Cjrocn 2'warLrJexels het harL, Massale vissterfte door zuurstofgebrek N r m Gevaar voor botulisme groot RANT De weg naar extra omzet! ummer King Kong verrast jarige Dick Graaf Dure plas Baan A geen vliegers naaktstrand Texel nu weer muskusrat-vrij? H0RIZ0NT0ER DE KOOG VERDER IN DIT w Olifanten en slangen in circus De Koog 2 w Overkantse belegger wil De Lindeboom 5 w Ambitieus plan EcoMare 6 rn Lieveheersbeestjes plagen badgasten 6 Stinkend rondje met de vuilniswagen 7 Paddestoelen weg TEXELSEÜCOURANT verschijnt elke vrijdag t/m 2 september IrICHT 15 SEPTEMBER 1887 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, C Den Burg, telefoon (02220) 62600. mties/abonnementen telefoon (02220) 62600. ie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, n (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. ie buiten werktijd Tessa de Graaf f, Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) - 15639. VRIJDAG 5 AUGUSTUS 1994 NR 10905 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs f49,95 per half jaar Losse nummers ƒ1,40. xijn ciibpetrot»! araat ham" Dick Graat smult van een gebakje èn van de stunt die zijn personeel uithaalde. IFoto Frans Hopman) Een kolossale aap als Abraham. Met deze stunt zette het perso neel van de Texelse Wolonderne ming (TWO) gisteren de buurt Beatrixlaan-Hollewal op stelten. Met het 8,5 meter hoge opblaas bare gevaarte verrasten zij hun baas, Dick Graaf, op diens 50ste verjaardag. „King Kong" trok de hele dag veel belangstelling. Talrij ke voorbijgangers stopten in op perste verbazing, anderen snelden naar huis om hun fototoestel te halen. ,,We wilden iets verzinnen dat bij hem past. Het moest dus groot zijn, en liefst met kunst- en vlieg werk tot stand zijn gebracht", ver telt initiatiefnemer Martijn de Veij. Samen met een aantal collega's van de produktie-afdeling zochten ze naar iets origineels. „Zelf een Abraham maken van een meter of zes hoog zagen we niet zo zitten. Een foto die een van de medewer kers had gemaakt van een grote opblaas-aap in And ijk was de oplossing. Met een loep, die we normaal in de fabriek gebruiken om katoen te inspecteren, hebben we de foto bekeken. Zo wisten we het telefoonnummer te ontcijferen van het bedrijf dat die aap ver huurt." Het bleek te gaan om Airborne Luchtreclame uit Venhuizen. Het bedrijf verhuurt allerlei opblaasba re attributen, waaronder dinosau russen, luchtballons en een reuze-champagnefles. „Ze worden vooral gebruikt bij speciale gele genheden zoals verjaardagen en bedrijfsopeningen", vertelt mede werker Gerard Bot. Gezeten in een bestelwagen hield hij gisteren van 's morgens vroeg tot acht uur 's avonds een oogje in het zeil. „We moeten zuinig zijn op deze aap, want het is de enige in Neder land." Een probleem was dat de tuin van de familie Graaf te klein was om de kolos een plaatsje te geven. De zeven TWO-medewerkers, die gisterochtend voor dag en dauw het plan uitvoerden, losten dat op door over de heg heen een plat form te bouwen. Met zestig pal lets bouwden ze een verhoging met een oppervlakte van vijf bij vijf meter. Het rooien en later weer planten van de heg bleek, na infor matie bij een tuincentrum, bij na der inzien toch niet zo'n goed idee- Het opblazen van de aap was ver volgens een fluitje van een cent. Met behulp van een ventilator, die permanent lucht blaast, stond de gorilla in twintig minuten overeind. Echtgenote Marja merkte al snel dat er iets loos was, maar Dick Graaf zelf bleef onwetend doors nurken. „Ik ben zelf ook apetrots", riep hij uit, toen hij tenslotte in badjas naar buiten kwam. Voor de volledigheid was er ook een gewone Abraham neergezet, gezeten op een heftruck. „Dick 50 jaar, nu heeft hij het voor elkaar. Z'n bedrijf verkocht, z'n huis bijna klaar. Kom nu maar tot bedaren, je hebt al grijze haren!", zo luidde de wens op het bijbehorende bord. Desgevraagd vertelde Graaf dat het bedrijf nog niet is verkocht en het huis er nog lang niet staat. Over beide zaken toonde hij zich echter optimistisch. Bedoeling is in elk géval dat hij per 7 januari af scheid neemt als directeur van TWO. Vopr die datum houdt hij zich al bezig