Groen ^tmrL-Jexels in het harL, sielzoekers naar ;hool Oudeschild De weg naar extra omzet! Verdeeld college draagt dorpswacht op aan CSU Nummer problemen uit de wereld Startbaan Slufterweg texelseÜcourant Openbaar toilet De Koog gaat door Vogelnestje in Krim-zwembad Kanovaarster met lijn naar strand verschijnt elke vrijdag t/m 2 september Maten sw Kees Bonne geridderd 2 Bruinvis verkoopt tegels schoolplein 2 w Nieuw tankstation in Zuid-Eierland 3 w Texel bewaart kalmte in tropische hitte 5 Trainen voor de Texelse triathlon 7 Amoureuze inbraak Aanrijding Polderbussie voor vervoer Strijbosschool Gendarme trad op tegen Texelse scholieren Ministerie geeft f263.200,- voor fietspad Paal 9 C/rNÊ jVrrl itbtt lnrt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de Ondanks de geringe eensgezind heid die daarover binnen De Koog bestaat, houden b en w vast aan hun voornemen om in de Dorpsstraat van De Koog een openbaar toilet te plaatsen. De bezwaren die in het kader van de planologische procedure waren ingediend, zijn ongegrond ver klaard. Het wachten is nu op de verklaring van geen bezwaar van Gedepu teerde Staten. Zodra die er is (hoogst waarschijnlijk nog dit sei zoen) wordt het toilet gebouwd op de oorspronkelijk beoogde plek bij de inmiddels door Lange Ben ver kochte vishal. De organisatie De Koog Badplaats liet vorige maand weten dat er eden een toilet geen behoefte is en ook de raadsfractie van D66 stelde zich afwijzend op. De dorpscommissie De Koog daar entegen liet een tegengesteld ge luid horen. Sommige vogels houden van mensen. In het voortdurend drukke openluchtzwembad van Vakantiecentrum De Krim heeft een witte kwikstaart zijn nest gemaakt temidden van de losgestapelde basalt blokken van een schei dingsmuur. Er zijn inmiddels vier kwikstaartjes ter wereld gekomen. De ouders vliegen af en aan met voedsel en trek ken zich niets aan van de drommen kinderen die zich op en bij de nestplaats verma ken. Een 29-jarige vrouw uit Veenen- daal is gistermiddag ter hoogte van paal 19 door de Texelse red dingsbrigade van de KNBRD in veiligheid gebracht. Ze werd met behulp van de lijn naar het strand gehaald, nadat ze met haar kano was omgeslagen. De vrouw hoorde tot een groep van dertien kanovaarders die als onderdeel van een cursus van het Zeekano-centrum Texel een tocht- Inleveren advertenties voor de editie van 29 juli: t/m vrijdag 22 juli a.s. lCHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10899 VRIJDAG 15 JULI 1994 tgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, )en Burg, telefoon (02220) 62600. de/abonnementen telefoon (02220) 62600 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (0222O) 62620, faxnr. (02220) 14111. bulten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein jrg, telefoon (02220) - 15639 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers /1,40. kleinste dorpjes had je wel drie bakkers, ':te slagers en groente- in, maar ook eenvoudi- 'gjes waar een wedu- een kale toonbank mltje schonk. De ilraat bood een levendig 'isselend beeld. Niks nnkelbedrijf, geen ge- r vergunningen, want ai deed wat hem of it beste paste. Voor de »i was het keihard in in bittere armoede, lie ouwe tijd. De sa- mg van nu wordt vrij- lood gereglementeerd. <n en je moet in drie- •netgunning aanvragen <n in je neus te peute- 'I tij lijkt te keren. Men zelfs met twee maten, winkel met uitgebreid neg blijven, maar een bakkerswinkeltje op We industrieterrein weg. Voor beide geval- ift men overtuigende enen. Een echt conse- beleid laat geen