Cjrocn Twartsjexeh in het harL, \/akantiedrukte stijgt net dank aan de zon I Texelaars bijna door Waddenzee verzwolgen N 249 Telefooncentrale VVV op tilt De weg naar extra omzet! „Het is verschrikkelijk stom van ons geweest" ummer tsvriendelijke ri van schelpen Bewoners genieten van prieeltje dankzij bouw ploeg Bijenzwermen Drankrijder schept Texelse vrouw (62) tijdens dolle rit VERDER IN DIT r Groei en vernieuwing Hoornder landbouwdag 2 w Droogte slecht voor agrariërs 2 s* OBS De Bruinvis mooiste school van Nederland 5 w D66: situatie toerisme is alarmerend 5 w Tesseltoernooi Deuce 6 9) Spontane optredens in zwembad Molenkoog 7 Goed afgelopen Riolering Rozendijk in oktober hervat Texels Belang en de kwestie Blom Tastou luchtig geklopte room raxi verschijnt elke vrijdag t/m 2 september ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10902 DINSDAG 26 JULI 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, *C Oen Burg, telefoon (02220) 62600. ijntle/abonnementen telefoon (02220) 62600 lie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, H! (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplem >n Burg, telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs Z49.95 per half jaar. Losse nummers H.40. lantal toeristen op Texel is de afgelopen dagen sterk inomen. Volgens de cijfers van Teso bevonden zich za- gavond 9.176 „vreemde" auto's op het eiland, een ig van bijna duizend ten opzichte van het weekend er- In'vergelijking met 1993 is het aantal auto's van niet- etenen nog altijd lager, maar het gat wordt kleiner. De drukte leidde bij de VVV zelfs tot een storing in de oncentrale. «orden bestookt met tele- zegt adjunct-directeur Groenen van de VVV. „Da krijgen we er ongeveer dui- Dat aantal bereiken we liter alleen in het voorsei- ip maandagen, als de men- het weekend hebben it waar ze in de zomer va- willen vieren. Nu zijn het er ig zo veel, en dat middenin ler." I veroorzaakte de onge- I opleving een „oververhit- van de telefoonlijnen, lor de centrale precies an- jiging werken. Bellers die al iet ongebroken puin in de fan het Lage Wegje bij Den liggen nu kleischelpen. Het afkomstig van wethouder ig die als leek een oplos- idacht voor „fietsonvrien- I' bermen. De komende moeten uitwijzen hoe de ch houdt in allerlei weers- idigheden en onder de in auto's. Aannemer Wil- an Tatenhove levert de Bn die ondermeer bekend de paadjes door de een tijdje wachtten, werden letter lijk aan het lijntje gehouden, terwijl nieuwe bellers onmiddellijk aan de beurt kwamen. Technici van de PTT wisten het euvel de volgende dag te verhelpen. Radiocampagne Het mooie zomerweer vormt vol gens Groenen de aanleiding voor de massale vraag naar informatie en nog vrije accommodatie. „Op vallend is dat ook veel mensen on ze radiospotjes noemen", aldus Groenen. De campagne, die vorige maand werd gevoerd naar aanlei ding van het tegenvallende aantal boekingen, lijkt dus vruchten af te werpen. Het bezoek is evenwel nog steeds niet op het peil van vorige zomer, toen in hetzelfde weekend al bijna tienduizend vreemde auto's wer den geregistreerd. Het verschil wordt echter kleiner. Afgelopen weekend vervoerde Teso 752 per sonenauto's méér naar Texel dan naar Den Helder. In 1993 was de groei geringer: 482 stuks. Volle digheidshalve zij nog vermeld dat het nu tropisch warm was (bijna 30 graden), terwijl het kwik een jpar geleden bleef steken bij 18 graden en het winderig en regen achtig was. Bouwvak Teso had met het grote vervoer saanbod overigens geen proble men. Het hele weekend waren de twee schepen in de vaart en hoef den de meeste automobilisten niet meer dan één boot te