Cjrocn cZwartsJexeh in het harL, Buurt sleutelt met Succes aan Mars-3 Protest na verkoop van openbaar groen Conflict over kamperen op boerderij Sumatra Iternatieven vallen goed bij commissie ^{orszel Gat VERDER XT in DIT lNummer w Ringsteken beleefde succesvolle zomer 2 Tekort De Bolder 5 w Bezetting vuurtoren wéér strijdpunt 5 w Rekreatiewerk zet gasten in beweging 6 Piet Kuiter stopt met „zijn" draaiwerk 7 Opnieuw onvrede over OV-kaart Reddingsactie Tjalk trekt veel bekijks Radio Texel weer in de lucht Bouw Boks ligt voorlopig stil TEXELS E^COURANT R|CHT 15 SEPTEMBER 1887 VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1994 NR 10909 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, ;Den Burg, telefoon (02220) 62600. ntie'abonnementen telefoon (02220) 62600 t parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ,102220) 62620, faxnr (02220) 14111 j buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, telefoon (02220) - 17266. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs f49,95 per half jaar Losse nummers ƒ1,40. meerdere kanten is forse kritiek uitgeoefend op de en voor de derde fase van het bestemmingsplan De Vooral mensen uit de directe omgeving maar ook een '8§itie als het Waterschap Hollands Kroon hebben be en tegen de geplande waterhuishouding in de nieuwe iwijk, de overdadige ontsluitingswegen en de weinig slevolle opzet van het plan in het algemeen. maarmakers hadden niet kritiek, maar zeiden ook itwèl zou moeten. Woens- ond bij de hoorzitting in het vis bleek dat hun ideeën in aarde vielen bij de raads- ssie voor ruimtelijk en stingsbeleid, zodat het vrij- kar is dat aan het plan in- d zal worden gesleuteld. at hier om het gedeelte van arsplan dat tot uitvoering gebracht op het land van van de De Ruytersplaats, Hkschakeling van projectont- Haar Hino B V. uit Loosdrecht. ^Hdrijf heeft dit deel van het ■iningsplan gemaakt. Wateroverlast? de aan de Schoudieck woo- je Harry H.J. Fransen had gespannen om de funda- e fouten in het plan aan de stellen en met betere voor- te komen. De huidige opzet lij fantasieloos en weinig tht. „Duidelijk een haast- dat is toch zonde, want als maal is uitgevoerd is er de vijftig tot honderd jaar nau- een mogelijkheid tot veran- Horszei Volgens Fransen zijn in het gebied veel te weinig vijvers en watergan gen gepland, zodat de kans groot is dat men er straks wateroverlast zal hebben. De ervaringen in eer dere fasen van het Marsplan maar ook in het gebied Bernhard- laan/Thijsselaan zijn wat dat be treft weinig bemoedigend. Hier i moest de wateroverlast achteraf met lapmiddelen worden bestre den. Fransen pleitte voor uitbrei ding van de oppervlakte bergingswater om de van nature te hoge grondwaterstand omlaag te brengen, vooral in het laagste gedeelte. Ook het waterschap Hol lands Kroon, woensdag vertegen woordigd door dijkgraaf S. Steltenpool, heeft zorgen over de waterhuishouding in dit deel van het Marsplan. In een bezwaar schrift had het waterschap nog eens op een rijtje gezet waaraan het plan in dat opzicht moet vol doen. Wethouder Daan Schilling zei ervan overtuigd te zijn dat het probleem in goed overleg wordt opgelost. Daarnaast vond Fransen één hoofdontsluitingsweg voor de nieuwe wijk voldoende. Er zijn er nu drie gepland wat voor slechts 116 woningen niet alleen overda dig is, maar ook gevaarlijk. Met name het voornemen om een hoofdontsluiting van zeven meter breed te laten uitkomen op de Schoudieck is ongelukkig. Be zwaar tegen deze ontsluitingsweg is ook gemaakt door een andere Schoudieck-bewoner, Frans La- gerweij. Bij het