detail- toe, op welk industrie- Wan ook! Toch is het e' leuk en lijkt het op die 'igheid van weleer. Van- legaal of klandestien is het gezellig apies kij- ieeds dikkere mensen in lelijke joggingpakken, Hen met veel goud, wit- mtjes voor het eerst in hoek, jengelende kleu- tiftende ouders, mooie en gespierde jongens, We ghettoblasters en il maar vreten, snaaien ei, terwijl... Zie je well "en allemaal met twee Iere maten... Horszei I.M. ADVERTENTIE ideren van de in De Koog verblijvende asielzoekers met ingang van het nieuwe schooljaar naar Oude- op school. Gebruik wordt gemaakt van de ruimte in groothandelsgebouw die tijdelijk ter beschikking lesteld van de Bruinvis-school. Het vervoer De Koog- child v.v. geschiedt op rijkskosten per (taxi)bus. Het erie van WVC vraagt daarvoor offerte bij diverse be- Texel zal een uitgebreid activitei tenprogramma opzetten, in combi natie met het bestaande recreatiewerk voor toeristen. Inte gratie met kinderen die hier vakan tie houden, is uitgangspunt. Evaluatie Het gemeentebestuur heeft een en ander meegedeeld aan tal van personen en instanties die zijn be trokken zijn bij de noodopvang van asielzoekers in De Koog. Zij wor den tevens uitgenodigd voor eva luatiegesprekken in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het ministerie en de COA (Centrale Opvang Asielzoekers) op 29 juli om 11.15 uur in het gemeentehuis enop 19 augustus, ook om 11.15 uur in het gemeentehuis. Geen klachten De gemeente laat weten de afge lopen maanden geen enkele klacht te hebben vernomen over het ver blijf van de asielzoekers, ook de politie heeft geen bijzondere aan dacht aan de opvang hoeven schenken. Een 31-jarige Duitser verleende op de kruising Genteweg/Schorren- weg geen voorrang aan een 38-jarige automobilist uit De Waal. Door de aanrijding kreeg de Duit ser een snee in zijn hand en de 46-jarige passagier van de Texe laar liep een snee in het voorhoofd op. Beiden werden ter plaatse be handeld door ambulanceper soneel. De Polderkidsbus, de Strijbos- bus....meer dan honderd namen waren verzonnen door de leerlin gen van de school in Midden Eier- land voor het busje waarmee in september het vervoer zal worden verzorgd. Gekozen is voor ,,'t Pol derbussie". Uit bezuinigingsoogpunt besloot de gemeente vorig jaar de subsidie voor vervoer van leerlingen naar de Strijbosschool af te bouwen. Dat betekende dat met ingang van het nieuwe schooljaar in septem ber al niet genoeg geld meer is om de bus van Texeltours in te zetten. In goed overleg met de afdeling Een vliegtuig van het Paracen trum maakte gisteren een noodlanding op een stuk bouwland van J. Stroo aan de noordkant van het vliegveld. Kort na de start met vijf para chutisten aan boord, was de motor uitgevallen door stag natie van de benzinetoevoer bij het overschakelen van de ene naar de andere tank. Pi loot Henk Kuiper zette het toestel (een Cessna 206, PH- PCT) onbeschadigd neer in het gerstveld en wist te voor komen dat het in de bermsloot dook. Met een trekker werd het naar de Sluf terweg getrokken. Aangezien er geen enkel persoonlijk of materieel letsel was, gaf de Rijksluchtvaartdienst telefo nisch toestemming voor opstijgen vanaf de verkeers weg. Dat verliep prima. De politie zette de weg af en de Cessna was los binnen 200 meter, zoals de foto laat zien. (Foto Harry da GraafI Ingaand vrijdag gaat in De Koog de nachtelijke dorpswacht van start. Het patrouillewerk ter voor koming van overlast en ongere geldheden in de badplaats is opgedragen aan het beveiligings bedrijf CSU