Ie hoort plof en dan t er een bal achter" rotse moeders in EcoMare Rechter laat Langeveld diep in buidel tasten Toerisme Celstraf in geval van herhaling Er Mensen (TALLY-MO KNUL Welke paardenkrachten bekijken wij het week-end? erenwerk zoekt er vrijwilligers Snelheidscontrole Koger spullenmarkt voor het dorpshuis Staatsbosbeheer geeft openheid TEXELSE^ couRANT „Texla" nu op aanbevelende rassenlijst [*j^A yde gouden eieren is nog niet geslacht. TVO-voorzitter Co Vinke denkt dat Texel zijn magnetische aantrekkingskracht op tganger nog niet is verloren. jOLG VAN PAGINA 1 ine- en drogisterij- „Voor aanvang van het is weliswaar flink inge- flaar er wordt nu niet veel besteld. Ik denk dat het zo'n vijftien tot twintig minder is dan vorig jaar." htlijsten geven aan dat e spullen, voor woningin- bijvoorbeeld, in het voor op vrij grote schaal zijn it. „Het zijn vaak eenmali- door uitbreiding van re- irken." ne Logiesverstrekkers en is het wel goed dat we allen een keer worden geschud", zoekt Gerard voorzitter van de Kleine rstrekkers (KLV) naar een je. „Gasten vragen tegen- woordig eerst naar de luxe en dan wat het kost. Ik denk dat we ons nog beter moeten aanpassen aan de markt. In Nederland schiet het ene na het andere park uit de grond. Om die vol te krijgen wor den fikse prijsdalingen doorge voerd. Er is een keiharde concurrentiestrijd aan de gang." Hij constateert onder collega's op het eiland dat het over de gehele linie minder gaat. „Degenen die nog flink wat oude klanten heb ben, doen het wat beter dan dege nen die van nieuwe afhankelijk zijn. Het valt tegen met de nieu- weaanwas." Extra nadelig is vol gens Zoetelief de situatie voor logiesverstrekkers op wat on gunstiger lokaties, bijvoorbeeld verder van het strand. Beachpark Frits Dijkstra, beheerder van het nieuwe Beachpark in De Koog, kan geen vergelijking trekken met vo rig jaar. „Maar al zou je het aan de relatief hoge huurprijzen niet aflei den, er is toch vraag naar luxeva kantiehuizen. Er wordt nu al voor volgend jaar gereserveerd." Net als andere logiesverstrekkers twijfelt hij eraan dat de bezetting van vakantiepark De Krim zo goed is als de beheerders doen geloven. „Zulke parken draaien voor een groot deel op nieuwe gasten. Nu die aarzelen kan het niet anders dan dat huizen leeg blijven." Dijstra, wiens park dit jaar met de VVV in zee is gegaan, vermoedt dat de terugval deels is te wijten aan een terughoudende campag ne die de VVV de afgelopen jaren heeft gevoerd. „Met die matige zomer en opkomend toerisme in het Oostblok zijn we in een keihar de markt terechtgekomen. De gro te landelijke vakantieparken kampen allemaal met een lagere bezetting." De Texla-aardappel geeft geen bij zonder hoge opbrengst maar is buitengewoon resistent tegen aar- dappelmoeheid, de belangrijkste aardappelziekte. Het (late) ras is daarom bij uitstek geschikt voor biologische teelt. De productie is nog niet echt goed op gang geko men, maar dat zal nu mogelijk ver anderen. Op Texel houden Bert Keijser uit Ongeren en Sieme Wuis uit Het Noorden zich bezig met de teelt van poters en consumptie aardappelen Texla. Rond het eind van de zomer zullen de consumen ten er dus weer over kunnen be schikken. Verwacht wordt dat ook amateurtuinders die zo weinig mo gelijk bestrijdingsmiddelen willen gebruiken, belangstelling zullen hebben voor Texla. Smoors CY>t* -7*» nsociëteit Time Out wil rwerk komend seizoen op ere manier opzetten. Het Jongerenwerk zoekt oudere vrijwilligers die bedenken en uit- toe was het tienerwerk de woensdagmiddag en ond. Woensdags werd ild en getekend, terwijl de vrijdagavond in het teken stond van video en spelletjes. In eerste instantie blijven de woensdagmid dag van 15.00 tot 17.00 en vrij dagavond van 20.00 tot 22.00 ge handhaafd. De inhoud zal echter anders