1 „Bla-bla-imago in één klap wegwerken" 1- Filmmaker over Rondje Texel: Circus Aramannt week in De Koog Agenda TEXELSE COURANT Wat ik zeggen wou. Ezels en peerden Jammer Dag van het dier op de folklore Naar de kant! Veel publiek voor ringstekers s i) p. v Snelle tijden van wielrenners Ina Schrama nieuwe voorzitter Rondje Den Burg krijgt sfeerverlichting Jeu de Boulesi reikt prijzen i DINSDAG 2 AUGUSTUS 1994 Itrvwn van k ii r> lUpJi-n >.nru«<>.nkUjil.-«l van .Ir te. Een oeroude journalistieke wet zegt dat wie een stukje in de krant mag schrijven, zich grondig dient te informeren en te documenteren omtrent het onderwerp waar hij op afgestuurd wordt. Een bijkans even oeroude wijsheid stelt dat men geen appels met pe ren -kan vergelijken. Net zo min gaat zulks op voor ezels en peer den. En - zoals algemeen bekend - laten appels zich niet dresseren. De conclusie mag u eigenhandig trekken. Maar een topjounalist als Joop Rommets denkt beter te we ten in zijn reportage van de Land- bouwdag te Den Hoorn (Texelse Courant d.d. 29-7-'94). Ach, mis schien is hij wel een aardige ouwe lui (zei een voorbijgangster), dus laat maar. Gezondheid! Frank Berkhout, Theun de Winter, Ezel-Stoeterij „Eeyore" Hoeve „Dezelfde Steen" 't Horntje. Naschrift: Parkieten en konijnen stuur je toch ook niet de ring in... Joop Rommets Je kan uit de hemel vallen, de Noordzee verkennen, Go-Kart mo toren laten janken, van verse vis genieten, in het fietszadel rond toeren, zeldzame vogels bespie den - Texel biedt vakantie totaal. Maar er ontbreekt iets! Voor atle ten is dit vakantie-eiland nog ont wikkelingsgebied. Op het hele eiland is er niet één mogelijkheid, om de heerlijke atletieksport te be oefenen. Jammer, heel jammer. Als ik miljonair was, zou ik een baan laten aanleggen. Manfred Scholz, De Witteberg 432, Texel. De folklore staat woensdag in het teken van het dier. Om 10.00 uur wordt de markt geopend met het beslaan van een paard door hoefsmid Ton de Wit. Hij zal in de loop van de dag meerdere paarden van nieuwe ijzers voorzien. De lammeren worden aangevoerd op traditionele wijze. Via het Wa genmuseum uit De Waal is een echte lammerenwagen geregeld, die wordt getrokken door paarden. Hondenvereniging Texel verzorgt een show om 11.00 en 14.00 uur. Onderdeel daarbij is het van de te levisie populaire fly-ball. Niets met dieren te maken, maar wel leuk is het optreden van de kinderdans groep om 12.30 uur. Op de dag van het dier zijn tevens zangvogels, cavia's, konijnen, kip pen, ezels en geiten te zien. We gens het risico op ziekten is er geen varken. Ook de bijenvereni ging is aanwezig. Om de dieren verkoeling te bieden zullen ze zo veel mogelijk onder de bomen van de Groeneplaats worden op gesteld. Na zo'n hittegolf kon onweer niet uitblijven. Zondagmiddag was het zo ver. Het gerommel in de verte en de naderende dreigende wolken zorgden er voor dat de massa badgasten ijlings de stranden ontvlucht ten. De jongens en meisjes van de reddingbrigade namen geen enkel risico en dirigeer den alle mensen het water uit. Op de foto geeft strandbe- waakster Ingrid bij paal 19 vanaf de kant de bijbehorende Signalen. iFoto Frans Hopman) Ina Schrama. de nieuwe voorzitter van de Ronde om Texel-commissie. overhandigt een paar afscheidscadeaus aan haar voorganger Edwin Lodder. IFoto Frans Hopman) Met de film „Langs het water" is de Ronde om Texel op sportieve wijze