met de voorbereidin gen voor een nieuw bedrijf, dat mogelijkwordt gevestigd in de vrij komende PEN-centrale bij Oude- schild. De onderhandelingen daarover zijn nog gaande. Hat de geldautomaat ha- m stelde de ABN/AMRO- in De Koog een onder in naar het defect. De tare electronica blijkt te tangetast door urine. Het ifteen dure plas, want de de aan de machine be- jt f2000,-. pardoes een nieuwe in- denbrievenschrijver op- isn. Hij debuteerde deze met twee stukken die sens aantonen dat onze 'P de werkelijkheid onder vorm kan verschillen en ver -goede- smaak nog if wordt getwist. Dat een vent met een archety- Duitser niet wordt ge deerd, valt te begrijpen, »om daar meteen de de Wereldoorlog weer bij ten en de Duitse pers in "bten... Tsja, wie een M dkuil graaft, krijg het lid neus, of zoiets. Dan die re noodkreet over het 'eken van een atletiek- I Inderdaad, die hebben 'er nog niet en ook tech- B|e nummers kunnen niet en beoefend. Maar wat :f dat eigenlijk uit? Texel én grote, fantastische ek-accommodatie met Kende trainingsmogelijk- n Men komt van heinde om er gebruik van te n. Bovendien hebben we 'Hen hardloopevenemen- waar zeur je dan over. tes draven op een baan is °ok niet alles. En dan 'efs heel anders. Zou de Wrijving op de affiches et Duitsed) circus Ara- een Freudiaanse ach- )nd hebben? Zij hebben Itenten namelijk in De opgeslagen aan do - Horszei er iets in is vergeten moet V (Algemene Plaatselijke ining) worden aangepast, it wel een verbod in voor fbare vliegers op bewaakte ledeelten, maar dat strekt ït uit tot de naaktstranden 9 en 28. In een aanvulling alsnog worden geregeld. „Ik loop toch heel wat jaartjes mee, maar zo erg heb ik het nog nooit gezien." Op één van zijn speurtochten over Texel, met zijn trouwe vriend Arie Dijker, ontdekte Ed Drijver in een sloot in de Westen een enorme hoeveelheid dode vis. ,,Je slaat achterover van de stank." Gestorven aan zuurstofgebrek door de hitte, is de conclusie van des kundigen. Het water is nauwelijks meer zichtbaar tussen de massa dode voorntjes. Paling, ook een vaste bewoner van menig Texelse tocht, zit er zo op het oog nog niet tus sen. „Maar die zijn taai. Die hou den het het langst uit." Roodbruine verkleuring duidt erop dat bacteriën die geen zuurstof nodig hebben om hun werk te doen in opkomst zijn. Al het leven in de sloot lijkt gedoemd tot sterven. „Op Texel hebben we toch al ge brek aan zoet water. Met dit weer treedt weinig verversing op", al dus G. Cadée van het Nioz. Het uitblijven van regen en de geringe doorstroming de sloten is naar zijn mening de reden dat de zuurstof in het water zo langzamerhand is op gebruikt. De hitte stimuleert daar naast de groei van algen, maar die verbruiken ook veel zuurstof, zo dat de verstikking nog sneller gaat. „Een oplossing? Tja, in vis vijvers wordt wel zuurstof ge pompt, maar dat lijkt me niet haalbaar voor de Texelse sloten. Doorstroming kunnen we niet for ceren, want we hebben daar geen water voor." Volgens Cadée ver betert de situatie vanzelf als het weer omslaat. „Dat moet niet te lang meer duren, want anders is alles dood. Maar zelfs in dat geval herstelt de natuur zich wel weer, hoor. Waarschijnlijk merk je er vol gend jaar niets meer van." Deskundigen van EcoMare waar schuwen voor botulisme, dat zich via de dode vissen kan ontwikke len. „Blijf vooral uit het binnenwa ter. Ook op plekken waar geen dode vis drijft, want botulisme verspreidt zich ongezien toch." Botulisme Botulisme is een vorm van voed selvergiftiging waaraan vooral wa tervogels en vissen doodgaan. De vergiftiging ontstaat door de bac terie Clostridium Botulinum die een gif produceert dat verlamming veroorzaakt. Als de ademha lingsspieren worden aangetast treedt verstikking op. Het gif verspreidt zich doordat vo gels of vissen vliegenlarven of weefseldeeltjes van dode, besmet te dieren eten. Verlamming bij vo gels is dus een voorbode van botulismevergiftiging. Als deze dieren tijdig naar EcoMare worden gebracht, kunnen ze in veel geval len worden gered. „Doorspoelen met veel schoon water is meestal al afdoende", vertelt voorlichter Lees verder pagina 3 De muskusrat