zijn. Gezocht wordt naar een bredere basis met een juist aanbod van activiteiten, aanslui tend bij de wensen van de tieners zelf. Hiervoor zijn volwassenen no dig die feeling hebben met jeugd en het leuk vinden om met hen om te gaan. Ouders of andere geïnte resseerden kunnen informatie krij gen bij de Welzijnsstichting (tel. Slechts één van de 145 passeren de bestuurders reed tijdens een snelheidscontrole door de Texelse politie harder dan ter plaatse is toegestaan. De betreffende auto mobilist liet op de Pontweg 93 km/u registreren. De politie hield de controle woensdagochtend tussen 7.15 en 8.15 uur op Pont- weg en Bernhardlaan. 15582, Andries Huberts). Zij zul len worden uitgenodigd voor een informatief gesprek. Horeca ondernemer Frits Lange veld uit De Koog is door de recht bank in Alkmaar veroordeeld tot een voorwaardelijke gevange nisstraf van een jaar en een boete van f100.000,-. Bovendien moet hij als directeur/eigenaar van BV De Toekomst nog eens twee ton aan justitie overmaken. De meer voudige strafkamer bevond de 51-jarige Texelaar schuldig aan belastingontduiking. De uitspraak kwam bijna overeen met de eis van officier van justitie mr. G. Botman twee weken gele den. De aanklager stelde toen eveneens een totale boete van f300.000,- voor, maar liet een celstraf achterwege. Dit omdat een psycholoog had verklaard dat Langeveld de opsluiting absoluut niet zou kunnen verteren. Botman hechtte weinig geloof aan die ver klaring, maar verving de celstraf door het eisen van een hogere boete. De rechtbank besloot deze week echter de Texelse „horeca- koning" tóch een celstraf op te Khtige ogen, luide jammerkreten. Zielig alleen in een mehokje ligt een babyzeehond van een week oud. eveneens in afzondering, ligt moeder. Zij verstootte ig wegens een baarmoederontsteking. Maar beiden H wel. Minder gunstig liep het af met een andere ba- waarschijnlijk aan een hartkwaal overleed. Dat is «Jfe enige misère rond het „kraambad" van EcoMare, schouwers zich verdringen om een glimp op te van- de acht jongen die met hun moeders ronddartelen. ie* cse geboortegolf in Eco- I bijna afgerond. Meestal angste dag van het jaar 1 het centrum tien tot jrigen geboren. Dit jaar kleintjes iets langer op hten. kitte van een zeehond :H' ndsnel. „Je hoort plof en n*r een soort bal achter", dierenverzorger Wiebe «Meestal gebeurt het 's lee, wij waken er niet bij. mds ontdekken we pas uitje bij is. Dat is iedere it spannend." Eén zee- tp haar jong op klaarlich te dag, onder ogen van het publiek. Drie jongetjes melden en thousiast dat ze getuige zijn ge weest van de bevalling. Sytsma: „Er loopt nog eentje op alle dagen, dus wie weet...." De baby's zitten met hun moeder in een speciaal bassin, voorzien van hoge hekken. „Bezoekers wil len die schattige kleintjes natuur lijk graag aaien, maar dan zouden ze gelijk worden gebeten door de moederdieren, die hun jongen ver dedigen", legt Sytsma uit. Toch is het prille geluk, ook van enige af stand, goed te volgen voor de toe schouwers. Er hangt een bordje ..Eenzaam? Ach. in da natuur had deze gaan schijn van kans gehad... a op het hek van het kraambassln worden bezoekers duidelijk gemaakt longen zijn geboren. r«... r IFoto Tessa de Groeff) aan het hek met de geboortedata van alle jongen. Snel zwemmen Oh's en ah's klinken op als een moeder haar jong op de kant lig gende kind natspettert. Het diertje begrijpt de hint en glijdt te water. „Jonge zeehonden kunnen vlak na de geboorte meteen zwemmen. Dat moet ook wel, want in de vrije natuur worden de soms met eb op een zandplaat geworpen, die met vloed onder loopt." Heel aandoenlijk zwemt het moe- derdier met het jong tussen haar voorflippers rond. Ze koestert haar kind, speelt ermee en draagt het op haar buik. „Het zijn goede moe ders, maar niet zo