onder aandacht van het Ne derlandse tv-publiek gebracht. Zaterdagavond zond de EO de 35 minuten durende reportage uit over de catamaranronde van juni 1994. Filmmakers Fritz de With en Rob Smulders van STS uit Amersfoort kregen vrijdag tijdens de première in Den Helder door de organisatie lof toegezwaaid. „Eindelijk een film waarin de zei lers centraal staan." Omgekeerd toonde regisseur De With zich ook enthousiast over het groepje Texelaars, dat het „Rond je" jaarlijks organiseert. „Wat zij hier met een klein aantal mensen presteren, verdient alle waarde ring. Het Rondje is geen commer cieel opgeblazen evenement, maar een zware, internationale wed strijd. De afgelopen jaren is het Rondje echter op een andere wijze in beeld gebracht: veel bla-bla, weinig sport. Slecht voor de naam van de wedstrijd. Met deze film hopen we dat imago in één klap weg te werken." Shannah Inderdaad kregen de tv-kijkers za terdagavond iets anders voorge schoteld dan de afgelopen jaren, toen met name de Tros (Walter Tiemessen) zich op het Rondje stortte. Ditmaal geen plaats voor bekende figuren als René Fröger, Wim Ruska en Rob Heilbron, maar wel de verhalen van doorsnee zeilers en mensen achter de scher men. Deze interviewtjes vormen het sterkste deel van de film. De enige artiest die in beeld komt, is de Helderse zangeres Shannah. Zij neemt met de fraaie titelsong de eerste en laatste (sfeervolle) beel den voor haar rekening. Het lied is nog niet op cd verkrijgbaar, zo ver telde Shannah (die zes jaar gele den bekend werd als de Kate Bush van de Soundmixshow) tijdens de première. Wellicht komt daarin na de tv-uitzendmg van zaterdag ver andering. Het lied „Langs het wa ter" maakte bij de genodigden in elk geval indruk, wat de zangeres een welgemeend applaus opleverde. Weinig spektakel Toch valt op het eindprodukt het nodige aan te merken. Het meest hinderlijke is het gebrek aan echt spectaculaire beelden, terwijl de winderige editie van 1994 zich daar uitermate goed voor leende. Niet eenmaal is te zien hoe een ca tamaran in de branding omkiepert; alleen enkele reeds omgeslagen boten worden in beeld gebracht. Het omslaan van een zeilboot op volle zee is een leuke toevalstref fer, doch niet het gevolg van een structurele aanpak. Volgens een organisatielid had de film qua spektakel beter gekund, indien STS méér camera's had ingezet. Nu bleef het bij drie stuks. Gefilmd werd ter land, ter zee en in de lucht. De beste beelden wer den vreemd genoeg vanaf de kant gemaakt. Bij de vuurtoren, waar de deelnemers dicht langs de kust passeren, was met behulp van de telelens prima te zien hoe de bo ten op volle snelheid over het wa ter scheuren. De vuurtoren zelf komt echter niet in beeld. Belg Daarnaast maakt het onjuist of niet vermelden van in beeld ge brachte personen een onnauw keurige indruk. Zo werd een geïnterviewde medewerker niet bij naam genoemd maar slechts beti teld als „officiële zeilenmeter" en werd de beste Texelse zeiler Dirk Pool verward met een Belgische deelnemer. Fritz de With erkende dat hij van dit Rondje veel heeft geleerd en nu beter weet waar hij de (eventuele) volgende keer op moet letten. Hoewel hij ervaring had met nauti sche evenementen, met name de „Sail"-shows, was een catama ranwedstrijd iets nieuws voor hem en zijn vijf medewerkers. De inzet van niet meer dan drie camera's had volgens hem budgettaire re denen. Bovendien was