Heerlijke avond stelt naatregelen op proef jidemaronde viert 10ste verjaardag Mensen -= Slechtweer voorzieningen TEXELSE COURANT erdag weer fietsen in Durp Ecokar Watersportdag was een gezinsfestijn eldruiterspelen Surfwedstrijd naar Vlieland Prijzen verloting Veiling voor kerkje 1979 nieuw leven in. De afgelopen vier jaar wordt de wedstrijd ge houden in de vorm van een (ludie ke) „dikke-bandenrace", nadat de wedstrijd door de herinrichting van de Kikkertstraat te gevaarlijk was geworden voor „echte" wiel renners. Alle kranteverslagen zijn bewaard door Kees en Immy Zuidema. En kele leden van de buurtcommissie maakten er dankbaar gebruik van bij de vervaardiging van het over zicht. Het boekje wordt verspreid onder alle bewoners van „boven de Ruugediek"; een klein aantal exemplaren is nog voor be langstellenden verkrijgbaar. Programma Zaterdag beleeft de Ronde van Zuidema de 28e aflevering. In- VERVOLG VAN PAGINA 1 na enige dagen het strand zat zijn. Kuiper: „Dan zie je hier allemaal van die roodverbrande koppen." Hij denkt dat de uitstraling van EcoMare er ook mee te maken heeft. „Wij hebben het imago van een buitenmuseum. Daarnaast zit ten we in de buurt van het strand. Men komt hier langs en loopt even binnen." Zorgelijk Voor het Maritiem en Juttersmu- seum ziet de situatie er zorgelijk uit. Kuiper: „Tot voor het mooie weer lag het bezoekersaantal vóór op 1993. Dat staat weer haaks op de tegenvallende bezoekersaantal len in het voorseizoen. Maar we hadden dan ook veel reclame ge maakt. Sinds een week of zes is de toeloop echter desastreus in gestort en lopen we 6000 achter. Dat is vijftien procent minder." Kuiper legt uit dat dat voor het museum in Oudeschild bijzonder vervelend is. „We zitten daar al op het scherpst van de financiële snede en deze tegenvallende in komsten kunnen we eigenlijk niet verwerken. We hopen dat het in het naseizoen weer iets wordt rechtgetrokken, maar het bezoek daalt nog steeds. Hoe dat komt? Tja, misschien denken de mensen bij zo'n museum toch aan iets stoffigs en warms. Maar dat is in Oudeschild absoluut met het ge val." DINSDAG 2 AUGUSTUS 1994 Taxichauffeurs bespreken aan de Nikadel de plus- en minpunten van de nieuwe standplaats. I pst uk van de heetste juli- I aller tijden tr acteer de de van 1994 op misschien zwoelste avond van de Het was het hoogtepunt ,gn weekend, waarin de seizoenmaatregelen op ri werden gesteld. Hoe leg J2-1-2-3-4"-regeling uit toerist die hier slechts ge nii uitgaan igavond tien uur. Na een om bijzonder zweterige dag ft de warmte weg te trek- et kwik zakt niet tot onder toiig graden. Massaal be ier volk zich op straat; lange broeken zijn een zeldzame kleder dracht. Centrum van het eiland is de Dorpsstraat in De Koog, waar de terrassen zich aaneen rijgen. Drommen mensen, jong en oud, toeristen en Texelaars, slenteren heen en weer. Pratend met elkaar, blikken werpend op de degenen op de terrassen, die net zo be langstellend terug kijken. Alle stoelen zijn bezet, op de tafeltjes zorgen lampjes en kaarsen voor nog meer sfeer. Stelletjes nippen aan een spa rood, pilsje of glas cognac, genietend van de uitzon derlijke omstandigheden. Va kan - tieromantiek in optima forma. De stemming is evenredig. Hoewel het er in de Dorpsstraat-noord met zijn bars en disco's wat uitbundi ger toe gaat dan in „zuid" met de restaurants en comfortabele ser res, loopt de gezelligheid niet uit de hand. Om middernacht, het door de gemeenteraad vastgestel de nieuwe sluitingsuur voor terras sen, verandert niets aan de situatie. Waar in voorgaande we ken nog werd gecontroleerd op het stipt sluiten, blijven de duo's politiemensen en dorpswachten ditmaal rustig heen en weer lopen. Als uitzondering die de regel be vestigt, krijgt de horeca bij warm weer verlenging tot 01.00 uur. Dat tijdstip zorgt voor verwarring. Immers, de 1-2-3 regeling gaat in. De horecazaken die met de ge meente een convenant hebben af gesloten, zijn verplicht hun deuren op slot te doen. Niemand mag meer naar binnen, er mogen alleen nog mensen naar buiten. Exploita