Cjrocn '^wartrjexels in het harL, Slingerpaal brak: rngen (12) gewond Deens kottertje op Noordzee in problemen m Voetbalvelden nog niet bespeelbaar 4 Toeristen op vlaggenroof Uitzondering voor Texel-HRC Jonge toerist steekt stro in brand UJim mets gelopen tjalk nacht op wad Telefoon gekraakt 'eva vondingen door irglas in disco Uittocht minder sterk dan in '93 Brandalarm in juttersmuseum Auto te water Ruit ingegooid Beschadigde TX 19 even zonder neus IN DIT JN Ummer s* Echtpaar al 50 jaar gek van Texel 2 Kinderopvang in boekje beschreven 3 w Postkantoor wacht ingrijpende verbouwing 5 Gezellige Strenderpop schreewt om herhaling 5 sw Afzien en zweten in strand- en crosslopen 7 TEXELSE'^COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van TWEEDRANK DINSDAG 23 AUGUSTUS 1994 RICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10910 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, CDen Burg, telefoon (02220) 62600 ntle/abonnementen telefoon (02220) 62600. (Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, I0222O) 62620, faxnr. (02220) 14111. bulten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs M9.95 per half jaar. Losse nummers /1.40. ken slmgerpaal jen zat aanvankelijk onder bekneld, zodat niet alleen enauto werd gealarmeerd ^ok de brandweer met de leningswagen. Voordat de- plekke arriveerde was de echter al bevrijd. Na eerste ird hij per ambulance naar lenhuis in den Helder ge- ent» dure lijk ar n9 aatïf jarige jongen uit Franeker rijdagochtend een been, slingerpaal waarmee hij maakte op de Turkse tent, gerpaal is een der speel- en van het speeltuintje dat vakantiecentrum behoort. Ik die gisteren vastliep op van Kerken, heeft daar dwongen de nacht doorge- Aan boord bevonden zich personen. De Texelse red- n v ït Beursplein 5 en de Koger iloeg konden het schip gis- d niet vlot trekken, maar vanochtend een nieuwe wagen. De tjalk was on- van Vlieland naar Oude iets buiten de vaargeul Door de oostenwind was rdiepte gering, waardoor lip spoedig aan de grond uit Zwartsluis afkomstige 3 kwam schuin op de wad- liggen en kon -ook bij 'ater- niet meer loskomen. Het is een stalen mast met in een top een draaibaar deel waaraan zich touwen bevinden. Kinderen kunnen zich aan de touwen rond de paal laten slingeren. Las De paal brak halverwege af op een las, waar een dik in een dunner ge deelte overgaat. Bestudering van het breukvlak kan duidelijk maken in hoeverre de las was doorge roest. De politie heeft de eerste bevindingen doorgegeven aan de Arbeidsinspectie, maar deze liet weten met dergelijke gevallen geen bemoeienis te hebben en verwees de zaak door naar de ge meente. Inmiddels is duidelijk dat men ook daar geen verantwoorde lijkheid draagt voor veiligheid e.d. in particuliere speeltuinen. Er is wel een gemeentelijke Commissie Speeltuinen en Speelvoorzienin- gen, waarin Gemeentewerken, Welzijnsstichting en de afdeling iFoto Harry de Graatl Culturele Zaken zijn vertegen woordigd, maar die houdt zich uit sluitend bezig met het controleren (twee keer per jaar) van openbare spelvoorzieningen. Goed onderhouden Bedrijfsleider G. van Veen van De Turkse Tent liet desgevraagd we ten dat de toestellen in het speel tuintje zeer regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden. De elf jaar oude slingerpaal waar mee het ongeluk is gebeurd, is steeds goed in de verf gehouden en was toevallig vorige week nog op deugdelijkheid beproefd door er met een trekker met hefvork te genaan te drukken. Van Veen kan de breuk in de paal niet verklaren. Hij heeft de paal bewaard en de breukvlakken tegen roest gecon serveerd om eventueel nader on derzoek mogelijk te maken. Vrijdagochtend