Versbakker's soepstengels en boterkoek. 1uur 79 \r Wat werkgevers besparen als hun werknemers sparen. F ml 't Gou' MietersWat Tn liters GEMEENTE TEXEL COMBI BROUWER FOTO DE WAAL DAGBLAD DE TELEGRAAF 3EWEI Chinees - Indisch - Cantonees - Japaj Sfeervol Oriëntaals lopend buffet TEXELSE g COURANT 'N PRESTO PRINT KLEUREN- FILM VOOR MAAR F 2,95' TV VIDEO HIFI FOTO Soepstengels Gevulde boterkoek <t> 17 cm4,50 Versbakkers over heel Texel Met de juiste papieren naar het arbeidsbureau dat scheelt een hoop werk f 1000,- vraagt met spoed voor De Koog 95 15. 20. «DE 9Ulk «BOTTEUB^ RABOBANK TEXEL SPECIALITEITEN RESTAUR AN PEKING ?jf Elke zondag om 19.00 uur. Speciale prijs: van f27,50 voor ƒ24,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar voor ƒ15,- I£1L£#Ï GEMEENTE TEXEL n VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1994 rwito rrinl 0»g»lc«ni|k gotfl in Utu'. Beter bestaat niet. Duurder wel. Zolang Os voorraad strekt 8| onf*-*ke-'en van in» vofl» UautenlSm I 100 ISO 24 OPN F 2.95 lOO ISO - 36 OPN F 4,50 200 ISO 24 OPN: F 3.95 200 ISO - 36 OPN F 5.SO I Weverstraat 76-80 Den Burg Elk weekend hebben de Versbakker-winkels een paar smakelijke aanbiedingen. Deze week (vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus): per stuk ....0,75 Gratis bezorging over heel Texel. Besteltelefoon 18207. Oosterend, De Cocksdorp, De Koog en 3 rijdende winkels Foto's in klaar al voor M cent en GRATIS nieuwe FILM Fujicolor Lab Naar het arbeidsbureau om u te laten inschrijven? Neem dan meteen een geldig identiteitsbewijs en uw SOFI-nummcr mee. Dat scheelt een hoop werk. Neem alnjd ongmelc documenten mee en geen fotocopieén. Geldige SOFI-bewijzen zijn: mededeling fiscaal nummer aangifte- of aanslagbiljet van de Belastingdienst Geldige identiteitsbewijzen voor inschrijving zijn paspoort toenstenkaart identiteitskaart van de VNG En voor vreemdelingen- o.a. paspoort met (aanvraag)verblijfsvergunnmg verschillende soorten verblijfsvergunningen. Nog vragen? Het arbeidsbureau heeft er een folder over en u kunt ook altijd even bellen. Dat kan een hoop werk schelen. BËÏD9glbUREAU Bijverdienste per 4 weken Inl. Tel. 02990-45698 ALS ELKE SECONDE TELT Dat wordt n eer lekker lang genieten deze zomer daar de Gulle Bottelier u een keur aan liters Whisky W odka en W ijn tegen superscberpe prijzen kan a, bieden Uit ons assortiment liter/lessen huiswijn kozen wij voor een soepele rode en een verfrissende droge witte wijn uit Frankrijk. Beide wijnen brengen w milieu i 'riendelijkt statiegeld/lessen ixxw- HOPP ^jfieux Huiswijn Rouge Huiswijn Blanc sec' L i tertio MENKES HOPPE VIEIX BOE,S PENNEN KI II VN Tl O PF.PE NHF.RKV UIEOKMNAL ttlUiNOIT VODKA yV-NuKIA DELPRAPO JEMEVER NCM.tpw.Vl bi) 11 llc->v.-n SCQTUIWlllSKl BRAN DE» UN mm.VM LWSQYS WHISKY SAKAKI t.KVVN|LNE\EK Waaldersiraat 27. Oen Burg. Tel 13185 (tegenover Albert Heijn) Witte Kruis'aan 7a. Den Burg, Tel. 22165 AI.l.ES ONDER DE KI RK Prljieo zijn afhualpnizcn looptijd aanbiedingen van I8-0K 1/m 0.1 09 1994 TEXEL VASTGOED B V. ONROERENDE GOEDEREN - TAXATIES - HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN TE KOOP nabij DEN HOORN, aan de rand van het buurtschap 't Horntje met fraai uitzicht op de duinen, een riante semi-bungalow met garage en tuin op een perceel grond van ca. 540 m2. Indeling: hal/entree met vide, trapop- gang, toilet en deur naar garage, L- vormige woonkamer met open haard, half open keuken, 2 slaapkamers (waar van 1 thans in gebruik als kantoor), bad kamer, royale garage (ca. 60 m2). Verdieping: 2 ruime slaapkamers, berg ruimte. Het geheel is goed geïsoleerd en verkeert, mede door de kwaliteit van de toege paste materialen, in prima staat van onderhoud. Voorzien van aardgas c.v.