Zelfs weergoden hebben Landbouwdag zeer lief „Rechter gaf alleen voorlopig oordeel" Advocaat van Cor Zutphen: COURANT Wat WOU...I Ringsteken Gast aan tafel Brommer gestolen Triatleten slaan slag op Vlieland Catamarans toeren naar Terschelling Andere datm VRIJDAG 29 JULI 1994 wend Texel groepeerde zich toch vooral bij de keuringen van het melkvee. Er werd vaak hardop meegedacht met keurmeester Ben Korevaar en niet zelden was men het niet geheel met hem eens. Tiny Bakker neemt na tien jaar afscheid als mede-organisator. Willem Gen schijnt dat ook te gaan doen. Uitslagen VOGELS Kanaries: 1. A. Eelman Tropische vogels: 1. M. Dijker met dia mantduif Parkieten: 1. H. Leyen met kakerikie KONIJNEN Rubriek 1: 1 H.C. Roeper met Franse Hangoor [tevens dagkampioen] Rubriek 2: 1. W. Rijk met Nederlandse hangoor dwerg CAVIA'S 1. S. de Ridder SIERDUIVEN 1. H. Groenewoud met Oud-holl.capucijn rood SCHAPEN Rubriek 1 [2 jaar en oudere rammen]: 1a. Mts. Tjepkema Zn. [tevens reserve- kampioensram]; 1b. C. Commandeur; 1c. Fa. C. Veeger Zn. Rubriek 2 [1,5-jarige rammen]: la. C Kik kert [tevens kampioensramj; 1b. Mts. Tjepkema Zn.; 1c C. Kikkert. Rubriek 3 [3-tal ramlammeren]: 1a. C. Kik kert; 1b. D. Kikkert; 1c. C. Commandeur. Rubriek 4 [schapen met lammeren]: 1a. D. Kikkert; 1b. C. Kikkert; 1c. Jn. Mantje. Rubriek 5 [4-tal oudere schapen]: 1a. C. Commandeur [tevens kampioen viertal len]. Rubriek 6 [4-tal 1,5-jarige ooien], la. C Kikkert [tevens reserve-kampioen viertal len]; 1b. Mts. Tjepkema Zn.; 1c. P. Kooi man. Rubriek 7 [4-tal ooilammeren]: 1a. C. Kik kert; 1b. P. Kooiman; 1c. C. Commandeur. FJORDENPAARDEN Geen uitslagen ontvangen. GEITEN Rubriek 1 [Witte geiten]: 1a. A van Haast recht met Gretha 4 [tevens dagkampioen mooiste uier]. Rubriek 2 [Toggenburger Lammeren]: la. N. Rutten met Paulien. Rubriek 3 [Bonte Lammeren]: 1a. J.E Hin met Lindy 5 Rubriek 4 [Witte Lammeren]: 1a. A.W. van Haastrecht met Gretha 6 [tevens re- serve-kampioen]. Rubriek 5 [Nubische Lammeren]: la. W. Goenga met Browny. Rubriek 6 [Kind-geit Combinatie]: la. Niels met Paulien. Rubriek 7 [Overlopers]: 1a. W. Goënga met Blacky. Rubriek 8 [Toggenburgers 2 jr. en ouder]: la. P.A. Bakker met Carla 2 [tevens reser ve-kampioen uier) Rubriek 9 [Bonte geiten 2 jr. ene M A. Witte met Volitha 33 [tevi ve-kampioen]. Rubriek 10 [Witte geiten 2 jr. e 1a. J E. Hin met Ilse. Mooiste uier: PA. Bakker met Gr Rubriek 11 [Nubische geiten ouder]: 1a. W. Goenga met Pu vens mooiste uier]. MELKVEE Rubriek 1 [Kalveren]: 1a. P.M.! Gelske 154 [tevens reserved 1 b. E.J. Witte met Trijntje 83. Rubriek 2 [Kalveren]: la Fa. C met Nellie 248 [tevens dagkam; PC. Blom met Roza 61 (tevensj schoonste geheel]; 1c. E.J. Regina 92. Rubriek 3 [Melkvaarzen]: 1a. Fi Zn. met Emma 202 [teven- uier]; 1b. Fa. S. Plaatsman S Marie 371; 1c. Fa. J.C. Hin &Zn ha 382. Rubriek 4 [Melktwenters]: 1a Kuip Zn met Simone 6 [teven kampioen en mooiste uier]; It Hin Zn. met Rosa 101; 1c. Fa.l met Aaltje 200. Rubriek 5 [oudere melkkoeien! M.H. J T. Smit met Pietje 15 kampioen van de dag]; 1b. Fa. J. Zn. met Emma 186 [tevens moe 1c. Fa J.C. Hin Zn. met Gretha NEDERLANDS MINI-PAARDEfi TRATIE STAMBOEK Rubriek 1 [Hengsten] 1 FT. to Humphry van Tyeslemore. Rubriek 2 [Veulens]: 1. Jn. Keys nanda v/d Wittehoek. Rubriek 3 [Jaarlingen merrie; Voskuil met Acorn Golden Fleur Rubriek 4 [Twenters]: 1. F.T Vc Goldy van Tyeslemore. Rubriek 5 [Oudere merries] 1.F, met Willeke van 't Anker [tevens pioen] CONCOURS HIPPIQUE Kleine Limiet. 