linder fosfaat, maar nog geen reden tot juichen „Op Texel vinden eigenlij'k veel overtredingen plaats I Algenbloei Waddenzee stabiel \pecteur Dierenbescherming niet 100% tevreden: Strandweer: zandkunst en volle wegen Bedrijvig^/# (ORTTexels Geknipg</ ook videotheek De Cocksdorp Wat zeggen wou.. Stil op straat Ronde om Texel morgen op tv Concert in kerkje van Oudeschild COURANT Fokpaarden naar centrale keuring de concentraties nitraat bjsfaat in het water dalen, de algenbloei in de Wad- niet evenredig af. Dat omdat via een natuurlijk op de bodem zelf fosfaat aangemaakt. ,,Het gaat echt. maar we zitten nog op de rand", aldus Ger- adêe van het Nioz. en Waddenzee stromen voort deeltjes in en uit. Orga- materiaal wordt afgezet op em en door bacteriën afge- Hierdoor ontstaan voe- vloffen waar algen goed op mlieumaatregelen is de uit- an fosfaat en stikstof in Ne en andere Europese flink aan banden gelegd, toffen vormen voedsel voor naam Filmclub De orp is deze week in drogis- 't Noordende aan de Kik- ateen videotheek van start In de winkel is hiervoor ek ingericht, waar ook cd's pvideo's verkrijgbaar en/of illen zijn. De videotheek, die ijdens de normale winkeltij- geopend, is een dependan- Filmclub Nauta CD in Den at bedrijf zorgt voor onder- gen regelmatige wisseling assortiment. Met het initia- ?dt ingespeeld op de vraag de Cocksdorper bevolking, lurg is vaak toch wel ver n even een videofilm te aldus mevrouw Van 't nde. Gehoopt wordt dat de ook aanslaat bij de vele die in de vakantiewonin- De Cocksdorp verblijven. algen, dus een verlaging van de concentraties in het water zou lo gischerwijs een daling van de hoe veelheid algen tot gevolg moeten hebben. Dat is in de Waddenzee echter niet het geval, zo hebben metingen van het Nioz uitgewe zen. „Dat komt doordat die bodem zelf voedsel maakt", legt Cadée uit. „Het zal lang duren, maar als de vermindering van stikstof- en fosfaatuitstoot hardnekkig wordt volgehouden, zal dat op den duur ook voor de Waddenzee een posi tief effect hebben. De hoeveelheid organische deeltjes neemt dan af, waardoor de bodem zelf minder kan produceren." Bloeiperiode Algen hebben behalve voedsel ook licht nodig om te groeien. In de winter is er minder licht, dus ook weinig groei. De opbouw van voedsel op de bodem gaat echter door, zodat in het voorjaar, als de hoeveelheid licht toeneemt, er grote hoeveelheden voedingsstof fen voor handen zijn en dus de al gen in een enorm tempo tot bloei komen. Als het voedsel op is, neemt de bloei af. „Dat gebeurt het eerste bij kiezel wieren", vertelt Het was stil op straat. Het gemeen tehuis ontwaakt. Paniek, Struijk en Van den Burgh zoeken snel naar hun decibelmeter, de conciërge belt 06-11. Wat is er loos? Peter Kaan maakt slapende honden wak ker [na tien jaar]. Maar blaffende honden bijten niet. Vreemd is dat terwijl de horeca de deuren moet sluiten, de gemeente de ramen openhoudt. Frans Pieterse, café De Karseboom, Den Burg. Cadée. „De schuimalg houdt het langer vol." Na een bloei treedt meestal een korte periode van rust op. Onder tussen gaat de voedselaanmaak op de bodem door, waardoor zich in de zomerperiode nog enkele bloeipieken voordoen. Tegenstrijdig? Minder voedsel lijkt voor de natuur een ongunstige zaak. Algen vor men voedsel voor schelpdieren en vissen, dus uit dat oogpunt zou een flinke algenbloei juist moeten worden toegejuicht. „Nee dus", bestrijdt Cadée. „Té is met goed. Dan krijg je verstikking, zoals laatst op het wad bij De Cocks dorp. Door een enorme algenex- plosie wordt alle zuurstof opgebruikt." Hij haast zich te zeg gen dat algengroei op zich een na tuurlijk, zelfs noodzakelijk verschijnsel is. „Maar er is een grens en hoewel we in een redelijk stabiele situatie zitten, zitten we nog steeds op het randje. Voor verbetering moet het fosfaat- en stikstofgehalte nog steeds lager." Mosselen De nog steeds te grote hoeveel heid algen in het Waddenwater staat niet in verband met de daling van