Cjroen c/u>arLrJ~exels in het NaïtiA Taxistandplaats raks wèl in gebruik De weg naar extra omzet! Parachutiste dood na ongelukkige landing in dit Mummer a overleg met gemeente: Zestig jaar lief en leed De Filmclub-krant Kontakt magazine VERDER XI Schagen helpt TC na blikseminslag Val met opgevoerde bromfiets verschijnt elke vrijdag t/m 2 september »en nieuwe jiwangsom ■De Toekomst \\orszel Beknelde toerist uit auto verlost Inbraak in strandpaviljoen Telefoons gekraakt Kaan RICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10903 VRIJDAG 29 JULI 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, ;Den Burg, telefoon (02220) 62600. itie/abonnementen telefoon (02220) 62600. parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (0222O) 62620, faxnr (02220) 14111 buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs <49,95 per half jaar. Losse nummers <1,40. TEXELSE ©COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de THEO DE DRAAF INSTALLATIEBEDRIJF Jeugd vermaakt zich met clownsduo 2 Voltige hoogtepunt drukke Landbouwdag 4 Schuur Jaap Duinker fraai gerestaureerd 5 Rondje over Texel metdiereninspectie 7 weken na de aanleg ligt de ndplaats aan de Nikadel er eeds kaal bij. Geen der taxi- in heeft zin om er op pas te wachten. De gemeente e dinsdagmiddag een bij- nst, waarbij werd afgespro- it de gemeente de situatie edig mogelijk op een aantal aanpast. Zodra de maatre- ian feit zijn, zullen de taxi's de nieuwe lokatie opstel- ixi-ondememers maakten vooral bezwaar tegen de inrichting van de standplaats. Hun kritiek richtte zich o.a. op de te smalle inrit, het te kleine aantal stand plaatsen, de schaarse verlichting, de slechte verwijzing en het ont breken van een trottoir. Gemeente werken zal nu bekijken welke ver beteringen mogelijk zijn. Samen spraak met de politie heeft inmid dels geresulteerd in de mogelijk heid om taxi's na 22.00 uur ook op te stellen bij de bushalte aan de Ni kadel, als alle tien standplaatsen vol zijn. Daarnaast zullen politie en dorpswacht zorgen voor begelei ding van het uitgaanspubliek in de juiste richting. De chauffeurs vre zen dat de vakantievierders anders naar de kop van de Dorpsstraat/Pontweg lopen en daar proberen de taxi's halt te hou den. Uit onvrede met de huidige situ atie en door het gebrek aan sa menwerking tussen de taxibedrij ven werd de nieuwe standplaats de afgelopen weken geboycot. Dankzij het overleg van dinsdag lijkt de impasse te worden door broken. Als de verbeteringen zijn aangebracht en de nieuwe stand plaats in gebruik wordt genomen, zal het rijden door de Dorpsstraat door taxi's verleden tijd zijn. Met de ondernemers is afgesproken dat de gemeente zelf de chauffeurs per brief van de veranderingen op de hoogte zal stellen. IFoto Frans Hopman) werd ingetrokken, hetgeen de ge meente weigerde. Dat was het begin van juridisch touwtrekken met inschakeling van de Raad van State. De weigering om in te trek ken moest ongedaan worden ge maakt, maar het was de bedoeling opnieuw een beschikking af te kondigen omdat inmiddels weer een overtreding was geconsta teerd. Een uitspraak van de Raad van State inzake een schorsings- verzoek bracht b en w echter tot de overtuiging dat het beter was geeh nieuwe dwangsombeschikking door te voeren. Het college heeft een gesprek gehad met de horeca van De Koog, bocht de macht over de wagen, slipte en schoot de rechterberm in. Daar ramde hij een boom en schoot de sloot in. De nog geen twee jaar oude wagen veran derde daarbij in een wrak, waar in hij beklemd bleef zitten. De brandweer knipte [foto] met de apparatuur van de hulpverle ningswagen het dak van de wagen weg, zodat de Utrechter op de brancard kon worden ge legd en over de sloot naar de gereedstaande ambulance kon worden gebracht voor transport naar het ziekenhuis. De man was voortdurend bij kennis ge weest en gaf zelf aanwijzingen hoe hij het beste kon worden losgemaakt. Zijn verwondingen leken niet bijzonder ernstig. IFoto Harry de Graaf) De produktie van deze Texelse Courant was er eentje met hin dernissen. Door de bliksemin slag in het centrum van Den Burg raakte de apparatuur waarmee de krant bij drukkerij uitgeverij Langeveld de Rooy wordt vervaardigd, gisteren ge deeltelijk defect Omdat het euvel pas later werd ontdekt, kon