Ook zware shag-jongens wandelen gezellig mee Rekreatiewerk zet toeristen in beweging Extreme weer drukt stempel op landbouwoogst t Landbouw TEXELSE couRANT Laatste zeilwedstrijd Andere regeling voor evenementen Stappeland Medische post drukker dan vorige zomer Walvissen-lez r«Vreati#£>'*j| Arefk Het late, koude voorjaar, gevolgd door hitte en droogte in de zomer maanden, heeft zijn sporen in de landbouw achtergelaten. Zowel graan als aardappelen laten een tegenvallende oogst zien. Ook de groei van de diverse soorten bloembollen was matig. De opbrengst ligt tussen nauwe lijks 4000 en 6000 kg per ha zo- mergerst. De korrelvulling was over het algemeen matig tot slecht. De oorzaak moet gezocht worden bij een soms veel te dichte stand en de hitte tijdens het afrij pen. De verwachtingen bij winter tarwe en zomertarwe zijn evenmin hoog. De aardappelopbrengst zal zeker 10 tot 20%/ha lager liggen dan in 1993. Misschien dat de prijs per kilogram iets goed kan maken. Voor de groei van de sui kerbieten is nog meer water nodig. Vooral op die percelen waar een storende laag in de ondergrond zit. Profielen zonder een storende laag geven nog bietengewassen zonder droogteschade. Na een droogteperiode worden in bietenpercelen rupsen gevonden die een deel van het bladgroen op vreten. Het was voor het eerst dat die rupsen ook vraten aan het aardappelblad. Bij de beoordeling worden soms vrij grote gaten in het aardappelblad gevonden. Eerst werd gedacht aan hagelschade, maar bij het zoeken worden veelal kleine groene rupsen gevonden. De indruk bestaat dat er verschil in rassen is waar de rupsen wel zijn te vinden en andere waar geen schade wordt waargenomen. Vrijkomende grond Zodra de oogst van het land is, kan de grond worden bewerkt voor een nieuw gewas. De herfst en winter van 1993/94 heeft op meerdere percelen weer grote wa- terschade gegeven aan bloembol len en wintergraan. Dit betekende een financiële schade van soms enkele duizenden guldens. Dit was niet nodig geweest als de telers kritisch waren geweest over de ontwateringstoestand van de per celen. Voor de wintergewassen moet de drainage goed in orde zijn. Maar minstens zo belangrijk is dat het oppervlaktewater snel weg kan lopen naar de sloot. Dus het laagste deel van het perceel moet aan de zijde van de sloot zijn. Nu de grond nog goed droog is, zijn de omstandigheden ideaal voor het aanleggen van nieuwe drainreeksen en het egaliseren. Gronden met een slecht doorla tende laag zijn te draineren door op de drainsleuf schelpen aan te brengen. Deze schelpenlaag kan het oppervlaktewater snel afvoe ren mits de laag schelpen tot de bouwvoor komt. Voor gronden met ijzerafzetting in de onder grond is het van belang voor de duurzaamheid dat er geen coco- somhulling wordt gebruikt. Beter is het om een ander omhul lingsmateriaal te gebruiken. De in vestering zal iets hoger zijn maar het uiteindelijke rendement is be ter. Bij twijfel is het mogelijk daar over bij de voorlichter advies te vragen. Kalkbemesting Het egaliseren van percelen op het oog is soms moeilijk. Beter is het om te werken met een waterpas of laser, zodat de grond daar ge bracht kan worden waar het wer kelijk hoort. Het iets hoger opvullen van de laagten voorkomt dat door klink later weer een laag te ontstaat en er weer waterscha de kan optreden. VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1994 De graanoogst is inmiddels in volle gang. Een kalkbemesting kan het beste worden uitgevoerd onder droge grondomstandigheden. Kalk dient voor een snelle werking goed te worden gemengd met droge grond. Wil een gewas er in 1995 voldoende profijt van hebben, is een najaarsbemesting de beste tijd. En op Texel zijn nog meerdere percelen die een kalkbemesting nodig hebben voor de teelt van maïs, zomergerst, suikerbieten en grasland. Bij de inzaai van grasland is het be'- langrijk dat de veehouder weet wat de zuurgraad (pH) van de grond is. Is deze te laag dan zal het jonge nieuwe gras snel weer in kwaliteit terug lopen. Kweek- bestrijding heeft alleen zin als het kweekgras goed groeit. Zoals zo vaak, lijkt de bestrijding goed te zijn gelukt. Dit wordt afgeleid van het dode materiaal bovengronds terwijl de ondergrondse delen nog nauwelijks te lijden hebben gehad van de bestrijding. Om een goede bestrijding van kweekgras te krij