het aantal mosselen. „Die zijn door andere oorzaken in de knel gekomen", aldus Cadée. „De mos selen die er zijn, zijn dikker dan ooit door alle algen." Door de warme winters van de laatste jaren konden veel parasie ten overleven. Zij zorgden voor een slechte broedval van de schelpdie ren. Intensieve bevissing deed de rest. Telefoonkraak. In een apparte mentencomplex in De Koog is deze week geprobeerd de tele foonautomaat te forceren. De po ging mislukte, maar de automaat werd vernield. Morgenavond Izaterdag] is op Ne derland 2 de uitzending van de te levisiefilm, die in juni van het Rondje Texel is gemaakt. De Amersfoortse produktiemaat- schappij STS maakte de 35 minu ten durende film in opdracht van de EO. Speciaal voor de reportage, getiteld „Langs het water", is een lied geschreven, dat wordt gezon gen door de zangeres Shannah uit Den Helder. Zij bracht de titelsong onder meer enkele keren live ten gehore tijdens de catamaranron de Volgens de Ronde-commissie geeft de film de sfeer van het eve nement uitstekend weer en zijn er prachtige beelden te zien van cata marans op topsnelheid. Niet alleen „cracks", maar ook de doorsnee deelnemer, de pechvogel, de me dewerker en de veiligheidsman komt aan bod, zodat alle facetten worden belicht. De film gaat van avond in première voor een select gezelschap aan boord van een on derzeeboot in Den Helder. In de reeks zomeravondconcerten is dinsdag het Zeemanskerkje van Oudeschild aan de beurt. De con certanten zijn Mark Heerink [orgel] en Ruth Solveig-Steinsland [blok fluit], Vanaf 20.15 uur brengen zij werken ten gehore van o.a. Sweel- inck, Frescobaldi en Telemann. Ook valt een improvisatie van Hee rink zelf te beluisteren. Ruth Sol veig-Steinsland werd in 1969 ge boren in Noorwegen. In 1988 begon zij met haar studie blokfluit aan het conservatorium in Bergen, waarna een studiebeurs aan de Royal Academy of Music in Lon den volgde. Op dit moment stu deert ze aan het Sweelinck Conser vatorium in Amsterdam. Daar volgde ook Mark Heerink zijn op leiding; hij behaalde het diploma docerend musicus. Vier jaar gele den was hij winnaar in de catego rie oude muziek op het Nationaal Orgelconcours in Leiden. Thans is hij o.a. dirigent van het Westfries Dameskoor en bespeelt hij het orgel in kerken te Amsterdam en Hoorn. Tr,Y]?T ry VRIJDAG 29 JULI 1994 Overtuigend leveren deze warme weken het bewijs dat het strand Texels trekpleister nummer eén is. Dagelijks lbehalve gisteroch tend, toen onweer roet in het eten gooide] is het een drukte van be lang op alle strandslagen. De combinatie van zon, zee en zand kent vele effecten. De één draait zich nog eens lekker lui om op het badlaken, de ander leeft zich juist uit in sport en spel. Bij sommigen komen de kinderjaren weer bo vendrijven; zij gaan zich te buiten aan creatieve uitspattingen. In het natte boetseerzand nabij de wa terlijn verrijzen kastelen bij de vleet, maar geen van de bouw werken houdt stand als de zee weer komt opzetten. „Nou, dan maak ik toch een nijl paard. Die kan vast wel tegen een beetje water", moet een slimme rik hebben gedacht. Helaas, het zilte Noordzeewater was later die dag zelfs dit fraaie nijlpaard te machtig. Keerzijde van de strandpret is de grote verkeersdruk richting strandslagen. Soms, zoals hier bij paal 9, raakt het parkeerterrein vol en ontstaat er een lange rij auto's langs de toegangsweg, die de doorgang nog smaller maakt dan hij al is. Voor de voetgangers, [bromlfietsers en automobilisten betekent dat op- en aanpassen geblazen. JFoto't March Heiin.nl e tijd van het jaar richt ik Texel voornamelijk op de iPnverhuurbedrijven. Kijken otdoende rust krijgen, geen ilekken vertonen en om te eren of de trenzen van de liet zijn uitgesleten. Als dat geval is, krijg je namelijk e randen, die wonden in de bek veroorzaken." Arie Le gers is districtsinspecteur Landelijke Inspectiedienst bescherming. Hij maakt al per maand de oversteek Texel over het dierenwel- waken. De