1. A. v.d Eikel met Enkelspan fjorden- 1 J Ws Bouthoorn met Heidy. Enkelspan Texelse Rubriek: 1. met Figaro W. Open klasse: 1. A. v/d Linden me Tweespannen voor landbouw D. Witte/C. Witte met Idolaat enl Tuigpaarden gereden door dan v/d Linden met Dilady; schoonsl B. van Duin met Cars. Open klasse tweespan. 1. P. Tel Klinkhamer met Aperno en Edwi vormt Voltige de basis voor het paardrijden. Jonge ruiters begin nen hiermee om een goede zit te krijgen, ongeacht voor welke an dere tak van de paardesport. De jeugd leert op deze manier boven dien elkaar te helpen. Je bent af hankelijk van elkaar wanneer je met z'n tweeën of meer op een paard zit. Met een grote bek ver pest je het voor de rest van de groep." De veehouders Kuip [links] en Smit met hun kampioenen van de dag bij het melk vee. Een van de medewerkers van het Maartenhuis bedankt de commissie van de Landbouwdag voor de kruiwagen. „Dat benenwerk heb ik wel eens beter gezien", of „ze is wat aan de dikkige kant", waren opmerkingen die ervan getuigden dat de menin gen regelmatig verdeeld waren. Pietje 152 van de fa. M.H. J.T. Smit uit Oudeschild ging tenslotte met de dagprijs aan de haal. „Die koe maakte de meeste aanspraak. Ze heeft een mooi skelet en is ge woon een heel beste melkkoe", aldus de keurmeester. Frans Bak ker [Hoornder Nieuwland] was in de wolken met die beslissing. Hij verkocht onlangs zijn melkvee en liep als vaste deelnemer aan de landbouwdag daarom enigszins verloren rond. Met het kampioen schap van één van zijn oude koei en brak ook bij Bakker de zon weer door. In de strijd om het reserve-kam pioenschap versloeg Simone 6 van de fa. C.P. Kuip Zn. met nipt verschil Rosa 101 van de fa. J.C. Hin Zn. „Simone heeft een prima uier en Rosa bezit iets meer type. Maar het zijn allebei melk koeien die ik graag zie. Dan is het een kwestie van het afwegen van kleine dingen", motiveerde keur meester Korevaar zijn vonnis. De man uit Wieringerwaard was voor het eerst op Texel en geestdriftig over de kwaliteit van de keuringen. „Er wordt enthousiast gepresen teerd. Erg leuk vind ik ook de com binatie kalveren en kleine kinde- was niet gepland. Leuk toch, het tekent de prima sfeer op deze dag", verklaarde Remmig na af loop met een brede lach. Maar, met alle respect, het was slechts een bescheiden voorspel van wat de meisjes van de Voltige Vereni ging uit Den Helder lieten zien. Bij internationale wedstrijden in Frankrijk schaarden ze zich on langs bij de wereldtop en naar het waarom hoeft niemand in Den Hoorn meer te raden. Schijnbaar zonder enige moeite demonstreer den de meisjes de meest fabelach tige turnstandjes op een paard. Eén turnstertje met een hand stand, twee in een gecompliceerde pose of drie in een soort piramide, het leek hen [en het paard] weinig uit te maken. „Het ging prima", verklaarde hun trainer Dirk Klin kenberg later. „En dat terwijl nor maal getraind wordt op de egale ondergrond van een manegeter rein. Dit was eigenlijk te hard en te hobbelig, waardoor het paard in een onregelmatige galop liep en veel bokte." De leden van de Voltige Vereniging trainen op het moment vier uur per week, omdat ze toewerken naar het Nederlands kampioen schap. Daarin werden ze vorig jaar tweede. Toch hoeft de discipline niet alleen als topsport te worden beoefend, denkt Klinkenberg. „In landen als Duitsland en Frankrijk Aan het slot van het festijn werd Tiny Bakker „uitgezwaaid" als commissielid van de Landbouw