Cjrom kwartsJexels in het harL, „Mooi dat we het unnen navertellen..." Mpn m Natuurlijke oorzaak dode kokkels op wad Vandaag beslissing over dorpswacht voor De Koog ËXELSE HCOKRAAT EcoMare erkent „paniekvoetbal" Susploeg dit jaar niet van de grond? e weg naar extra omzet! 398 iter TX 19 geramd door containerschip mm JMummer Triathlon >o 1 ril hiA v' VERDER XT w Politie niet te vinden in De Cocksdorp 2 s* Geen voetbalrellen op Texel 2 w Onbevredigd gevoel na eerste autocross 5 CM: brok in de keel bij show Robin Hood 6 Echte kunstenaars laten het afweten 7 dingboot zocht i na vals alarm Diefstallen jat in hoofd verschijnt elke vrijdag t/m 2 september TESO vervoert minder vreemde auto's TEXELSE^COURANT Maïtre Paul KERMIS in De Koog cricHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10898 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10. C Den Burg, telefoon (02220) 62600. mtle/abonnementen telefoon (02220) 62600. to parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (0222O) 62620, faxnr (02220) 14111. buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplem telefoon (02220) - 15639. DINSDAG 12 JULI 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers /1,40. L»nvaring tussen de kotter TX 19 „Elisabeth Christina' Ie firma «rijnen uit Oudeschild met het Franse contai- ihip "Yolande Delmas" heeft grote schrik en veel *|de veroorzaakt, maar had veel slechter kunnen aflo- Het was een geluk dat het 30.000 ton metende en meter lange containerschip de kotter vlak bij de voor- inAn ramde en niet ergens midscheeps, anders zou kot- l<x#totaal zijn overvaren en zouden er nauwelijks igskansen zijn geweest voor de zeven opvarenden. nvaring gebeurde zaterdag-' tdom half vijf, zeven mijl ten westen van het Molengat. 19 was na een week vissen j naar de afslag in Den Hel- opvarenden lagen te kooi irtzondering van schipper- arFup Krijnen (53) die in de ond. Hij was zojuist diverse atforms gepasseerd, was eken voor een ander schip zijn koers weer in de rich- nde boei van het Molengat De kotter liep zo als ge- jk bij huiswaarts stomen de mogelijke snelheid: 13 mijl. vroege ochtendlicht was ht redelijk. Afgeleid ^ïen ontkent niet dat hij on- ide heeft opgelet en het schip voorrang had moe ren: „Op een gegeven mo- werd mijn aandacht enorm veel verlichting voerde. Ik stond er een paar minuten met de verrekijker naar te kijken. Ik legde de verrekijker weer neer en keek naar rechts. Daar zag ik toen dat enorme containerschip op me af komen op een afstand van enkele tientallen meters. Het was dus veel te laat om te remmen. Ik kon de schroef nog van de motor kop pelen, maar praktisch op hetzelfde moment ramde dat grote schip ons bij de punt. Het was een ver schrikkelijke klap." De met een snelheid van 18 kno pen varende Yolande Delmas, die op weg was naar Hamburg maar werd doorverwezen naar Bremer haven, had de kotter aan stuur boordzijde geraakt, twee meter van de voorsteven. De voorkant van de kotter werd daarbij in el kaar gefrommeld als een papieren zak. De geweldige massa van het en door een schip aan bak- aanvarende schip veroorzaakte rAa t-kt-ir-y ci u:: i li een vaartuig dat bij q iloratie wordt gebruikt en dat de kotter sterk slagzij makend opzij werd geslingerd. De kotter zwaaide daarbij tegen het intus sen snel doorvarende container schip aan. Chaos Beide vaartuigen wreven dus langs elkaar, wat een lawaai ver oorzaakte dat mijlen ver te horen moet zijn geweest. Enkele ogen blikken later was de Yolande Del mas alweer op geruime afstand van de kotter. Door de schok en de slingering was Fup Krijnen tegen de grond geslagen. Beneden wer den de andere opvarenden (Rein Zandé, Willem Dogger, Theo Boom, Henny van der Pauw, Wil lem Pronk, Dirk Frido Krijnen en passagier Sjors de Bruyn) in hun kooien heen en weer gesmeten. „We werden gelanceerd", vertelt machinist Theo Boom. „De eerste gedachte was dat we een aanva ring hadden met een boortoren of een schip. We renden met onze zwemvesten naar boven". Afge zien wat wat lichte kneuzingen en kleine snijwonden door gebroken glaswerk ontstond geen persoon lijk letsel. Alles wat aan boord niet vast zat, werd opzij gegooid. Mo toren en verlichting vielen uit. De ruw gewekte bemanning kon al snel vaststellen dat de kotter geen gevaar liep om te zinken. Alleen de bulbtank was via een scheur on der water volgelopen, maar de vis- en andere ruimen bleven droog. De bulbtank met een inhoud van 15 ton, dient om bij thuiskomt met laag water te worden volgepompt. De neus