Cjroen ^warts jexels in het harL, Mysterie: gestolen auto weer terug Geen goede tijden voor slecht weer voorzieningen ,Als ze het strand zat ijn komen ze toch wel Teso-cijfers tonen aan: Minder toeristen dan in hoogseizoen 1993 N ummer 249 TE OkRANT De weg naar extra omzet! i i Zender radio Texel nog dagen uit de lucht VERDER IN DIT w Filmmaker werkt bla-bla- imago Rondje weg Circus in De Koog Sri Rekreatieteam timmert aan de weg Zwoele avond in Texels uitgaanscentrum w 40 jaar Zuidemaronde w Liekele van der Veen, een grote knecht VVV waarschuwt voor misleiding Service met mijndetector HUZARENSALADE v verschijnt elke vrijdag t/m 2 september DINSDAG 2 AUGUSTUS 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10. CDen Burg, telefoon (02220) 62600. fities/abonnementen telefoon (02220) 62600. t Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ,(02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. e buiten werktijd Tessa de Graaff. Pater Witteplein gurg, telefoon (02220) - 15639 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs ƒ49,95 per half jaar. Losse nummers /1,40 31 Khtpaar Rabijns opgelucht met hun teruggevonden Peugeot 405 iFoto Harry de GraatI Hebben autodieven spijt gehad van hun daad en daarom de kost bare Peugeot die zij zaterdag weg namen, 's nachts weer terug gezet? Het lijkt de enige verklaring van een mysterieuze gebeurtenis die de Belgische familie Rabijns veel schrik en een slapeloze nacht heeft bezorgd. De heer J. Rabijns (59) en zijn vrouw waren zaterdag met hun nieuwe donkerblauwe Peugeot ter waarde van f35.000,- naar het strand van paal 9 gegaan, waar ze de wagen om drie uur 's middags parkeerden. Toen ze om half zeven weer naar hun logeeradres wilden vertrekken, was de auto verdwe nen. De voor de hand liggende vraag of ze wel echt goed hebben gekeken kan bevestigend worden beantwoord. Ook later toen het terrein leeg was, bleek de wagen spoorloos, hetgeen door personeel van het strandpaviljoen en de poli tie werd bevestigd. Voor de familie Rabijns was het een ramp. Niet al leen de auto waarvoor zij lang hadden gespaard, was weg. Ook kleding, papieren, sleutels, verre kijker en allerlei andere waardevol le spullen zaten erin. De politie keek uit naar de verdwe nen wagen. Ook de familie zelf fietste over het eiland in de hoop de Peugeot ergens aan te treffen. Toen zij zondagmiddag rond één uur nog eens rondkeken in de buurt van paal 9, zagen ze daar de auto weer op het parkeerterrein staan, zij het op een andere plek dan waarop hij daags tevoren was achtergelaten. Er was geen spoor van braak. De portieren zaten op slot en ook het stuurslot was af gesloten. Alleen de bestuur dersstoel was in een andere stand gezet. Het vermoeden bestaat dat geoefende autodieven bezig zijn geweest, die beschikken over val se sleutels of andere apparatuur om een dergelijke auto open te maken. Mogelijk hebben ze over de politieradio gehoord dat naar de wagen werd gezocht en zijn ze tot de conclusie gekomen dat ze op het eiland vroeg of laat zouden worden gevonden of bij de boot aangehouden. Zodat het verstan diger was de auto 's nachts terug te brengen naar de parkeerplaats. Hoewel de auto tot grote vreugde van de Belgische familie weer bo ven water is, zou de politie toch graag achterhalen wie ermee aan de rij is geweest. Tips zijn daarom zeer welkom. Gisterochtend kwam Rabijns naar het politiebu reau in Den Burg om de aangifte in te trekken. Hij was zeer opgelucht en toonde zich tevreden over de hulp die hij had ondervonden van politie, zijn gastheer R. Verhoeve en andere mensen op Texel. „We komen zeker terug". je bent een slecht weer accommodatie en je wéét 'itjtfaar de consequenties van zijn. Maar het begint zo merhand toch een beetje zorgelijk te worden." Bert ma, bedrijfsleider van zwemparadijs Calluna luistert ust naar het weerbericht, dat alweer warme dagen pelt. Ook andere slecht weer voorzieningen op Texel ^len te lijden van het mooie weer. Toch is niet iedereen er. Frits Nieuwenhuizen van Cinema Texel: ,,Geef mij een lange, hete zomer. Als ze het strand zat zijn, ko- re toch wel." Ecl ndvoorstellmgen in Cinema l,£( «orden niet veel minder be- aa|dan vorig jaar, toen de weer- Texel aanmerkelijk meer in m tk lieten. Maar ook 's mid- als het kwik flink oploopt, ijnen mensen met kinderen Juister van de bioscoopzaal. :ombinatie bioscoop-terras goed", vertelt exploitant 3e® snhuizen. „Mensen komen 9 op het terras terecht en "Hfelke film er draait. Dan ko- s avonds terug. Omge werkt het ook: als ze naar zijn geweest, strijken ze liten neer om nog wat te pk is het bioscoopbezoek in jelopen dagen enorm ge- „Alleen The Flintstones ving nog wat publiek. Die draait bij ons ook. De filmkeuze heeft er wel mee te maken. Het warme weer maakt mij dus niet zo veel uit." De toneeluitvoeringen van het Pinter-stuk „De Minnaar" in Cine ma Texel werden minder goed be zocht. „Inderdaad zagen velen er van af wegens de hitte. Dat trekt dan toch minder dan een film waarvoor veel reclame is ge maakt", vertelt Nieuwenhuizen. Lekker koel Hoewel het er lekker koel is, zijn op de indoor-tennisbanen in de Stappelandhal weinig spelers te vinden. „Onze drie buitenbanen worden vooral 's ochtends en 's avonds wel intensief bespeeld", aldus de beheerder. Voor de toer nooien die worden gehouden is wegens de hitte beduidend minder belangstelling. Ook de squashba- nen liggen er merendeels verlaten bij. „Het mag voor ons dus wel wat koeler worden." Desastreus Voor zwemparadijs Calluna zijn de gevolgen van de extreem warme julimaand eigenlijk wel desastreus te noemen. Bedrijfsleider Bergsma blijft echter realistisch. „Er is ge woon weinig aan te doen. Met zulk weer kiest men voor het strand en je kunt de mensen niet met geweld naar binnen sleuren." Het is niet zo dat het bad er op warme dagen compleet verlaten bij ligt. Er zwemmen altijd nog wel wat mensen rond en ook de sauna wordt door een enkeling bezocht. „Maar het verschil met een rege nachtige dag is zo'n duizend be zoekers", aldus Bergsma. Zwemmers die op warme dagen toch voor Calluna kiezen doen dat omdat ze zijn uitgekeken op het strand. „We hebben dat eens laten uitzoeken. Het zijn vooral families die met elkaar hebben afgespro ken dat ze bij ons willen zwem men of toeristen die al dat zand zat zijn en in schoon zoet water willen dobberen." Bergsma noemt het zomerse weer niet leuk voor zijn bedrijf, maar wel goed voor Texel als toeristisch eiland. Zaken zouden er anders voor liggen als Calluna ook.een buitenzw embad had. „We hebben daar al meerdere keren een ballet je over opgegooid, maar het brengt enorme kosten met zich mee. En zo lang de gemeente fi nanciële steun verleent aan Mo lenkoog, kan het voor ons niet uit." Hoewel Bergsma nog niet in zak en as zit, ziet hij augustus wel met enige zorg tegemoet. „Het klinkt allemaal wat zielig, maar de Het mooie weer van juli plaatst Calluna voor grote problemen. maand juli is voor ons verloren. We houden er met onze begroting re kening mee dat 's zomers door enige warme dagen het bezoeker saantal terugloopt. Maar we gaan daarbij uit van een gemiddelde Ne derlandse zomer en die is door gaans nooit een aaneengesloten periode zó warm. Deze julimaand was extreem." Het bestuur van Calluna heeft al wel vergaderd over de tegenvallende inkomsten, rlT" «freuze bezoekersterugval betekent een financiële klap voor het Maritiemen Mseum. 'M ADVERTENTIE ;cK ro? TLSE ^COURANT aan ten- da bezorgers verspreiden 0 sag met de Texelse in> W een antwoordkaart V* jctj mm Het zal meerdere dagen duren al vorens radio Texel weer te be luisteren zal zijn. Donderdag liep de zender ernstige schade op toen de bliksem sloeg op de an tenne op de PEN-schoorsteen van het Schilderend. Hoewel het grootste deel van de electriciteit via de bliksemafleider werd afgevoerd, werden toch vita le delen van de zender (waaronder de eindtrap) vernield. De schade beloopt zeker f3000,-. Texel is er (nog) niet in geslaagd de achterstand qua aantal bezoe kers ten opzichte van vorig jaar in te lopen. De afgelopen weken leek het nadelige „gat" nog te kunnen worden gedicht, maar de ze inhaalrace is -nu de top van het seizoen is bereikt- gestokt. Uit de door Teso gepubliceerde vervoer scijfers van het afgelopen week end blijkt dat het aantal „vreemde" auto's zondagavond ruim 1.200 lager was dan in 1993. Wellicht dat het schitterende zo merweer, dat de heetste julimaand sinds mensenheugenis opleverde, nog iets kan goedmaken. Gezien de huidige weersvoorspellingen en de koude, regenachtige maand augustus 1993 zijn er wellicht mo gelijkheden om wat aan de achter stand te doen. Afgelopen weekend, toen de druk te zijn hoogtepunt moest bereiken nu alle scholen en bouwvakkers in Nederland en Duitsland vrij heb ben, kon de stijgende lijn niet wor den doorgetrokken. Het aantal auto's van niet-ingezetenen bleef in vergelijking met vorige week ge lijk. Zondagavond