w. Wat ik zeggen wou... m eer stekelbaarsjes oor de lepelaars Stuntvliegers verder aan banden gelegd carmoon m -f uren ontmoeten kaar in muziek p folkloremarkt TEXELSE^* couRANT Gemeente steunt aankopen door agrarisch museum Fooigeld verdwenen Deze (zotte) kap past ons allemaal. Herkenning gestolen fiets bleek foutje DJ nmelding klein tructiemateriaal Excursieleiders volgen cursus Gemeente wil vliegerzone's Drankrijders Applaus voor tante Jo (88) Nooit meer Nederland Anti-Duits MRUfEN Mi. oogerheide (links) en Myrre Valkenburg demonstreerden spontaan een swingende dans tijdens het Afrikaans-Georgisch- \ndse straatoptreden. i,frikaanvier Georgiërs en ederlander maakten er giste- de Parkstraat een dolle mu- boel van. Toen spontaan vee Texelse meisjes kwamen n en er als klap op de vuur- ee circus-olifanten passeer- vas er heleméél sprake van Chl plturele mengelmoes. En dat :ht jijwel zonder voorbereiding, iderlander, Rob Valkenburg Burg, en de Afrikaan, Kara- dbally uit Gambia, hadden en opgevat samen een rit- straatoptreden te verzor- oen zij bij toeval in contact ,ts en met de Georgische for- Kutaisi, die dit weekend op een (klassiek) concert ver- De eenmalige samenwer- 'esylteerde in een unieke essie", die vele voorbijgan gers wist te boeien. Slechts een enkeling zal hebben geweten dat Karamo Sabally één van de beken dere Afrikaanse muzikanten is. In 1983 kwam hij voor het eerst naar Nederland, om met zijn band Itang Bondi een optreden te verzorgen tijdens het eerste African Roots Festival in Delft. Aan het eind van dat jaar vestigde Sabally zich in Amsterdam om van daaruit heel Europa rond te trekken om op te treden. „Amsterdam was in die tijd het centrum voor Afrikaanse muzikanten. De laatste jaren is het wat moeilijker om aan de bak te komen", vertelt hij. Sabally kwam vorig jaar voor het eerst op Texel op uitnodiging van Rob Valkenburg, die hij had leren kennen tijdens een workshop van de stichting Buitenkunst in Am sterdam. Valkenburg, zelf hartstochtelijk bespeler van Afri kaanse trommels, vroeg Sabally een weekendcursus te verzorgen voor Texelse hobbygenoten. Sindsdien is de Gambiaan regel- IFoto Frans Hopman) matig op het eiland te vinden. Af gelopen weekend kwam hij in het nieuws, toen hij samen met o.a. Valkenburg een openlucht optreden verzorgde in De Koog ten bate van de Rwanda-actie. Hij bespeelde deze week de jembea, een zelfgemaakte trommel van mahoniehout en bespannen met geitevel. Michail Kostava, leider van Kutaisi, vertelt dat de Georgische band een toernee door Nederland maakt. Uiteraard mocht Texel - gezien de historische banden- niet in het programma ontbreken. „Als we terug zijn in Georgië, gaan we daar de podia langs." De groep be heerst diverse muziekstijlen, van Afrikaans, jazz en blues tot volksliedjes en klassiek. De vier muzikanten bespelen totaal acht instrumenten. Naast de hier be kende, zoals piano en gitaar, be hoort daar ook de fandu toe, een typisch Georgisch tokkelinstru- ment. De gemeente stelt f700,- be schikbaar voor de aanschaf van enkele bezienswaardigheden voor het Agrarisch Museum in De Waal. Het gaat om een transport fiets, handkar, een handbediende pallet hefwagen en diverse artike len voor de ouderwetse woonkeu ken in de tot het museumcomplex behorende stolpboerderij. Het bestuur van het museum had ook om f2000,- gevraagd voor de aanschaf van een 18e eeuwse paardenkarn, een apparaat met een tandwiel van drie meter, waar mee vroeger diverse machines op de boerderij werden aangedreven. Het college gaat daar echter niet op in. De commissie Kunst- en Cultuurbeleid die bij dergelijke aanvragen om advies wordt ge vraagd, meent dat een dergelijke installatie op Texel niet is gebruikt. Dergelijke paardenkarnen werden wel toegepast in Zuidholland. Als het verband met Texel alsnog kan worden aangetoond, wil de com missie zijn oordeel eventueel her zien. Ook de ambtelijke afdeling vindt dat de collectie van het mu seum zich moet onderscheiden van wat elders te zien is, dus een zo „Texels" mogelijk karakter moet bewaren. De eigenaar van een bedrijf aan de Rozendijk heeft bij de politie aan gifte