het onver antwoord om in de ruwe branding bij de start met een camera het water op te gaan. Uiteindelijk maakte STS beelden vanaf een boot van het korps mariniers. Zuinig Overigens konden de kosten vol gens De With beperkt blijven door efficiënt gebruik van mensen en materiaal. „We werkten met drie cameramensen en drie ge luidstechnici. De drie cameramen sen hebben een journalistieke achtergrond en konden dus tevens als verslaggever fungeren. Als re gisseur bediende ik zelf ook een camera. Tv maken is wel duur, maar toch niet zo duur als de he ren in Hilversum vaak beweren. Wij konden de kosten verder druk ken door zuinig met de opnamen om te springen. Ik schat dat we één op twee hebben gedraaid; de helft van het beeldmateriaal is dus gebruikt voor de tv-film." Ook qua financiële eisen heeft STS zich bescheiden opgesteld. „Tevoren is geen bedrag afgespro ken. We wilden eerst het vertrou- Puffend van de warmte in hun fraaie kostuums trotseerden de Texelse ringstekers zondag de hit te in Oudeschild. Joke Bouthoorn en Jos Waterman hielden het hoofd het meest koel en wonnen de dagprijs. Belangstellenden waren massaal naar de Houtmanstraat gekomen om de ringstekers aan te moedi gen. Het werd een spannende strijd. Henk Spigt jr. en Corrien Bussaard eindigden op slechts één punt achter de winnaars. Om de derde plaats moest een barrage worden verreden tussen Dirk en Sandra Witte en Piet Bakker met Jopie Buisman. Eerstgenoemden wisten alle ringen te verschalken. De aanmoedigingsprijs ging naar Frans Witte, die met zijn dochter Vf-s-r Cs--. .n '.V-* Elles en het paard Jellemer voor het eerst meedeed. Na vier wedstrijden gaan Joke Bouthoorn en Jos Waterman aan de leiding van het klassement. Vrijdag wordt opnieuw gestreden, dit keer in Oosterend. In verband met de vroeg intredende scheme ring wordt begonnen om 19.00 uur. Deelnemers dienen op te stellen aan de Slotskolk. De route die wordt gereden is Achtertune, Kerkstraat, Vliestraat, Mul derstraat, Peperstraat. Gestoken wordt in de Oranjestraat. Omwo nenden worden verzocht het par cours vanaf 18.00 uur autovrij te houden. De prijsuitreiking in Oosterend wordt gedaan door trouwe supporter Tante Jo. Vrijdag werd door de wielervereni ging een tijdrit gehouden bij de PEN-centrale. Door het mooie weer was de opkomst goed en de tijden snel. Er kwamen 26 renners aan de start en de snelste tijd kwam op naam van Jordi Vinke. Hij reed de 32 km in 45.53 min. Dit was 12 sec. sneller dan num mer twee, Theo Boom. Uitslagen: Jeugd 12 km: Evert Rikkenberg 23.43 mm; Erwin Goenga 24.04 min. Senioren 32 km: Jordi Vinke 45.53 min; Theo Boom 46.05 min; Loek v Vliet 46.46 min. Ina Schrama uit Oosterend is de nieuwe voorzitter van de Ronde om Texel-commissie. Zij neemt deze taak over van Edwin Lodder, die nog wel wedstrijdleider blijft. Voor zijn verdiensten kreeg Lodder vrij dag tijdens de filmpremière in de Russische onderzeeboot „Foxtrot" in Den Helder een barometer en een fles whisky. Lodder had de afgelopen twee jaar een zware dubbele taak als voorzitter en wedstrijdlei der. Mede wegens zijn drukke werk werd deze combinatie hem te zwaar. Ina Schrama omschreef Lodder vrijdag avond als „consentieus en precies" en dankte hem voor zijn grote inzet. Omgekeerd toonde Lodder zich verheugd over zijn opvolgster: „Zij ver dient alle vertrouwen." Ina Schrama heeft het afgelo pen half jaar al proefgedraaid