wachten. Al leen zaterdag kwam het voor dat er auto's twee afvaarten (één uur wachttijd) geduld moesten heb ben. De druktestijgmg is logisch te noe men, omdat afgelopen weekend voor de scholen in de regio noord (waartoe ook Texel behoort) de zo mervakantie aanbrak. Komend weekend is het absoluut hoogsei zoen, want dan gaat -als laatste deel van Nederland- ook de bouw vak in voor regio noord. Het door de bouwers geschonken prieeltje is nu al in trek bij bewoners en personeel van het verpleeghuis. Foto Frans Hopman) weekend heerlijk in de schaduw. De bouwmedewerkers hebben de afgelopen maanden menig „loos" uurtje aan het kunststuk besteed. Omgerekend vertegenwoordigt de verrichte arbeid en het verbruikte ben de bouwvakkers geen tijd voor een dergelijk extraatje, maar in dit geval maakten ze spontaan een uitzondering. Symbolisch overhandigden ze vorig jaar tijdens de openingsreceptie alvast een Bij de oplevering van de nieuwe maquêtte, met de mededeling dat materiaal een bedrag van onge- vleugel van het Verpleeghuis Texel het nog wel een tijdje kon duren, veer twaalfduizend gulden. Mee beloofden de bouwers terug te ko- Afgelopen week was het zo ver; men om op de binnenplaats een een alleraardigste houten prieel prieel te maken. Het idee voor dit verrijkt nu de binnenplaats. Een geschenk was het gevolg van de schot in de roos, want zowel be- goede sfeer waarin de bouw zich woners als verpleegkundigen za- voltrok. Normaalgesproken heb- ten er tijdens het snikhete gewerkt werd door Duin Bouwbedrijf, Veldkamp, IBS, De Vries Alkmaar, Westerlaken, Kracht Werktuigen, Alkema Ho- ningh, Piet Kooger, Verenigde Schilders en Rab Bouwmaterialen. 9 kreeg klachten over bermen voor fietsers en zoop het idee om kleischel- gebruiken. De schelpen lig- nu een week en er zal itig geïnspecteerd worden, gunstig uitpakt kunnen er rmen mee versterkt wor- et Lage Wegje bevat een ooie bochten en is dus uit- geschikt als uitprobeer- uit de Waddenzee gen kleischelpen zullen bewijzen dat ze de druk verkeer aankunnen en bo- prettig zijn voor fietsban- ovendien oogt het veel dan bermen gevuld met project gaat kosten is nog >d omdat de hoeveelheid eer mee gepaard gaat nog overzien is. Als het project worden er meer bermen rakteristieke Texelse weg- 'Pgesierd met kleischelpen. Arnold Kaercher (24) uit De Koog en zijn 29-jarige horeca- idee ontstond om daar maar hele- collega Eric Scheidemann uit Den Burg hebben vrijdagoch- maal heen te varen. Totdat tegen tend de dood in de ogen gezien. Ze verlieten het bootje een uur of zes s mor9ens de ben~ 7ino r*n lA/ac \A/o hohhon Ho hnrv waarmee ze van Vlieland opweg waren naar Texel en poog den het eiland wadend en zwemmend te bereiken. Daarbij raakten ze volkomen uitgeput, klampten zich tenslotte vast aan een tak en werden net op tijd gered door de redding boot Beursplein 5, die door een oplettende Cocksdorper was gewaarschuwd. Het tweetal maakte deel uit van een groepje van acht horecamen- sen die werkzaam zijn in De Koog. Ze gingen donderdagmiddag met De Vriendschap van Sil Boon naar het buureiland om daar de bloe metjes buiten te zetten. De kroe gentocht duurde tot twee uur 's nachts, het sluitingstijdstip. Het tweetal vermaakte zich verder op het strand en dronk en sliep op de dijk. De bedoeling was de volgen de ochtend om elf uur weer naar Texel te varen. Toen ze rond vier uur 's nachts wat rondkeken in de buurt van de Vlielandse jachtha ven, zagen ze daar volgens eigen zeggen twee jongens bezig in het water met een rubberboot en een open visboot. Arnold: „We dach ten dat het de eigenaars waren en vonden het wel leuk dat we ook mochten varen. Wij