor de aktie- prijsl biol. komkommer Zoals komkommer be hoort te smaken. De Vlier in de Hogerstraat. Duitstalige gids. Bij uitge ver Hayit is een klein, maar zeer informatief boekje verschenen over Texel. Boordevol tips en adressen, beschrijvingen van de dorpen, geschiede nis, musea enz. In één keer antwoord op alle vra gen van uw Duitse gasten, voor f17,50 te koop in Het Open Boek. Nissan Bluebird 2.0 GL automaat, 4-drs. 1984. Prijs f8450,- nu met zo merkorting f7000,-, pak uw voordeel Automobiel bedrijf Den Burg b.v. Spin- baan 13, tel./fax 13808. T.k.a. Adria caravan '79 met z.g.a.n. Brand- voortent (camping Pran ger: plaats 23). Inl. 058-664877. Sam Sam de gewoonste zaak van de wereld, tel. 17590. Adverteren in de zomer? Voor een lamsbontjasje bij Martin Karlas? Wat een onzin! Playtex in grijs bh slip f75,-. Bodystocking f95,- Eline Ondermode. T.k Citroën BX, Palmares, bj. '88, i.p.st. f6250,-, tel. 13133 of 02240-17752. Patiënten van dokter van Dijk: In de maanden juli en augustus is er geen vrij dagavondspreekuur. Aanbieding: div. Jeans nu f29,95. Rabbit Habit. Inschrijven voor cursus sen aan het Open Leer centrum Texel op dinsdag 12 juli van 19.00 tot 20.00 uur in d' Ouwe Ulo. Fietsdriedaagse: 11, 12 en 13 juli. TC 12000 Bakker Optiek contactlen zen, J. A. Winnubst, Tel. 10676. Nieuw telefoon nummer, Bakker Optiek 10676. Bestel nu uw wintervoor raad open haardhout. Sijm brandhouthandel. Tel. 02242-1865. Pioneer car stereo. Servi ce Center Texel, 11777. Meyert Laan Zonwerin gen, onze levertijd is kort maar wees er wel snel bij. Bel Meijert Laan, tel. 16342 b.g.g. 18664. 9 juli Spullenmarkt, Dorpsplein De Koog, van af 11.00 uur. Niet vergeten, oliebollen eten! Op de fancy fair van speelzaal Spelemaer. 9 ju li van 10.00 tot12.30 uur, d' Ouwe Ulo. Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur.ln den Grooten Slock. Inschrijven voor cursus sen aan het Open Leer centrum Texel op dinsdag 12 juli van 19.00 tot 20.00 uur in d' Ouwe Ulo. Texeler dekbed staat ga rant voor kwaliteit, maar soms hebben wij een dek bed of onderdeken met een naaifoutje of vlekje. Doe uw voordeel met 30% korting. Laagwaal- derweg 12, Oudeschild, tel. (02220) 12654 Nissan Sunny 1.5 GL au tomaat, 2-drs. 1984 met l.m velgen, nette auto, prijs f5800,- nu met zo merkorting f4800,- pak uw voordeel. Automobiel bedrijf Den Burg b.v. Spin baan 13, Tel./fax 13808. De Koog heeft 't? Sam Sam natuurlijk! Tel 17590. In „Question" Veronica Drive-in op: vrijdag 8 juli d.j. Ad de Haan en maan dag 11 juli d.j. Jacob Hut. Bakker Optiek contactlen zen, J. A. Winnubst, Tel. 10676. Nieuw telefoon nummer, Bakker Optiek 10676. Eelke Kloosterman haard- hout. Nu ook in netten. V.a. f7,50 bij u thuis. Tel. 05177-9592. Vele mooie prijzen te win nen bij „Spelemaer". 9 ju li vanaf 10.00 uur in d' Ouwe Ulo. Mazda 1.3 16V, type 323 3-drs. LX 1990. Prijs f15950,- nu met zomor- korting f14950,-. Pak uw voordeel. Automobielbe drijf Den Burg b.v. Spin- baan 13, tel./fax 13808. Tegellijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel- zetbedrijf Toine. tel. 15379 b.g.g. 06-52712448. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog, (02220) 17333. Cocky's Kapsalon, we zijn weer 6 dagen geo pend. De enige kapsalon zonder afspraak. Tel. 17575. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart/ wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, The Music Sto re, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Mooie smaakvolle Bloem kool voor slechts 1,95 bij De Vlier. Buitenlands geld, reisver zekeringen, vlieg- en trein- biljetten, wij regelen het allemaal. Reisburo Texel Holland International tel. 12242. Ecru - damesjeans met ritsje of splitje aan pijp, mt 27 t/m 38, f49,95. Rab bit Habit. 