Cjroen rwartsJ~exeh in het hart esturen SVT en Boys illen één voetbalclub 1 N Officier zet boete op niet afdekken mestsilo Gewoon pesterij van de vissers Landbouw vindt eis onbehoorlijk 119 EEXEJ COJrIRANT De weg naar extra omzet! eden moeten deze maand beslissen icier gaat in hoger beroep ummer Sloot schoon door reigers fleszakactie slijterij .wijnhandel De Wit bv. r r VERDER IN DIT s» Jager Ed Drijver debuteert als fotograaf 2 Concert levert f2000,- op voor Rwanda 2 w Slachter Van Heerwaarden thuis in Oudeschild 3 w Coureurs nietsontziend tijdens autocross 5 w Ronde van Zuidema feest voor Cocksdorpers 7 Drukte in de sloot tijdens autocross Raadsvergadering Politie wekt autoslapers Meisje valt van paard TEXELSE^COURANT KOOPMANS PANNEKOEKMIX verschijnt elke vrijdag t/m 2 september Inleveren advertenties voor de editie van 19 augustus: t/m vrijdag 12 augustus a.s. iCHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10906 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, ;Den Burg, telefoon (02220) 62600 itiis/abonnemonten telefoon (02220) 62600. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (0222O) 62620, faxnr. (02220) 14111. buiten werktijd Gerard Timmerman, Al 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687. DINSDAG 9 AUGUSTUS 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs M9.95 per half jaar Losse nummers /1,40 sturen van SV Texel en Texelse Boys hebben over- imming bereikt over het samenvoegen van beide Bedoeling is dat ,,de Boys" eind deze maand wordt even en al het komende voetbalseizoen onder één net de buurvereniging speelt. Na afloop van dit over- jaar, per 1 juni 1995, zal ook SVT niet meer bestaan nt er één nieuwe voetbalvereniging in Den Burg, ge- v.v. Texel '94. De clubkleuren worden blauw/geel. lubbesturen hebben de af maanden stevig doorver- om de fusie zo snel te bereiken. „Aanvanke- fliepen de besprekingen Ka Jaar toen er eenmaal schot j?Jbesloten we haast te ma- we komend seizoen al sa- nnen gaan, geeft dat voor een financieel voordeel", n de voorzitters Rob Dap- Den Cees de Grave (Texel- Voordelig is bijvoorbeeld nieuwe vereniging minder loeft te huren en dat geza- gebruik kan worden ge- van materialen. Een h winstpunt is dat beide lafdelingen kunnen fuse- else Boys zou in het nieu- lizoen een nauwelijks «tatief eerste team op de men brengen, en SV Texel wel versterking voor het team gebruiken. Ook de Ikoming van een grotere nep wordt als pluspunt ge- hoewel beide clubs voor seizoen geen problemen samenstelling van jeugd- oorzagen. Velden Ier gunstig aspect is de die wordt geboekt. De in twee jaar is herhaalde- de gemeente gesproken afstoten van één of meer velden. Die onderhandelingen zul len door de fusie een andere wen ding nemen. Vooralsnog is dit nog wel een heet hangijzer. Uitgespro ken is namelijk dat „Texel '94" het A- en B-veld van SV Texel en het A-veld van Texelse Boys zal bespe len. Het SVT-bestuur heeft zich tij dens de fusiebesprekingen sterk gemaakt voor het blijven bespelen van het eigen terrein, dat een lan gere traditie kent dan de amper twintig jaar oude accommodatie van de Boys, waar bovendien een tribune ontbreekt. Ook wordt de voorgenomen atletiekbaan rond het B-veld van de Boys door het SVT-bestuur als hinderlijk ervaren. De gemeente ziet echter liever dat het SVT-complex wordt verlaten, zodat de vrijkomende grond kan worden benut als bedrijventerrein. Volgens de voorzitters is met de gemeente de laatste maanden geen contact