gedaan van de verdwijning van de personeelspot. De inhoud daarvan, het totaal van ontvangen fooien, bedroeg ongeveer f200,-. De pot moet zaterdag tussen vier en zes uur 's middags zijn ont vreemd. De politie stelt een onder zoek in. VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1994 foto, q-10-vi) Een 61-jarige vrouw uit Almere wier fiets onlangs was gestolen meende deze week haar rijwiel te herkennen. Samen met een huur- fiets stond het afgesloten rijwiel voor de Dagmarkt gestald. Ze riep de hulp in van de politie, die na rijp beraad het slot forceerde. Op dat moment arriveerde de man die het e aanleg van meerdere in- ssages voor stekelbaarsjes maken van ondiepe plas- L,piasbermen") bij de »ot zullen op Texel de leven- andigheden voor lepelaars worden verbeterd. Het zijn •gelen die zijn opgenomen Soortbeschermingsplan Le- dat het Ministerie van ouw, Natuurbeheer en Vis- dinsdag 23 augustus offi- P Texel zal presenteren. iverse bedreigde diersoor- otters, dagvlinders, kor en kerkuilen, zijn al rmingsplannen ontwikkeld, laar is nu aan de beurt. De- is een aansprekende en onaal kwetsbare en be- soort. Nederland is het Noordwesteuropese land lepelaar vanouds broed- heeft. Dit geeft Neder- bijzondere verantwoor- Het ministerie wil sa- andere instanties, maat- nemen om het staan van de lepelaar in Iding van kleine kadavers aal ter grootte van een en ander destructiemate- beperkte omvang, is niet hogelijk via het nieuwe isteem dat inmiddels bij alle ers bekend is, maar ook °ude manier via het tele- romer 12510 van Gemeen- echter alleen htend tussen 7.00 en Hiermee wil men enigs- ernoet komen aan het pro- det in de nieuwe situatie soms een weekend lang vee blijven zitten. Nederland en daarmee in Noord west Europa, te verzekeren. Actieplan Het soortbeschermingsplan (geen praatstuk maar een actieplan dat vijf jaar geldt) zal overigens ook profijtelijk zijn voor andere vogel soorten in het leefgebied van de lepelaar. Genoemde inlaatpassa- ges voor stekelbaarsjes moeten verbetering brengen in het voed selaanbod voor de vogels. Stekel baarsjes vormen een belangrijk onderdeel van het menu en het is dus zaak dat veel stekelbaarsjes in het Texelse binnenwater kunnen doordringen. In september beginnen weer de rondleidingen in natuurgebieden door vrijwillige gidsen van de Stichting Natuurexcursies Texel. Zaterdag a.s. komen de tien gid sen bijeen in het veldwerkcen trum van EcoMare voor een cursusdag. Jörgen de Bruin van het Consu lentschap voor natuur- en milieue ducatie Friesland geeft daar informatie over verzuring, verdro ging en bemesting van de duinen. De gidsen krijgen daarover niet al leen het nodige te horen maar zul len tijdens een tocht door de duinen worden gewezen op ver schijnselen die het gevolg zijn van verzuring e.d., zodat zij op hun beurt de deelnemers aan de excur sies daarover kunnen vertellen. De stichting Natuurexcursies Texel gaat zijn derde seizoen in. De acti viteiten verlopen tot dusver suc cesvol. Het afgelopen seizoen werden 1200 personen rondge leid. De officiële presentatie van het soortbeschermingsplan heeft op Texel plaats omdat dit een bolwerk is van de lepelaar. Er zijn daar drie broedkolonies: in de Geul, de Muy en de Schorren. De bijeenkomst begint om 11.10 uur in het NlOZ-gebouw en wordt geopend door wethouder Daan Schilling namens de gemeente Texel. Andere sprekers zijn dr A.N. van der Zande (plaatsvervangend directeur van Natuur, Bos, Land schap en Fauna van het ministerie van LNV) directeur J. Bonjer van Vogelbescherming en vertegen woordigers van de provincie Noordholland en Staatsbosbeheer. Na de presentatie maken de geno digden een excursie naar de lepe laarskolonies De Geul en De Schorren en naar het fourageerge- bied bij de Rogsloot. Bakkie. Een motorboot die op het wad ter hoogte van paal 33 voor anker lag, kreeg bezoek van het dievengilde. Tussen zondag- en dinsdagavond werd de 27 MC- installatie van boord gestolen. De eigenaar is een 52-jarige Amster dammer. De gemeente gaat het gebruik van zogenaamde stuntvliegers verder aan banden leggen en dit alleen nog in aangewezen gebie den toestaan. De