tie van het terras wordt -hoe ge wenst het ook is gezien de tropische omstandigheden- hier door in de praktijk onmogelijk. Een dilemma, want binnen is het veel benauwder dan buiten en om 01.00 uur is de stemming op straat nog altijd ontspannen. Een deel van de zaken geeft de klanten tegen enen het signaal dat het ter ras dichtgaat, anderen besluiten om deze unieke avond buiten af te bouwen. De politie, die ook te paard prominent aanwezig is, rea geert soepel, maar deelt wel waar schuwingen uit aan café's die ook na twee uur nog in bedrijf zijn. De terrasklanten kunnen dan niet meer terecht in de overige café's, die om 01.00 uur zijn dichtgegaan en vanaf 02.00 uur moeten afbou wen tot 03.00 uur. Resteren nog de twee nachtcafé's, waar ze tot 04.00 uur kunnen doorgaan. (avond bevolkten drommen mensen de sfeervolle Dorpsstraat Intussen verzamelen de taxi's zich op de nieuwe standplaats aan de Nikadel. Eerder op de avond lapten de chauffeurs de wijziging nog aan hun laars. Nu en dan wurm den zich taxi's door de mudvolle Dorpsstraat om klanten voor het door hen gewenste bedrijf af te zetten. In de loop van de avond greep de politie in: degenen die het inrijverbod overtreden, krijgen een boete van f130,-. De chauf feurs kiezen eieren voor hun geld. Niet van harte en er wordt dan ook stevig gekankerd. Weliswaar is ge meentewerken in allerijl aan veel van hun wensen tegemoet geko men: bredere inrit, meer verlich ting, een goed trottoir en betere verwijzing. Maar goed is het nog niet, nog afgezien van de rottende container nabij de voorste taxi. De gemeente had immers toegezegd dat de chauffeurs schriftelijk be richt zouden krijgen van de veran deringen, en dat is nog niet gebeurd. Op de standplaats blijft het lange De Ecokar heeft gisteren op Texel 1140 kilo klein chemisch afval op gehaald. Het merendeel kwam uit de buitendorpen. De score in Den Burg en Den Hoorn was laag. De Ecokar komt op 3 oktober weer naar het eiland. De open dag die de windsurfclub en de kanovereniging zondag bij Dijkmanshuizen hielden, mondde uit in een evenement voor Texelse gezinnen. Diverse ouders streken met hun kinderen neer op het strandje van de rustige baai aan de Waddenzee. Jong en oud greep de kans om gratis kennis te maken met de twee sporten. Er waren ge noeg planken en boten om mee te oefenen. Jammer was alleen, dat de wind 's middags wegviel, waardoor een surf-onderdeel moest vervallen. Letterlijk en fi guurlijk hoogtepunt was de de monstratie van twee parachutisten van het Paracen trum Texel. Eén raakte een beetje uit de koers, maar de tweede deed het perfect door een fraaie landing te maken op één van de klaar lig gende Surfplanken. IFoto Frans Hopman) Schapenboerderij De Noordkroon....met kleine groepen heb je meer contact.... Voor de Oudheidkamer is het ver schil met vorig jaar nóg groter. Maar liefst 25 procent minder be zoek. Toch is Kuiper daar minder van geschrokken. „We dachten al tijd dat dat typisch een museum voor liefhebbers was, die toch wel komen. Dat lijkt nu toch niet zo te zijn, want ze blijven weg. Maar het gaat bij de Oudheidkamer om veel minder grote aantallen en dat ver tekent de percentages. Door het goede team van vrijwilligers dat daar helpt, komt de financiële klap minder hard aan." Volgens Kuiper kan de echte ba lans pas aan het eind van het sei zoen worden opgemaakt. „Een noodplan? Ach nee, onze bekend heid is groot genoeg. Dat hebben onderzoeken in het verleden al uit gewezen. Drie maanden van zulk weer lijkt me wel erg extreem, dus we maken ons nu nog geen zor gen. We gunnen de mensen hun vakantie op het strand van harte." Het Agrarisch Museum in De Waal heeft helemaal geen last van de warmte. Beheerder De Vries denkt dat de hoeveelheid bezoekers on geveer gelijk is aan vorig jaar. „Bij ons is het nooit zo enorm druk. We hebben zo'n 12000 gasten per jaar. Meestal zijn het mensen die al fietsend over Texel hier langs ko men. Dat zijn toch geen strand- mensen, dus die komen evengoed wel." De Vries bekent dat het bij de kassa wel een beetje heet is, maar