geweest over de nieuwe ontwikkelingen. Bedoeling is vandaag de wethouder van sport, Nel Eelman-van 't Veer, te informeren en een afspraak te ma ken voor verder overleg. Procedure Maar eerst is het woord aan de le den. De fusieprocedure is het ge volg van een regel van de KNVB. De voetbalbond kent slechts één fusiedatum, namelijk 1 juni van elk kalenderjaar. „Dat het toch kan rondkomen, is te danken aan de toestemming -voor een voorlopige fusie- die we kregen van het lan delijk bondsbestuur in Zeist." De bond stelde als voorwaarde dat één van beide zich moest ophef fen. De keus viel op Texelse Boys. Dat betekent dat de leden zich vóór 1 september a.s. moeten uit spreken. Afgelopen weekend kre gen alle direct betrokkenen een brief met tekst en uitleg. De Boys leden zijn uitgenodigd voor een buitengewone ledenvergadering op vrijdag 26 augustus in De Wit te Burcht. Omdat de statuten voorschrijven dat tweederde van alle leden aanwezig of vertegen woordigd moet zijn, gaat het bestuur er vanuit dat een tweede vergadering nodig zal zijn. De eer ste buitengewone ledenvergade ring is vastgesteld om 20.00 uur, de tweede om 20.30 uur. Voor op heffing is een tweederde meerder heid van de uitgebrachte stemmen nodig. Eerst spreken de leden uiteraard uit of zij de fusie willen aangaan. Tijd rijp De leden van SV Texel komen maandag 29 augustus bijeen. „Liefst hadden we het tegelijker tijd gedaan, maar dat was om praktische redenen niet mogelijk." Ook zij stemmen over het fusie- voorstel. Daarnaast is het de be doeling om artikel 1 van de statuten te wijzigen: de naam SV Texel wordt dan veranderd in VV Texel '94. Of het zover komt, is afwachten geblazen. Vijf jaar geleden hing een fusie -na bemiddeling door o.a. burgemeester Schipper en de Texelse Sportraad- in de lucht, maar haalden de SVT- ledenvergadering een streep door :hrtf :us rits I," 's Kaes de Grave (links) en Rob Dapper hebben de stap gezet en schudden to'de voetbalclubs (nog) van elkaar scheidt. Het woord is nu aan de leden. elkaar symbolisch de hand op de Haffelder- IFoto Frans Hopman) 1goeder trouw. Het is Pesterij van de vissers", 'een Texelse visser die er- »rdt verdacht in 1990 1 C "hten te hebben ontdo- 'nvankelijk werd de reder 9ebrek aan bewijs vrij- ,n- Daarbij wenst de parnse aanklager mr. P. rich niet neer te leggen. 1 heroep hoopt hij wèl het 8 kunnen leveren. ree1 'Sstoverschrijding kwam 'icht bij een steekproef Algemene Inspectie Dienst (AID). Het zou om enkele duizenden kilo's gaan. Volgens de visser, die zijn naam niet genoemd wil hebben, is de controle ondeug delijk uitgevoerd. ,,De weegschaal waarmee ze de vis wogen was niet in orde. Die stond al een jaar of vier in een hoek", vond de vis ser in 1992 gehoor bij de economi sche politierechter in Alkmaar. Die oordeelde dat er niet genoeg be wijs was om de beschuldigingen hard te maken en gaf vrijspraak. Bijna vier jaar na de steekproef denkt Brilman wel voldoende be wijs te hebben gevonden om ho- f De sloot in de bocht na de finish was zondag een waar autokerkhof de plannen. „We denken dat de tijd er nu meer rijp voor is", zeg gen Dapper en De Grave. „Het ge voel van rivaliteit ten opzichte van de buurvereniging is minder sterk. Daarnaast hebben de leden zelf Eerste stap kunnen zien dat beide clubs er de afgelopen jaren niet beter op zijn geworden. We hebben echter niet de illusie, dat de fusie er zonder slag of stoot zal komen. Heel te recht, want het gaat toch om twee verenigingen met een