gang van zaken laat hier en daar nog ®tte wensen over, vindt hij. Irond Den Burg zitten en- die er ten aanzien van van hun vee een zienswijze op na houden verderop en die ook veterinaire hulp inroe- hebben verreweg de de zaken wel goed voor elkaar, maar volgens Leijen- dekkers zijn er een stuk of zeven bij, die hij flink achter de broek moet zitten. „Het gaat dan vooral om de winterperiode, want 's zo mers staat het vee in de wei en kan er minder verkeerd gaan. Maar ge durende de wintermaanden tref ik nog wel eens verwaarloosd vee aan. Koeien met doorligplekken of weggebrand haar, omdat zich am moniak in niet afgevoerde stront heeft gevormd of pinken die ge woon op een berg mest zijn ge huisvest. Stiertjes worden ook nog wel eens in een miserabele toe stand aangetroffen. Die moeten echt een vlonder onder zich heb ben, omdat ze niet zoals een koe naar achteren piesen, maar recht naar beneden. Als er geen plankier is, liggen ze dus constant in hun eigen urine." Boete Leijendekkers maakt in dergelijke gevallen proces-verbaal op, die in de meeste gevallen een boete tot gevolg heeft. Als de boer geen maatregelen neemt om de om standigheden voor het vee te ver beteren, wordt de boete verhoogd. „Recidive wordt altijd zwaarder aangerekend. Maar hoewel de boetes dan aanzienlijk zijn, zijn ze voor sommigen blijkbaar nog niet hoog genoeg. Maar de opgelegde geldsommen kunnen behoorlijk verschillen. Ik heb geluk dat in mijn district, dat onder de parketten Alk maar, Haarlem en Amsterdam valt, de zaken behoorlijk worden aange pakt. Er zijn in Nederland parketten die veel milder zijn." Politie-agent Arie Leijendekkers heeft als in specteur de gehele provincie Noord-Holland onder zich. Hij heeft tien collega's, die de zaken in de rest van het land in de gaten houden. Het ministerie van Justitie heeft de inspecteurs algehele op sporingsbevoegdheid toegekend, een fenomeen dat alleen in Neder land bestaat. „Je kunt ons eigenlijk beschouwen als politie-agenten op dierengebied. Nadat ik vijf jaar bij de marine had gezeten wilde mijn vriendin graag dat ik wat meer thuis was. Omdat ik wel bij de politie wilde, ben ik de oplei ding daarvoor gaan volgen. Toen ik als agent echter de kans kreeg op dit vlak werkzaam te zijn, heb ik niet lang geaarzeld. Van huis uit ben ik altijd met dieren in de weer geweest en ik bekeur liever boeren die over de schreef gaan dan 'ei kels' die door het rode licht rijden." Monddood Op de vraag of hij wel eens door boeren van het erf wordt gejaagd, schudt hij zeer beslist het hoofd. „Nee, dat heb ik nog nooit meege maakt. Misschien komt het ook wel omdat ik niet aan het 'image' van een dierenbeschermer beant woord. Je wordt vaak onmiddellijk uitgetest als je ergens voor het eerst komt. Ze proberen je als het ware monddood te maken, maar als je je woordje klaar hebt, is dat zo over." Leijendekkers krijgt de informatie over misstanden binnen via tips. Die komen langs allerlei kanalen binnen: van de Algemene Inspec tie Dienst, de gezondheidsdienst, loonwerkers, voerlossers of voor bijgangers. „Texel beschikt over een beller die me nauwkeurig op de hoogte brengt als er sprake is van verwaarlozing op dierenge bied. Uiteraard ook als het om huisdieren gaat." Dierenartsen Leijendekkers betreurt het dat hij niet meer medewerking krijgt van dierenartsen, die het op hun be roepsgeheim gooien en misstan den niet rapporteren. „Dat is niet alleen hier, hoor, dat geldt voor dierenartsen in het hele land. Waarschijnlijk zijn ze bang voor de gevolgen en kiezen ze ervoor hun ruiten heel te houden." Medewerking van zijn voormalige collega's, politiemensen, krijgt Le ijendekkers in het algemeen wel. Op de vraag welke normen de in- MlllllTT"1 spectiedienst hanteert, heeft hij snel een antwoord klaar. „We tre den op als de gemiddelde Neder lander denkt: 'op die manier hou je geen dieren'. Dat is de graadmeter, waarbij we soms nog wat verder gaan. Rodeo's of sledehonderen- nen, in de ogen