binnen in het museum is het aangenaam vertoeven. „Als het me te gek wordt, loop ik wel eens even naar binnen. Even afkoelen." Het Eierlandse Huis in De Cocks- dorp heeft buiten tennisbanen en binnen een zwembad. „Het is in het bad wel wat rustiger, maar de tennissers blijven toestromen", vertelt exploitant Nico Ooijevaar. De disco's die worden gehouden in het gebouw worden bijzonder druk bezocht. „Het is dan binnen wel erg heet ja. Maar dat is overal zo en kennelijk nemen de gasten dat voor lief. Mijn mening is dat zo'n goede zomer voor het hele eiland beter is dan een slechte, want daarmee verlies je op den duur toeristen." Cor van Heerwaarden van theater restaurant Klif 12 verklaart dat het geen storm loopt bij de kinder voorstelling die iedere donderdag rond half vijf begint en de diners cabaret. „Maar ik ben daar nu niet zo mee bezig. Het hoogseizoen is voor ons toch niet de beste perio de. Het publiek dat dan op Texel komt heeft niet zoveel geld te besteden. Wij moeten het meer hebben van het voor- en nasei zoen." Hektisch jaar Dat het op schapenboerderij De Noordkroon vooral overdag rusti ger is dan vorig jaar vindt Renske van de Tempel helemaal niet erg. „Toen begonnen we net en was het een waar gekkenhuis. We dachten echt af en toe: hoe moe ten we hier oud mee worden." De Noordkroon trekt nog steeds mensen, maar vooral als afsluiting van een dagje strand. „Vorig jaar stonden ze om twee uur massaal op de stoep. Nu komen ze in min der grote getalen rond vieren. Ach, ig wordt De Cocksdorp de van Zuidema verreden, g 19.30 uur. Die dag, 6 us, is het precies veertig eden dat deze wielerronde et eerst werd gehouden. tgenheid van het jubileum Ie Durper buurtcommissie wkje uitgegeven, waarin i hand van knipsels alle ide revue passeren. im 6 augustus is bovendien tardag van de grondlegger, uidema. De Cocksdorper 1954 het initiatief voor een )nde, omdat hij was reerd door de Tour de Fran- wedstrijd groeide vervol- ui tot een bijna jaarlijks fende traditie. Niet hele- arlijks, want een lange pe- an 1966 tot 1978, vond de regens organisatorische re- geen doorgang. De dorps- sie en Wielervereniging •liezen het evenement in else menvereniging Tussen n Duin gaat zaterdag naar eldruiterspelen. Op de Vla bij Amersfoort wordt de on van het vierspanrijden len. De bus voor de Texe- Mrekt.om 06.30 uur vanaf keerplaats aan de Emma- °ot 07.05 uur). Informatie •tocht of inlichtingen voor kmee wil via mevrouw L. telefoon 12746. tijd vrij rustig. Het uitgaanspubliek is er nog niet van op de hoogte, zo menen de chauffeurs. In de Dorpsstraat hangt slechts één ver wijsbord, voor de rest moeten ze maar afwachten of de portiers de potentiële passagiers in de goede richting wijzen. Het werkt nog niet, zo blijkt Veel mensen lopen toch weer als vanouds naar de kop van de Dorpsstraat. „Ik heb zater dagnacht zestien ritjes gemaakt, maar op de taxistandplaats heb ik niet één klant opgepikt", vertelt een chauffeur naderhand. „Som migen gooien zich gewoon voor je auto, je moet wel stoppen." Liefst zouden de taxibestuurders weer na één of twee uur 's nachts de Dorpsstraat inrijden. „Dan voor kom je dat de mensen zelf gaan lo pen en slopen." Dat blijkt op de terugweg naar Den Burg. Langs de Pont weg staan diverse jongeren in de don kere berm met de duim omhoog. Een lifter vertelt dat hij naar Loodsmansduin moet. „Taxistand plaats? Waar dan?", reageert hij verbaasd. Maar ach, hij maalt er niet om, want heenweg heeft hij de hele afstand al te voet afge legd. Daarmee doet de jongen heel wat meer moeite om zich aan de regels van het eiland te houden dan de talrijke stappers, die de nacht van zaterdag op zondag op het strand doorbrengen. Nachtelij ke wandelaars struikelen er bij paal 20 (Badweg) bijkans over. Het gevolg van een andere sei zoenmaatregel: de verminderde opname van jongeren de afgelo pen jaren. Vooral in de weekends blijkt Texel erg in trek, maar met dit mooie weer zit het eiland voor jeugdige kampeerders vol. De keus gaat tussen twee alternatie ven, een nachtje noodcamping of