-installatie met warmwatervoorziening en thermopane be glazing. Vraagprijs: f 295.000,- TE KOOP in DE COCKSDORP, op de hoek van de straat gelegen, nabij het centrum van het dorp, een vrijstaan de bungalow met garage op een perceel grond van ca. 450 m2. Indeling: hal/entree met toilet, L-vormige woonkamer met half open keuken, dou che, 2 slaapkamers en een berging. Het totaal is voorzien van een aardgas gestookte c.v. ketel ('90) en verkeert in re delijke staat van onderhoud. Aanvaarding in overleg. Onze woongids wordt u op aanvraag toegezonden. Inlichtingen en verkoop bij: TEXEL VASTGOED B.V. Gasthuisstraat 40 (hoek Vogelenzang) Postbus 87, 1790 AB Den Burg - Texel Tel. 02220- 13025 en 13429 b.g.g. 12031 P. Kuip Czn, tel. 14665 J. P. Coutinho. Sinds 1 januari 1994 kunnen werknemers een Oedeelie van hun inkomen belastingvrij snaren Dit zogenaamde werknemerssparen is ook voor u als werkgever lucratief, omdat u hierover geen belas ting en sociale premies hoeft af te dragen. En omdat meer dan de helft van alle werknemers een betaal- of spaarrekening bij de Rabobank heeft gaat werknemerssparen via ons een stuk eenvoudi ger. Maar dat is niet het enige voordcel Als gróótste spaarinstelling in Nederland is de Rabobank al jaren gespecialiseerd in deze manier van sparen Wij geven een interessante rente van 6% 3ovendien kunt uiprofiteren van onze kennis en erva ring Zo verzorgen wij het opstellen van het regie ment met een heldere toelichting voor u en uw werk nemers U kunt uw werknemers zelfs dubbel laten profite ren door gebruik te maken van een combinatie van werknemerssparen en een lijfrenteverzekering Een combinatie die wij u aanbieden in samenwerking met onze dochterorganisatie Interpolis Bent u geïnteresseerd7 We helpen u graag ver der Rabobank De grootste bank in het midden- en kleinbedrijf Aangenaam In aansluiting op de in de krant van 12 augustus 1994 geplaatste bekendmaking inzake het vlie gerverbod voor vliegers bestuurbaar door 2 of meer stuurlijnen op de naaktstranden bij Paal 9 en 28, deelt de burgemeester het volgende mee. In de raadsvergadering van 9 augustus jl. is ook besloten dit vliegerverbod te laten gelden voor het strandgedeelte tussen de Palen 31 tot en met 33. GEMEENTE TEXEL Tevens maken burgemeester en wethou volgende bekend. Overeenkomstig het in artikel 54 van de voorschriften bestemmingsplan „Buitengebied Texel' naf 22 augustus 1994 gedurende 4 wel eenieder ter inzage: het „ontwerp mingsplan Buitengebied Texel, uitwerki List aan de Bosrandweg" op de afdeling lijke Ordening en Volkshuisvesting (kam van de gemeentesecretarie. Het plan heeft betrekking op een terrein Bosrandweg te De Koog en is een uitwe artikel 11 van de W.R.O. van de in het mingsplan „Buitengebied Texel" toe: bestemming „Terrein Voor seizoenverblijv gei b er ok Het spreekuur van de burgemeester op 23 au gustus aanstaande wordt waargenomen door loco-burgemeester D. F. G. Schilling. Tot en met 12 september aanstaande wordt het spreekuur van wethouder Poster waargenomen door mevr. N. Eelman-v. 