raad stemde dinsdagavond in met een wijzi ging waardoor ook op onbewaak te (naakt)stranden niet langer met vliegers met dubbele stuurlij nen mag worden gevlogen. .Juist deze typen maken enorme duik vluchten en zijn niet van gevaar ontbloot", aldus loco burgemeester Daan Schilling. Vliegeren is uitgegroeid tot een populaire bezigheid, bevestigde wethouder Poster, die door collega Schilling als een echte „strand- specialist" werd getypeerd. „Het zijn afschuwelijke dingen. Ze kun nen zelfs iemand van de grond til len en ik ken een strandganger die erdoor is geraakt." De vliegers ge ven de strandbezoekers een onvei lig gevoel. Ondanks een verbod hangen er zelfs boven de bewaak te stranden toch regelmatig vlie gers. „Ik heb er wel eens een paar weggestuurd", demonstreerde Poster aan de raad. „Maar ze zijn haast niet uit te roeien." Door de wijziging in de Algemene Plaatse lijke Verordening (APV) is stunt- vliegeren op naakstranden voor taan taboe. Volgens Dirk Terpstra (PvdA) ge ven de stuntvliegers niet alleen op de stranden overlast. „Ik fietste laatst achter de dijk bij Oude- schild. Het is niet plezierig als er zes van die gevaarten over je hoofd scheren." Volgens Paul Kik kert (Texels Belang) zijn ook de noordelijke stranden gewilde vlie gerplaatsen. Peter Bakker van Groen Links vond dat ze de verkeersveiligheid onder mijnen. Hij vindt dat er een verbod voor alle typen vliegers moet ko men. „Want of je nu een vlieger met één of twee lijnen in je nek krijgt, maakt niet uit." Hij kreeg zijn zin niet. Schilling. „Met één lijn is toch vrij onschuldig kinder- vermaak." Bakker pleittevoor zo nes waar kan worden gevliegerd. „Die suggestie moeten we dan maar oppakken", hamerde waar nemend voorzitter Schilling de APV-wijziging erdoor. rijwiel er had neergezet. Deze be weerde dat hij de fiets even van een vriend had geleend. De man verklaarde de bewuste fiets al ja renlang in zijn bezit te hebben. Daarop erkende de vrouw dat het wellicht toch met haar fiets be trof... Ze beloofde het geforceerde slot te vergoeden. De politie hield in de nacht van dinsdag op woensdag een auto mobilist uit Krommenie aan, die met een ferme slok op achter het stuur zat. Hij bleek ruim driemaal de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. Zijn rijbe wijs werd in beslag genomen. Dit overkwam ook een 52-jarige inwoner van De Koog, die dezelfde nacht op de Postweg tegen de lamp liep. De ademtest wees uit, dat hij bijna driemaal teveel op had. Als een koningin liet mevrouw Jo Drijver-van der Slikke zich vrijdagavond door de Oran jestraat leiden en nam een welgemeend applaus van het publiek in ontvangst. Dat ge beurde aan het slot van de ringsteek wedstrijd, waarbij de 88-jarige actief betrokken was geweest. Omdat zij altijd veel belangstelling voor paar- desport heeft getoond, mocht zij bloemen en prijzen uitrei ken aan deelnemers en win naars van de ringrijderij. Mevrouw Drijver deed dat ge routineerd, en maakte graag van de gelegenheid gebruik om met winnaar Rein Eelman een ereronde te maken. IFotO Harry de Graaf) Brieven van lezers Buiten veranlwixirdelijkheid van de redactie Naar aanleiding van de cartoon van 29 juli j.l. het volgende. Ik ben Duitse en kom al sinds zestien jaar naar Texel. Helaas moet ik vast stellen dat het de ook zo tolerante en voor de wereld openstaande Nederlanders nog steeds niet is gelukt net zo open te staan tegen over ons Duitsers als tegenover Turken, Molukkers, asielzoekers enz. Zelfs heb ik de indruk, dat de Duits-vijandigheid jaar na jaar toe neemt, waarbij de periode 1933-1945 bijna altijd als alibi wordt gebruikt. Waaraan zou dat liggen? Het lijkt gewoon sjiek om anti- Duits te zijn ingesteld, vooral bij jongeren, zoals ik dit jaar nog zelf heb meegemaakt. Jongeren, die zich onvoldoende inspannen, om zich een oordeel te kunnen veroor loven. Als ze zouden willen, had den ze geweten dat er een verschil te maken valt tussen de Nazi's en het gewone volk, dat ook zeer on- De carToon van 29 juli heeft heel wat losgemaakt. Een enkele reac tie lijkt afkomstig van de gepor tretteerde zelf, maar het meren deel komt van hele