werd ontdekt dat de telefoon in een cel op de recep tie van een kampeerterrein aan de Grensweg was opengebroken. Er was f200,- uitgehaald. rift :ege u n wise huisarts had in de ;ft' "an zaterdag op zondag hechtingen nodig om een het gezicht van een inwoner van Assendelft •n. Een bierglas in een Ko- lotheek had de verwondin- eroorzaakt. Volgens de *>s hij met het glas gesla- neen 23-jarige discobe- n"it De Waal, maar die "•dat. ïndelfter verklaarde tegen- politie dat hij tegen de aanliep, waarbij hij het uit diens hand stootte. De 'wW 'ou toen boos hebben ge- a.t! li door met het glas te •aardoor de 18-jarige toe an"' n flinke jaap in zijn kin De Waalder, die later in de °°r de politie werd aange- 9af een andere lezing, 'hem vroeg hij, nadat het U|t zijn handen was gesto- een ander pilsje. De As- e' stak echter 'end de middelvinger op. bw Waalder hem daarop bij "der pakte, kwam de an alen met het gezicht op de gelijk kwam hij daarbij terecht. Dat het vakantiepubliek op het eiland afneemt, was afgelopen week op de diverse markten goed merkbaar. Toch is de uittocht min der sterk dan in augustus 1993, zo tonen de jongste Teso-cijfers aan. Per saldo daalde het aantal „vreemde" auto's in het weekend met 654 stuks, terwijl de afname in het vergelijkbare weekend vo rig jaar liefst 1.534 personenau to's bedroeg. Het totale aantal vreemde auto's (graadmeter voor de toeristische drukte) blijft echter nog ruim ach ter bij een jaar geleden. Toen be vonden zich volgens Teso 6.666 auto's van niet-ingezetenen op Texel, nu zijn dat er 5.426. Rede- Een groepje kampeerders heeft in de nacht van donderdag op vrij dag niet minder dan 21 vlaggen gestolen bij winkels en andere be drijven. Na optreden van de poli tie, die proces verbaal opmaakte, zijn negen vlaggen inmiddels bij de eigenaars terug. Gehoopt wordt dat de eigenaars van de andere vlaggen zich spoe dig bij de politie zullen melden. De daders hoorden tot een groep van twintig personen, allemaal twintig jaar of ouder. Na cafébezoek maakten ze een ronde door Den Burg en verwijderden van diverse gevels reclamevlaggen. Ze konden erbij komen door elkaar op te til len. De politie kreeg een melding en kwam er al gauw achter dat de groep bivakkeerde op de De Ruy- terplaats. Daar hadden de jongens de vlaggen triomfantelijk uitge hangen. nen voor de minder krachtige uit tocht worden niet gegeven, maar het feit dat er minder toeristen zijn èn de tijdelijke opleving van de zo mer zullen er ongetwijfeld mee te maken hebben. Teso vervoerde afgelopen week end in beide vaarrichtingen minder auto's, caravans en aanhangwa gens. Donderdag tot en met zon dag bracht Teso 7.313 personen auto's van Texel naar Den Helder ('93: 8.271). Van Den Helder naar Texel zetten de veerboten Schul- pengat en Molengat 5.994 auto's over ('93: 6.393). Ten opzichte van vorig jaar een daling van 9,25 procent. Het vervoersaanbod be zorgde de bootdienst geen proble men. Alleen op vrijdag moesten de auto's op 't Horntje tussen 10.00 en 13.30 uur één of twee boten wachten. Aan de overzijde van het Marsdiep konden die dag af en toe enkele auto's niet direct mee. Vernieling. Een 34-jarige vrouw die logeerde in een der bungalows van De Krim, merkte dat vandalen zich bezig hadden gehouden met haar Mercedes op de naburige parkeerplaats. Twee wieldoppen waren eraf en de antenne was ver nield. Schade f800,-. In de nacht van vrijdag op zater dag rond half twee kwam het automatisch brandalarm van het maritiem en Juttersmuseum in Oudeschild in werking. De brand weer constateerde dat van brand geen sprake was. Het alarm kwam vanuit het werkplaatsgedeelte. Daar was de vorige dag geschil derd