gingen in de visboot en zij in de rubberboot. Samen gingen we een eind de Waddenzee op, totdat zij de ande re kant opvoeren en ons achterlie ten. Kort daarop liepen we vast op een bank. We sleepten de boot verder tot we weer in diep water waren en verder konden varen. Dat gebeurde meerdere malen. We kwamen zo een aardig eind in de richting van Texel, zodat het zine op was. We hebben de boot toen nog een uur voortgeduwd tot we een groene bank bereikten. Daar hebben we hem voor anker gelegd en gingen toen lopen in de richting van Texel, dat niet zo ver meer leek. Dat was natuurlijk ver schrikkelijk stom. We liepen over banken, maar kwamen ook te recht in diepe geulen. Terug naar de boot konden we niet meer, want die was al lang uit het zicht". Doodsangst Direct levensbedreigend werd de toestand toen de vloed opkwam. Al gauw steeg het water de jon gens letterlijk tot de lippen, zodat ze moesten zwemmen en toen te maken kregen met hevige stroom. Ze schatten dat ze meer dan drie uur hebben gezwommen met de Texelse wal in zicht, maar zonder veel op te schieten. Ze gooiden practisch al hun kleding en schoe nen uit om zo weinig mogelijk hin der te ondervinden. Een nieuws gierige zeehond zwom een eindje mee. De vrij tenger gebouwde Ar nold Kaercher begon tekenen van onderkoeling en uitputting te ver tonen. Zijn 100 kg zware vriend bleef beter op temperatuur, maar beiden weten nu wat doodsangst is. Uitgeput klampten ze zich vast een markeringstak en andere obstakels. Ze probeerden zo hoog mogelijk boven water te komen om zonnewarmte op te vangen. Arnold Kaercher was tot weinig meer in staat, maar zijn metgezel brulde enige keren hard om hulp in de richting van De Cocksdorp. Daar zagen de drenkelingen op de dijk wel menselijk verkeer, maar uit niets konden ze afleiden dat hun geschreeuw was gehoord. Achteraf bleek het geroep te zijn vernomen door Maarten Boon, die via de kustwacht de reddingboot alarmeerde. **9)®. beter bekend els het slingerweggetje bij Den Hoorn", lijkt breder doordat de bermen zijn voorzien van een laag IFoto Frons Hopman) De laatste dagen vertonen de bijen op Texel grote zwerm ac tiviteit. Herhaaldelijk krijgen gemeente en andere instan ties het verzoek om ergens een zwerm weg te halen. Gisteren gebeurde het twee keer. In de tuin van de familie Wieten aan de Warmoesstraat zette zich een zwerm af onder een parasol. Bij het strand Westerslag gebeurde dit op het zadel van een fiets. In bei de gevallen werd de zwerm opgehaald door imker Peter van Vliet. Zijn naam staat op de zg. zwermlijst, zodat hij tot de imkers behoort die bereid zijn te helpen als ergens een bijenzwerm wordt gesigna leerd. Volgens hem zou de ex tra zwermactiviteit te maken kunnen hebben met de thans zeer grote honingdracht op Texel. De bijen slaan in hun kasten zulke grote voorraden op dat ruimtenood ontstaat en een koningin wordt geprik keld om met gevolg elders een vestigingsplaats te zoeken. Een 26-jarige automobilist uit Smilde, die onder invloed van drank achter het stuur zat, ver oorzaakte gistermiddag onder weg van Oudeschild naar Den Burg grote ravage. De brokkenpi loot beëindigde zijn dolle rit op het Schilderend, waar hij een daar fietsende 62-jarige Texelse vrouw van achteren aanreed. De vrouw werd per ambulance overge bracht naar het Gemini- ziekenhuis, waar een hersen schudding werd geconstateerd. De Smildenaar verklaarde tegen over de politie dat hij gisteren eerst met een schip een vistocht had gemaakt, waarbij hij aan boord „redelijk veel" alcohol nut tigde. Desondanks stapte hij na te rugkeer in Oudeschild in zijn auto om naar Den Burg te rijden. Me teen ging