erlies voor De Bolder joor korting subsidie Wati k zeggen wou. Tegenspraak over de bezetting vuurtoren Kunstwerk blikvanger herdenking Thijsse carmoon ite fet %s'l acht lijst groeit na aanscherping WAO KORTTexels Dialoog tii Stl TEXELSE^" couRANT nirifarct levert elhuus f268,45 ZO-.bLlEP... NU SNEL NRflR PIET STRM ,kRR\ EM DQN ...ï>LieP...NRRR DE MOKELRRR VOORI CrtiVc DE ...BLiaP..EA-ieP.. UNDE BOOHr^.w) PR lDRN WR6 ER NOG/&UaP..~ë>Lop.WRT ??J E>LiaP._ DR EEM-BUr. OPTREDEN RLS UET MOK- B>R RI - M ONSTER Gezwets in de ruimte Texels Belang dringt aan op actie Den Burg krijgt nieuwe sfeerverlichting Goederenveiling Hoornder Donderdag Plan Mars-3 Gewoon doorgaan chti its» 01 scai VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1994 aanscherping van het i«leid is de wachtlijst voor werkplaats De Bolder ge- tot zo'n dertig procent van ersoneelsbezetting (1993 medewerkers). Jaarlijks is ir maar plaats voor enkele Door een korting van nrheidsbijdrage heeft de ats de eerste helft van dit iet verlies afgesloten. De hting is dat het tekort min- zijn dan f50.000,-. Licht- is dat de inkomsten uit iten en diensten van De zijn gegroeid. n de wachtlijst is een lan- «rschijnsel, aldus directeur rdzij. „Maar Texel zit toch oven het gemiddelde." Hij ht dat De Bolder daardoor ilaatsen dan werkplaatsen m het land krijgt toegewe- mdat het rijk voor elke me- r een subsidiebedrag levert dat financieel geen nen. amek over het verlies in bij Noordzij geen spoortje mnen. „We hebben goede ehad en kunnen nog wel ren op de reserve." Hij ver volgend jaar alweer een be staat. „Niet door extra want „paars" staat de ie jaren ook niet met de onnee te wapperen, al ge jat er geen verdere bezuini- inzitten. Maar dan kunnen eer wat beter op de nieuwe inspelen." ;t vooral aan beperking van en. „Dus rustig aan met in- nin bijvoorbeeld machines, irking van de groei van de kosten. Want voor de aren, bijvoorbeeld bij onze tratie, krijgen we geen Efficiënter koopresultaten van de pro- en diensten, denkt hij dat zien van de gebruikelijke oei, geen extra toename lua produktie kunnen we htfi ledewerkers niet over de rijker dankzij een hart in - let overkwam de Duitse iner die met echtgenoot zo'n kwart eeuw vaste op camping Kogerstrand. 14 mei een infarct, maar Middels weer helemaal bo- ïeels is dat te danken aan temsnelle hulp. ,,De ambu ss er héél snel. Binnen 25 na het infarct lag ik in het u/s", wijst ze op de slag- beid van Teso. „En de ver in de ambulance waren zo Net als in het ziekenhuis. deed even vriendelijk, ft zeker bijgedragen aan 'de herstel." onlangs weer kerngezond op camping Kogerstrand de, kwamen andere gasten en met een conservenblik „Die stond in het strand- 9-1' v bij paal 19. Héél aardig mensen, maar wij hebben met nodig", meldde het ir zich vorige week op de van de Texelse Courant en toepasselijk doel. Dat gevonden in het Tessel- et vakantiehuis voor spier- zpatiëntjes. „We hebben twee zieke kinderen en ik i-1§vaf voor zor9en dat de geeft." Dankzij stichting uus kunnen ook de vader van deze kinderen vakantie, bevestigt voor zes Graaf, wiens stichting d goed kan gebruiken. Al waren bestuursleden Men- mann en oud-notaris Bos- tevreden over de gift. ifl zders '*1' D i/aL het hele jaar aan het werk bleven. „Ik kom uit het bedrijfsleven. Wer ken is daar min of meer een ver plichting. Hier hebben de mensen de keus gehad. Of thuis zitten, of aan de slag. Dat scheelt, kijk maar om je heen. ledereen doet gewoon z'n werk." Een voorzichtig investeringsbeleid voeren in een bedrijf als De Bolder lijkt makkelijker dan het is. Noord zij: „Die nieuwe computergestuur de zaagmachine kost bijvoorbeeld f120.000,-. Een machine in de sto merij komt op f50.000,-. Een werkplaats zonder apparatuur kan eenmaal niet." Krap Uit het manoeuvreren met pallet wagens tussen de stapels hout en de mensen blijkt dat De Bolder best