dag. Ze werd door Willem Goënga bedankt voor tien jaar trouwe inzet. Ook de voorzitter zelf heeft aangekondigd de fakkel aan een ander over te willen dragen. „Dat moeten we nog zien. Willem is net Heintje Davids", gaven sommige collega's uiting aan hun twijfel. Tekst en foto's: Joop Rommets. In deze ring was een voorproefje van de schapenfokdag te zien. De meisjes van de Voltige Vereniging verzorgden een soms adembenemende show Zelfs de weergoden waren giste ren enthousiast over de Land bouwdag in Den Hoorn. Na een reeks van tropische dagen waren ze zo vriendelijk de opening van een lauw regentje te vergezellen. Toen de lucht rond het middaguur openbrak, hadden de [potentiële] bezoekers hun plan al getrokken. Niet het strand, maar de Land bouwdag zegevierde. Naar schat ting meer dan 5000 mensen namen met zichtbaar genoegen een kijkje op het terrein aan de Witteweg. Tijdens de laatste voorbereidingen in de vroege ochtenduren hadden sommige gezichten nog op som ber gestaan. De regen viel met bakken uit de lucht en in de verte dreigde onweer. Vooral toen het bericht doorkwam dat in de Kop van Noordholland een boerderij in lichterlaaie stond, rees twijfel. „Hier en daar werd al over uitstel gesproken. Maar wat in dat geval had moeten gebeuren, was niet duidelijk. Gelukkig heb ik er later niemand meer over gehoord", ver telde een opgeluchte Mieke Vla ming, lid van de organiserende commissie, aan het einde van de dag. Toen voorzitter Willem Goënga en burgemeester Van Rappard even na tienen aan de openingsceremo nie begonnen, was het even ge stopt met regenen. Goenga sprak de hoop uit dat het droog zou blij ven, maar toen Van Rappard een paar minuten later het traditionele cadeau voor een goed doel aan de gelukkigen overhandigde, moes ten de parapluies de lucht al weer in. De agrarische afdeling van het Maartenhuis mocht een kruiwagen in ontvangst nemen. „Voor het kuilgras", wist een gelukkige afge vaardigde. „Wat bloesie" De aanwezige Texelse landbou wers, die op dat moment de toeris ten getalsmatig nog ver overtrof fen, liepen met tevreden gezichten rond. „De dag is al goed begon nen", zei Jaap Hin bij de aankondi ging van de koeienkeuring met een grijns op zijn gezicht. Het be stuurslid van de Rundveeverbete ring Organisatie Noordholland sprak het woord „regen" niet uit, maar voor zijn toehoorders was volstrekt duidelijk waarop hij doel de. „Hier heb ik wel een nat bloesie voor over", meldde één van hen. „Van mij mag er nog veel meer water vallen." Nadeel Was echter dat maar weinig toeschouwers ge tuige waren van de eerste keurin gen. Omdat massaal de grote tent werd opgezocht, nam fanfarekorps DEK - verantwoordelijk voor de verkoop van koffie en drank - een voorschot op een prima recette. Juist toen de kampioenskeuringen begonnen, klaarde het op. De toe stromende toeschouwers zagen bij de schapenhouders Kees Kik kert wederom grossieren in kam pioenen. Hij leverde tevens de beste ram van de dag. Voor zijn collega's valt het te hopen dat Kik kert bij de schapenfokdag volgen de maand wat van zijn beesten thuis laat. Melkvee De geiten, vogels, mini-paarden en het kleinvee trokken veel belang stelling, maar het betrof hier voor namelijk kinderen en enkele des kundige liefhebbers. Landbou- ren. Bedoeling is dat de jonkies leren omgaan met beesten. Het is je toekomst en daar kan niet ge noeg aan worden gewerkt." Fabelachtig Erg gewaardeerd werd het sponta ne optreden van inspecteur Rinus Kant en