gewone gasten die zich afvragen wat zij nou ei genlijk hebben misdaan om de anti-Duitse behandeling te krijgen die links en rechts de kop opsteekt op een plaats waar ze welkom dachten te zijn. Wat moeten we daar nu mee aan? Er voor pleiten dat de auteur in het openbaar boete doet en dat zijn potlood in beslag wordt genomen? Alsjeblieft niet: iedere maatschap pij heeft een hofnar nodig en die moet ook wel eens minder geslaagde grappen kunnen maken zonder dat meteen iedereen over hem heen rolt. De carToon legt echter de vinger op een fenomeen in onze tolerante samenleving waar ik echt veel moeite mee heb. We hebben de mond vol van Republikaner en Hoyerswerda, maar vergeten ge makshalve dat er ook bij ons in Nederland kaalkoppen in soldaten laarzen rondstampen. Laten we het erop houden dat alle gasten op ons eiland èn in de rest van de wereld, net als wij, gewoon twee benen en géén staart heb ben en dat in iedere taal wel een spreekwoord voorkomt in de zin van „Wat gij niet wilt dat U ge schiedt..." J.H. van Linge, directeur VVV, Den Burg. der de bruine terreur heeft gele den. Ik ben 28 jaar en heb die tijd dus evenmin meegemaakt, maar heb me er wel nauwkeurig over geïnformeerd. Klaarblijkelijk is het zo, dat ook de primitieve geest iets nodig heeft om zich boven verheven te voelen. Iets dat hem de waardering van zijn omgeving oplevert, namelijk „de mof". Of het moet zijn dat de Nederlanders werkelijk zo bekrom pen zijn dat zij het verschil tussen het toenmalige en huidige Duits land niet zien. Deze domme Duits-vijandigheid wordt nog bevorderd door, juist in de vakantietijd als velen van ons hier verblijven, het vertonen van programma's over de Nazi-periode op de Nederlandse televisie. Hier over zal ik me nog bij de NOS be klagen. In het kader van het verenigd Europa kan men zich zo'n intole rantie (beter: bekrompenheid) niet meer permitteren. Deze uitgespro ken domme, een Europees volk onwaardige houding van de Ne derlanders hangt me intussen der mate de keel uit, dat ik me ernstig afvraag of ik Nederland nog wel als vakantieland kan aanbevelen. Want waarom zouden wij met ons geld de Nederlandse economie draaiende houden, als we daar voor telkens weer een schop te gen ons achterste krijgen? Ik geef er in elk geval de voorkeur aan mijn vrije tijd met werkelijk to lerante, open en intelligente men sen door te brengen. Mensen die in staat zijn zich op grond van eigen overwegingen en ervaringen een mening te vormen en niet zo maar overnemen wat ze van leeg hoofden horen... De Nederlander: een onafhankelijke individualist? Laat me niet lachenl De bewuste cartoon in deze krant is voor mij weer een aanwijzing hoé bekrompen Nederlanders den ken. (Dus omdat èlle Duitsers zo zijn als op de tekening, zijn ook èl le Nederlanders zo bekrompen als de tekenaar...) En omdat ik, zoals gezegd, liefst met intelligente, ge cultiveerde en Europees denkende mensen omga, is voor mij het logi sche gevolg dat ik na deze vakan tie NOOIT MEER een voet in dit land zet en dat ik vanaf nu ook NOOIT MEER de Nederlandse taal zal spreken, hoewel ik die beheers. Ik dacht tot nu toe, dat ook wij Duitsers een beetje moeite konden doen, maar nu kom ik erachter dat het allemaal niet loont. Daarom peins ik er ook niet over deze brief te vertalen (de brief is in het Duits geschreven, red.); an ders zouden immers niet èlle Duit sers arrogant en aanmatigend zijn. Waarom zou ik me dan nog ver waardigen om Nederlands te spreken? Ook wil ik mijn lidmaatschap van de Waddenvereniging opzeggen Tot nu toe was ik van mening, dat ik, omdat ik als toerist dit leefge bied belast, ook iets voor de in standhouding daarvan moet doen. Nu ben ik echter niet meer bereid om welk Nederlands project dan ook te ondersteunen. Anders zou ik pas echt stom zijn. Ulrike Flaake (trots om Duits te zijn), Dortmund/De Koog. P.S. In de „Texeltoerist" ontbreekt bij de informatie over de werk groep Anti-discriminatie de verwij zing „niet voor Duitsers". &RF ICH HIER MOL ntlNE" ^PMli-IE lli jpEuTSCHLRtlU JE WEL PJOEFEN .WQr-fi" WE UE.e>£ 1 EF.ti STORING

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5