de zaak niet meer op tijd worden gerepareerd. Drukkerij Van Ketel in Schagen, waar de TC al jaren wordt gedrukt, hielp ons vanochtend uit de nood. Alle teksten werden op diskette gezet en vervolgens in Schagen door systeembeheerder Bart Samplonius verder bewerkt. LenR-medewerkers Antoon Goes en Gooitzen Kedde waren meegereisd om de opmaak van de krant ter plaatsen te verrich ten. Alles kwam dus op z'n pootjes terecht, al duurde het langer voor de kranten gedrukt en wel op het eiland arriveer den. We hopen dat u het even tuele ongemak voor lief zult nemen. De directie. Een 16-jarige jongen maakte met zijn brommer een val op het kruis punt Californièweg-Ruijslaan en liep daarbij verwondingen op aan zijn linkerelleboog. Hij werd behandeld door perso neel van de ambulance en kon di rect weer naar huis. De politie con stateerde dat de brommer was op gevoerd. Met de ouders werd af gesproken dat de „foute" onder delen op het politiebureau zullen worden ingeleverd voor vernieti ging. Inleveren advertenties voor de editie van 12 augustus: t/m vrijdag 5 augustus a.s. Randplaats aan de Nikadel ligt er nu nog verlaten bij. II hebben besloten geen dwangsombeschikking stellen voor De Toekomst oog. Dat betekent dat het 5, I bedrijf als het lawaaioverlast ver oorzaakt, op dezelfde wijze wordt behandeld als andere horecabe drijven. De oude dwangsombeschikking dateert van 6 juni 1991 toen een te groot geluidsvolume werd gecon stateerd en was bedoeld als knup pel achter de deur. Bij een nieuwe overtreding zou direct f15.000,- be taald moeten worden. Het bedrijf ging in 1992 en in 1993 over de schreef en was dus f30.000,- ver schuldigd. Eigenaar Frits Lange veld vocht dat overigens aan; deze zaak loopt nog. Langeveld wilde dat de dwangsombeschikking waarbij de geluidsproblematiek aan de orde werd gesteld. Daarbij kwam naar voren dat het niet al leen De Toekomst is die af en toe over de schreef gaat, maar dat ook andere bedrijven [met name in de Dorpsstraatgedeelte bij de Bad- weg] in de fout gaan. De komende tijd zal de controleactiviteit vooral op die bedrijven zijn gericht. In de nacht van woensdag op don derdag werd ingebroken in een strandpaviljoen bij paal 17. De dader kwam binnen door een raam aan de achterzijde te force ren, leegde de fooienpot en haalde het geld uit een gokautomaat na deze te hebben opengebroken. De totale buit beloopt ongeveer f2500,-. In de nacht van woensdag op don derdag werd de telefoon in de re ceptie van Gortersmient openge broken. Het geld werd eruit ge haald, waarschijnlijk een bedrag van ongeveer f25,-. Dezelfde nacht gebeurde dit ook in een telefooncel van De Parel aan het Gerritslanderdijkje. Ook hier moet ongeveer f25,- zijn wegge haald. De schade aan de telefoon is echter minstens f200,-. ,,Je zoekt een reden. Haar daals nelheid was niet extreem hoog." De verslagenheid is groot bij het Texelse paracentrum. Dinsdag middag overleed de 23-jarige Syl via van der Wulp uit Alblasserdam na het maken van haar derde pa rachutesprong. Ondanks snelle hulp na een ongelukkige landing overleed zij in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Het slachtoffer volgde een cursus van een week bij het paracentrum. Rond 13.00 uur maakte zij haar derde sprong. Haar matrasvormi- ge hoofdparachute leek goed ge opend, maar draaide tijdens de afdaling met flinke snelheid rond. Paracentrumdirecteur Bob Rienks: „We hebben videobeelden van de sprong bekeken. Net na opening vertoont de chute rechtsvoor een kleine vervorming. Maar dat is niet abnormaal. Meestal herstelt dat zodra de druk toeneemt." In het begin van de sprong draaide Van der Wulp in langzame cirkels rechtsom. De laatste 150 meter ging dat steeds sneller. Rienks: „Haar daalsnelheid was echter niet bijzonder hoog. Ze kwam ook maar iets eerder op de grond dan de para's die tegelijk met haar uit het vliegtuig waren gesprongen. Anders was haar reserveparachu te ook automatisch open gegaan. Wij werken namelijk met een auto matische opener als beveiliging. Die treedt in werking bij een vals nelheid boven de twaalf meter per seconde." Van de grond af was geconstateerd dat de vrouw geen pogingen deed haar reservechute zelf te activeren. De parachutiste stortte, rond geslingerd door de parachute in een ongelukkige