wat extra ruimte kan gebrui ken. „En dan is de helft nog op va kantie." Hij noemt de voormalige schuur van TWO een welkome aanvulling, maar eigenlijk is dat onvoldoende. Om de mogelijkheid voor alterna tieve huisvesting te bekijken is een deel van de winst van vorig jaar gereserveerd voor onderzoek naar de mogelijkheden. Noordzij reali seert zich dat dit in tegenspraak is met de bezuinigingen. „Maar we moeten toch vooruit kijken. Te gro te zuinigheid nu, kan zich in de toekomst wreken." C&Li&p...E>i-itp, CtL>V4 Medewerker Nico Rijk in sociale werkplaats De Bolder bezig met de produktie van vloerplaten. kop jagen. Maar misschien kan het wel efficiënter. En daarvan wordt geen mens moe. En natuurlijk stel len we ons als ieder ondernemer zakelijk op." Tijdens een roridje door de werk plaats wordt de diversiteit van het het bedrijf nog eens duidelijk. „We hebben de buitendienst, de meu- belstoffeerderij, de houtbewer kingsafdeling, de montage- en textielafdeling. Verder maken we nu vloerplaten, die we in samen werking met fabrikant Forbo ont wikkelen." Dankzij de tegels worden ongelijke vloeren weer vlak. Noordzij heeft hoge ver wachtingen van de noviteit. De stomerij en de wasserij waarin De Bolder vorige jaar flink investeer de, draaien beter dan verwacht. (Foto Gerard Timmerman) „We hebben veel buikwasgoed van bedrijven." Negatieve reacties over concur rentie met andere bedrijven op het eiland hebben Noordzij niet be reikt. „We leveren toch andere pro- dukten en diensten dan de bestaande bedrijven en zitten daardoor niemand echt in het vaarwater." Verrassend Nieuwe medewerkers gaan in alle afdelingen een poosje aan het werk. „Dan merken we vanzelf wat iemands kwaliteiten zijn. Soms kan dat heel verrassend uit pakken." Hij is tevreden over de motivatie van de medewerkers, die door vol doende aanbod van opdrachten Moeten Texel en Ameland betalen voor de extra bezetting van de vuurtoren op Schiermonnikoog? De Waddenadviesraad heeft zich de woede van Texels Belang op de hals gehaald omdat een vakblad schreef dat volgens de advies raad de bezetting van de Texelse toren achterwege kan blijven, zo dat Schiermonnikoog permanent kan worden bezet. De adviesraad ontkent echter een dergelijk standpunt in te nemen. Aanleiding tot het standpunt van de Waddenadviesraad zou het ver gaan van de kotter Anne Jenny eerder dit jaar zijn. Het adviesor gaan vindt de bezetting van de to ren van Schiermonnikoog van groter belang in verband met het scheepvaartverkeer van en naar de havens Lauwersoog, Delfzijl en andere Eemshavens. De raad pleit voor een 24-uurs be zetting van Schiermonnikoog (nu alleen overdag). Volgens het juli- nummer van vakblad „Racon" van het gilde van Nautische Verkeers- Een kunstwerk dat tussen de f125.000,- en f150.000,- gaat kosten moet de aandacht vesti gen op het herdenkingsjaar van Jac. P. Thijsse dat volgend jaar wordt gehouden. De relatie tus sen de mens en het (Texelse) landschap moet erin zijn terug te vinden. Hoewel de tijd dringt, gin gen de collegpartijen dinsdag avond nog niet akkoord met een gemeentelijke bijdrage van f15.000,-. De herdenking van het vijftigste sterfjaar van Jac. P. Thijsse omvat een aantal ambitieuze initiatieve, waarvan het kunstwerk er één is. Initiatiefnemer, de Stichting Thijs- sejaar Texel, hoopt dat de uitstra ling van dit kunstwerk het startsein is voor landelijke publici teit. Verder is het bedoeld als een blijvend herinnering aan de Thijs se. Thijsse's ideeën en idealen moeten er in terug zijn te vinden, evenals de zorg voor het milieu. Er is nog niet besloten wie het zal maken en op welke plek het komt te staan. Kosten benodigde moet Wagner (midden), hier poserend met vlnroud-notaris Boswijk, Kees o Hofmann en mevrouw B. Keesom-Karsten van de stichting Tesselhuus, aan het Tesselhuus. (Foto Gorard Timmerman) fondsen bijeen worden gebracht. De