eigen historie." Lees verder pagina 3 Met z'n zessen tegelijk in de sloot. Het was één van de vele hoogte punten tijdens de MAB-autocross, die zondag duizenden bezoekers richting Oosterend trok. De cou reurs maakten er vanaf het begin een spektakelstuk van. Zelden zag het publiek zó veel vehikels over de kop slaan en de baan uit vlie gen. Wonder boven wonder kro pen ook ditmaal alle brokkenpiloten ongedeerd uit hun (Foto Frans Hopman) wrak. Wel was het eventjes link, toen baancommissaris Jan Vonk slechts met een noodsprong een aanstormende deelnemer kon ont wijken. Het chaotische klapstuk van de middag was de afvalrace, waarin de deelnemers hun uiterste best deden om hun crosswagens „aan vellen" te rijden. Tussen de brokstukken door viel ook van goede racer ij te genieten. Win naars van deze cross waren Peter Boersen (formule 1), Peter Betse- ma (formule 2), Hans Arnout (standaardklasse) en Nico Uit geest (rodeo). Een uitgebreid ver slag staat elders in deze krant. Wie de raadsvergadering van vanavond wil volgen, is ge noodzaakt op de publieke tri bune plaats te nemen. De zender van Radio Texel die vo rige week werd vernield door blikseminslag is nog steeds niet gerepareerd. De benodig de onderdelen waren niet di rect beschikbaar, zodat de vergadering niet live kan wor den uitgezonden. Gehoopt wordt dat de zender deze week weer in de lucht komt. Vooral op de Nikadel in De Koog, maar ook elders op Texel heeft de politie in de nachtelijke weekendu ren, mensen die in auto's lagen te slapen ruw uit de armen van Morpheus gehaald. De illegale sla pers werden naar de noodcamping verwezen. gerberoep aan te durven. De aanklager geldt als een doorzetter in deze kwestie en hoopt dankzij dit hoger beroep meer grip te krij gen op de tongvisserij, die het niet zo nauw zou nemen met de vangstquota. Overschatting De beschuldigde visser denkt dat Brilman zichzelf overschat. „In de ontvoeringszaak van bierbrouwer Freddy Heineken zou hij het zaakje ook wel even oplossen. Maar de kidnappers waren veel slimmer dan de jurist. Nu heeft hij het op de vissers voorzien. Wij zijn net als de boeren hardwerkende onderne mers", verwijst hij naar de ammo- niakproblematiek. „Maar we krijgen het wel voor onze kiezen en worden afgeschilderd als een stel criminelen. Ik heb wat dat be treft al het nodige over me heen gehad. Het kost allemaal een hoop zenuwen en geld en het levert niets op." Het ziet ernaar uit dat Texelse veehouders niet ontkomen aan een kostbare overkapping van hun mestsilo's. De Alkmaarse of ficier van justitie Scheffer bericht te zo'n 25 boeren eind vorige week dat ze vóór 1 september een koopcontract voor zo'n af dekking in huis moeten hebben. De landbouwers reageren teleur gesteld. Ze beschouwen de inves tering (variërend van f30.000,- tot f100.000,- per bedrijf) als overbodig. Overkapping van de silo's beperkt de uitstoot van ammoniak en is door demissionair minister Alders (milieu) al geruime tijd geleden verplicht gesteld. Waar elders in het land zo'n 75 procent van de mestbassins zijn afgedekt, kregen de Texelaars in afwachting van proeven met een alternatieve af dekking van stro, na hevig protest aanvankelijk uitstel. Ze vinden dat de Texelse veehouders de dupe worden van hun collega's met in tensieve bedrijven in bijvoorbeeld Brabant. Deze boeren hebben zelf groter belang bij overkapping, vindt Frans Bakker, voorzitter van de Texelse mestcommissie. „Mest met regenwater is in streken met een mestoverschot niet te