9 juli verse oliebollen op de Spullenmarkt in De Koog. Te koop z.g.a.n. een Booster Town en Country III electrische invalide wa gen, tel. 14764 na 6 uur. Te koop aangeboden blankhouten spinnewiel met grote klossen en een kaardmolen, samen f250,-, tel. 16483. Gezellig feest? Zeker in Sam Sam geweest I Tel. 17590. Palet verkoop, T-shirts en sweats, speciale prijzen, Zegel kids en casuals Playtex in wit, bh slip f75,, bodystocking f95,- Eline Ondermode. Honda crossmotor 250 cc bj. '92 met kenteken, kle ding en aanhanger. N. Bakker, tel. 15035. Philips DCC, Service Cen ter Texel, 11777. Uw bezoek vertrekt of u gaat naar de vaste wal. Dan is het een prima idee om een echt Texels scha pekaasje te geven als ka- do en te genieten van de uitstekende smaak. Per 100 gr. of per stuk in div. gewichten. De Vlier na- tuurvoeding. Kinderjacks, 25% korting. Zegel kids en casuals. Spare ribs eten? Sam Sam, tel. 17590. Na een dag van zee en zon, even naar Qnipp Kap salon. Liefst op afspraak, tel. 12227. In augustus met Singapo re Airlines supergoedkoop op reis. Bangkok f1095,-; Sydney/Melbourne/Bris bane/Perth f2095,- re- tour. Alleen bij Reisburo Texel Holland Internatio nal, tel 12242. Vrijgezellenfeest? Sam, tel. 17590. Sam Veel leuke kinderkleren en rommeltjes te koop op de fancy fair van speelzaal „Spelemaer". 9 juli van 10.00 tot 12.30 uur, d' Ouwe Ulo. Philips Turbo-Drive Video met 5 jaar garantie. Servi ce Center Texel. Tel. 11777. ANWB erkende rijschool Willemen. Voor al uw rij bewijzen. Tel. (02230) 35663. Strandpaviljoen De Krim, Paal 28. Wij zijn alle da gen geopend. Visman's warenhuis heeft alles (bijna). Nieuwe Doré aardappe len. L. Huisman, fruitkwe kerij De Veen, tel. 12203 (Gooi de oude maar weg) Bosch en Zee. vergader en receptiecentrum. Tel 17789. Voor nieuwe machines, onderdelen of olie: Texel Techniek, scherp in prijs. Tel. 27005. Wilco accu's voor auto's, trekkers en motoren. Ga rage Kievit, Jonkerstraat. Voor uitlaten, accu's, ban den en APK Garage Kie vit, Jonkerstraat 4, tel. 12525. Gazelle huurfietsen te koop, ook met trommel- rem en 3 versn., zeer gunstig geprijsd. Verhuur bedrijf Kikkert, Badweg 19, De Koog, telefoon 02220 - 17215. Bakker Optiek contactlen zen, J. A. Winnubst, Tel. 10676. Nieuw telefoon nummer, Bakker Optiek 10676. Nissan Bluebird 2.0 diesel 4-drs. Sedan bj. 1984, prijs f6500,- Nu met zo merkorting f5500,-. Pak uw voordeel. Automobiel bedrijf Den Burg b.v. Spin- baan 13. tel./fax 02220- 13808 Zelfmaakmode. Bij Milli ner Mode vindt u alle mo derne stoffen. Voor groot en klein. Burgwal 29. Cocky's Kapsalon, we zijn weer 6 dagen geo pend. De enige kapsalon zonder afspraak. Tel. 17575. Als uw heftruck piept en kraakt wordt hij snel door Texel Techniek gemaakt. Tel. 27005. Bollenpellers gevraagd. A. Bruijn, Klif 38. Den Hoorn^jeL 19295. Huishoudelijke artikelen. Rentenaar Oosterend, tel. 18227. T.k Suzuki alto GLS in goede staat, blauw, APK tot 1-7-'95, f6250,-, nw. banden, Tel. 19653. Te koop nieuwe aardap pelen, Doré J. Eelman, Hallerweg 19 Husqvarna motor- en elektrische kettingzagen met automatische ket tingsmering; zaagblad lengte 40 cm. Vanaf f450,—. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. 13809. Verzekeren?? Bremer' Kantoor (02220) 18221 Siem Bremer (02220) 18681 Koos Bremer (02220) 18624 Kees Bremer (02220) 18837 Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur. In den Grooten Slock. Afvalcontainers voor het afvoeren van puin, hout, bouw-afval, vuilnis, ad. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. (02220) 13809. Blusmiddelen Service Texel voor de jaarlijkse controle van al uw brand blussers en voor verkoop van SAVAL brandblusma- terieel. Tel. 15680/16545. Iseki gazonmaaiers voor meer maaiplezier. Frans Stolk mech. bv Bern hardt 172, tel. 12752 Texel Techniek. Reparatie, onderhoud, verkoop van grasmaaier tot graafkraan. Tel. 27005. Leerkracht met gezin zoekt koortsachtig woon ruimte op Texel i.v.m. baan Tel. 15529. Blusmiddelen Service Texel voor de jaarlijkse controle van al uw brand blussers en voor verkoop van SAVAL brandblusma- terieel. Tel. 15680/16545. Iseki heeft al een gazon maaier vanaf f 645,-. Frans Stolk Mech. b.v. Bernhardt 172, tel 12752. TEXELAARTJE DE BESTE KAIMS OP SUCCES! Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11. 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer ƒ2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie, Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). J Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje I J Naam: i Adres: Postcode/plaats i i Plaatsen op Tarief incl. 17,5% BTW bAdvertentie per plaatsing zetten. Handtekening:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3