hoofdagent Rob Remmig van de bereden-politie. Het sa menspel met explicateur Loek van Bronkhorst, die voor de gelegen heid de pet van één van de beide heren had opgezet, deed regelma tig lachsalvo's opklinken. „Nee, dit Ook de rest van het paardenpro- gramma was het aanzien meer dan waard. Het trok dan ook veel publiek. Explicateur Van Bronk horst: „Ik gisteren gejureerd in Midden-Beemster. Het is hier stuk ken beter. De paarden laten zich goed zien. Het hoofd omhoog en een fiere blik. Dat is een compli ment voor ruiter en paard. Ik heb alle Landbouwdagen in Den Hoorn meegemaakt. Je kunt constateren dat de kwaliteit blijft toenemen." Een tegenvaller was het optreden van de ezelmannen Frans Berk hout en Theun de Winter. Ze droe gen weliswaar vrolijke Mexicaanse hoeden, van de show waaraan het publiek gisteren was gewend ge raakt viel bij hen weinig te bespeu ren. „Ach, het zijn aardige jongen. Ze zullen na het nodige bier heb ben besloten hieraan mee te doen. Dat er meer aan vast zit, hebben ze zich niet gerealiseerd. Het blijven kinderen", constateerde een toe schouwster die instemmende re acties kreeg. Met grote teleurstelling heb ik het artikel gelezen in de krant van dins dag 26 juli over een boze onderne mer, de heer Frank Polling. De re actie daarin van TVO-voorzitter Ko Vinke dat de heer Polling de brief van TVO niet goed zou hebben ge lezen, is de enige juiste. Een welles-nietes discussie over het belang van Texelpromotie be hoeft niet meer te worden ge voerd. Maar er zijn meer Frank Pol lings die menen dat zij niet hoeven meebetalen, omdat zij niet mee zouden mogen bepalen wat er met het promotiegeld gebeurt. Wie meebetaalt kan mee bepalen, zeker als hij/ziji lid wordt van een belangenorganisatie zoals TVO. Roepen vanaf de zijlijn dat het niet goed is en daarom betalen wij niet, is onzin. Zij blijven misschien lie ver meeeten uit de grote pot, die door anderen op tafel is gezet. Maar geef dan geen kritiek op wat u te eten hebt gehad. Geen gast is ons tot last, zolang hij zich maar als gast gedraagt. In Oudeschild wordt zondag de vierde wedstrijd van het Texels kampioenschap ringsteken verre den. De route wijkt enigszins af van die van andere jaren. Het opstelterrein is langs het Bolwerk, waarna vervolgens wordt gereden door de Houtmanstraat, Ba- rendszstraat, Heemskerckstraat en Loodssingel. De start is voor het laatst om 19.30 uur. De wedstrijden in augustus beginnen wegens de eerder invallende avon den een half uur eerder. Omwo nenden wordt wederom vriendelijk gevraagd het parcours autovrij te houden. Van een erf aan de Krimweg in De Cocksdorp is een zwarte Puch Maxi gestolen. Deze behoort toe aan een 17-jarige Cocksdorpse. Een teleurgestelde ondernemer, Mans Segers, Den Burg. P.S. Meneer Polling, ik ben ook geen lid van de WV. De VW heeft namelijk geen leden. De Texelse deelnemers aan de kwarttriathlon van Vlieland heb ben zich uitstekend geweerd. Met name de vrouwelijke recreanten deden hun concurrenten versteld staan. Colinda Brouwer, Mariska Koenders en Natascha van der Vis werden respectievelijk eerste, tweede en derde. Ingrid van Lu- bek werd derde bij de wedstrijd- triathlon voor dames. De zondag begon al direct goed voor de Texelaars. Met de boot van Sil Boon werd een geriefelijke en snelle overtocht gemaakt. Tijdens het eerste onderdeel „mocht" ver volgens met de stroom mee wor den gezwommen. Een prettige binnenkomer voor de triatleten en zeer snelle tijden waren het logi sche