het al mis, want hij reed een deuk in een geparkeerde auto. De man stapte uit en wisselde ge gevens uit met de eigenaar van die auto. Daarna waagde hij een tweede poging, die al spoedig weer op brokken uitdraaide. Op de kruising met de Schilderweg botste hij achteruitrijdend op de auto van een Friese toerist, die achter hem stond te wachten. De Smildenaar had echter niets in de gaten en vervolgde zijn weg. Bij het binnenrijden van Den Burg ging het wederom fout. Tot twee maal toe schampte hij een aan de zijkant van de weg geparkeerde auto. Even verderop reed hij de 62-jarige Texelse aan, die samen met een andere vrouw op de rij baan fietste. De vrouw belandde op de motorkap en werd twintig meter meegevoerd voordat ze op straat rolde. Volgens een politie woordvoerder heeft ze er waar schijnlijk alleen een hersen schudding aan overgehouden. Gisteravond bevond ze zich nog in het Helderse ziekenhuis. De drankrijder, die na de aanrijding tot het besef kwam dat hij zijn rit moest staken, werd door de politie meegenomen naar het bureau. Uit de alcoholtest bleek dat de man ruimschoots meer dan tweemaal de toegestane hoeveelheid drank in zijn lijf had. Reden genoeg om zijn rijbewijs in te nemen. Na ver hoor werd hij weer op vrije voeten gesteld. Toen ze een beetje waren bijgeko men, besloten ze verder te zwem men, maar toen kwamen ze opnieuw in diep snel stromend water en zag het er even hopeloos uit. Kaercher: „Ik dacht: nu is het gebeurd. Ik kón niet meer en liet me zinken. Op dat moment voelde ik weer grond onder de voeten en even later stonden we in water dat niet meer dan kniehoog was. Toen naderde de reddingsboot". Arnolds lichaamstemperatuur was gedaald tot 34 graden, zo stelde de dokter vast die het tweetal di rect na aankomst in het redding boothuis onderzocht. Het had niet zoveel langer moeten duren, an ders zou hij in coma zijn geraakt. De twee mogen van geluk spreken dat water en lucht momenteel een bijzonder hoge temperatuur heb ben, maar als het lang genoeg duurt, kan zelfs water van dertig Lees verder pagina 2 Een 23-jarige snorfietsbestuurder uit Bergen op Zoom verleende za terdag op de Kamerstraat in De Koog geen voorrang aan een per sonenauto, bestuurd door een 20-jarige toerist uit Oudewater. De snorfietser vloog over de mo torkap van de personenauto maar liep wonder boven wonder geen letsel op. Beide voertuigen werden aan de voorkant beschadigd en de voorruit van de auto werd vernield. In oktober wordt de aanleg van de riolering in de Rozendijk hervat. In aansluiting op het vorig jaar aan gelegde deel tussen Laanweg en Grensweg is nu het stuk tussen Laanweg en Pontweg aan de beurt. B en w hebben besloten ƒ350.000,- voor het karwei uit te trekken. De aanbesteding heeft nog niet plaatsgevonden. Er blijkt verwarring te heersen over de opstelling van de Texels Belang- fractie inzake het al of niet legali seren van de detailhandel van A. Blom op het industrieterrein van Oudeschild. In de commissiever gadering vertelde Dick Drijver dat zijn fractie aanvankelijk eengezind voorstander was van legalisering door middel van een artikel 19-procedure, maar dat bjj nader inzien twee fractieleden hun standpunt hadden gewijzigd. Het was niet duidelijk wat Drijver er zelf van dacht. De fractie laat nu weten dat Dick Drijver en Corrie Heijne-Dros tegenstander zijn van legalisering. De overigen blijven het collegestandpunt on dersteunen. I M. ADVERTENTIE bus 250 gram van 299 voor Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 3 Inleveren advertenties voor de editie van 5 augustus: t/m vrijdag 29 juli a.s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1