en in de nabijheid van de sen sor van de brandmelding stond een bak kwastreiniger. Mogelijk heeft de damp van deze vloeistof het alarm geactiveerd. Texelse redders zijn de afgelopen nacht betrokken geweest bij de berging van de kleine Deense kot ter R 170 met twee opvarenden, die op de Noordzee twintig mijl ten westen van Texel door nog onduidelijke oorzaak lek was ge raakt en veel water maakte. De schipper sloeg om kwart voor drie alarm, waarop de „Beursplein 5" in actie kwam en snel ter plaat se was. Het was net op tijd, want de Deen was al diep weggezonken en de bemanning zou in het red- dingvvlot gaan. Ook de „Typ hoon", een snelle rubberboot van het Terschellinger bergingsbedrijf Rijf arriveerde bij het houten schip. Zinken werd voorkomen door twee pompen, afkomstig van de Beursplein 5 en de Typhoon, aan boord te brengen. De ook gealar meerde marinehelikopter was toen niet meer nodig. Aan boord van de Beursplein werden de Denen die Vrijdagavond rond negen uur raakte op de jachthaven te Oude schild een personenauto te water. De auto, een Opel Ascona diesel was eigendom van D. Th. Dorst uit Oudeschild en was daar gepar keerd door zijn echtgenote. Die weet zeker dat ze de wagen op de handrem en in de versnelling had gezet, zodat het een raadsel is waardoor de Opel op een gegeven moment op de zwak hellende on dergrond begon te rollen en het havenwater in plonsde. Het is niet uitgesloten dat anderen aan de wagen hebben gezeten, want hij stond niet op slot. De auto zonk snel, maar de plek kon worden gelokaliseerd door Nico Tessel. Voor de berging zorgde Hans Eelman die toevallig in de buurt was en met een dreg zoda nig wist de manipuleren, dat hij vastmaakte aan de trekhaak van de auto. Met zijn tracktor haalde hij de Opel toen op het droge. De uit 1983 daterende wagen kan als' verloren worden beschouwd. En grote ramp is dat niet, want er zat al een respectabel aantal kilome ters op. Dorst: „Laten we maar blij zijn dat er niemand in die wagen zat". erg nat en koud waren geworden, van warme kleding voorzien. De kotter werd richting Molengat gesleept door de sleepboot „Noordgat" van Rijf, terwijl de Beursplein 5 en de Typhoon erbij bleven voor het geval er toch nog wat zou misgaan. Er was even sprake van dat de kotter naar Den Helder of Oudeschild zou worden gebracht voor reparatie, maar uit eindelijk werd gekozen voor Har- lingen. Even na acht uur, toen de sleep het Marsdiep passeerde, ging de Beursplein naar een ander karwei: hulpverlening voor de tjalk „Res Nova" die vast zat op de Vlakte van Kerken. Restaurant La Casserole in De Koog was in de nacht van vrijdag op zaterdag het mikpunt van ver nieling. Omstreeks kwart voor vier werd een ruit ingegooid. Surveille rende politiemensen hoorden het glasgerinkel en snelden er opaf. De agenten zagen iemand vluch ten, maar wisten hem in de klad den te grijpen. Deze, een 23-jarige Purmerender, ontkende iets met de vernieling te maken te hebben. Na het verhoor op het politiebu reau werd hij weer op vrije voeten gesteld. Medewerkers van scheepswerf Visser hebben in Den Helder de TX 19 „Elisabeth Christina" van de firma Krijnen ontdaan van de gehavende neus. De boeg was be schadigd nadat Noordzeekotter zaterdagmorgen 9 juli in aanvaring was gekomen met een container schip. Een nieuwe neus die ge maakt wordt bij scheepswerf Haak in Zaandam gaat binnenkort naar Den Helder op transport. In het dok in Den Helder zal de nieu we neus aan de kotter worden ge zet. Bedoeling is dat de kotter op 22 september aan de firma Krijnen kan worden opgeleverd. (Foto Dirk Kuiter) VERDER De bekerwedstrijd Texel-HRC gaat door. Het duel wordt van avond gespeeld