gevolg. Bij het fietsen was sprake van een „heen-en-weer"- parcours, meldt onze correspon dent Ingrid van Lubek. Dat wordt doorgaans als niet aantrekkelijk ervaren, „maar het wegdek was van een mooi asfalt en dat fietste lekker". De alles-verzengende hit te zorgde tenslotte voor een lood zwaar laatste (loop)onderdeel. Alle Texelaars toonden zich na af loop bijzonder tevreden. Ook de nummer laatst in de onderlinge strijd, Erna Kuip, kon dat zonder schaamte doen. Ze was nog nooit zo snel geweest. Een kleine tegen valler was dat na de wedstrijd het water op Vlieland werd afgeslo ten, zodat niet meer kon worden gedoucht. „Maar voor de rest was alles perfect georganiseerd. Ook De Cocksdorper Kustzeil vereni ging [CKZ] houdt van 12 tot en met 14 augustus het „toertochtweek end" naar Terschelling. Het evene ment vindt een week later plaats dan op de wedstrijdkalender staat. Reden van uitstel is de grote va- kantiedrukte op het Friese wad deneiland. Bedoeling is om vrijdag 12 augustus te vertrekken. Gekam peerd wordt bij Staatsbosbeheer en voor iedereen wordt een ontbijt en fiets geregeld. De kosten bedra gen 55,- per persoon. Voor nade re inlichtingen en opgave: Gerard Monen, tel. 16269. „De rechter heeft slechts een voorlopig oordeel gegeven." Mr. P. van den Berg, advocaat van Cor Zutphen uit De Koog, zegt dit ter verduidelijking van de uitspraak in de zaak tegen het echtpaar Ruis, huurders van Zutphens' camping Coogherveld. Zoals deze krant het aantal verversingsposten on derweg was cjroot", aldus Van Lu- bek. 's Avonds bracht Sil Boon de Texelaars weer veilig thuis. Tijden van de Texelaars Wedstrijd; Norbert Eelman 2.00.20 uur; Ingrid van Lubek 2.10.36; Remco Nagtegaal 2.15 40. Recreanten: Colinda Brouwer 2.14 25, Mariska Koen ders 214.45; Natascha van der Vis 2.15.49. Theo Boom 2 07.30; Mare Riteco 2.11.10; Simon Appel 2.12.04; Ronno Honmgh 2.14.32; Ed Zegers 2.21.nog iets; Erna Kuip 2.25.20. berichtte, wees de rechter afgelo pen week de door Zuthpen ge vraagde „voorlopige voorziening" van de hand. Van den Berg: „Maar de beslissing over de beëindiging van hun contract moet nog vallen." Zutphen wil het contract met Nico en Marijke Ruis beëindigen per 31 december 1995. Per 1 januari 1996 moet hij, naar aanleiding van een afspraak met de gemeente, het aantal slaapplaatsen op zijn campings aan de Kamperfoelie- weg verminderen. Voor Coogher veld, één van deze kampeer terreinen, gaat het om 65 vaste staplaatsen. Omdat met huurder Ruis onenig heid is ontstaan over de exploitatie van de camping en de datum waarop het contract afloopt, is daarover bij de rechtbank een zg. „bodemprocedure" gestart. Die zaak dient in oktober. V pend daarop vond afgelope een zitting plaats in Den Zutphen vroeg via zijn ai om een zg. „voorlopige1 ning". Hiermee wil hij vofl dat Ruis contracten afs[ stacaravaneigenaren, dief datum van 31 decembf heen gaan. „Het is niet zo eisen dat het aantal plaats die datum al wordt verm aldus advocaat Van den& Rechter mr. W.H.J. Raven deze voorlopige voorzien/ ter van de hand. „Dat b# derdaad een vonnis, ja. Mi uitspraak zegt mets over demprocedure die nog m: gen", zegt Van den Berg aan dat Zutphen ook op zT re campings Dekkerskoo$ Luwe Boshoek vermindef staplaatsen zal doorvoeren In de lange termijnagenda» genomen dat op 7 oktob 17.30 tot 21.00 ui* bloedafname-avond wordt! den door het Texelse Ro^ en CLB. Dat moet echteU oktober.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 4