gen is het noodzakelijk dat kweek gras goede jonge spruiten boven de grond heeft staan. Is het bo vengrondse deel te oud en te lang, dan valt het resultaat altijd tegen. Alles wat er dan gedaan wordt, is meestal weggegooide energie en geld. Ridder en krulzuring Zoals de praktijk laat zien, heeft het inzaaien van de betere gras rassen zoals verwoordt in de ras- senlijst grote voordelen. Een mengsel met de beste grasrassen geeft op termijn het beste resul taat. Ook de benutting van stikstof is verschillend bij de ras sen van de verschillende soorten gras. Een mengsel met witte kla ver heeft zeker voordelen als er vrij vroeg ingezaaid kan worden. In steeds meer percelen grasland (Foto Gerard Timmerman) zien we op Texel ridder en/of krul- zuringsplanten. Naast stekels ge ven deze planten een slordige indruk van het grasland. Het heeft zin om deze planten te bestrijden met een rugspuit en in ernstige gevallen met de landbouwspuit. Er zijn goede toegelaten middelen. Op tijd beginnen en herhalen kan voorkomen dat er later veel meer moet worden ondernomen om de ze sterke taaie planten te laten verdwijnen Voor de Cocksdorper Kustzeilvere- niging (CKZ) staat zondag de laat ste wedstrijd van het seizoen op het programma. Vanaf 9.00 uur kan worden ingeschreven in het clubhonk op het strand bij paal 33. De briefing door wedstrijdleider Fetze de Haan is om 9.30 uur. Burgemeester en wethouders wil len in het bestemmingsplan van De Koog een regeling opnemen, waardoor niet telkens een proce dure hoeft te worden gevoerd als in de sport- en evenementenhal 't Stappeland een evenement wordt georganiseerd. Volgende huidige regeling zijn al leen sportevenementen in de hal zonder meer toelaatbaar. Bij ande re manifestaties is een artikel 17-procedure nodig, die het moge- Nog een week, en dan zit voor de medische post De Koog het sei zoen er op. Vrijdag 26 augustus om zeven uur 's avonds gaat de deur van het onderkomen aan de Nikadel voor de laatste maal dicht. Het was deze zomer bedui dend drukker dan in 1993, toen de post voor het eerst open was. Als de post vrijdag sluit, zullen ruim 2.500 toeristen een beroep op de twee zomerartsen Carien Manuels en Nelda de Grave heb ben gedaan. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen totaal 1.863 personen in de wachtkamer plaatsnamen. De groei kan deels worden toegeschreven aan de rui mere openstelling. Ook in De Cocksdorp was sprake van grotere drukte. Daar verzorgde dokter Robbert van den Bent de eerste opvang van vakantiegangers op noord-Texel (boven de Ruigendijk). De Stichting Medische Post De Koog wil in 1995 op dezelfde voet doorgaan. Wel zal nog meer be kendheid worden gegeven aan het speciale telefoonnummer 27270. lijk maakt dat anderen bs indienen. Volgens de nieuwe regeii shows, particuliere markt toonstellingen e.d. (niet la,i rend dan één dag) inci toelaatbaar. Dit geldt n» popfestivals en andere evt ten waaraan (harde) muziei komt want die geven overt; omgeving omdat de gelui tie van de hal weinig vt Over de nieuwe vrijstelt ling zal nog overleg woj voerd met omwonenden De raadscommissie voorrAe* en huisvestingsbeleid re woensdag positief op dej 'is ling, die overigens pas var 3t wordt als het bestemnu van De Koog rechtsgeldig tot in laatste instantie tq bestemmingsplan bezwaa n gemaakt, zal dat pas in 1< loc geval zijn. Pieter de Groot van Delist voor krachtens de nieuwe 'ai ook muzikale evenement! do Stappeland mogelijk te ms «I dacht daarbij aan „quo maximaal vier tot vijf co per jaar onder bepaald» waarden. Stappeland-exploitant Ni wich liet vanaf de publieke weten dat muzikale evene 'e voor hem „krenten in dep Hij adviseerde eens te hoe de zaken op dit gebied regeld in andere toeristisch plaatsen. Greenpeace verzorgt dins lezing in de Waddenwinkei minalaan 30, Den Burg)e vissen in de Noordzee meer wordt aandacht aan de achtergronden va; ties van Greenpeace te Noorse walvisvloot. Ook» gegaan op de samenweri sen Greenpeace Waddenvereniging, o.a. in ternationaal walviscomit( zing begint om 20.00 uur, vijf gulden per persoon. Steerten Terwijl de kinderen zich vermaken op het luchtkussen, hebben hun ouders even de handen vrij. Koning geeft uitleg in de keuken, terwijl hij doorgaat met het maken van tosti's. Hij heeft het druk. Een eis die hij vooraf stelt, is dan ook dat