bedenken van een alterna tief kreeg Fransen deskundige hulp van Ir E. Endhoffer, architect en docent architectuur en stede- bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Dit leidde tot een gewijzigde opzet die zonder kostenverhoging een aantrekkelij ker plan oplevert, waarin de ont sluiting is veranderd, waarin de waterberging is uitgebreid en waarbij de geplande huizen minder saai zijn gegroepeerd. Tegen het plan is ook bezwaar ge maakt door 14 bewoners van het Paelwerck, die verlangen dat het „structureel groen" dat hun wijk aan de noordoost zijde begrensd, in tact blijft. Woordvoerder Kees Lees verder pagina 5 In het omstreden stuk openbaar groen toont Douwe Dros de protestbrief van buurtbewoners. (Foto Gerard Timmerman) Willem van der Linde uit De Cocksdorp ligt met de gemeente in conflict over het kamperen dat plaatsvindt op zijn boerderij „Su matra", Krimweg 22. Hij heeft daarvoor geen vergunning, hoe wel deze vorig jaar wel was toe gezegd nadat was vastgesteld dat het gaat om een „echt" agra risch bedrijf dat recht heeft op een A-blok met de daaraan ver bonden vrijstellingsmogelijkheid om maximaal vijf kampeereenhe- den toe te laten. In de woensdag gehouden vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid deelde wet houder daan Schilling mee dat te gen Van der Linde zal worden opgetreden. De Cocksdorper vroeg op 23 juli vorig jaar om vrijstelling voor kam peren bij de boer op Krimweg 22. Voor de gemeente was op dat mo ment niet duidelijk of het ging om een echt agrarisch bedrijf. In het thans geldende bestemmingsplan heeft het geen A-status. De ge meente stelde bij onderzoek ech ter vast dat Van der Linde voldeed aan het aantal verplichte SBE's en ging er daarom vanuit dat hij een volledig agrarisch bedrijf uitvoer de. Een vrijstelling voor kamperen bij de boer kon dan ook in principe worden verleend en hij kreeg een aanvraagformulier om de zaak metterdaad te regelen. Wel was Van der Linde verplicht om als hoofdbewoner op het adres Krim weg 22 ingeschreven te staan. In het nieuwe bestemmingsplan wordt voor zijn bedrijf een A-blok opgenomen. Teruggedraaid Van der Linde begon alvast met zijn camping en investeerde enkele tienduizenden guldens in sanitaire voorzieningen e.d. maar begin dit jaar had hij de vrijstelling van de gemeente nog niet. De gemeente schreef op 2 mei dat er „enkele problemen" waren waardoor hij de vrijstelling voorlopig niet kon krijgen. De ambtenaar die hem had meegedeeld dat het goed zat, was daartoe niet gerechtigd ge weest en de kampeermiddelen moesten bij „Sumatra" worden verwijderd. Met als motief dat bij hem heel an dere verwachtingen waren ge wekt en wegens de investeringen die hij had gedaan, gaf van der Lin de aan die sommatie geen gevolg. Hij ging gewoon door met het toe laten van kampeerders. Hij zal zich ook verzetten tegen verdere stap pen van de gemeente en heeft de Met de verkoop van een stuk openbaar groen bij de kruising Wilhelminalaan/Brouwerstraat heeft wethouder Poster zich in die buurt niet populair gemaakt. Be woners zetten hun handtekening onder een protestbrief die Douwe Dros aan de gemeenteraad schreef. Pieter de Groot (D66) verwijt Poster dat hij de buurt te voren niet heeft gehoord. De wet houder betreurt de bezwaren, maar is niet van plan op zijn beslissing terug te komen. „We hebben zorgvuldig gehandeld." Vanuit zijn woning aan de Wilhel- minalaan heeft Douwe Dros uit zicht op het tegenoverliggende stukje groen. „Het liefst wil ik dat het plantsoen blijft zoals het is. Daar heb ik best een paar centen voor over", haalt