verko pen. Maar hier zitten we met een tekort aan organische mest en ge bruiken alles zelf. Dan is een beet je regenwater niet erg." Overleg Om hun bezwaren tegen de over kapping toe te lichten voerde een Texelse delegatie 22 februari over leg met de officier van justitie. Bakker: „Er zijn meerdere manie ren om de uitstoot van ammoniak tot 70 procent te beperken. On dergronds uitrijden van drijfmest geeft een enorme reductie, maar gaat ten koste van de graszode. Nu laat de wetgeving toe dat de mest met een sleepslang tussen het gras mag worden gebracht, dus bovengronds. Aanpassing van de stal is een andere methode voor reductie." Hooggespannen zijn de verwachtingen van de toe voeging van een zuur aan de drijf mest, waarmee de uitstoot van ammoniak fors terugloopt. „Maar die manier is in de praktijk hier nog niet uitvoerbaar." Brief Dat overkapping van de silo's ook tot de verplichte maatregelen be hoort, maakte de officier van justi tie duidelijk in zijn brief aan de veehouders. Onwillige landbou wers stelt hij een boete van f5000,- in het vooruitzicht. Het bouwcontract moet binnen vijf weken zijn getekend. „Een onbe hoorlijke eis. Het is nu bouwvak, je kan geen aannemer bereiken. We hebben straks maar één week de tijd om te beslissen", aldus Bak ker. Hij geeft te kennen niet tevreden te zijn met de beantwoording door de officier, maar wil niet vooruitlo- penop eventuele juridische stap pen. Juristen van de landbouw organisatie buigen zich inmiddels over de brief van de officier. Steun gemeente Tevreden is hij over de steun en medewerking die hij krijgt van de gemeente, die zich na een motie van het CDA dit voorjaar achter de landbouwers schaarde en die de Vereniging van Nederlandse Ge meenten betrekt bij deze kwestie. Om toch alvast een keuze te ma ken uit meer dan dertig typen overkappingen bekijkt een groep veehouders vandaag aan de over kant welke voor de Texelse om standigheden het meest geschikt is. „Kijk, gewone zeilen kappen waaien er hier zo vanaf. Goedkoop is al snel duurkoop. Het dak moet van stevig materiaal zijn." Stuifdekken De milieuofficier geeft de Texe laars geen ontheffing voor het uit rijden van drijfmest over bouwland om stuiven te voorkomen. „Land- Een 16-jarig meisje is zondagmid dag op de Californiëweg van haar paard gevallen. Vermoedelijk met een hersenschudding werd zij door een ambulance weggevoerd. bouwers kunnen nu al maatrege len nemen om stuifschade te voorkomen." Die opmerking vindt Bakker van weinig praktijkkennis getuigen. „Hoe moet dat dan met leeg aardappelenland?" Agrariërs voorzien komend najaar grote problemen. Uit proeven met alternatieve middelen op het eiland kwam drijfmest namelijk als meest betrouwbaar naar voren. Cellulose voldeed eveneens vrij goed, maar het door de overheid gepropageerde GFT-afval gaf niet het gewenste resultaat. De sloot in de Westen, die vol dode voorns lag, is weer schoon. Het Waterschap en de gemeente hoefden niet in actie te komen. Reigers en meeuwen waren de mede werkers voor. Inmiddels is duidelijk gewor den dat de vissterhe is ver oorzaakt door een maaiboot, die de bodem van de toch al zuurstofarme, ondiepe sloot heeft omgewoeld, waardoor de voorns zijn gestikt. I.M. ADVERTENTIE SSslSt1- yrw* ^BürT- Jrtrli nt b<t /wrt_ I.M ADVERTENTIE Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de folder van speciaal Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 I.M. ADVERTENTIE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1