werving daarvan heeft de stichting uitbesteed aan het bu reau Art Business (A&O), dat hiervoor een provisie berekent en werkt op basis van „no cure, no profit". Volgens wethouder Nel Eelman-van 't Veer is de bereid heid van bedrijven en instelling bij te dragen groot. Om te prikkelen tot een gift vindt ze dat de ge meente een voortrekkersrol moet Het ziet ernaar uit dat de nieuwe sfeerverlichting in de winkelstra ten van Den Burg inderdaad kan worden aangebracht. Veel winke liers en andere neringdoenden hebben positief gereageerd op de oproep van de Ondernemersvere niging om het project financieel te steunen. Met de verlichting, die vooral in de Sinterklaas- en nieuwjaarstijd moet bijdragen aan het aangena me koopklimaat, is anderhalve ton gemoeid, waarbij de kosten van aanbrengen en onderhoud gedu rende vijf jaar zijn inbegrepen. De fraaie lichtornamenten zullen al leen functioneren tussen 1 okto ber en 1 februari. De rest van de tijd liggen ze opgeslagen. De installatie wordt geleverd door het bedrijf Starlight in Heino en wordt aangebracht door het Texel se installatiebedrijf VEM, die bij aanbesteding de laagste inschrij ver was. Pas als het totale bedrag binnen is, wordt opdracht voor le vering en installatie verstrekt. Het bestuur van de ondernemersvere niging wil de leden daarom aan sporen om over de brug te komen. In eerste instantie kunnen zij vol staan met een ingevulde en onder tekende betalingsopdracht die moet worden ingeleverd bij pen ningmeester mevrouw N. Bekking van Eline Ondermode, Gast huisstraat 4. vervullen. Het college stelt voor het bedrag te putten uit het fonds Kunstaankopen en Aankopen ten behoeve van Musea en het fonds Cultuur en Historie. Kunstenaar De PvdA gaat akkoord, evenals Peter Bakker van Groen Links, Zijrt' partij kijkt wat vreemd aan tegen de selectie van de kunstenaar. Dat gebeurt door fondswerver A&O, in overleg met de Stichting Thijsse- jaar en de gemeente. Eerst komt een Texelaar in aanmerking. Dan valt de keus op een Noordhollan- der of tenslotte een kunstenaar uit de rest van Nederland. Bakker vond hier een wat ruimere denk wijze op z'n plaats. Wethouder Nel Eelman-van 't Veer antwoordde dat de culturele raad van Noord holland, die voor een bijdrage wordt benaderd, deze eis echter stelt. Andere projecten Pieter de Groot (D66) wilde wel geld beschikbaar stellen voor het Thijssejaar, maar niet voor het kunstwerk. Texels Belang hield door de gebrekkige informatie over dit onderwerp nog een slag om de arm en wilde eerst overleg voeren met de fractie. Datzelfde gold voor het CDA. dienstmedewerkers Nederland houdt dat in dat de torens op Ameland en Texel wel kunnen ver dwijnen. De Waddenadviesraad, die bestaat uit vertegenwoordi gers van het bedrijfsleven, natuur- en milieu-organisaties en recrean ten, ontkent dit. Ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat ontkent een dergelijk advies en zegt over de kwestie (nog) geen besluit te hebben ge nomen. Al toegezegd Bij een bezoek aan Schiermonni koog vernam vuurtorenwachter Piet Stam vorige week dat Verkeer en Waterstaat wél toezeggingen zou hebben gedaan dat de bezet ting daar naar zes personen mag worden opgevoerd. „Daaruit put ten we hoop dat het hier ook nog eens de goede kant uit zal gaan." Ook hier zijn de beweringen tweestrijdig. „Wij weten van niets", zo liet de kustwacht van Schiermonnikoog desgevraagd weten. „Maar we pleiten natuurlijk al tijden voor een permanente be zetting." Van een vermindering van de be zetting op Texel kan volgens Stam in ieder geval geen sprake zijn. „De minister heeft ons verzekerd dat de huidige vuurtorenwachters hun werk behouden." Texels Be lang wil geen risico nemen en hecht wel waarde aan het artikel in het personeelsblad. „Alhoewel het nog gaat om een advies aan de minister, klinkt een en ander zeer verontrustend. De bezetting op Schiermonnikoog