ax* Wat werkgevers besparen als hun werknemers sparen. mm 19.95 17?5 15?5 19.95 Milieu Aktie Vijftig gulden voor uw OUDE KOELKAST!!! LIEBHERR KOELKAST (KT 1580) Energie verbruik van: 0,35 Kwh per etmaal ICKE Ook voor geboortekaartjes naar LenR f GEMEENTE TEXEL TEXELSE^ COURANT RABOBANK TEXEL AANBEVOLEN NU SPE Smirnoff Vodka Vlalibu 1992 Cötes du Lubéron AC Cuvée Spéciale Rouge et Blanc Rouge Blanc DEWjJ f JOSE CUERVO Slijterij - Wijnhandel DE WIT Weverstraat 18 Den Burg Tel. 02220-12134 Café de Pilaar DORPSHUIS DE KOOG Wij vragen KLEIN HUISRAAD Woningstichting Texel Woningstichting Texel VRIJDAG 29 JULI 1994 I GRATISTHUISBEZORGEN EIGENTECHNISCHE DIENST VEM ELEKTROTECHNIEKI Spinbaan 101 1791 MC Den Burg - Texel I Tel: 02220-13458 VORMEN EN KLEUREN rukkerij L&R drukt ze wel PARKSTRAAT 10 1791 CA DEN 8URG TELEFOON 02220-62630 Sinds 1 januan 1994 kunnen werknemers een gedeelte van hun inkomen belastingvrij sparen Dit zogenaamde v.erknemerssparen is ook voor u als werkgever lucratief, omdat u hierover geen belas ting en sociale premies hoeft af te dragen En omdat meer dan de helft van alle werknemers een betaal of spaarrekening bij de Rabobank heeft gaat werknemerssparen via ons een stuk eenvoudi ger. Maar dat is niet het enige voordeel. Als grootste spaarinsteiling in Nederland is de Rabobank al jaren gespecialiseerd in de2e manier van sparen Wij geven een interessante rente van 6%. Bovendien kunt u profiteren van onze kennis en erva ring. Zo verzorgen wij het opstellen van het regle ment met een heldere toelichting voor u en uw werk nemers. U kunt uw werknemers zelfs dubbc-l latc-n profite ren door gebruik te maken van een combinatie van v.-erknemerssparcn en een lijfrenteverzekering Een combinatie die wij u aanbieden m samenwerking met onze dochterorganisatie Interpolis. Bent u geïnteresseerd' We helpen u Qbaag ver der Rabobank. Dg grootste bank in het midden- en kleinbedrijf. Aangenaam. Mooi dieprood, fruitig en heel zuiver niet een aangename soepelheid. Verrassend fris, opvallend fruitig en heel mild van smaak Jonge Jenever Schipperbitter 0.7 liter 'torts in Vibuio»; Hartevelt Citroen Passoa Brandewijn Tequila Het is mij jammergenoeg (nog) niet gelukt De Lindeboom te kopen, maar toch bedankt: adviesburo Afima (Vorden) timmerbedrijf Decnop timmerbedrijf Barendregt Alkema Honingh Texel Vastgoed Jan Vonk Erk, Nanda, Simone, Angelique en natuurlijk Vonne. Klaas Fris t.b.v. de Zaterdagmarkt. Opbrengst is voor nieuwbouw Dorpshuis. Tel. 17172 of 17283. Het kantoor is wegens vakantie gesloten van 1 augustus 1994 tot en met 12 augustus 1994. Voor spoedgevallen kunt u bellen: centrale verwarming glasbreuk elektra loodgieterswerk 13703 18221 13458 13075 Voor overige, alleen zeer dringende gevallen, kunt u op werkdagen 's morgens tussen 8.00 uur en 10.00 uur bellen: 62180 heeft per ca. half september 1994 voor ver huur beschikbaar: VAARGEUL 30 te Den Burg voor de categorie: Doorstromers Kenmerken: aantal kamers 4 woningtype eengezinswoning indeling woning woonkamer, 3 slaapkamers kale huurprijs ƒ881,88 totale huurprijs 887,38 voorzieningen 1 slaapkamer op begane grond Basiscriteria: 1. economische/maatschappelijke binding 2. inkomen: minimaal maximaal jonger dan 65 jaar f34.500,- f60.472,- ouder dan 65 jaar f29.500,- f60.472,- 3. aantal personen: - minimaal 3 personen - éénoudergezin met minimaal 1 kind Inschrijvingen die niet aan de basiscriteria voldoen, worden niet in behandeling geno men en terzijde gelegd. Specifieke criteria: 1. bewoningsduur 2. financiële scheefheid a. dure scheefheid b. goedkope scheefheid Inschrijvingen dienen uiterlijk 5 augustus 1994 op het kantoor van de