in de commissie. Haar interes se werd gepolst naar aanlei ding van Oosterend Present vorig jaar, waarbij ze leiding gaf aan de commissie die het historisch spel voorbereidde. Tijdens een evaluatiebijeen komst op 3 juli j.l. werd ze met unanieme stemmen gekozen. Die dag werd het Rondje 1994 helemaal besproken. Al les overziende was de com missie zeer tevreden over het verloop. Voor 1995 nemen al le commissieleden hun taak weer op zich. wen winnen door een goede film af te leveren." Doorgaans werkt het in dit wereldje andersom: eerst moet een organisatie (veel) geld schuiven om de zekerheid van een tv-uitzending te verkrijgen. „In voorgaande jaren moesten we in ruil voor betere contracten met de sponsors beloven dat het Rond je op tv te zien zou zijn", aldus le den van de rondecommissie. „We moesten dan zelf tv-zendtijd ko pen, waardoor het sponsorgeld geheel in de tv-beelden ging zit ten. Ditmaal krijgen we de reporta ge er als het ware extra bij." Compliment STS heeft de film gemaakt in op dracht van de Evangelische Om roep, waarvoor al vaker programma's zijn verzorgd. De EO is van plan de beelden te koop aan te bieden aan buitenlandse tv- stations. Voor de videocassette, die STS ervan heeft vervaardigd, is in kringen van deelnemers al flinke belangstelling getoond. Er is al meer verkocht dan in voorgaande jaren. Filmmaker De With: „Eigen lijk is dat het mooiste compli ment." Dinsdag 2 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintstones". De Wielervereniging heeft een criterium op de baan bij Den Burg. Start jeugd 18.15 uur; senioren 19.00 uur. Bij de Eendrachtsweg wordt door de sportvissersclub Texel een wedstrijd gehouden, spe ciaal voor gasten, van 19.00 tot 21.00 uur. In de Hervormde kerk van De Koog wordt om 20.00 uur een diavertoning over Texel gehou den met Duitse toelichting door mevrouw A. Zegers- Goldnick. Entree f2,-. In de Hervormde kerk van Ou deschild wordt een zomera vondconcert gegeven door Mark Heerink (orgel) en Ruth Solveigsteinsland (sopraan); 20.15 uur. In Theater-restaurant klif 12 Astrid van Helden met het programma „Soprano Absur- do gaat op reis"; 21.00 uur. Entree f17,50; vriendenprijs f15,-. Woensdag 3 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje" en om 16.00, 19.00 en 21.15 uur „The Flintstones". Circus Aramannt geeft van daag om 16.00 en 20.00 uur de eerste voorstellingen. Het circus is tot en met volgende week woensdag dagelft bezoeken aan de Nikadi De Koog. Donderdag 4 augustus Om 14.00 uur gaat bj Schuilhut in De Koog eer, kentocht van start. In Cinema Texel draait 14.00 ,uur „Duimelijntje'' om 16.00, 19.00 en 21.15 „The Flintstones". Van 19.00 tot 21.00 uury bij de Eendrachtweg sportviswedstrijd gehot] speciaal voor toeristen. Vrijdag 5 augustus In Cinema Texel draait 14.00 uur „Duimelijntje" om 16.00, 19.00 en 21.1$ „The Flintstones". De Wielervereniging houdt een baancriterium het parcours bij Den l Start junioren om 18.15 senioren 19.00 uur. Om 19.00 uur begint Oosterend een ringsteek* strijd, meetellend voor kampioenschap van Texel Hoogwater te Oudesd Di. 2 3.30 en 16.0 Wo. 3 4.47 en 17.1 Do. 4 6.15 en 17.4 Vr. 5 6.25 en 18.4 Za. 6 8.36 en 20.5 Zo. 7 9.25 en 21.5 Ma. 8 10.05 en 22.7 Di. 9 10.50 en 23.1 Aan het strand is het ongeveer a eerder hoog water. De zon kg augustus op om 6 09 en en g om 2119 u. 7 augustus is hetr, maan 8 augustus springtij. In het