slapen in de vrije natuur. Het weekend-staptoerisme was dit weekend in De Koog zichtbaar. Kon je zaterdagavond nog over de hoofden lopen, zondagavond was het -ondanks de weer aangename temperatuur- een stuk rustiger. Is dit nou hoogseizoen, zo vroegen ze zich af in de Koger café's. Iets om eens goed over na te denken. Frans Hopman Is het strand een te grote concurrent voor de Texelse musea ri9e Esmeralda Dekker uit r9 heeft het diploma MDS nsmiddelen behaald. Zij k opleiding aan het Frans "e9e in Haarlem. Zondag 14 augustus houdt de Windsurfclub Texel de jaarlijkse surfwedstrijd naar Vlieland. De start is bij Paal 33. De surfers va ren naar Oost-Vlieland waar gefi nisht wordt. Op Vlieland wordt gezorgd voor broodjes en drinken. Nadat iedereen gefinisht is en het tij gekeerd, wordt weer gestart naar Texel. De inschrijving voor de ze wedstrijd is vanaf 11.00 uur in de Zeilschool bij Paal 33, de brie fing is om 11.45 uur en de start om 12.00 uur. Ook surfers die geen lid van de vereniging zijn, kunnen aan deze surftocht meedoen. Meisjes t/m 7 jaar (2 kleine ronden); jon gens t/m 7 jaar (2 kleine ronden); meisjes 8 t/m 12 jaar met versnelling (5 kleine ron den), meisjes 8 t/m 12 jaar zonder versnel ling (5 kleine ronden); jongens 8 t/m 12 jaar met (5 kleine ronden); jongens 8 t/m 12 jaar zonder (5 kleine ronden), dames (3 grote ronden), heren met (5 grote ronden), heren zonder (5 grote ronden) Bij de verloting tijdens de rommel markt op de Landbouwdag in Den Hoorn zijn de volgende winnende nummers getrokken: rose 11, 125, 209, 282, 365, 402, 403, 462, 703, 712, 804, 810, 869, 870 en groen 631, 638. De prijzen kunnen worden afgehaald bij Ferry Zwa nenburg, Naalrand 9, Den Hoorn, tel. 19272, of de komende Hoorn- der Donderdag op de boeken- en rommelmarkt. er komen allicht wat van die dui zenden toeristen die naar het eiland komen bij ons. Het voordeel van wat minder grote groepen is dat je meer contact hebt. Je kunt dan rustig vragen beantwoorden en een praatje maken." Van de Tempel legt uit dat zij en partner Piet Monster niet iedere dag hetzelfde verhaal afsteken. „Nee zeg, daar zou je stapelgek van worden. Het hangt van de si tuatie af. Schapenscheren is altijd interessant en laatst had ik iemand die nog nooit in een wei had gelopen. Nou, dan pas ik het programma aan." Het melken van de geiten levert wel een standaard-praatje op. „Ik hóór mezelf niet eens. Maar het verveelt niet. En de enthousiaste reacties zijn altijd weer leuk. Ach, 'West Friesland College in 'sde 19-jarige Eveline Witte n Hoorn geslaagd voor %>gisch Werk. schrijving kan vanaf 19.00 uur bij het Texaco pompstation in de Kik kertstraat. De start is om 19.30 uur ter hoogte van Vismans Wa renhuis, terwijl de finishlijn is ge trokken voor restaurant 't Bikke- lement. Gestart wordt in verschil lende leeftijdsgroepen en Iedereen kan meedoen. Deelname kost voor kinderen f\- en volwassenen f 2,50. De deelnemers moeten zelf zorgen voor een fiets. Voor de ori gineelste verschijningen zijn weer extra premies uitgeloofd. De Boe- renkapel verhoogt de sfeer met gezellige deuntjes. Categorieën Tijdens de Hoornder Donderdag van 18 augustus wordt een veiling gehouden ten bate van de restau ratie van het Ned. Hervormde kerkje. De organisatie kan nog veel spullen gebruiken, dus wie nog verkoopbare goederen in huis heeft, kan bellen met Ferry Zwa nenburg, tel. 19272. het is allemaal werk dat tóch moet gebeuren. De vaste grapjes varië ren we wel een beetje. Anders word je flauw van jezelf." Piekdrukte Biologisch-dynamische zuivel- boerderij Sint Donatus heeft te maken met piekdrukte. Benno Bakker: „De mensen komen na het strand. Maar ze kómen wel. Vrolijk hoor, met zulk lekker weer." Het valt hem op dat de hoeveel heid Belgische bezoekers is toege nomen. Vooral heT melken blijft op Dona tus een publiekstrekker van de eerste orde. „Melk komt uit een koe en niet uit een pak. Dat blijft fascineren. Evenals de kalfjes na tuurlijk. Nee, het gaat uitstekend bij ons."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5