Woningstichting Texel, postbus 100, 1790 AC Den Burg te zijn ontvangen. Te laat ontvangen èn niet volle dig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in de toewijzing meegenomen. Bij eventuele toewijzing vindt een inkomenstoets plaats. Woningzoekenden dienen te voldoen aan de criteria van de Huisvestingsverordening Texel 1994 voor het krijgen van een Huisvestingsvergunning. GEMEENTE TEXEL Maandag 1 augustus komt de Ecocar weer langs de vaste standplaatsen zoals deze vermeld staan op de voorste omslagkaft van het Texelse tele foonboekje. Bij de Ecocar kan alleen huishoudelijk chemisch afval ingeleverd worden. Bedrijven kunnen hun chemisch afval, afgewerkte olie e.d. op werkda gen brengen tussen 10.00 en 12.00 uur bij ge meentewerken aan de Reijer Keijserstraat in Den Burg. GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het nemen van de volgende verkeersmaat regelen: - het realiseren van een algemene invalidenpar keerplaats aan de Keesomlaan voor het politie bureau; - het instellen van een 30 km-zöne in het Beach- park, terwijl ook een bord „doodlopende weg" zal worden geplaatst; - het realiseren van 8 10 taxistandplaatsen aan de Nikadel d.m.v. een tijdelijke voorziening; - het realiseren van een invalidenparkeerplaats in de De Houtmanstraat; - het realiseren van een invalidenparkeerplaats ter plaatse van de opstapplaats van de Jan Ple zier aan de Nikadel. Bezwaar en beroepsmogelijkheden. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag waarop deze beslui ten zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift in dienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagte kening, een omschrijving van het besluit waarte gen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. GEMEENTE TEXEL In onze publicatie in de Texelse Courant de dato 22 juli 1994 is abusievelijk vermeld dat voor een perceel aan de Diek te Den Hoorn in de raadsver gadering van 12 juli 1994 een voorbereidings- besluit is genomen. GEMEENTE TEXEL worden verleend aan een bouwplan waa zomerhuis kan werden uitgebreid tot m 70 m2. Deze bepaling wordt toegepast bouwplan van: De Muy b.v. voor het veranderen/vergroten v.e zorr.? Slufterweg 98 te De Cocksdorp. De bouw- en situatietekening ligt vanaf gustus 1994 gedurende twee weken vog der ter inzage op de gemeentesecretarie,! Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 0.12. Eventuele bezwaren tegen het bovenbi bouwplan kunnen gedurende de termijn inzage legging schriftelijk aan het colla burgemeester en wethouders kenbaar i gemaakt. Burgemeester en wethouders van Texel ingevolge artikel 41 van de Woningwet dat een aanvraag om bouwvergunning! diend door: De Kuip b.v voor het veranderen v.e, woonruimu ruimte a/d Dorpsstraat 165 t/m 173 te De Koog la 19-7-'94); J.C.N. Hm voor het veranderen/veigr veestal a/d Hoornderweg 7 te Den Burg 21-7-'94); M.J. vri. Wal voor het vernieuwen/veran paardenstal a/d Middellandseweg 3 te Oudeschihj gen 22-7-'94); Duin bouwbedrijf b.v. voor het plaj vier woningen a/d Gasthuisstraat te Den Burg lc 22-7-'94). Tevens is een melding bouwvoornemen diend door: J.C.P. Bosma voor het plaatsen v.e. dakkapel aan gerstraat 23 te Den Burg (ontvangen 25-7-'94). Tegen deze kennisgeving kunt u geen I maken. Bezwaren kunt u pas indienen bouwvergunning is verleend. Verleende vergunningen worden gepubliceerd. GEMEENTE TEXEL Afgegeven bouwvergunningen. J. Eelman voor het plaatsen van een berging aan de wal 5 te Den Burg; Zoetelief h.v. voor het overkapjw terras aan de Volharding 4 (Paal 33) te De Cocksd«| de Jong voor het plaatsen van een woonhuis met 9» de Hoofdweg 103 te De Cocksdorp, K. Gronau vcx* anderen/vergroten