tlachter Van Heerwaarden verhuist naar Oudeschild Nieuw bedrijf gevolg van conflict VS/ F amilieberichten Mensen in Nood |ie voetbalclub Zandsuppletie is afgerond Rotzooi in park Wat ik zeggen wou.. Paardentandarts Wespensteek TEXELSE J COURANT Overvloedig maal voor de meeuwen VOLG VAM PAGIMA 1 VOLKSKEUKEN HULP HELPT. HELP Mensen in Nood. GIRO 1111.222 Postbus 1041 5200 BA 's Hertogenbosch icte aanleiding om nu weer fusie te komen, is er vol- voorzitters niet. Een be reden is dat het istand van beide clubs on- ik staat door de grotere mtie van andere sporten, irekingen met de gemeen de velden bracht beiden bij elkaar. Een delegatie Boys-bestuur zette afgelo- rjaar de eerste stap. Het m van veel eerste lers, waardoor de seniore- te klein werd en het zou worden om de grote 'deling te blijven bekosti- acht de zaak in een stroom- Üng. Uitstraling chiedenis voert in het geval Texel terug naar 1912. Boys werd als roomska- 0 6 club opgericht in 1932. '994 verschillen de twee n|et zoveel wat betreft het leden dat op het veld Texel heeft er ongeveer '«Boys 170. De oudste telt Jv *er niet-spelende leden en Mailers (Texelse Boys heeft Voetbalafdeling onderge- bij z.v.v. Question). Het ver zit vooral in de ^afdeling. Met een eerste a' uitkomt in de vierde klas- heeft SV Texel de groot- traling. Texelse Boys speelt lnde derde klasse afdeling ,f eiland, vier klassen lager. ltegen beschikt de Boys al (ö,j!|aar over een damesafde- "oreert het jeugdvoetbal. Bedroefd maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven, delen wij u mede dat, na een liefdevolle verzorging in „Verpleeghuis Texel", toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn man, onze va der, groot- en overgrootvader Frens Timmer echtgenoot van R. Timmer-Westerhof op de leeftijd van 84 jaar. Den Burg:R. Timmer-Westerhof J. Grit t Hoogezand:R. Grit-Lulofs R. Koning Smilde:H.J. Grit G. Grit-Meinders Den Burg:M. Eelman-Grit A. Eelman Den Helder: H. Grit C. van der Heide Culemborg: Ph. S. Haarmans J. Haarmans-Grit klein- en achterkleinkinderen Texel, 6 augustus 1994 De Zes 12, K. 89, 1791 EX Den Burg. De crematie heeft heden plaatsgevonden. Opa Timmer we zullen uw sterke verhalen missen. René en Helena llona, Jochem en Marijn Anita en Edo André en Cintha Een goede vriend is van ons heengegaan Frens Timmer Familie A.J. Winter Met droefheid geven wij u kennis dat na een korte ziekte van ons is heengegaan onze vader en opa Johannes Theodorus Witte op de leeftijd van 73 jaar. Kinderen en kleinkinderen Texel, 7 augustus 1994 Starkenburgh 80, Den Burg Correspondentie-adres: J. Th. Witte, Saturnusgeel 11, 2718 CV Zoetermeer. Gelegenheid tot condoleren woensdag 10 augustus van 19.30-20.30 uur in „St. Jan" en na de begrafenis in de „Witte Burcht". De H. Eucharistieviering zal worden gehou den op donderdag 11 augustus om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Den Burg, waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof zal plaatsvinden. Na een kort ziekbed is plotseling van ons heengegaan op 73-jarige leeftijd mijn broer, onze zwager en oom Johannes Theodorus Witte Emmeloord: J. Leber Den Burg: D.J. Witte J.A. Witte-Bakker en kinderen Den Burg, 7 augustus 1994 Westerweg 24. Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve en zorgzame Jan Pieter Johannes Folkers in de leeftijd van 60 jaar. T. J. Eelman René Bart en Leni Simon en Mark Karin en Rob Annemieke en Jeroen Erik-Jan De Cocksdorp, 7 augustus 1994 Klimpstraat 59, 1795 AN Een korte overdenking wordt gehouden op donderdag 11 augustus om 14.00 uur in de Doopsgezinde kerk te Den Burg, waarna de begrafenis plaatsvindt op de Algemene begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren is er op woens dag 10 augustus van 19.00 - 19.45 uur in de Doopsgezinde kerk en eveneens na de begrafenis. Na een ernstige ziekte is onze zwager en oom Jan Folkers overleden. We wensen Tiny en de