de recreatieleider zelfstandig werkt en aan één woord genoeg heeft. „Ik heb mijn werk en hij het zijne. Afspraken maken we tijdens het eten of als we elkaar toevallig tegenkomen. Aan vergaderingen doen we niet. Die passen trou wens ook niet in de sfeer die bij ons heerst. De recreatiewerker wordt gewoon opgenomen in de familie. Dat zeggen we vooraf al tijd. Het is de bedoeling dat hij zo iets een beetje aanvoelt." Ongedwongen Hidde (20) is voor een periode van vier weken recreatieleider op De Bremakker. Een paar jaar liep hij mee als vrijwilliger. Wegens zijn enthousiasme en vaardige om gang met mensen, werd hij dit jaar recreatieleider-A. Hij heeft naar zijn zin op De Bremakker. „De sa menwerking verloopt prima, op een ongedwongen manier. Ze heb ben het allemaal druk hier, maar bij zo'n paalvechtwedstrijd doet Ralph zelf ook even mee. Dat te kent de sfeer." Hoewel Hidde de hele dag in touw is, heeft hij niet het gevoel een soort maatschappelijk werker te zijn. „Natuurlijk zijn er altijd men sen die niks willen. Maar de meesten zijn erg enthousiast. Hier doen ze dingen waar ze normaal alleen aan denken. Levend strate- go bijvoorbeeld, of een spoken- tocht. Voor mij is het de kunst te kijken hoe ver je kunt gaan. Lukt het me dat mensen zich volledig inleven in een bepaalde rol?" Van Eunen is ervan overtuigd dat Hidde tot veel in staat is. 2ijn me dewerker, in het dagelijks leven MTS'er, noemt hij „zeer gemoti veerd". „En ook met lastige jonge ren kan hij goed overweg. Daar let je bij de selectie op. In het voorjaar schrijf ik allerlei opleidingen aan, waarvan je verwacht dat studen ten geïnteresseerd zijn om recrea- tiewerk te doen. Onze mensen zijn voornamelijk afkomstig van de ALO of het CIOS (scholen in licha melijke oefening en sport, red). Vanuit hun ervaring is het tamelijk logisch dat ze bij ons vakantie werk willen doen. Maar als iemand van een MTS zich meldt, zegt dat veel méér. Dan is hij on getwijfeld gemotiveerd. In Hiddes voordeel sprak ook dat hij al veel vrijwilligerswerk met kinderen had gedaan." De medewerkers zijn allemaal tij delijk in dienst. Na de sollicitaties en een selectie organiseert Van Eunen (zelf de enige fulltime kracht) voor de gegadigden een training' van drie dagen. De men sen die daarna overblijven, worden vrijwilliger en ontvangen voor hun werk een klein salaris. Ervaring, vaardigheden en enthousiasme bepalen of iemand in een volgend jaar mogelijk recreatieleider-A eg are Reind a v wordt en meer verantwo heid gaat dragen (en rw dient). Voor de functfge recreatieleider-B dient te worden gevolg bij hei lands Centrum voor Ra werk. Bij deze instelling zf pe' regio-afdelingen aarty ure waarvan Texel een zelfstarfesi De SRST is een min of autonome stichting, zij hel Texelse Sportraad (en da# gemeente) verantwoordt voor het personeelsbeleid! nanciën. „Ik ben geen J*! naar", meldt Van Euna "9 officieel hoeft de stichting niet helemaal te bedruip* 9 mijn streven is dat door komsten straks ook watg nenkomt. Dat moet lukken medewerking van onde' Wij zijn toch in staat de pos Texel als vakantie-eiland sterken. Omdat onze het hele eiland bestrijken makkelijk toegankelijk iedereen, vormen ze etf waarde voor de toerist." joopns gei hei JJX 2 pro dac mi in srki Recreatieleiders dienen enthousiast te zijn.. Voor de tijdelijke bewoners van de camping wordt niets aan het toeval overgelaten, 's Ochtends en 's middags zijn er al lerhande spelletjes voor de kinderenzodat hun ouders ook eens de handen vrij hebben, 's Avonds prijkt voor iedereen een spectaculaire paalvechtwedstrijd op het programma, met veel water, opgewonden kreten en de opzwepende yells van cheerleaders. Tot middernacht wordt tenslotte een rustige avondwandeling gemaakt door de immer fraaie Texelse natuur. Aan de hand van een jonge recreatieleider - „uitgezonden" door de Stichting Rekreatiewerk Sport raad Texel (SRST) - lopen enkele tientallen mensen mee. Ofwel: zomaar een vakantiedag op één van Texels familiecam pings, in dit geval De Bremakker. Ook op de campings Om de Noord, Kogerstrand, Loodsmans duin en op vakantiecentrum De Turkse Tent zijn medewerkers van de SRST actief. Bedrijven betalen het loon van de recreatiemede werker en aaa de stichting ƒ150,- per persoon. Daarnaast toert het Mobielteam van de SRST dagelijks over het