van een zomerhuis aan de CalilJ 73 te De Koog. Bezwaar en beroepsmogelijkheden Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrec? u binnen zes weken na de dag waaro; besluiten zijn bekendgemaakt een bezwaar bij burgemeester en wethouders indiene bezwaarschrift dient ten minste te bevat naam en het adres van de indiener, de ning, een omschrijving van het besluit waa bezwaar wordt gemaakt, de gronden vanf zwaar en zo mogelijk een afschrift vs bestreden besluit. Het bezwaarschrift niet de werking van het besluit waartegen gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inz de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. Verleende vergunningen voor evenementen. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben verleend aan: - NL Amusement Produkties BV te Hoorn voor het houden van de Radio 10 Gold Tel Bel Show op het strand nabij Paal 19 op zondag 7 augustus a.s. van 14.00 tot 16.00 uur; - Wielercomité Texel te Den Burg voor het houden van het Noord-Hollandse kampioenschap tijdrij den vanaf de PEN-centrale - De Cocksdorp v.v. op zaterdag 10 september a.s. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten een bezwaarschrift indie nen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener; de dagteke ning; een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; de gronden van het be zwaar; zo mogelijk een afschrift van het bestre den besluit. Indien een bezwaarschrift is ingediend is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de rechtbank te Alkmaar, sector bestuursrecht, postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een be drag van f 200,- aan griffierechten geheven. (f 200,- vóór natuurlijke personen en f 400,- voor rechtspersonen). GEMEENTE TEXEL De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn vooruit te lopen op de vaststelling van een uitwerkingsplan door toe passing te geven aan artikel 16 van de voorschrif ten van het bestemmingsplan Buitengebied Texel. Op basis van deze bepaling kan medewerking GEMEENTE TEXEL Openbare bekendmaking voor het pis» kampeermiddelen. De burgemeester van Texel maakt bek0 burgemeester en wethouders van Texel op van art. 53a, lid 2 van het Bestemmifl „Buitengebied Texel" de volgende vrijste hebben verleend voor het plaatsen van I peermiddel op het erf voor de periode 15 t/m 31 oktober voor een termijn van 191 1996 aan: J.H. Wolkers, Nieuweschild 11 te Oosterend; C.JI Ongeren 4 te Den Burg; C.N. Bakker, Postweg 1 Cocksdorp; D. Huysman, Slufterweg 216 te De Cd De burgemeester van Texel maakt tevensk dat burgemeester en wethouders van grond van art. 53a, lid 4 van het bi mingsplan „Buitengebied Texel" en art. 'i de Kampeerwet de volgende vrijstellingen ben verleend voor het houden van een ka" plaats t.b.v. kamperen bij de boer voor dep 15 maart t/m 31 oktober voor een terrr<1 1994 t/m 1998 aan: P. van Groningen, Amaliaweg 5 te Den Hoorn voofW sen van 5 kampeermiddelen; J. Hillen, Pontweg 37 Hoorn voor het plaatsen van 5 kampeermiddelen Ingevolge de Algemene Wet BestuursrecK u binnen zes weken na de dag waaro? besluiten zijn bekendgemaakt een bezwaa* bij burgemeester en wethouders indienen Het bezwaarschrift dient ten minste te be de naam en adres van de indiener, de ning, een omschrijving van het besluit wa» bezwaar wordt gemaakt, de gronden vanN zwaar en zo mogelijk een afschrift va' bestreden besluit waartegen het is gericW De bovenstaande besluiten liggen ter mö de afdeling Ruimtelijke Ordening en V<# vesting, kamer 0.12 van het gemeentehip Het bezwaarschrift schorst niet de wertö het besluit waartegen het is gericht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8