bevonden zich 8.589 vreemde auto's op het eiland, een week eerder 8.574. In hetzelfde weekend van 1993 was het saldo beide dagen beduidend hoger; op zondag 1 augustus wer den toen nog 9.812 vreemde auto's geteld. Méér mensen weg De achterstand is minder groot als een vergelijking wordt gemaakt met de piek, die traditioneel wordt bereikt op zaterdagavond. Vorig jaar reden volgens Teso 9.909 vreemde auto's op Texel rond, te gen afgelopen zaterdag 9.358. Conclusie is dan ook, dat zondag méér mensen het eiland hebben verlaten dan vorig jaar. De cijfers leveren het bewijs: zondag bracht Texels Eigen Stoomboot Onderne ming 1.871 personenauto's terug naar Den Helder, tegen 1.393 vo rig jaar. Over het gehele weekend geme ten is het verschil met vorig jaar nog duidelijker. In 1993 vervoerde Teso bijna 1.200 personenauto's méér naar Texel dan in omgekeer de richting (6.709 om 5.517). Nu bedroeg de groei nog geen 150 stuks (6.439 om 6.296). Met an dere woorden: er zijn minder auto's naar Texel gekomen en er zijn er méér afgegaan. Die conclusie geldt ook als de cij fers worden vergeleken met de af gelopen weken. Drie weekends geleden zette Teso de meeste auto's naar Texel over: 6.972. Een weekend later waren het er 6.752, en afgelopen weekend dus nog 6.439. Nauwelijks wachten De bootdienst kon overigens op een geslaagd weekend terugkij ken, want het totale vervoer (bei de vaarrichtingen) lag hoger dan vorig jaar. De categorie caravans vertoonde een toename, het aan tal aanhangers daalde. Wachttij den bleven ook ditmaal zeer beperkt. Vrijdag en zaterdag was het wel druk in Den Helder, maar de automobilisten hoefden maxi maal één overtocht geduld te heb ben. Zondag kon Teso het zich zelfs veroorloven de halfuurs- dienst te laten vervallen en met één boot te varen. Texelse bedrijven lopen de kans dat ze worden geconfronteerd met personen, die zich onterecht uitge ven als vertegenwoordiger van In fo Toerisme Benelux uit Tongeren (Belgié). Dit bedrijf brengt al jaren een gids uit, waarin ook Texelse ondernemers adverteren. Onlangs bleek dat verschillende andere ad verteerders zijn bezocht door een vrouw, die deed alsof zij voor de gids advertenties kwam verkopen. Info Toerisme heeft de VVV Texel verzocht de ondernemers op het eiland te waarschuwen. maar er is nog geen „noodplan" voor als augustus ook zo heet wordt. Bergsma: „Maar dan zal er wel iets moeten gebeuren, want dan blijven de inkomsten drama tisch achter." Verrassend Op de Texelse musea kun je, in re latie tot het weer, geen peil trek ken. Dat bleek toen Jan Kuiper, directeur van de Stichting Texels Museum gisteren de bezoekerscij- fers vergeleek van EcoMare, het Maritiem en Juttersmuseum en de Oudheidkamer. „Het is heel gek hoor. Je zou verwachten dat het museumbezoek de concurrentie met het strand niet aan kan. Maar de cijfers zijn verrassend." EcoMare loopt 11.000 bezoekers achter bij vorig jaar, dat is zeven procent minder. „Deze daling is langzaam opgebouwd. Het begon in het voorseizoen al en liep gelijk met de klachten van andere bedrij ven over de tegenvallende hoe veelheid toeristen. Maar tot mijn stomme verbazing hebben we af gelopen week, toen het zo heel erg warm was, méér bezoekers gehad dan vorig jaar.... Dat bewijst dat het weer dus toch niet zó be langrijk is als wij denken." De ervaring van de EcoMare- medewerkers is ook dat mensen Lees verder pagina 5 Jongelui uit Nieuw veen en Nieuwkoop verloren in de nacht van zaterdag op zondag op het strand Westersfag hun autosleutels. Ze moesten dus lopend terug naar de nood- camping waar ze hun tent hadden staan en waren zeer onthand omdat allerlei nood zakelijke spullen in de auto za ten. Ze wilden de wagen echter niet openbreken en de den via beheerder Kees Maas van de noodcamping een be roep op Sieme Daalder uit Ou- deschild, die in de loop der jaren met zijn metaaldetector al heel wat schattenin de bodem heeft gevonden. Daal der haalde de jongelui zonda gochtend morgens vroeg op van de camping en liet hen op Westerslag de plaats aanwij zen waar de sleutels zouden kunnen liggen. Binnen tien mi nuten had hij ze gevonden. Daalder wilde alleen een ver goeding hebben voor de benzine. M ADVERTENTIE ZELFBEDIENING gegarneerd van 389 voor Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 I M. ADVERTENTIE n* Inleveren advertenties voor de editie van 12 augustus: t/m vrijdag 5 augustus a.s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1