zakt dan iets waardoor de Idingboot ..Beursplein 5" zaterdagmiddag op de I' tea langdurig gezocht naar tip in nood, zonder iets te Aanleiding was een (vrij- ker vals) noodsein. all drie werd het noodsein Een containerschip van hat type waarmee de TX 19 zaterdagochtend een aanvaring Ijnayday zonder nadere ge- kreeg via kanaal 16 van de mari- IFoto uit collectie Roy Holleman. Oudeschild). De gehavende TX 19 aan de kade in Den kotter (die een holte heeft van 5,60 meter) achterin minder diep steekt en dan de ondiepe haven van Oudeschild kan binnenlopen. Vanaf de Yolande Delmas was de aanvaring aan de kustwacht door gegeven met de mededeling dat de kotter misschien zinkende was. De reddingboot Suzanna van Den Helder en de Beursplein 5 van De Cocksdorp kwamen daarop in ac tie. Zeer snel - de Beursplein 5 als eerste - arriveerden ze bij de kotter maar hoefden geen hulp te bieden. Ook op het aanbod van de gezag voerder van het containerschip om assistentie te verlenen, hoefde ook niet te worden ingegaan. Gat De Yolande Delmas had zelf ook vrij veel schade opgelopen. Boven de waterlijn gaapt een groot gat. Vanaf het Franse schip is niet per radio of door hoornsignalen ge waarschuwd voor de dreigende aanvaring. Mogelijk is aangeno men dat de kotter voorrang zou geven; toen dit niet gebeurde was het al te laat. De machines van de Elisabeth Christina waren inmiddels zonder problemen weer op gang gebracht Lees verder pagina 5 Helder tijdens het lossen van de vis. IFoto Ben Koningl Uit drie tenten op camping Ko- gerstrand is afgelopen weekend kleding gestolen. Ook wordt een fototoestel vermist. Op camping De Sluftervallei werd de geldbak van twee telefoon toestellen gekraakt. De „dode" plek die veldbioloog Arthur Oosterbaan van EcoMare donderdagmiddag ontdekte op het wad bij De Cocksdorp is een natuurlijk verschijnsel. De massa le sterfte van enige soorten algen en plankton zorgde plaatselijk voor een zuurstoftekort, waar door de aanwezige kokkels de geest gaven. Oorzaak van de weelderige groei van de orga nismen was het plotseling inge treden warme zomerweer. Het al dit weekeinde gesignaleerde her stel van het wad zal zich naar ver wachting voortzetten. Dat zijn de conclusies van Gerhard Cadee (NIOZ) en Louis Peperzak (RIKZ). deskundigen op dit gebied. De curieuze sterfte heeft dus niets door meerdere stations «Ier de Brandaris op Ter- ig. opgevangen. Schipper pioen van de Beursplein 5 ihet ook en wist bovendien iting te peilen: 320 graden camping de Robbenjager. rieg met het kustwachtcen- ette de reddingboot dan ook die richting en voer daarbij 5 mijl de Noordzee op. Ook zeevarenden in de buurt het verzoek uit te kijken. Er «ets gevonden. Tegen zes avonds vond men het wel en werd het zoeken (t. hoorlijk dronken jongen uit s in de nacht van zaterdag fog in de Koger Dorpsstraat «ld over een blok beton. am met zijn hoofd op de Kecht en liep een flinke °P- Ambulancepersoneel I hem, waarna hij door in naar zijn vakantie-adres lebracht. Vandaag neemt het college van b en w een beslissing over het aanstellen van dorpswachten voor De Koog. Dat ze er komen staat vrijwel vast. Het gaat alleen nog om welk be drijf en voor welke periode. De susploeg. die sinds 1988 uitstekende diensten heeft bewezen bij het handhaven van de openbare orde in het drukke uitgaanscentrum, komt we gens organisatorische problemen waarschijnlijk niet terug. In 1992 ontstond het idee om dorpswachten in de zomerperiode te laten patrouilleren op de aan- en afvoerwegen van campings rond De Koog. De gemeente ging met de RST, de Stichting Tropical Sea Festival, De Koog Promotion en de Koger dorpscommissie om de tafel voor een financiële regeling. De benodigde 40.000,- kwam voor het grootste deel van de gemeen te. Het bewakingsbedrijf CSU, dat ook al actief was op campings in de buurt, werd voor acht weken aangetrokken. Vorig jaar kreeg het initiatief een vervolg, al stonden de Koger on dernemers niet te trappelen om mee te betalen. Dit jaar werd op nieuw gevraagd om een bijdrage, maar De Koog Badplaats weiger de. Bestuurslid Jan Hennink: „We hebben onze leden gepolst, maar het merendeel vindt dat niet alleen de Koger ondernemers hoeven op te draaien voor publiek dat van het hele eiland naar ons dorp komt om I.M ADVERTENTIE "leveren advertenties voor de editie van 22 juli: t/m vrijdag 15 juli a.s. Gerard Schuiling en zijn susploeg. dit jeer niet meer uit te gaan. Het is een openbare orde-verhaal en dat is een taak van de politie" Het college van b