Cjrocn ^warLr Jexels in het harL, x Koger Hoop volgend jaar luxe appartementenhotel Rockband stuit op bezwaren buurt Groen Zwart IEXELSE te Ofc RAX I Erfpacht struikelblok or koper Lindeboom" De weg naar extra omzet! Duitsers >T kijkt op van uitlating Poster ira-vliegtuig tgeschakeld -jgorszel Samen Dierenleed Auto reed door na aanrijding Stankoverlast Diefstal brommer spoedig opgelost VERDER \T indit JNummer sw Henny Kok op tv in „Uitvinders" 2 645 Handtekeningen voor Peter Kaan 2 w Programma Bluesfestival 3 w Actieplan lepelaars 5 w Strand en stappen favoriet bij jongeren 7 TEXELS E^COURANT verschijnt elke vrijdag t/m 2 september ICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10907 VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, ;Den Burg, telefoon (02220) 62600 ^s/abonnementen telefoon (02220) 62600. i Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, I0222O) 62620, faxnr. (02220) 14111 buiten werktijd Gerard Timmerman, |3I 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200 Abonnementsprijs /49,95 per half jaar Losse nummers ƒ1,40. wethouder Gerbrand heeft de onbekende koper Ie Lindeboom problemen j hoogte van de jaarlijkse -isom, die de Recrea ting Texel (RST) vraagt als ding voor het gebruik van dergrond. Poster zei dit gsvond tijdens de raads- lering. Desgevraagd rea- RST-directeur Menno nn verbaasd; volgens hem ets nieuws onder de zon. loblemen over de erfpacht relfs onoverkomelijk. Tenzij r de pacht laat zakken. Als hopen we op een oplos- aldus de wethouder dins- raagsteller Pieter de Groot „Als de RST zijn verant- ilijkheid niet neemt, moet ■gtuig PH-JAS van het pa- Texel liep maandag vrij schade op toen het bij in met de propeller in aan- iwam met een trapje, dat parachutisten wordt ge- ij het aan boord stappen. «Ilerbladen werden verbo- het toestel (een Cessna Caravan) moest aan de lijven. Gisteren arriveerde Amerika bestelde nieuwe Nadat deze is gemon- ertrekt de PH-JAS naar orf voor technische in- Als gevolg van het uitval- het toestel ontstond grote land in het afwerken van susprogramma. Door het ineen vervangend toestel, lus Porter, konden de pro- slechts gedeeltelijk wor- gelost, mede omdat door ilechterde weer het sprin- est worden gestaakt. Er ie afgelopen week bij het itrum circa 140 parachu- i opleiding. m men er samen wel uit. lijk kent u die uitdruk- dames en heren. Sa cking staat op veel centraal. Landelijk is wgoten met een paars Op Texel mengen we groen en zwartmaar en geel, de nieuwe 2uren na de fusie tus- V Texel en de Texelse Eindelijk is het dan zo- komt er een nieuwe hereniging met de Texel '94, die natuurlijk ■time eredivisie speeltI Werking tussen ge- k en dorpscommissies het folkloristisch karak- de Meierblis in ere her- Een ijdele poging, de jeugd van tegen- vertikt het om op tra fo wijze het brandbare 331 voor de blis te ver- !r>- De Meierblis is he- en verkapte vuilnisbelt den. Samen met z'n berden zorgen we er- kaan met zijn vrolijke feitje terugkeert naar oeneplaats, want daar h'j natuurlijk thuis. Zijn ining is immers ook folklore! ^ean met exotisch poffel leverde wel veel 'naar weinig poen op. laatste keer: Kaan bl - Horszei het college daarop aandringen." De Groot wijst op het belang van de schouwburgzaal voor de hele Texelse gemeenschap. RST-directeur Hofmann zegt nog niet met de nieuwe geïnteresseer de te hebben gesproken. Zelfs is nog geen afspraak voor een ge sprek gemaakt. Hij vraagt zich dan ook af waar Poster zijn informatie vandaan haalt. Volgens Hofmann moet de RST zich