hij een brief te voorschijn waarin hij de gemeente vraagt of hij het stukje grond mag kopen. De koopaanvraag is geda teerd op 25 juni 1994. Dros werd onaangenaam verrast toen vorige week duidelijk werd dat de familie Van der Vis het perceel had ge kocht. Op spreekuur bij Poster bleek de wethouder niet op de hoogte van Dros' verzoek tot aan koop. „De brief was zoekgeraakt", er kent Poster. „Maar zijn verzoek zou aan ons besluit niets hebben veranderd. De familie Van der Vis heeft van het vorige college zwart op wit al recht van eerste koop ge kregen. Als raadslid pleitte ik er toen voor het aan hun te verko pen. Er zit dus nog een stukje ge schiedenis aan vast." De historie gaat volgens Dros nog verder terug. „Destijds is de grond tegenover ons verplicht overgedra gen aan de gemeente", claimt hij de oudste rechten. Als trouw Texels Belang-stemmer houdt hij bittere gevoelens aan de kwestie over. „Dat ik nou nog bij de oppo sitie te biecht moet", zocht hij steun bij de PvdA, D66 en Groen Links. Onlogisch Een derde gegadigde voor het per ceel, buurtbewoner Bernard Bruin die in 1991 een verzoek tot aan koop deed, viel eveneens buiten de prijzen. „Zijn erf grenst welis waar aan het stukje groen, maar het is kadastraal gezien onlogisch Het ziet ernaar uit dat Texelse stu denten opnieuw onvoldoende kunnen profiteren van OV- jaarkaart waarmee ze gratis of te gen korting met de trein meekun nen. Volgens Dirk Terpstra is het paarse kabinet van plan de oude ingangstijd van weekendkaarten pas op 19.00 uur vrijdagavond te laten ingaan. Veel Texelaars op weekend missen daardoor de laat ste boot. Maandagmorgen kan tussen 4.00 en 9.00 uur tegen korting worden gereisd. Terpstra drong er bij het college op aan sa men met andere waddeneilanden actie te ondernemen. Wethouder Nel Eelman beloofde te kijken wat mogelijk is. als hij het erbij krijgt. Zijn terrein grenst aan de korte kant van het perceel en daarmee komt hij dus niet in aanmerking", verklaart Poster. Spittend in de beleidsnota openbaar groen, kon Pieter de Groot een dergelijke passage niet vinden. „Komt die voorwaarde er nu wel in te staan? Zo niet, dan schiet u tekort in uw voorlichting naar de burger." Zijn verwijt dat Poster, die van de Lees verder pagina 7 zaak inmiddels in handen gegeven van zijn advocaat. Buurman? Van der Linde zelf schrijft de ver anderde houding van de gemeente jegens zijn kampeeractiviteiten toe aan de klachten die zijn buurman Ari van Hardeveld heeft geuit. Uit angst dat deze aan het langste eind zal trekken zou het college hebben besloten de zaak strikt for meel te behandelen en het erf- kamperen pas toe te staan als aan de boerderij werkelijk een A-status is verleend, ook al staat nu al vast dat deze in aantocht is. Wethouder Daan Schilling ont kent dat hij zich in deze door ac ties van anderen heeft laten leiden, maar geeft zonder aarze len toe dat er van gemeentewege iets fout is gegaan. „Een mede werkster heeft tegen Van der Lin de gezegd dat de vergunning eraan kwam. Dat had niet mogen gebeuren, want er kan geen ver gunning worden gegeven zolang er geen A-blok is. Dat is de enige reden. Wij kunnen daarmee niet de hand lichten, temeer daar we andere aanvragen wegens gebrek aan een A-blok ook hebben moe ten afwijzen". inderdaad Een citaat uit een brief (1993) van de gemeente aan de familie Van der Vis Twee kotters hebben woensdag middag de tjalk Dedelus op sleep touwgenomen nadat deze bij Oudeschild averij had gekregen. Nadat reddingboot Beursplein 5 de 22 passagiers van boord had gehaald, sleepten de TX 30 „Nienke" van Theo