kinderen alle kracht en sterkte toe. Ankie en Henk van Tatenhove Marion en Coen Ewalt Texel, 7 augustus 1994 9Ven zoeken naar de lokatie pie slecht op de hoogte is, voormalig noodslachter Aad Heerwaarden heeft een bedrijf. Aan de Laagwaal- g staat sinds kort een mo- slachterij/slagerij, die I ean alle richtlijnen van de 'jjn werk bij de Texelse luchtplaats behoort daar- of het verleden. Van Heer len: ,.!k ben met pijn in het ertrokken van de Marico- maar voor de voortzetting ijn bedrijf kon het niet an- normen van de EG brach- in het nauw." Jacob Jan voorzitter van de Stichting Jacht plaats, wenst Van aarden alle succes toe, imdt diens vertrek voorba at gebouw aan de Marico- goedgekeurd. Wat ons had hij zijn werk kunnen tten." SCf vil Van Heerwaarden niet over zijn vertrek bij de achting. „Terugkijken heeft in. Wat heb ik aan een hoop JU jlswe alles weer oprakelen? '*nute maken met dit bedrijf wil ik iets moois van ma- Een kleine terugblik: De nood- slachting verhuisde in 1987 van de Hallerweg naar de Maricoweg, waar ziek en gezond vee geschei den van elkaar werd geslacht en verwerkt. In het begin van de jaren '90 werden EG-normen ontwik keld, die - volgens Van Heerwaar- den het bedrijf in het voortbestaan bedreigden. Een ver regaande modernisering leek hem de enige oplossing. Omdat uitbrei ding in 1992 niet werd toegestaan door de gemeente, ontwikkelde Van Heerwaarden plannen voor nieuwbouw op een andere lokatie. Ik dreigde tussen wal en schip te vallen, omdat ik volgens de EG voor 1 augustus '94 moest aanto nen dat ik bezig was met een nieu we plaats. Anders kon ik de tent sluiten en zou drieënhalve ar beidsplaats zomaar weg zijn." Beren Stichtingsvoorzitter Jacob Jan Zijm meent dat Van Heerwaarden gevaren vreesde die er niet waren. „Hij ziet altijd beren. We zijn een officiële slachtplaats, waar in ieder geval gezond vee mag wor den geslacht. Maar in uitzonde ringsgevallen kunnen ook zieke dieren bij ons terecht. Omdat we op Texel in een eilandpositie verke ren, heeft de Rijkskeuringsdienst van Vee en Vlees ons toegestaan ook dieren met acuut letsel te slachten. Echt zieke dieren, met koorts of een ontsteking, krijgen eenspuitje van de dierenarts. Voor de andere is er de noodslacht- plaats. Dat lijkt me een werkbare situatie. Maar Van Heerwaarden wilde alleen maar uitbreiden. Dat heeft ons uit elkaar gedreven." Overigens kunnen boeren met „geblesseerd" vee nog steeds te recht op het telefoonnummer van de noodslachtplaats. Een automa tisch antwoordapparaat verwijst hen door naar slager Joop Schip horst, die de verdere afhandeling verzorgt. „We hebben nog geen duidelijkheid wie de nieuwe huur der van het pand wordt. Maar het bedrijf gaat gewoon door, lijkt me", meent Zijm. EG-richtlijnen Van Heerwaarden zette zijn plan nen door en opende een nieuw be drijf. Zijn slachterij/slagerij voldoet aan de artikel 4-regeling van de EG-richtlijn „vers vlees", wat bete kent dat bij hem geslacht vee bin nen Nederland mag worden verkocht. Wanneer een bedrijf te gemoetkomt aan artikel 10, mag ook worden geëxporteerd naar landen binnen de EG. „Een beetje merkwaardig die regels, want met het wegvallen van de grenzen zou artikel 4 genoeg moeten zijn. Maar goed, we voldoen aan alle nor men, zodat we die status binnen kort ook wel zullen krijgen", verwacht Van Heerwaarden. Zijm reageert: „De noodslacht plaats voldoet ook aan de artikel 4-regeling. Nu hebben we twee bedrijven waar dezelfde activitei ten mogen worden bedreven. Dat lijkt me met zo goed voor het bestaansrecht." Klantenkring Het bedrijf oogt in ieder geval fraai. Een computer stuurt en re gistreert de koeling van de werk plaatsen. Op die manier kan een hoeveelheid vlees van 1500 kilo binnen 12 uur naar een tempera tuur even onder het vriespunt worden gebracht. De machines en het interieur in de ruimtes zijn van roestvrij staal, deuren en kozijnen van kunststof en de vloeren - in het gehele gebouw hetzelfde - zijn van een materiaal dat makkelijk te reinigen is. Bovendien zijn alle hoe ken rond, zodat geen vuil achter blijft na een schoonmaakbeurt. De klantenkring waar Van Heer waarden zich op richt is breed, „ledereen kan hier vee slachten of laten slachten. Maar mijn wens is toch wel dat ik werk voor de Texel se slagers en het vlees voor een deel voor hen verwerk. Het lijkt het me financieel gezien voor de hand liggen dat ze niet naar de overkant gaan om vee te laten slachten." Het Texels lam wordt ook door Van Heerwaarden gepromoot. Er wor den wekelijks lammeren gekoeld vervoerd naar Breda, waar ze bij de I.S.P.C., dat is een groothandel scentrum, worden verkocht aan de horeca. Een gedeelte van het lamsvlees wordt op Texel in blik verwerkt als Texels Stoofpotje bij Dicon Vleesconserven te Oude schild. Daarnaast is Van Heerwaarden ook „gewoon" slager. „Als iemand tien schnitzels, drie biefstukken of een barbecuepak ket wil, kan hij hier ook terecht, al hebben we geen toonbank met een meisje erachter." Vrijdag houdt Van Heerwaarden open huis. ledereen is tussen 13.30 en 21.00 uur welkom om het nieuwe gebouw te be zichtigen. Adres: Laagwaalderweg 6 (af slag van de dekbeddenfabriek). nabij Oudeschild. De zandsuppletie in het noorden van het eiland is klaar. Vrijdag werd tussen de Slufter en het slag van paal 28 de laatste hoe veelheid opgespoten. Aannemerscombinatie De Razen de Bol begon dit jaar met het opspuiten van 750,000 kuub zand tussen paal 8 en 12. Het was het laatste deel van een klus waarmee in 1993 was begonnen. In mei werd gestart met het opspuiten van het strand tussen de Slufter en de vuurtoren. Het werk werd opnieuw uitgevoerd door Bos-Kalis, HAM-VOW en Blankevoort, rrjaar nu onder de naam „Combinatie Eierland". In een hoog tempo werd 1.300.000 kuub zand aange- Bij de politie zijn verschillende klachten binnen gekomen over de rotzooi in het park achter het raad huis. Jongeren gooien daar vuilnis neer en stoken kampvuurtjes. Er zullen komende tijd extra surveil lances in en om het park worden gehouden. bracht. Het eerste werd het ge deelte rond het krimslag aangepakt, opdat het toerisme en de strandexploitanten in het sei zoen geen last zouden ondervin den van de werkzaamheden. De persleidingen worden nu op geslagen tot het voorjaar van '95. Dan zal de resterende 700.000 kuub worden opgespoten tussen paal 28 en paal 29,6. Binnenkort wordt Texel aangedaan door een paardentandarts. Bezit ters van paarden en pony's die het gebit van hun dier willen laten be handelen, kunnen zich tot woens dag a.s 12.00 uur aanmelden bij Willem van der Linde, telefoon 16509 of 16432. Ik ben een enthousiaste bezoek ster van Texel en kom jaarlijks één of twee keer. Tijdens mijn verblijf in juli werd ik om 19.45 uur door een wesp in mijn tong gestoken. Via de politie kreeg ik het telefoon nummer van een dokter, maar die had een antwoordapparaat aan staan dat verwees naar het spreekuur van de volgende dag. Ik heb me naar de medische post in De Koog laten brengen, maar die was gesloten. Het was inmid dels 20.05 uur. Ik kreeg een num mer dat ik kon bellen voor hulp, maar via een telefooncel was de verbinding niet tot stand te bren gen. Ik ben naar het politiebureau van De Koog gereden, waar men veel moeite voor mij heeft gedaan. Er werd gebeld en op een kaart werd aangewezen waar ik de dienstdoende huisarts in Den Burg kon vinden. DINSDAG 9 AUGUSTUS 1994 We zijn naar Den Burg gereden, maar konden de dokter niet vin den omdat zijn adres niet goed op de kaart was aangegeven. Een erg vriendelijke medewerkster van een bejaardentehuis heeft ons de weg gewezen. Om 21.10 uur zat ik eindelijk bij de dokter. Ik kreeg een recept mee en moest daarmee naar de apotheek. Die was natuurlijk ook gesloten, dus weer bellen. Na twintig minu ten verscheen de apotheker en om 21.45 uur kon ik het medicijn, dat ik