gewoon houden aan de erfpachtovereenkomst. Daarin staat dat als de exploitant de schouwburgzaal voor culturele doeleinden ter beschikking stelt, de erfpacht slechts het symboli sche bedrag van één gulden be draagt. Hofmann: „Hij krijgt daarvoor het hele complex" Wordt de schouwburg niet als to neelzaal gebruikt, dan moet de eigenaar een jaarlijkse erfpachtca non van ruim ƒ23.000,- voldoen. „Een minimaal bedrag voor zo'n gebouw." Fris Terugkijkend op de mislukte aan kooppoging van Klaas Fris, wilde raadslid De Groot dinsdagavond van het college weten of er nog andere eisen zijn gesteld, dan die het vorige college had afgespro ken. „Kunnen we de oude en nieu we wensen en afspraken op een rijtje krijgen om te kijken waar het fout is gelopen?" De Groot be klaagde zich over de summiere in formatie door het college (op advies van Poster was hij de krant nóg beter gaan lezen). Volgens itWihi SurpriseDe Bolder-medewerkers Dick Keyser, Bart Oostra. Jan Piet Slik en Sjors Maas dens het opknappen van het Lindeboom-terras deden soms verrassende ontdekkingen tij- IFoto Frans Hopman) Poster zijn er geen aanvullende eisen gesteld aan Fris en diens ad viseur Dijkgraaf. „De nieuwe ko per zullen we niet bevoordelen." Dirk Terpstra (PvdA) informeerde waarom b en w naast de toege zegde ƒ500.000,- voor isolatie van de schouwburgzaal niet nog iets verder was gegaan. Poster: „We hebben ons strikt aan de af spraken van het oude college ge houden en zelfs nog water bij de wijn gedaan. Het is helaas niet ge lukt." Terras Navraag bij makelaar Paul Kuip van Texels Vastgoéd leert dat de kandidaat-koper, een overkantse belegger, zich nog niet wil bekend maken. De onderhandelingen zijn nog niet zover afgerond, dat het definitieve koopcontract kan wor den getekend. Wel is, naar aanlei ding van een gesprek tussen verkopende en kopende partij, op dracht gegeven om het terras van De Lindeboom alvast op te knap pen. Gisteren waren vier mede werkers van De Bolder urenlang bezig met het verwijderen van het onkruid, dat de tegels overwoeker de. Een karrevracht vol groenafval was het resultaat. Het viertal stuitte bovendien op een nest agressieve wespen. Acht kampeerders uit Geeste ren hebben ervoor gekozen werk te verrichten in EcoMa- re, nadat zij waren betrapt op dierenkwelling. De jongens, van 15 tot 21 jaar, probeerden op de camping in De Koog waar zij verbleven, met een hengel en een stukje brood als lokaas letterlijk een meeuw aan de haak te slaan. Het luk te hen ook nog om zo toehap pende vogels te pakken te nemen. De ongelukkige dieren werden vervolgens weer los gelaten. Een ooggetuige scha kelde de politie in, die de groep voor de keus stelde: een proces verbaal, of alterna tief werk. De Koog krijgt er een groot appartementenhotel bij. De „Koger Hoop" aan de Kamerstraat zal nog dit jaar worden gesloopt om plaats te maken voor een luxe appartemen tencomplex van 59 eenheden, plaatsbiedend aan ongeveer 170 personen. Met het plan is circa zes miljoen gulden gemoeid. Initiatiefnemer en eigenaar Vast- groep Hotels en Recreatieparken (vroeger Euroase) uit Amersfoort heeft bij de gemeente een schetsplan ingediend, waarmee het college in beginsel accoord gaat. Er zijn geen planologische bezwaren. De bestaande bedden capaciteit wordt wat groter, maar blijft binnen de grenzen die ten aanzien van het planologisch be leid voor De Koog zijn vastgelegd. Verouderd Het huidige 96 kamers (150 bed den) tellende hotel werd gebouwd rond 1950 en is zeer verouderd. De kamers (10,5 m2) zijn veel