Eilander en de Het binnenslepen van de tjalk trok woensdagmiddag in Oudeschild flinke belangstelling. IFoto Gorard Timmerman) Borkum 2 het bruine vlootschip rond 17.30 uur onder grote be langstelling de haven van Oude schild binnen. Op weg naar Den Oever werd de tjalk kort na het verlaten van de vissershaven overvallen door het slechte weer. De schipper besloot rechtsomkeert te maken. Bij het draaien sneuvelde de fok. De schroef van het schip had tekort grip op het water om op koers te blijven waardoor de boot stuurloos raakte. Beide kotters reageerden alert op de roep om hulp en namen de tjalk tussen zich in op sleep touw. Korte tijd later arriveerden reddingboten de Zalm van de wip- perploeg en Beursplein 5 bij het konvooi. Omdat het binnenslepen in de haven niet zonder risico was, stapten de passagiers, waaronder twee kinderen, over op de Beursplein die het gezelschap vei lig aan wal zette. Toen de kotters de tjalk veilig tussen de haven hoofden naar binnen sleepten steeg applaus op uit het publiek. Na een afwezigheid van meer dan drie weken is Radio Texel terug in de ether. De zender die op 28 juli door blikseminslag werd uitge schakeld, is gerepareerd en van middag rond 12 uur ingeschakeld. De bouwerij die Herman Boks uit Oosterend uitvoert aan de Nes- weg ligt voorlopig stil. De ge meente trad op nadat was geconstateerd dat flink was afge weken van de goedgekeurde bouwtekening. Niet alleen was de kap van een deel van het gebouw een meter te hoog, maar de ge vels waren anders uitgevoerd en de indeling was sterk afwijkend. Boks was blijkbaar bezig en vol waardig woonhuis te maken, wat niet mocht omdat de voormalige boet geen woonbestemming heeft. Met goedvinden van wethouder Daan Schilling heeft Boks de boel nog glas- en waterdicht gemaakt, maar moest verder alle bouwacti viteit staken. De boet was oorspronkelijk van kunstschilder Toon de Haas uit Amstelveen. Jaren geleden kreeg die gelegenheid om er een atelier met overnachtingsgelegenheid van te maken, zonder dat van een echte woning sprake was. De nieuwe eigenaar Boks kreeg ver gunning voor een verbouwing op grond van het overgangsrecht, dus ongewijzigd gebruik en een uitbreiding van maximaal 10%., hoewel duidelijk was dat hij er per manent wilde wonen. Dat laatste liet hij blijken door voor het ge bouw een woonbestemming aan te vragen, maar deze werd gewei gerd. Het beroep dat Boks tegen die weigering instelde bij de Raad van State is nog in behandeling. De leden van de raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbe leid werden woensdag aan de hand van tekeningen op de hoogte gesteld van de kwestie. De ge meente vindt vooral de hoge kap van de aanbouw ernstig omdat deze domineert waardoor het ka rakter van de boet is aangetast. Wat nu Wat er nu gaat gebeuren is-nog niet duidelijk. Boks kan trachten de overschrijdingen gelegaliseerd te krijgen door het indienen van een aangepast bouwplan, maar het lijkt verstandiger de uitspraak van de Raad van State af te wach ten. Als de RvS accoord gaat met een woonbestemming ligt het voor de hand dat het college de nu gepleegde bouw legaliseert, zeker wat betreft de op wonen gerichte indeling. Als de RvS afwijzend be schikt, zou de gemeente het wo nen in de boet onmogelijk moeten maken, althans moeten terugbren gen tot het „beperkte wonen" dat er tot dusver legaal mogelijk was. Wat daar in de praktijk van terecht komt, zal moeten blijken. Enkele commissieleden: „De brutalen krij gen hun zin". I.M. ADVERTENTIE C/ff ^edrL-Jê"/' hint Ujrt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1