eigenlijk meteen na de steek had moeten hebben, innemen. Ik had veel pijn en die hield enige da gen aan. Gelukkig bracht de wespensteek geen levensgevaar met zich mee. Tussen het eerste telefoontje naar de politie en het innemen van het medicijn zaten zegge en schrijven twee uur! We vroegen ons af, als er zich wel een geval voordoet waarbij levens gevaar bestaat, hoe zit het dan met de hulp van doktoren op Texel? Het mag zo zijn dat bij mij een hele reeks van ongelukkige te genvallers is opgetreden, maar dat kan zich bij een ernstiger geval ook voordoen. Ik heb besloten al leen nog maar naar Texel te komen als ik me volkomen gezond voel. Bij kleine lichamelijke ongemakken heb ik al grote bedenkingen ten aanzien van de medische ver zorging. Katja Seidel Wülfrathf-Duitsland Naschrift: „Vervelend dat het zo is gelopen", vindt dokter Waverijn. „Als deze mevrouw zich meteen telefonisch bij de medische post van De Koog had aangemeld, had men daar op haar gewacht. Na sluitingstijd wordt dat nummer overigens automatisch doorge schakeld naar de dienstdoende huisarts." Waverijn bestrijdt dat de medische zorg op Texel niet goed is geregeld. „Het is juist erg goed, maar men moet zich wél aan de spelregels houden. Dus niet van plaats naar plaats rijden zonder even op te bellen. En voor snelle hulp bij paniek kan altijd 06-11 worden gedraaid. Misschien wordt de medische post in de toe komst wel dag en nacht bemand, dan is het probleem helemaal uit de wereld." Het nummer van de post is 27270. van Aad van Heerwaarden voldoet aan de meest-recente EG-normen. en een computergestuurde koeling zorgen voor de hygiëne. IFoto Joop Rommotsl Op het strand van Den Hoorn verzamelden zich zaterdag tienduizenden meeuwen, aan getrokken door een enorme school vis die bij vallend wa ter in een zwin opgesloten was geraakt. Het betrof een zo grote hoeveelheid bliek dat het water op een brij van vis leek. De mogelijk miljoenen bliekjes van nog geen tien centimeter lang joegen in dichte kluwens door het lau we water. De meeuwen vra ten er gulzig van en gaven de vis door aan hun bedelende jongen. Strandbezoekers die op het bijzondere tafereel af kwamen, konden ook makke lijk handen vol bliek uit het water scheppen. Er was veel meer vis dan de meeuwen op konden, zodat de school maar weinig was geslonken toen deze bij hoog water weer naar de Noordzee kon zwemmen. (Foto's Harry de GraafI „Als een jongetje bij het begin van het seizoen aan kwam fietsen over de Haffelderweg, was het altijd de vraag of hijlinks- of rechtsaf zou slaan. Daarover hoeven we ons geen zorgen meer te maken." Om de nieuwe start te beklinken, hou den de clubs zaterdag 3 septem ber a.s. een gezamenlijke open dag voor de jeugd. Brazilië Ook de keuze voor het blauw-gele tenue is mede ingegeven door de uitstraling richting jeugd. „Geel shirt, blauwe broek en gele kousen doen denken aan het team van Brazilië, dat deze zomer wereld kampioen is geworden. Onwille keurig heeft dat wel meegespeeld. Het komt fris en helder over. Dit tenue is houdbaar voor langere tijd en sponsornamen zijn goed lees baar." De besturen verwachten dat de nieuwe club grotere aantrekkings kracht op sponsors zal uitoefenen. Als de leden voor de fusie stem men, is er komend seizoen nog veel werk aan de winkel. Finan cieel moeten de zaken nog goed op een rijtje worden gezet, er moe ten nieuwe statuten worden ge maakt, etcetera. Waarschijnlijk wordt gewerkt met een dubbel bestuur, waaronder verschillende commissies actief zijn. Per 1 juni wordt voor „Texel '94" een nieuw bestuur voorgedragen. Tot de nieuwe tenues arriveren blijven de teams in het huidige groen-zwart en blauw-wit spelen. In het overgangsjaar bestaat de voetbalclub uit vier senioren-, twee veteranen-, een dames-en een meisjesteam, alsmede twee A-, twee B-, 3 C-, 4 D-, 4 E- en ten minste 4 F-jumorenteams.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3