op het B-veld van SV Texel; de aftrap is om 18.30 uur. De gemeente maakt hiermee een uitzondering, want alle Texel se voetbalvelden zijn buiten ge bruik. Door de droge zomer is de gesteldheid van de grasmatten nog niet goed genoeg. In de loop van volgende week worden de velden opnieuw gekeurd. Afgelopen vrijdag maakten mede werkers van de gemeente een rondje langs de velden. Bij SV Spelen met lucifers door een 13-jarige jongen had tot ge volg dat ongeveer zeven ton stro zondagochtend in vlam men opging. De vijftien grote balen stro waren eigendom van W. Ze- gers uit Eierland en lagen op gestapeld achter Modestia. De 13-jarige jongen, die met zijn ouders in een apparte ment bij ,,Vianen" verbleef, vermaakte zich met enkele neefjes op de strostapel. Het vuurtje dat ze stookten liep uit de hand zodat de stapel snel in lichterlaaie stond. De ton gen rende in paniek naar zijn ouders. Intussen was het vuur gezien vanuit Modestia, waar de brandweer werd gealar meerd. Er viel echter niets meer te redden. De brand weer besloot daarom niet te blussen (foto) wat verant woord was omdat er voor de omgeving geen gevaar be stond. Brandweermensen uit De Cocksdorp bleven in de buurt totdat het vuur vanzelf doofde. De schade bedraagt ongeveer f1500,-. Die wordt in rekening gebracht bij de ouders van de jongen, die het bedrag bij hun verzekering kunnen claimen. iFoto Harry aecroati Texel kregen ze het gezelschap van KNVB-consul Henk Spigt. Sa men kwamen ze tot de conclusie dat het A-veld, waarop de officiële wedstrijden van het eerste elftal moeten worden afgewerkt, abso luut nog niet bespeelbaar is. Het B-veld bleek evenmin in een goede conditie te verkeren, maar kreeg het voordeel van de twijfel. Om de bekerwedstrijd daar te mogen spelen, moet SV Texel zorgen voor een afrastering rond het veld, waarachter de supporters moeten staan. Aan deze eis van de voet balbond zal op provisorische wijze (met een lint) worden voldaan. Volgens consul Spigt verdient de gemeente, die over het veldenbe- heer nogal eens kritiek krijgt, in dit geval alle lof. „Er is alle medewer king verleend om de wedstrijd te laten doorgaan." Racing De tegenstander van vanavond, HRC uit Den Helder, is niet voor de poes. „Racing", dat een paar klas sen hoger speelt dan het uit de derde klasse gedegradeerde Texel, maakte indruk tijdens de voorbije oefenwedstrijden. Zaterdag dwon gen de Nieuwediepers het reser veteam van AZ een gelijkspel af. Texel kan zich vastklampen aan de resultaten van de afgelopen jaren, toen de groenzwarten zich als echte „cupfighters" manifesteer den door hoger spelende tegen standers verrassend uit de beker te wippen. Trainingsvelden De thuisclub is enkele weken in training onder leiding van de nieu we oefenmeester Hans van der Neut. Noodgedwongen werd ge traind op de ijsbaan aan de Emma- laan. Dat is nu verleden tijd, want bij de keuring van afgelopen vrij dag werden de trainingsvelden van alle clubs wel vrijgegeven. Om ook de wedstrijdvelden zo snel mogelijk bespeelbaar te maken, wordt niet alles aan de natuur overgelaten. De gemeente zal, als de weersomstandigheden daar gunstig voor zijn, het gras met kunstmest bestrooien. Ijsbaan Na het bekerduel van vanavond krijgt het B-veld van SVT weer rust. Oefenwedstrijden moeten op de ijsbaan in Den Burg worden gespeeld. Ook de andere Texelse voetbalteams kunnen daar te recht. Wie er van gebruik wil ma ken, moet even contact opnemen met de afdeling welzijn van de ge meente (vragen naar Gert Pan sier), tel. 62156. I.M. ADVERTENTIE I.M. ADVERTENTIE abrikoos-sinaasappel of perzik-sinaasappel literpak van 179 voor Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1