die woensdag in een fuik in Eierland werd gevon den. was een mannetje. Het is de eerste muskusrat die op Texel heeft geleefd, tot dusver zijn alleen kadavers gevonden die aan spoelden of met grondtransport naar het eiland werden overge bracht. Gisteren kwamen de provinciale rattenbestrijder F. van Hal en zijn medewerker Bart Konijn om het dier, dat in het water schapskantoor in Oude schild in de koelkast lag. op te halen. Ze gingen ook naar Eierland om te zoeken naar sporen van eventuele meerdere ratten. Hoewel die aanwijzingen niet werden gevonden, zullen bij wijze van preventie toch meerdere vang kooien worden geplaatst. Vorig jaar werden in Noordholland meer dan 1200 mus kusratten gevangen Dat waren er vierhonderd minder dan in 1992. een aanwijzing dat de situatie in de provincie redelijk onder controle is. In het noorden en oosten van het land is de muskus- rattendichtheid veel groter. Alleen in Friesland werden vorig jaar al meer dan 100.000 exemplaren gevangen. (Foto Hany de Graaf) Woensdag werd in een palingfuik in een sloot in de buurt van de Slufter weg een dode muskusrat gevonden. Waarschijnlijk is het de rat die al een jaar of twee in Eier land rondzwierf. Er is goede hoop dat het een eenling was, die zich dus niet kan hebben vermeer derd. En dat zou betekenen dat deze minder gewenste diersoort nog steeds geen vaste voet op Texelse bodem heeft gezet. Het lijkt echter uitstel van execu tie. Vroeg of laat zal een stelletje muskusratten of een zwangere eenling het eiland weten te berei ken en de praktijk elders heeft ge leerd dat ze dan niet meer zijn uit te roeien. Op alle andere wadden eilanden heeft de muskusrat zich de afgelopen jaren gevestigd. Dat het Texel nog niet is gelukt heeft te maken met het feit dat het eiland niet via droogvallend wad is te bereiken en dat de afstand die de dieren zwemmend moeten I.M. ADVERTENTIE Zondag 7 augustus a.s. Aanvang 16.00 uur Dorpsplein Aanvang 20.00 uur diverse café's De „paddestoelen" halverwege de Californiëweg zijn onlangs van het wegdek verwijderd. Weliswaar voldeden de rood-met-wit- gestipte hobbels als snelheidsrem mer, maar de plaats bleek niet goed gekozen. B en w besloten dat het beter is de paddestoelen dichterbij de uitritten van de aan grenzende bungalowterreinen aan te brengen. Nu remden de auto mobilisten wel af, maar kregen ze de gelegenheid hun vaart weer op te voeren. Omwonenden hebben intussen laten weten, dat er meer paddestoelen gewenst zijn. Waar schijnlijk zullen zij hiertoe nog een schriftelijk verzoek bij de gemeen te indienen. overbruggen groot is. Het staat echter vast dat muskusratten gro te stukken in zee kunnen zwem men. Enkele keren werd op Texel al een dode muskusrat aangetroffen. Onder andere werd er een gevon den op de Hors. De nu in de fuik verdronken rat is de afgelopen ja ren enkele keren gezien, maar hij gaf ook van zijn aanwezigheid blijk door het wegvreten van water- en moerasplanten. Muskusratten doen dat op typerende wijze: ze bijten de biezen en andere planten onder water door. Er zijn pogingen gedaan om de rat te verschalken. Bij de Bernse brug aan het eind van de Hoofdweg, waar het dier was gesignaleerd, werd een vang- kooi gezet maar daar trapte hij niet in. Muskusratten, ook wel bisamrat- ten genoemd, leven in en bij het water. Het zijn ongevaarlijke, plan- tenetende dieren met een prachti ge vacht. Ze zijn niet verwant aan de bekende bruine rat. Dat ze toch fel worden vervolgd (door speciale rattenvangers die door de overheid zijn aangesteld) heeft te maken met de holen die zij graven in slootkanten en dijken, waardoor zij enorme schade aanrichten. In België is de muskusrat ontdekt als delicatesse. Maar omdat het woord „rat" afschuw oproept, wordt het in restaurants aangepre zen als „waterkonijn". I.M. ADVERTENTIE C/mê ^nirL jiirt' ak*t kirt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de I.M. ADVERTENTIE Inleveren advertenties voor de editie van 19 augustus: t/m vrijdag 12 augustus a.s. Ed Drijver ontdekte met zijn vriend Dijker de sloot vol dode vis. IFoto's Tessa do Graaff)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1