en dus niet aan het Texelse bedrijf BEST van Hans Zijm. Weliswaar had Zijm een iets lagere offerte gedaan, maar het werk (totale kosten f40.000,-) is toch aan CSU gegund omdat het college van mening is dat alleen dan snelle communicatie tussen de patrouillerende wachten is ge waarborgd. Dat laatste heeft te maken met het feit dat CSU ook de bewaking verzorgt op de RST-camping Ko- gerstrand. Met de portofoons van het type waarover CSU beschikt is direct contact mogelijk tussen de wachten in het dorp en die op de camping. Zijm beschikt over ande re apparatuur waarmee niet rechtstreeks met CSU kan worden gecommuniceerd. Hij vindt dat met een beetje goede wil daar best een mouw aan is te passen, maar het college heeft daar geen vertrouwen in. Een belangrijke rol speelt het feit dat de RST-directie hetzelfde standpunt inneemt en alleen aan de dorpswacht wil bij dragen (met f10.000.-l als deze in handen wordt gegeven van_CSU. Het college van b en w is over de- onderwijs van de gemeente ont stond bij de ouders het plan met de resterende subsidiegelden zelf een busje aan te schaffen. Hiertoe werd de Vereniging Eigen Vervoer Eieland opgericht. Via garagehouder Kees Dros kon voor een schappelijke prijs een tweedehands Renaultbus worden verworven. Om die op de weg te houden en om in de toekomst voor vervanging te zorgen, is een fonds gesticht. Tien sponsors, één in De Cocksdorp, de rest allemaal in Ei- erland, zorgen ervoor dat het ver voer van leerlingen naar de school in Midden Eierland de komende ja ren is verzekerd. 't Polderbussie krijgt een vaste chauffeur in de persoon van Mari- us Eelman. Uit de kring van opa's en oma's zijn twee reserverijders geworven. Woensdag, als tijdens een Westernfeest vanaf 19.30 uur af scheid wordt genomen van gods dienstlerares mevrouw Jansen, zal ook Mieke Trap van Texeltours in het zonnetje worden gezet. Zij heeft in de loop der jaren een hechte band opgebouwd met de Strijbosschoolleerlingen. Tijdens de feestelijkheden zijn ook oud leerlingen welkom. Op de foto staat het busje, dat nog zal worden voorzien van de namen van de tien sponsors. Rechts staan Arnold Langeveld en Kees Hooijschuur, respektievelijk voor zitter van de medezeggenschaps raad en de ouderraad. Henk van der Star, voorzitter van de Vereni ging Eigen Vervoer Eierland ont breekt wegens drukke bezigheden elders. (Foto Tessa de Graaft) ze kwestie verdeeld. Burge meester Van Rappard en wethouder Nel Eelman kozen op grond van genoemde argumenten voor CSU; de wethouders Schil ling en Poster wilden de dorpsbe waking opdragen aan Zijm om op deze wijze een plaatselijk bedrijf te steunen. In een dergelijk geval telt de stem van de burgemeester ech ter voor twee. De dorpswacht zal vanaf vrijdag vijf weken actief zijn, elke nacht van half elf tot half zeven. Van zondagavond tot en met donder dagavond patrouilleren steeds twee mensen in Dorpsstraat en omgeving. Vrijdag- en zaterdag avond patrouilleren twee mensen in de Dorpsstraat en twee daar buiten. De Stichting Tropical Sea Festival (de belangenorganisatie van de „natte" horeca van De Koog) draagt f10.000,- bij aan de dorps wacht. De eigen „susploeg" is daarmee van de baan. Vijf VBO-leerlingen van da scho lengemeenschap De Hogeberg werden in het Belgische Spa tot de orde geroepen door de plaat selijke gendarmerie. Aanleiding was het vernielen van een raamp je in een bouwvallig leegstaand „spookhuis" waar zij zich ver maakten. Ze werden meegeno men naar het bureau en naeen berisping weer heengezonden. Het was een onbetekenend