eiland om her en der avonturentochten en voet- en vol- leybaltoernooitjes te organiseren voor toeristen en Texelaars. Het lijkt een trend (constateert de ver slaggever), dat mensen in toene mende mate vermaakt moeten worden. Ze zijn kennelijk nauwe lijks meer in staat op eigen kracht een leuke vakantie te vieren. Frank van Eunen, chef- recreatieleider, knikt aarzelend als hem de stelling wordt voorgehou den. „Daar zit wel wat in, ja. Ons werk is in de loop der jaren belang rijker geworden. Maar 'vermaakt moeten worden' klinkt wat te ne gatief. Volgens mij zit er veel ver borgen creativiteit in mensen. Wij proberen die boven te halen. Als je vóór z'n vakantie tegen Ome Joop uit Amsterdam zegt dat-ie op Texel op een echt podium 'Paradise by the dashboardlight' gaat playbac ken, ploft-ie ongetwijfeld weer te rug in z'n stoel. Maar eenmaal hier, doet hij het mooi wél. En zo'n man vindt het nog echt leuk ook." Dezelfde vreugde constateert Van Eunen regelmatig tijdens de avon turentochten. Voor iedereen die wil meedoen (de activiteiten zijn niet gebonden aan een camping), wordt tweemaal per week dit op- drachtenspel georganiseerd. Het ludieke element speelt een hoofd rol. Hoogtepunt tot nu toe vond Van Eunen het spel rond „Mr. Las Vegas" in het Krimbos. Kern van het verhaal was dat deelnemers tegen een wildwest-decor van cowboys, indianen en onbehou wen bandieten rijk moesten zien te worden door zo handig mogelijk te gokken. „Het is prachtig om te zien hoe mensen na een tijdje op gaan in zo'n verhaal. Volwassen kerels, die van nep-dollars beroofd worden door een nep-indiaan. Je denkt dat kinderen fanatiek zijn, maar hun vaders gaan pas echt als een speer. Dat is een belangrijk deel van ons werk. Niet alleen een spel aanbieden, maar ook zorgen voor een stukje beleving." Arrangementen De activiteiten lijken aan te slaan. Zestig medewerkers van het Mo bielteam organiseerden vorig jaar in totaal 41 volleybaltoernooien („beach" en gewone), 48 voetbal- toernooitjes en 14 avonturentoch ten. Er werd deelgenomen door zo'n 4500 Texelaars en toeristen. Het aantal campings (vijf) waar aan de SRST diensten levert, stemt Van Eunen nog niet tot te vredenheid. „Maar voor 't Stappe land organiseren we sinds kort ook wel eens een tennistoernooit- je. En ongetwijfeld krijgen andere bedrijven ook interesse wanneer ze merken dat wij goed werk leve ren. 's Zomers heb ik het te druk met de lopende zaken, maar mijn doel voor de komende winter is meer arrangementen aan bedrij ven te verkopen. Vertel maar wat je ongeveer verwacht en hoeveel mensen je van ons wilt huren. Een zeskampje voor een personeelsve reniging? Geen enkel probleem. U vraagt, wij draaien. De betreffen de instantie geeft de organisatie uit handen en heeft er voor weinig geld geen omkijken meer naar. Wat dat betreft zijn we net een uit zendbureau." Een succesje vindt Van Eunen de contacten die zijn aangeknoopt met het Asielzoekerscentrum in De Koog. Twee recreatiewerkers verzorgen er dagelijks activiteiten voor kinderen èn volwassenen. „Dat is een uitdaging. Het Mobiel team was hier altijd al regelmatig in de buurt, maar vooral de vol wassenen betrek je er alleen met de grootste moeite bij. Als je ze niet aan hun dikke teen trekt, blijft het gros voor het motel zitten. Op verzoek van de leiding is daarom besloten de zaak wat structureler aan te pakken. Met een mannelijke en een vrouwelijke medewerker van ons. Op die manier voorkom je problemen. Want in de ene cultuur wordt niet toegestaan dat een man voor de groep staat, in de an dere geldt dat voor een vrouw." Verklede recreatiemedewerkers maken reclame voor hun activiteiten. Ondernemer Ralph Koning (De Bremakker) is zéér te spreken over de SRST. Van de stichting, al sinds de jaren zeventig actief op de camping, is tijdens het seizoen één medewerker permanent aan wezig. „Misschien wel tachtig procent van de nieuwkomers on der de gasten vraagt vooraf of bij ons aan recreatiewerk wordt ge daan. Ze hebben toch de angst dat de kinderen de hele dag over de camping lopen te steerten. De activiteiten zijn er trouwens niet alleen voor gezinnen. Ik vind be langrijk dat de recreatieleider iedereen erbij betrekt. Dus ook de zware shag-jongens. Dat is een IFolo Frans Hopm.nl kunSt Op Zich.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6