lijkt zo te worden betaald door Ameland en Texel", sporen ze het college aan actie te ondernemen. Tijdens de Hoornder Donderdag van deze week wordt een veiling gehouden op het plein bij super markt Goënga. Vanaf vier uur 's middags kunnen daar de te veilen goederen worden bezichtigd, 's Avonds om zeven uur begint het loven en bieden. Onder de veiling waar bevinden zich schilderijen, klokken, boeken (aa. over het ko ninklijk huis). Wie nog spullen voor de veiling heeft, kan contact opne men met Ferry Zwanenburg, tel. 19272. De opbrengst is bestemd voor de restauratie van het Ned. Hervormde kerkje van Den Hoorn. Uitslag verloting: Tijdens de rommelmarkt op 11 augustus zijn prijzen gevallen op de lotnummers grijs 448, 469, 480. 655, 919, 979 en 982. De prijzen kunnen wor den afgehaald bij Jaap de Graaf, Naalrand 50, tel 19535, of donderdag in Ons Huis aan de Herenstraat- VERVOLG VAN PAGINA 1 Jaap van der Kooi legde woens dag uit dat dit met een beetje schuiven best kan. In de derde Mars-fase worden geen vrijstaande woningen ge bouwd. J. Rijkers en E. Specht maakten in een bezwaar kenbaar daarover teleurgesteld te zijn. Er zouden andere verwachtingen zijn gewekt en ze hadden graag een vrije sector woning in De Mars wil len hebben. Het ziet er echter niet naar uit dat het tweetal alsnog zijn zin krijgt. De commissie toonde zich althans niet bereid alsnog vrije sectorbouw mogelijk te maken. Ook commissieleden hadden al ternatieven bedacht voor het nu aan de orde zijnde plandeel. Peter Bakker van Groen Links, in deze in hoofdlijnen gesteund door Dick Drijver van Texels Belang, kwam met een opzet waarin rekening werd gehouden met toepassing van actieve en passieve zonne- energie door de huizenblokken zo danig te draaien dat een dakhel ling op het zuiden is gericht. Dit alternatief was ook gericht op het voorkómen van wat Bakker „Poster-groen" noemde. Dat is openbaar groen dat als zodanig in de praktijk toch geen functie heeft zodat het uiteindelijk aan particu lieren wordt verkocht. Brieven van lezers Buiten verantwoordelijkheid van de redactie Camera gestolen. Een 37-jarige inwoner van Enschedé heeft gistermiddag waarschijnlijk zijn laatste vakantiekiekje van deze zo mer gemaakt. Toen de man in Eco- Mare de zeehonden fotografisch wilde vastleggen, ontdekte hij dat zijn camera was gestolen uit het netje van zijn buggy. Het apparaat vertegenwoordigt een waarde van f600,-. Slootruigte. Verbranding van slootruigte en ander agrarisch af val moet mogelijk blijven vinden Dick Drijver (Texels Belang) en Jan Koolhof (CDA). Momenteel wordt het verbranden oogluikend toege staan. „Als het afval naar de Hamster moet worden gebracht, is dat een veel grotere belasting van het milieu", vond Drijver. Kool hof verwachtte dat verhakselen van gewasresten problemen met onkruidzaad zal geven. Ik ben niet van plan om hier een soort vaste rubriek „Ulrike Flaake schrijft", of zo van te maken. Er zijn discussies over hoe men over het algemeen omgaat met Duit sers en - zoals ik hoop - de kwestie of dat terecht is. En daarmee is het goed. Maar er zijn nog een paar dingen die ik kwijt wil, gezien de reacties van lezers en de redac tie van de TC. Ik had nooit verwacht dat mijn in gezonden stuk zoveel opzien zou baren... Dat ik gebeld zou worden door diverse omroepen, dat ik een reactie zou krijgen van een Amsterdamse mevrouw die zich al jaren bezig houdt met verschijnse len van anti-Duits gedrag... Ik vind het heel goed, want, zoals is ge bleken uit de brief van mevrouw Maas uit Alkmaar, zijn er nog steeds mensen die niet hebben begrepen dat er een verschil bestaat tussen „herdenken" en „nadragen". „Herdenken" met de kans op dialoog; bewaren in het geheugen om te oorkomen dat zo iets als in de jaren '33 tot '45 op nieuw kan gebeuren (...de Nederlanse (neo)nazi's bestaan niet?), en niet om ten eeuwige da ge te