van sommige mensen aanvaardbaar, keuren wij af. Het moet allemaal normaal, zeg maar binnen de grenzen blijven." Emoties over de toestanden die hij af en toe aantreft, beïnvloeden zijn nachtrust niet of nauwelijks. „Nee, ik word af en toe wel emotioneel, maar dat slaat bij mij onmiddellijk om in woede. Die woede leidt ertoe dat ik niets zal nalaten om de persoon in kwestie aan te pakken. Er voor zorgen dat ik het parket zo nauwkeurig mogelijk over de mis stand informeer, met tekst, maar ook met foto's. Dat is zinniger dan een nacht niet slapen. Als je niet kunt relativeren in dit werk kom je in een inrichting. De mensen die de klacht indienen zijn vaak emo tioneler dan ik." „Het is wel zo dat ik me niet echt van het werk kan losmaken. Niet vanwege de emoties, maar vanwe ge mensen die bijvoorbeeld om half twee 's nachts opbellen over iets dat net zo goed de volgende morgen kan worden afgehandeld. Mijn werk gaat ook in het weekend door. Afgelopen zaterdag en zon dag ben ik druk geweest met dat gemartelde paard aan de vaste wal. Een afschuwelijke zaak. Maar al met al kom je van dit werk in je vrije tijd dus niet los. Met werkda gen van acht uur red je het in dit vak niet." Paarden Terug naar de reden waarom hij in juli Texel aandoet. De paardenver- huurbedrijven. Hoe is het daarmee gesteld? „Over het algemeen rede lijk. De één doet het wat beter, de ander wat minder goed. Manege Elzenhof is een voorbeeld van een perfect bedrijf. Dat mag je gerust opschrijven, hoor. Daar zul je geen uitgesleten trens-lassen of slecht passende zadels met verkeerde stiksels aantreffen. Ook op het hoefwerk valt niets aan te mer ken." (advertentie) 1 „Ik heb geen toespraak voorbereid. Tranen kun je niet voor bereiden." Nederlands ambassadeur in Parijs Henry Wij- l naendts had het er deze week zichtbaar moeilijk mee bij de I afscheidslunch voor de directeur van het Institut Néerlan- Kdais en hoofd van zijn culturele afdeling Ed Craanen. De 'wijzen' in Den Haag beroofden de topdiplomaat deze maand van maar liefst I vijf van zijn mensen: Zijn tweede man Hans Forster zijn kanselier Rob Storm, dej fensie-attaché Hein Hoek, zijn culturele man Ed Craan en en zijn politieke steun en toeverlaat Hugo Siblesz. Vooral de laatste twee waren behalve medewerkers echte vrienden geworden. Op Texel worden fraaie paarden gefokt. Dat bleek dinsdagavond tij dens de keuring van het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Ne derland op de terreinen rond ma nege Akenburg. Willem van der Linde uit De Cocksdorp sprong eruit: twee van zijn fokprodukten, een jaarling [Ladalco x Nabuur] en haar 3-jarige volle zuster, mogen door naar de centrale keuring op 5 augustus in Midden-Beemstel. Ook de 3-jarige Ladalco x Forma teur van Ans Keppel-Roeper mag zich daar presenteren. Bij de tuig- paarden werden aangewezen een hengstveulen [Balmoral x Pygma lion] van Piet Daalder, een merrie veulen [Renovo x Waterman] van De Telegraaf wijdde een artikel aan het afscheid van oud-Texelaar Ed Craanen, die de Parijse diplomatie verruilt voor Haagse kringen. Craanen, zoon van muzikante Jan- nie Craanen-Hemelrijk uit Den Burg, wordt als directeur Westelijk Halfrond in Den Haag één van de naaste medewerkers van de minis tervan Buitenlandse Zaken. Arie Brans, een stermerrie met veulen [Proloog x Indiaan] van Willem Goénga, een stamboek merrie zonder veulen [Ahoy x Triomfator] van Elly Luyckx en een 2-jarige veulen-boekmerrie [Fabri- cius x Zakerno] van Piet Daalder. Het is duidelijk. Als alle bedrijven op deze wijze te werk gingen, kon Leijendekkers wel inpakken en weer bekeuringen gaan uitdelen aan verkeersovertreders. De wer kelijkheid blijkt anders. Misstan den kunnen worden gemeld bij de Landelijke Inspectiedienst Dieren bescherming in Hilversum, tel. 035-234081. Eén van de keuringstoppers van Willem van dar Linde die door mag naar de centrale keuring. IFoto Tessa de Graaft

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7