te klein en ook in andere opzichten kan het bedrijf al lang niet meer meekomen. Bij onderzoek bleek dat renovatie ondoenlijk is, zodat nu is besloten het hotel helemaal te slopen en door nieuwbouw te vervangen. Vorig seizoen werd De Koger Hoop nog geëxploiteerd. Thans biedt het alleen huisvesting aan personeel van de Turkse Tent, het vakantiecentrum aan de Bos- randweg dat tegenwoordig ook behoort tot Vastgroep Hotels en Recreatieparken. Dit concern heeft een joint venture met de be kende hotelketen Golden Tulip en achtte het bedreigend voor zijn re putatie als de Koger Hoop nog lan ger in gebruik zou blijven. Geen toren Het ontwerp voor het nieuwe ap partementenhotel is in de maak bij Hans te Rele, de huisarchitect van Vastgroep Hotels en Recreatiepar ken. Het wordt een gebouw in drie lagen, niet veel hoger dan het hui dige hotel. Gehoopt wordt dat be gin volgend jaar met de bouw kan worden begonnen. Volgens een woordvoerder van Vastgroep Ho tels moet niet worden gedacht aan een gewoon complex van on afhankelijke appartementen, maar wel degelijk aan een appartemen tenhotel met een bescheiden restaurant en andere centrale voorzieningen. De appartementen (in twee- en vierpersoons uitvoe ring) worden wel voorzien van een kookgelegenheid. Het apparte- Opnieuw moet Nico Erwich van sport- en evenementencentrum 't Stappeland afzien van een evene ment wegens bezwaren van om wonenden. Deze keer ging het om de Amerikaanse rockband „Mo thers Finest" die Texel wilde op nemen in zijn toernee door Europa. Het is een befaamde groep de eind jaren zeventig zelfs wereldwijd populair werd met hits als „Piece of the rock" en „Baby Love". Op het grote Pinkpop festival was de band ooit een van de pu bliekstrekkers. Momenteel verblijft „Mothers Finest" in Duitsland voor het opnemen van een cd. De band wilde graag in omliggende landen optredens verzorgen om te kijken hoe het publiek op de nieu we nummers reageert. Dat de keus op Texel viel heeft te maken met de betrokkenheid van Arthur en Liesbeth Mentink uit Deventer, vrienden van de popmu zikanten. Zij organiseren de con certen in Nederland en dachten aan De Koog omdat zij daar jaren lang telkens "vakantie hebben gevierd. Vroeg voorbij De gemeente ging ermee accoord, vooral omdat organisatie wilde ga randeren dat het concert al om 21.00 uur achter de rug is, zodat nauwelijks hoefde te worden ge vreesd voor verstoring van nach trust. Maar het college wilde er wel zeker van zijn dat de buurt geen bezwaar zou hebben. Woensdag had Erwich een ge sprek met de exploitanten van de naburige recreatiebedrijven Coog- herveld, Beachpark Livingstone en Kamperfoelie, maar die reageer den afwijzend omdat ze toch la waaioverlast voor hun gasten vreesden. Een van hen, Nico Ruis van Coogherveld: „De wanden van die sporthal zijn zo dun en on ze gasten zitten daar enkele tien tallen meters vanaf. Die worden overspoeld door het lawaai. Dat kan toch niet?" Erwich, met het afgelaste optreden van The Ra dio's vers in het geheugen, besloot toen verder geen pogingen te doen en schrapte het evenement. Wethouder Daan Schilling: „Dat popconcert leek ons wel wat. Het zou al om negen uur zijn afgelo pen. Nou, af en toe moet er toch iets kunnen, vinden wij. Als de buurt geen bezwaar had, zouden we de vergunning verlenen, maar de buurt had wél bezwaar, dus gaat het feest niet door". Liesbeth Mentink is zeer teleur gesteld over de afgelasting. „Dat drie campinghouders zo'n concert, waar duizenden plezier aan bele ven, kunnen tegenhouden, vind ik