houding in een korenveld aan de Muyweg, ten zuiden van het vliegveld. Hulp was zeer snel ter plaatse „Het was meteen duidelijk dat het ernstig was", verklaart Rienks. „Ze lag niet goed." Reanimatiepogingen baatten niet meer en zonder nog bij kennis te zijn geweest overleed Sylvia van der Wulp in de am bulance. De ontreddering op het vliegveld was groot. „Er wordt al snel geop perd dat ze misschien wel een be roerte heeft gekregen net nadat ze uit het vliegtuig stapte. Ik geloof dat niet. Zo'n jonge meid nog", al dus Rienks. De Rijksluchtvaart dienst en de gespecialiseerde luchtvaartdienst van de politie stellen een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Als dat is afgerond, wil het paracentrum de parachute van Van der Wulp zelf aan een onderzoek onderwer pen. „Verkeerd opvouwen kan in onze ogen absoluut de oorzaak met zijn geweest. Het materiaal was goed en ze heeft ook goed in structie gekregen." Rienks sluit ook uit dat de weersgesteldheid iets met het ongeval te maken heeft. „Bij lagere temperaturen is de luchtdichtheid weliswaar gro ter, waardoor de daalsnelheid iets lager is. Maar we zijn alle dagen met deze hitte aan het springen. Dat moet niet uitmaken." Val. Een 73-jarige vrouw uit Den Burg kwam woensdagmiddag on gelukkig ten val op de Groene- plaats. Met waarschijnlijk een ge broken been is ze naar het zieken huis overgebracht. I.M. ADVERTENTIE Ieven verder de wereld dan onze Tesselse neus i, stijgt je het schaam - aar de kaken. Onze zor- tjn meestal luxe-pro- n en steken schril af te- i 'f leed, dat ons dagelijks de media onder ogen gebracht. Ver weg en to dichtbij. De zon t hier omzet en elders i verderf, 't Kan verke- latuurlijk proberen wij '■el van die nood te leni- vant wij hebben altijd ts over. Het redden van >n op zee is al eeuwen Jlsprekend en groten- gebaseerd op vrijwillige ime en bijdragen. Het nodige geld wordt op manieren verkregen en 'art menigeen tot ludie- 'es. Op Texel kent ieder- jjj bewogen orgelman, 'f zijn electronische mi- - "orgel overal is te horen, S '*el mensen zijn. Zo za- y "j al jarenlang met veel s s geld in voor de „Red- totschappij". Bravo! Hij 'as niet overal welkom, *ijn vrolijke orgelmuziek trstorend werken. Bij- teld op de Groeneplaats de ramen van het ge- abuis, waardoor de naren uit hun concen- worden gehaald. Flau- tppen hierover bedenkt a waar. Laat die orgelman I, ?,/n gang gaan op die I"5" en andere dagen. W/ft staan! Horszei Een 50-jarige toerist uit Utrecht verloor woensdagavond op de Schansweg de macht over het stuur, vloog uit de bocht en kwam in de bermsloot terecht. Om hem uit het wrak te bevrij den moest de brandweer er met de pneumatische schaar aan te pas komen. De Utrechter was juist van zijn vakantieadres op de Schans- we^ richting Redoute vertrok ken om een bezoek te brengen aan zijn zoon die bij de wadden dijk aan het vissen was. Nabij het kruispunt Westergeest verl oor hij in de vrij verraderlijke heeft gestaan. Hun hele leven boerden ze op Vianen in Eier- land. Koeien, schapen en een beetje akkerbouw. Al het werk werd gedaan met paar den, want trekkers vond Kees maar waardeloos. Wegens gebrek aan opvolging werd Vianen verkocht aan ba ron Van Tuijl van Seroosker- ken, waarna het echtpaar Gar ritsen in de Kogerstraat neerstreek. Daar hebben ze nog vijfentwintig jaar ge woond, voor ze naar het ver zorgingstehuis verhuisden. Hand in hand lopen ze voor zichtig naar de stoelen in de tuin van Sint Jan. Ze gaan op de foto. „Loop niet zo hard", moppert ze, als ze terug naar binnen scharrelen. „Oh, wat is dat gras droog", merkt hij op met kennersblik. Met glanzende ogen aan schouwt hij het feestgedruis om zich heen. Er is een felici- tatiekaart gekomen. Om de haverklap haalt ze hem te voorschijn. Straks komt de burgemeester. Kees Garritsen (88) en Katrien Garritsen-van der Werf (83) vierden dinsdag hun zestigja rig huwelijksfeest. Met hem gaat het lichamelijk wat min der, maar verder is hij nog vlijmscherp. Zijn vrouw gaat geestelijk iets achteruit. Tot voor anderhalf jaar woonden ze zelfstandig in de Ko gerstraat. Katrien is geboren in het Kogerveld aan het Oude Dijkje. De wieg van Kees stond op Melle, een boerderij die ooit aan de Hoofdweg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1