't Veer. Eventuele bedenkingen tegen het bovenb ontwerp uitwerkingsplan kunnen gedut: termijn van ter inzagelegging schriftelijk gemeester en wethouders kenbaar gemaakt. GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 19 van de W.R.O. en artikel 50, lid 5 van de Woningwet medewerking te ver lenen aan de bouwplannen van: J. Brouwer voor het vergroten v.e. woonhuis aan Klif 26 te Den Hoorn; J. Duin voor het bouwen v.a woonhuis aan de Keesomlaan te Den Burg, Maatschap Plaatsman voor het bouwen v.e. schuur a/d Kadijksweg 15 te Den Burg. De bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Ter plaatse zijn voorbereidingsbesluiten van kracht. De bouw plannen zijn overeenkomstig de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen. Tevens zijn burgemeester en wethouders van plan vooruit te lopen op de vaststelling van een uitwerkingsplan door toepassing te geven aan ar tikel 16 van de voorschriften van het bestem mingsplan „Buitengebied Texel". Deze bepaling wordt toegepast op het bouwplan van: R.J.H Draaijers voor het vergroten v.e. zomerhuis a/d Tempe- liersweg 31 te Den Burg. Ook zijn burgemeester en wethouders van plan vrijstelling te verlenen van het ter plaatse gelden de bestemmingsplan door middel van toepassing van artikel 17 van de W.R.O. aan: Vakantiecentrum „De Krim" fé De Cocksdorp voor het plaat sen van 4 porto-cabins gedurende de periode 15 september 1995 tot en met 15 september 2000. De bouw- en situatietekeningen c.q. verzoek van bovengenoemde plannen liggen vanaf 22 au gustus 1994 gedurende twee weken voor eenie der ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (kamer 0.12) van de gemeen tesecretarie. Eventuele bezwaren tegen bovenbedoelde (bouw)plannen kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijke aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. Afgegeven bouwvergunningen Mantje Schoenen B.V. voor het bouwen v.e. wc-j Gravenstraat 22 te Den Burg; A.D. Jansen voor!*! ren/vergroten v.e. woonhuis a/d Bernhardlaan V Burg; J.K. Amens voor het plaatsen v.e. garage sprongwefl 37 te De Cocksdorp; T.G.M. Rutten vw wen v.e. woonhuis a/d Slotskolk 22 te Oostereol B.V. voor het veranderen v.e. woonruimte/bedrijfs twee bedrijfswoningen a/d Dorpsstraat 161-163 te Goedgekeurde melding H.H. Lasthuizen voor het plaatsen v.e berging i munt 13 te De Koog; K. Rinkewitz voor het plaats tree a/d Orchismient 31 te De Koog. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden at Ingevolge de Algemene wet bestuursrecfo binnen 6 weken na de dag waarop deze bi zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift gemeester en wethouders indienen, zwaarschrift dient ten minste te bevat naam en het adres van de indiener, de d ning, een omschrijving van het besluit wa bezwaar wordt gemaakt, de gronden van zwaar en zp mogelijk een afschrift bestreden besluit. Het bezwaarschrift niet de werking van het besluit waartege gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u fl de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. Burgemeester en wethouders maken inj 0| artikel 41 van de Woningwet bekend aanvraag om bouwvergunning is inM c door: J.H. Schulte voor het plaatsen v.e. berging a/d Slu^ te De Cocksdorp (ontvangen 8-8-'94); B. Eelmtf vergroten v.e. woonhuis a/d Wilhelminalaan 19te (ontvangen 12-8-'94); J. Duin voor het plaatsen ge/berging a/d Keesomlaan te Den Burg 16-8-'94); F. Lugtmeijer voor het bouwen v.e. wofl Herenstraat 46 te Den Hoorn (ontvangen 16-8-'^ Tevens is een melding bouwvoornemen diend door: (X J.C. Witte voor het vergroten v.e. dakkapel a/h Ho? i te De Waal (ontvangen 9-8-'94); C.J. Jaspers voo'f j sen v.e. serre a/d Sluyscoog 78 te Den Burg 11-8-'94). Xj Tegen deze kennisgeving kunt u geen bet maken. Bezwaren kunt u pas indienen bouwvergunning is verleend. Verleende' vergunningen worden gepubliceerd. en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8