ondemocratisch. We waren tot al les bereid. Zelfs hadden we de campinggasten tijdens het con cert een diner aan de andere kant van het eiland willen aanbieden, maar we kregen geen poot aan de grond". Ze zegt begrip te hebben voor mensen die tijdens hun vakantie geen lawaaioverlast willen heb ben. „Vandaar dat wij het tijdstip hadden vervroegd. Het voorpro gramma zou al om half zes 's mid dags beginnen en Mothers Finest zou spelen vanaf zeven uur. Om negen uur zou het echt afgelopen zijn". Ze is blij dat b en w zelf posi tief waren. „Ze zagen het belang in. Op Texel gebeurt 's zomers toch al zo weinig op dit gebied voor de jongere vakantiegangers". Redactioneel commentaar mentenhotel zal als geheel worden geëxploiteerd. Het is niet de be doeling de eenheden apart te ver kopen, al sluit Vastgroep dat voor de verdere toekomst niet uit. Het management geschiedt vanuit de Turkse Tent. Die naam verdwijnt overigens binnenkort en wordt vervangen door „EuroAse Texel". Werk? In hoeverre Texelse bedrijven een rol zullen spelen bij de bouw van het nieuwe hotel, is nog onduide lijk. Het vakantiecentrum dat in de loop der jaren aan de Bosrandweg is ontstaan, werd grotendeels ge bouwd door de firma Gebroeders Bruijn waaraan de oorspronkelijke eigenaar historische verplichtin gen had. Vastgroep Hotels voelt zich wat dat betreft vrij, maar zou het mooi vinden als met een Texel se aannemer of met en combina tie van lokale bedrijven overeen stemming kan worden bereikt. Gisteravond rond 22.00 uur werd een 17-jarig meisje uit Oosterend dat op haar brommer op het Nieu- weschild reed, door een persone nauto aangereden. De auto reed door, maar werd later door de po litie gevonden. Het meisje zat volgens eigen ver klaring met haar brommer op de linkerweghelft. Bij de aanrijding met een rode auto die uit tegen gestelde richting kwam, bezeerde zij een arm en de valhelm sloeg van haar hoofd. Ze raakte even buiten bewustzijn. De politie vond de auto later ge parkeerd nabij het circus in De Koog. De spiegel was eraf en het plaatwerk vertoonde verse scha de. Vrijwel zeker is het de betref fende wagen, maar de chauffeur kon nog niet worden opgespoord. Riolering Ankerstraat. De riole ring aan de Ankerstraat in Ooster end geeft al jarenlang problemen. Bij hevige regenval komt het water omhoog. Corry Heijnen-Dros (Texels Belang) drong er bij het college op aan dit zo snel mogelijk te verhelpen. Wethouder Poseer (gemeentewerken) toonde begrip en beloofde de zaak te bekijken. Worden Duitsers ook op Texel vij andig bejegendIs hier werkelijk sprake van een groeiende anti- Duitse houdingJe zou het wel zeggen als je de ingezonden stuk ken van hen leest en de klaagzan gen hoort die ze afsteken bij gemeente, VVV en media. Helemaal ongelijk hebben ze niet. Het is mode om anti-Duitse op merkingen te maken, vooral onder jongeren. Zoals het ook jaren lang mode was om de draak te steken met Belgen. Met de tweede we reldoorlog heeft dat niet zoveel te maken en waarschijnlijk ook niet met de opleving van ultra rechts bij onze oosterburen en het daar mee verband houdende geweld te gen buitenlanders. Wat mogelijk wel een rol speelt is dat Duitsland weer een sterk en groot land is, waar ze hun zaakjes tamelijk goed voor elkaar hebben. Dus leuk om tegen aan te trappen. Jaloezie speelt een rol. En een beetje onbe hagen omdat we afhankelijk zijn van die sterke buurman, die het in Europa weer onverdeeld voor het zeggen heeft. Duitsland kan wel zonder ons, maar wij niet zonder Duitsland. We denken al gauw