en w is overtuigd van het nut van de dorpswacht en buigt zich van daag over offertes van CSU en de Texelse firma BeST. Susploeg De susploeg is een heel ander ver haal. In 1988 stak toenmalige poli- tiecommandant Jan Moeskops de loftrompet over de susploeg, een vier man sterke patrouille die op initiatief van en bekostigd door de horeca-ondernemers was in gesteld voor de Dorpsstraat. In ruil voor een verlenging van de slui tingstijd besloot de horeca op de ze wijze zelf iets te doen aan het rustig houden van het publiek. Tot ver buiten Texel werd het idee geroemd. Het werkte ook goed. Herrieschoppers lieten zich tot rust manen en de begeleiding van „lastige" groepjes naar hun tenten had effect. Het viertal was welis waar gehuld in identieke jasjes, maar deze hadden niets weg van uniformen en de uitmonstering wekte geen agressie op. „Ze zien ons als gelijke en daarom wordt iets dat wij zeggen over het alge meen aangenomen", aldus een susploeglid van het eerste uur. „We proberen met humor de men sen het belachelijke van hun ver velende gedrag te laten inzien. Dat werkt." Motivatie Vorig jaar was er weinig te doen voor de mannen van de susploeg. De weersomstandigheden waren erg slecht, zodat weinig uitgaan ders op straat bleven rondhangen. De mannen van het eerste uur wa ren inmiddels vervangen door an deren, die niet allemaal even gemotiveerd waren. Door de 1-2-3 regeling is de explo sieve drukte in de Dorpsstraat af genomen. En omdat daarnaast de Lees verder pagina 2 te maken met een illegale lozing van gifstoffen, zoals EcoMare aan vankelijk suggereerde Twee pers berichten met de koppen „Spoor van dood op Cocksdorper wad" en „Massale sterfte op Texelse wad" wekten de nodige onrust en waren aanleiding voor enkele lan delijke dagbladen om het ver meende drama breed uit te meten op de voorpagina. Enkele veront waardigde ondernemers klaagden bij deze krant hun nood over de voorbarige berichtgeving. „Als een Duitser maar over gif leest, komt hij meteen niet meer", aldus een middenstander die niet met z'n naam in de krant wilde. EcoMare-medewerker Peter Bie- lars bekent schuld: „We hadden geen alarm moeten slaan zolang het onderzoek naar de oorzaken nog niet was afgerond. Het was een beetje paniekvoetbal." Eco Mare heeft inmiddels een persbe richt met de nieuwe bevindingen verstuurd. Leven Gerhard Cadee nam vrijdag pools hoogte op de plek des onheils en kreeg al snel het idee dat sprake was van een natuurlijk verschijn sel. „De walm kwam je tegemoet en de kokkels lagen op apegapen, maar niet alles was dood. Zondag was het al een stuk beter. Er leef den nog slakjes en de wadpieren kropen alweer omhoog. En overal lagen de bekende hoopjes die de pieren draaien." Cadee concludeerde uit het aan- TESO heeft vorige week dertien procent minder vreemde auto's vervoerd dan vorig jaar in dezelf de periode. Hoewel in het afgelo pen weekeinde de schoolvakan ties begonnen voor de regio Midden-Nederland, was er geen sprake van een opleving. Op zaterdagavond (9 juli) was het aantal vreemde auto's op Texel 6988. Vorig jaar was dat op 10 juli 8793. „Dat was waarschijnlijk wat aan de hoge kant, zodat die cijfers vertekenen. Maar in 1992 was het op dezelfde dag 7493", meldt TESO-woordvoerder Jan Bloem. Op dit moment is slechts de helft van het aantal caravans van vorig jaar op het eiland. Gevolg van de daling is dat TESO geen problemen kent bij het over zetten van de vakantiegangers. Vrijdag bleef tweemaal een klein aantal auto's staan, zondag moest slechts eenmaal een handjevol op een volgende boot wachten. wezige leven dat niet een giflo zing, maar een toevallige samenloop van natuurlijke om standigheden oorzaak van het ver schijnsel was. Het warme weer veroorzaakte de onstuimige groei van plankton en algen. De materie hoopte zich vervolgens opeen voor de Texelse kust, samen met ondermeer zeesla, darmwier en schuimalg. „Toen dat begon af te sterven, vroeg het afbrekingspro ces veel zuurstof. Teveel voor de kokkels, die zuurstofrijk water no dig hebben. Meer in ieder geval Lees verder pagina 2 I.M. ADVERTENTIE Lf^re ^Vrrt J,tri, iabd leurt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van: de I M ADVERTENTIE Slagroom - schwarzwalder of mokka snitt Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 3 I.M ADVERTENTIE Live muziek in de Dorpsstraat Woensdagavond 13 juli vanaf 22.00 uur in: eetcafé DE DIKKE MIK eetcafé SAM SAM café DE JUTTER café DE KUIP ENTREE GRATIS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1