lang hoor. Over enige tijd kijken ze er niet meer naar om. Dat is de periode waarin de jongen moeten overschakelen op vis. Aanvankelijk snappen ze daar niets van." De babyzeehonden groeien enorm snel van de supervette moeder melk. „Het is net stroop, zo dik. IFoto Tessa de Graaffl aan de anderen. Of het niet erg eenzaam voor haar is zo? Ach, in de natuur was ze reddeloos verlo ren geweest. Het is nu even akelig, maar eerdaags krijgt ze wat speeltjes, zoals een rubberen ring. En over een paar weken mag ze bij de andere jongeren als die bij de moeders vandaan in een apart bassin komen." In oktober worden de jonge dieren uitgezet in de Waddenzee. Ze voe gen zich bij hun soortgenoten in het wild. Daar zijn tot nu toe acht jongen geboren. Vorig jaar waren het er vijf. Het aantal gewone zeehonden herstelt zich na de grote epidemie van 1988. De dieren die worden uitgezet, worden vooraf gevacci neerd en krijgen een label aan hun flipper. „Mochten ze ergens wor den gevonden, dan weet men dat ze bij ons vandaan komen. De overlevingskansen zijn goed, hoe wel helaas nog altijd zeehonden verdrinken doordat ze in fuiken te recht komen." leggen, zij het geheel voorwaarde lijk. Pas als de Kogenaar nogmaals tegen de lamp zou lopen, zal die straf in werking treden. Stelselmatig De rechtbank legde de voorwaar delijke celstraf op, omdat het frau deren door Langeveld een stelselmatig karakter had. Het werd hem kwalijk genomen dat hij over een periode van tenminste drie jaar een gedeelte van de om zet van zijn discotheek De Toe komst opzettelijk voor de fiscus had verzwegen. De Fiscale Inlich tingen en Opsporings Dienst (FI OD) kwam erachter dat het geld verdween naar een potje, waaruit medewerkers zwart betaald kre gen. Volgens de FIOD is in de jaren 1989, '90 en '91 zo bijna f300.000,- aan belasting ontdo ken. Langeveld heeft deze werk wijze bekend, maar stelt dat het totaal ontdoken bedrag lang niet zo hoog is als de FIOD beweert. De rechtbank in Alkmaar beoor deelde slechts of de disco eigenaar een strafbaar feit had ge pleegd; er volgt nog een aparte rechtszaak over de omvang van de belastingfraude. Officier mr. Botman toonde zich na de uitspraak, die niet werd bij gewoond door de verdachte en diens advocaat, zeer tevreden en zal niet in hoger beroep gaan. Lan geveld en BV De Toekomst mogen de forse boetes in termijnen van f50.000,- betalen. Op het dorpsplein in De Koog is morgen van 11.00 tot 15.00 uur een spullenmarkt. De opbrengst is bestemd voor de bouw van het nieuwe dorpshuis. Morgen is van alles te koop, zoals glaswerk, boe ken, speelgoed, schilderijen, bloempotten en aardewerk. Ook zijn er versgebakken oliebollen en staat er een barbecue met brood jes worst. Totaal worden deze zo mer drie markten gehouden. De andere twee zijn op 23 juli en 6 augustus. Wie nog spullen over heeft, kan contact opnemen met D. Kuip (tel. 171721 of F. Agter (tel. 172831. Dat is ook de reden waarom we geen melk afkolven van dat dier in de opvang. Dat lukt gewoon niet." De eenzame baby groeit echter ook goed van de havermoutpap, die binnenkort wordt vervangen door gemalen haring. „Dat dier leert al snel vaste vis eten en dat is een groot voordeel. Als ze tus sen de andere jongen wordt terug geplaatst weet zij al wat vis eten is en kan ze het voorbeeld geven Staatsbosbeheer buigt zich nog over de vraag of er juridische mo gelijkheden zijn om een deel van de Dennen toch voor autoverkeer af te sluiten. De bezwarencom- missie van Rijkswaterstaat blok keerde dat plan begin juni. In het jaarverslag over 1993 schrijft SBB dat zich in de Dennen intussen steeds meer loofhout ontwikkelt. „We doen niet zomaar wat we leuk vinden, of wat in ons opkomt. Over beheer is goed nagedacht en in de beheersplannen staat nauw keurig aangegeven wat we willen