winkelcentrum van Den Burg mag in de winter sfeerver lichting worden opgehangen. Het college van b en w heeft tevens besloten hier geen precariorech ten voor te eisen. Om de kwaliteit van het winkel centrum van Den Burg te verbete ren heeft de ondernemersver eniging toestemming gevraagd voor het ophangen van de verlich tingsornamenten van 4,5 5 me ter breed. Ze willen ze tussen 1 oktober en 1 februari van 16.00 tot 23.00 uur laten branden orrj het „winkelhart van Texel" ook in de koude maanden een warme aanblik te geven. Volgens de vere niging bieden de ornamenten ook een leuke aanblik als ze niet branden. De politie en de brandweer heb ben geen bezwaren tegen lichting, mits die op 4,2 boven de weg wordt gepls wordt voldaan aan de veiS normen voor electrische i ties. Ook de welstandscor vindt het een g<jed plan. De onderlinge wedstrijden eerste-half jaar te Oosten afgesloten. Tijdens een bijeenkomst werden de p naars bekend gemaakt Uitslagen: Woensdagcompetitie: 1. Harm Gort 32.95; 2. Cees vr 31 45; 3. Joop Sikkeleras 30 42: Speelman 29.18 Zaterdagcompetitie: 1. Cees van Houten 15 90, 2. 15.50; 3. Cor Timmer 15.14; Boonman 14.79. Inmiddels is de compett het tweede halfjaar begon Een week lang slaat Circus Ara mannt de tenten op aan de Nika- del in De Koog. Morgen is de eerste voorstelling, volgende week woensdag de laatste. Naast clowns en acrobaten bevat de show een act met reuzeslangen en treden er ook olifanten op. Een uit Warschau afkomstig orkest ondersteunt de soms halsbreken de toeren met levende muziek. Circus Aramannt is een Duits be drijf. In de zomer van 1992 be zocht het met veel succes diverse Nederlandse steden. De directie van het jonge team besloot vervol gens tot een nieuwe toernee langs twintig plaatsen in Nederland. De ze week zijn de Duitsers voor het eerst op Texel te zien. „Ons circus biedt een vlot lopend programma, waarin de artiesten buiten hun artistieke kwaliteiten ook hun veelzijdigheid demonstre-, ren. Belangrijk vinden zij om de toeschouwers in de juiste sfeer te brengen", zo laat de directie in een persbericht weten. Na een „turbulente" opening wordt het publiek eerst meegeno men naar het verleden aan de hand van een klassieke koorddan seres en een paardennummer. Als later het moderne tijdperk aan bod komt, verandert het decor mee. Dit bestaat uit beschilderde doe ken, die een eenheid vormen met kostumering en muziek. In de fantasiewereld, die zo wordt opgeroepen, belandt het publiek in het Verre Oosten met een slan genshow. De directeur persoonlijk geeft een staaltje van dressuur- kunst. Varkens, ganzen en koeien zijn zijn lievelingen. Voor luchta- crobatiek zorgt het Nederlandse duo Savar. Tussen de hoogstand jes door zorgt clown Franky voor ontspanning met originele inval len. Het Poolse live orkest wisselt intussen pop, jazz en klassiek moeiteloos met elkaar af. Ontbijt Het publiek in De Koog kon van daag al kennismaken met het cir cus. Vanochtend nuttigden de olifanten op het Dorpspie ontbijt. Omstanders kond* bij vrijkaarten verdienen een kwis. Ook werden fc bonnen verdeeld, die rech op een kaartje voor de ha) Het circus heeft dagelijks v: lingen om 16.00 en 20.00i dierentuin kan worden 1 van 10.00 tot 15.00 uur. zijn verkrijgbaar aan dt voorverkoop van 10.00 t< uur. Het acrobatisch duo Savar zorgt voor hoogstandjes aan de trapeze.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2