dat Duitsers zich daarom arrogant op stellen. En als je het eenmaal denkt, dan zie je het ook be vestigd. Dat „rechtvaardigt" een anti-Duitse opstelling, die meer wordt ingegeven door balorigheid dan door een pfincipieel-kritische houding. Natuurlijk hebben Duit sers bepaalde onhebbelijkheden. Daar zijn hele verhalen over te ver tellen. Maar wie ziet hoe „gemid delde" Nederlanders zich in het buitenland gedragen, weet dat zij wel anders maar niet beter zijn. Geen enkel volk is bij voorbaat slecht of goed. Als de omstandig heden daartoe noden, is elk volk tot de meest verschrikkelijke, maar gelukkig ook tot prachtige daden in staat. Waarmee met ontkend is dat elke nationaliteit zijn specifieke eigen schappen en kenmerken heeft, be paald door historie, cultuur opvoeding en talloze andere facto ren die maken dat mensen zijn zo als ze zijn. Zo zijn Nederlanders (niet élle Nederlanders!) onder an dere geneigd om met het opgehe ven vingertje op andermans tenen te gaan staan en zich in groepsver band zeer primitief te gedragen als ze ver genoeg van huis zijn. Duit sers (niet élle Duitsers!) daarente gen zijn autoriteitsbewust, hebben een anders ontwikkeld gevoel voor humor en relativiteit en zijn daarom gauw op hun tenen ge trapt. Zodat het kan gebeuren dat een echt niet zo schokkende ,£ar- Toon" in deze krant verbitterde, overtrokken reacties oproept, zo als blijkt uit het door ons braaf ver taalde ingezonden stuk elders in dit nummer. De volstrekt onschul dige woordspeling waarop de car toon is gebaseerd, wordt niet begrepen. Blijkbaar is hier sprake van een allergische reactie, moge lijk een gevolg van de zorgen die veel Duitsers zich wel degelijk ma ken over bepaalde ontwikkelingen in hun land en over de afschuw die daardoor elders wordt opgeroe pen. Duitsers zijn en blijven natuurlijk van harte welkom op Texel en niet alleen om economische redenen. Er zijn talloze warme vriendschap pen tussen Duitsers en Texelaars. Problemen met Duitsers zijn er niet meer dan problemen met Ne derlanders. Texelaars en Duitsers moeten ontspannen met elkaar om blijven gaan. Dus niet door el kaar krampachtig te ontzien, maar door elkaar op een vrolijke wijze met de respectievelijke onhebbe lijkheden om de oren slaan. Dat moet kunnen. Er ligt nog een mooie taak voor Texelpromotie. En voor Toon natuurlijk. Bewoners van de wijk noordwest in Den Burg hadden gisteren te kampen met een doordringende stank, die in sommige gevallen voor hoofdpijn zorgde. Naar aan leiding van klachten nam de politie gisteravond poolshoogte. De stank bleek afkomstig van een aardap pelveld aan de Akenbuurtsweg. Het beschermingsmiddel, waar mee het gewas was bespoten, was de oorzaak van de overlast. Een 24-jarige inwoner van Den Hoorn heeft geluk gehad. Zijn brommer, die in de nacht van vrij dag op zaterdag in De Koog was gestolen, werd in het weekend on beschadigd teruggevonden bij de veerhaven. De dieven, twee jon gens van 23 en 26 jaar uit West- Graftdijk, konden snel worden op gespoord. Zij waren namelijk 's nachts door de Texelse politie aan gehouden, omdat zij geen helm droegen. Het tweetal kon hierdoor al spoedig door de politie in Heer- hugowaard worden aangehouden. Ze legden een bekentenis af en zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden. I.M ADVERTENTIE I.M. ADVERTENTIE CVut- T"'I' Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de Inleveren advertenties voor de editie van 26 augustus: t/m vrijdag 19 augustus a.s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1