bereiken", doelt SBB op de maat schappelijke ontwikkelingen. Af gestorven hout van de Corsicaanse of Oosternrijkse den blijft in het bos achter. Op de stammen ontwikkelen zich de meest uiteenlopende soorten pad destoelen. Bijzonder was de vondst van de truffelknotszwam. Duinbeheer Op gebied van vogels verrichtte SBB in 1993 de nodige tellingen. In de Slufter werden vorig jaar 124 nesten van Eidereenden gevon den, terwijl in De Geul, de Bolleka- mer en De Muy de grauwe gans veel voorkomt. Al grazend houden ze De Muy aardig kort. Met de eendensoorten was het droevig gesteld. SBB verwacht in de Moksloot de omstandigheden te hebben verbeterd. De stand van de kiekendieven was goed. 22 blauwe en 22 bruine. Velduilen de den het iets minder. Het paapje, dat uit Nederland dreigt te ver dwijnen, komt sporadisch voor in de Westerduinen-Bleekersvallei en de Bollekamer. Moksloot In de dienst op Texel gaat héél wat geld om. De uitgaven bedroegen vorig jaar f3.693.6464,-. Ruim an derhalf miljoen kwam voor reke ning van het ontginnen van de Moksloot. Over het verloop van dit project bracht SBB de uitgave „Vreemde Zomergasten" uit. Het boekje is voor f19,95 te koop in EcoMare en bij de Texelse boek handels. Doel van het Moksloot- project is het bevorderen van de oorspronkelijke begroeiing in stuif- gebieden en natte duinvalleien. Het gebied wordt doorsneden door wandelpaden. Op den duur wil SBB de Mokslootvallei laten begrazen. Aan inkomsten verwierf SBB vorig jaar bijna twee miljoen gulden. Het negatief saldo bedroeg bijna 1,75 miljoen, per hectare (4615) is dat f380,-. Per toeristische overnach ting (vier miljoen) berekende SBB de kosten op f0,44. De dienst wil het cultuurland schap in Polder Wassenaar omvor men tot bloemrijk grasland en deze behouden als hoogwater- vluchtplaats voor wadvogels. In polder 't Visje zal het bestaande hooilandenbeheer worden voort gezet. Het jaarverslag is voor f5,- te koop bij Ecomare en de boek handels. Het boekje ..Vreemde Zomergasten" doet in foto en beeld verslag van de werkzaamhe den van het Mokslootproject. Het is te koop bij EcoMare en in de boekhandels. Miranda Krotje heeft aan de Ho geschool Alkmaar het HEAO- diploma behaald in de richting commerciële economie. Bandenservicebedrijf Euromaster, voorheen Harry Keizer Autoban den en gevestigd aan de Abbe- waal in Den Burg, heeft een andere vestigingsmanager. Als op volger van Kees Hin, die een nieu we uitdaging zocht, is Jan Keijser uit De Cocksdorp aangetrokken. Morgen kan met hem worden ken nisgemaakt tijdens een open huis van 14.00 tot 18.00 uur. Angelina Stiehl (20) is aan het Florenscollege in Aalsmeer geslaagd voor de vierjarige oplei ding kaderfunctionaris bloem- schikken/bloembinden. Aan de Hogeschool voor Bedrijfs kunde/Hogere Hotelschool in Den Haag slaagde oud-Cocksdorpse Ir ma Boon. Haar afstudeerrichting was personeelsbeleid en organisa tie. Vier Texelaars slaagden aan de MTS in Den Helder voor het diplo ma petroleum en gas onder houdstechniek. Het zijn Geert-Jan Bruin, Chris Commandeur, Step hen Kikkert en Leon Wuis. Aan de HTS Haarlem, afdeling vliegtuigbouwkunde, studeerde Rob Eelman uit Den Burg af. In middels heeft hij tijdelijk werk ge vonden bij het Nederlands Lucht en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), waar hij ook zijn afstudeer project voltooide. Aan de faculteit opvoeding en on derwijs van de Hogeschool van Amsterdam slaagde Ineke Vosjan voor het examen lerares Engels M.O. VRIJDAG 8 JULI 1994 De door Gelein Jansen gekweek te aardappel „Texla" is nu opge nomen in de Nederlandse Aanbevelende Rassenlijst. Daar mee is voldaan aan een belangrij ke voorwaarde om deze aardappel geïntroduceerd te krij gen hetgeen uiteraard van groot commercieel belang is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5