blijven zeuren (of zal ik u, beste mevr. Maas, voorhouden dat uw voorvaders zich destijds afschuwelijk hebben gedragen in de koloniën? Belachelijk!). We moeten open staan voor el kaar, niet bij voorbaat al lasteren! Nederlanders net zo min als Duit sers („...Nederlanders zijn gierig" en dergelijke). Zoals ik al in de uit zending van Radio Noordholland zei, heb ik de brief op deze manier, agressief en uitdagend, geschre ven omdat ik wilde dat er discus sies over werd gevoerd, dat de mensen (misschien) beseffen wat ze in feite doen als ze ons zo onbe leefd bejegenen. Want het doet in derdaad pijn - vooral bij oude mensen die ook verschrikkelijke dingen moesten uitstaan onder het regime - te worden uitgeschol den om dingen waar men hele maal niets mee te maken heeft en die men zelf óók afschuwelijk vindt. En ik word woedend als ik door jongeren begroet wordt met „Heil Hitler", of dergelijke geluiden moet horen, en daar ben ik inder daad allergisch voor. Oké, maar wat heeft dit allemaal met de cartoon te maken, gaat u waarschijnlijk denken. Ik zal het u uitleggen. 1. U weet dat er een moeilijke ver houding bestaat tussen Duitsers en Nederlanders, belast door voor oordelen (...Duitsers rijden in duur dere auto's, zijn aanmatigend, arrogant, „Herrenmenschen" dus), onverzoenlijkheid („Er bestaat zoiets als erfzonde... de daden van de voorouders... het is te makkelijk om te zeggen, 50 jaar geleden bestaat niet meer...) en gebrek aan tact of intelligentie („Heil Hitier"). 2. Een krant resp. journalisten is/zijn een voorbeeld voor vele mensen. 3. Er zijn mensen die het. leuk vin den om anderen te pesten, om zich boven hen verheven te voelen of wat dan ook. 4. Zo'n cartoon staat in de krant. Wat dreigt te gebeuren is hetzelf de dat mij dit jaar is overkomen in De Koog (niet door Texelaars). Ik zag hoe een groep jongeren stond te lasteren - met betrekking op uw cartoon, beste „Toon"! - en ons op een lelijke manier na te apen. Opeens - hoe kon het anders - „Heil Hitier"... Toen ik wilde weten of ze 't leuk vonden, vooral om „Heil Hitier" te roepen, vertelden ze me iets over „dikke Herrenmen schen", net zoals op een cartoon in de Texelse Courant... Toen ik liet blijken dat ik óók Duits ben, was het wel onaangenaam voor hen. Ik denk dat er iets moet verande ren in het denken van de mensen, en ik heb uw taal geleerd uit be leefdheid en om met u te kunnen discussiëren. U heeft gelijk als u zegt dat de gemiddelde Duitser het Nederlands niet beheerst. Maar dat komt niet omdat we ar rogant zijn, maar omdat wij, in te genstelling tot u, deze taaT niet op school kunnen leren. Ikzelf heb het Nederlands ook maar geleerd door op Texel te verblijven, door te luisteren naar de mensen, door tijdschriften en, later, boeken te le zen, en met behulp van intuïtie. En vooral ook met de hulp van Neder landse penvrienden, toen ik nog jonger was, ik heb heel wat te danken (ook Texelaars...). Ik weet niet eens of het goed Nederlands is, wat ik spreek/schrijf, maar daar gaat het niet om. Het gaat om be grip voor elkaar, zoals ze op Vrede- lust al in praktijk brengen. Dat vind ik echt geweldig, een voorbeeld van hoe het moet zijn. Ik blijf er in ieder geval voor strijden. U. Flaake Dortmund NASCHRIFT: Fijn dat u weer Ne derlands spreekt/schrijft. Red. Ik begrijp de aardbeving niet, die de carToon in de TC heeft losge maakt. In een vrij land kan toch iedereen zijn mening zeggen. Er werd ook van een anti-Duitse be handeling gesproken. Mij is dat nog niet overkomen. Ik denk, wij moeten allemaal tolerant zijn en blijven en zo een carToon van de belachelijke kant bekijken en niet hysterisch reageren. Beste mijn heer carTon! Ga gewoon door zon der boetekleed. Ik heb daarmee geen problemen. Freddy Harbusch, Leverkusen, RS. Van een Duitser, in het Neder lands geschreven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5