inci dent in een overigens zeer geslaagde werkweek, waaraan to taal 28 leerlingen van het Voorbe reidend Beroeps Onderwijs deelnamen, onder leiding van Pe ter Riteco en Peter Ampt. Op Texel doen echter wilde verhalen de ron de: het vijftal zou zijn betrapt op handel in grote hoeveelheden drugs. „Geen woord van waar", meldt Peter Riteco desgevraagd. „Vorig jaar speelden die jongens ook in dat vervallen huis, waar praktisch geen raam meer in zat. Dat ze dat ene raampje kapot maakten, is natuurlijk niet goed. Ze hebben daarom corveedienst gekregen. We kijken terug op een heerlijke week". Na een melding over een inbraak trof de politie in een strandhuisje op paal 20 een 19-jarige jongen uit Twello en een 16-jarige inwoonster van Alphen aan de Rijn aan, die hun vakantieverliefdheid bekrach tigden. De jongen beloofde de schade aan de opengebroken deur te vergoeden. Een onverwachte meevaller bij de financiering van het fietspad Den Hoorn-Paal 9: het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een subsidie van f263.200.- beschik baar gesteld. Dat betekent dat da gemeente nog maar 10% van de totale kosten (f658.000,-) zelf hoeft te dragen, want al eerder kende de Provincie een bijdrage van 50% toe. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat de gemeente 60% van de kosten zou moeten dragen. De gemeente raad had dit geld zelfs al beschik baar gesteld. Het college heeft het ministerie er echter van kunnen overtuigen dat het pad voor de verkeersveiligheid van essentieel belang is, zodat van die kant toch het genoemde mooie bedrag los kwam. Dat betekent dat de ge meente 2,63 ton over houdt en aan iets anders kan besteden, bij voorbeeld aan het fietspad langs de Vuurtorenweg. De planologische procedure voor het pad naar Paal 9 is inmiddels rond. Het bezwaar van de Werk groep Landschapszorg is door de provincie van de hand gewezen en de verklaring van geen bezwaar is afgegeven. De aanbesteding kan dus spoedig plaatsvinden. je van paal 17 naar de Slufter maakten. De bedoeling was bij paal 19 aan land te gaan voor een rustpauze Bij het kruisen van de branding raakte de vrouw in pa niek toen ze in een verraderlijke mui kwam. Ze sloeg om en kreeg water binnen. De strandbewakers voerden met behulp van de andere kanovaarders die intussen aan land waren gekomen, de lijnred- ding uit waarbij de lijn in zee werd gezwommen door 18-jarige Samu el Schouten. Zo kon zij snel op het droge worden gebracht. Ook an dere kanovaarders werden op deze manier naar het strand getrokken. De vrouw voelde zich onwel. De telefonisch geraadpleegde dokter liet haar per ambulance afvoeren naar Den Helder. I M ADVERTENTIE itallen kinderen wisselen aar liggen doorgaans tus- m 30. Het opvangen daar- de Luberti-school in De elf gaf organisatorische en. Dit was een van de en die enige tijd geleden orde werden gesteld op jrzitting die werd gehou- raanleiding van het besluit de opvang van asielzoe- )e Koog ook in de zomer- n door te gaan. emeester en een wethou- ien de knelpunten rond de rang besproken op het mi- in Zoetermeer en van die e gewenste financiële me- ïg vlot verkregen. WVC 11.000,- bij. Texel zelf legt op tafel, maar vangt dit uiteindelijk ook terug van sterie, zodat de gemeente ogeen kosten heeft. Beta- i het onderwijs in Oude- irindt plaats volgens de gn het Ministerie van On- gn Wetenschappen. Recreatie lens de schoolvakanties kinderen van de asielzoe- rden bezig gehouden. De gRekreatiewerk Sportraad Geregeld

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1