Cjrocn ^warL-Jexels in het hart Haneplas straks onder Natuurbeschermingswet V Provincie: bezwaren ongegrond Vlaamse geografen op studiereis naar Texel Texpol kandidaat-koper kwekerij Hoogenbosch ^jorszel KORT Texels Jong w Zwitserleven niet blij met Texelgevoel 2 Bedreigde lepelaar krijgt nationale steun 5 w Landschapszorg ziet eindloze file's 5 r, Zaalvoetbal bloeit als nooit tevoren 9* Harry zoekt vergeefs 6 9* Studenten leveren gastbijdrage 6 Kentekens gestolen Amazone gewond TEXELSE^ COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de en een folder van OV-jaarkaart: ministerie wijst protest af CfRICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10911 VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1994 m Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. rtenties/abonnementen telefoon (02220) 62600 ^Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, yin (02220) 62620, faxnr (02220) 14111 rije buiten werktijd Gerard Timmerman, prwal 11» Den Burg, telefoon (02220) - 14687. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse num mers /1,40. Haneplas bij De Cocksdorp zal binnen een jaar tot na- monument worden aangewezen. Acht bezwaarschrif- die binnenkwamen na de hoorzitting in april hebben er Itoe geleid dat het rijk afziet van dit voornemen. Wel zal overheid belanghebbenden voortaan beter informeren. antwoorden blijkt dat onder de Natuurbescher- igswet bestaande gebruiken mogen worden voortgezet, [betekent (nog) niet dat wandelaars vrij toegang krijgen het particuliere natuurgebied, dat ook nu ni^t openbaar Noordholland, waarin het terrein is aangewezen voor natuurontwik keling. „Pas als een gelijkwaardig terrein op een andere lokatie aan de binnenduinrand wordt gevon den, kan een golfbaan worden ge realiseerd, mits die geen verstoring geeft op het aangren zende natuurgebied." Bollenteler Van der Werve, wiens jinenplas is nog in particulie- Sjnden. Volgens ambtenaar sin Uytdehaage van het mi- pa jie van Landbouw en Visserij eigenaars voorlopig niet plan hun bezit aan het rijk te .-pen en moet men dit ver- idus aan hen richten. Onder duur be sc he rulings wet staat iterheid openstelling pas toe jl niet nadelig is voor de na- Een beheersoverleggroep zal ever die vraag buigen. Deze p bestaat uit een platform ijtlanghebbenden, dat behal- de Haneplas ook het be ven natuurmonument De bepaalt. Burgemeester Van ird hanteert de voorzitters- De gemeente heeft zich Iels neergelegd bij het tot aanwijzing, mits de ei- iwoners via de beheerso- iroep zelf invloed kunnen nen op het gebruik. gelmatig lezen we over be- toeristen die hier al Jifa'/en jaren achtereen hun intie vieren. Altijd naar I, dat moet toch erg saai kunt het je nauwelijks istellen. Maar dat vinden \tetrokkenen helemaal niet. toom moeten wij blij zijn H zulke trouwe bezoekers, |t ondanks alle ver ander in- f steeds terugkomen. Een fionde stukkenschrijver sgf zich vertwijfeld af ®om hij in vergelijking met fond op Texel zo weinig $ge vakantiegangers p Hij signaleert terecht een fd die voor de toekomst wstig is. f jubilerende eilandgangers 1%" toch ook ooit als jon- gekomen? fonmoedigend beleid ten P»en van bepaalde groepen |*s' fó verdedigen, maar je 1 er omzichtig mee om- want het leidt tot wille- ln Vrij Nederland beteert men deze week in Ne -en daar niet alleen- f overproduktie aan subtro- zwembaden, golfba- 1 een luxe bungalowparcs l'Daar ook een verzadiging rM publiek, waardoor de pingsgraad voortdurend Die zogenaamde kwali- wbetering leidt tot ver ding, uit de markt prijzen I billisementen. Ach, op ütal dat zo'n vaart niet lo- Jtben/e gek. Een prachtige en toch minder bezoe- lLuxere accommodaties, ft'e prijzen, natuurbe- Ming, milieuproblema- en steeds kritischer genten dwingen tot ®'ëntatie op ons toe- ■WJ produkt. Dure rappor- ftevest/'gen meestal wat f gezond verstand allang L Onderscheid je van de Premie, benadruk je 5 kanten en wees gast- °°k voor de jonge Horszei Noord t j Krimweg Vakantiepark De Krim Fietspad 'Jj Lokatie Golfbaan Hanenplas Duinen TEXEL Hanenrilas Hanenplés Duine SECTIE A ollerr- Terrem Het rijk zal de gearceerde stukken van het Haneplas-gebied onder de Natuurbescher mingswet brengen. De Haneplas is door de huidige eigenaars in gebruik voor de jacht op haas, fazant, konijn, duif en waterwild. Ze maken zich zorgen of ze hun jaarlijkse jachtpartijen onder de Natuurbeschermingswet kunnenblijven voortzetten. De provincie, die het ministerie advi seert, vindt dat jacht alleen is toe gestaan wanneer wildschade dreigt. Maar volgens Uytdehaage is het heel moeilijk om inbreuk te maken op het huidige gebruik. „Wel moet de jacht nauwkeurig in een beheersplan worden vastge legd dat de eigenaars in overleg met de beheersoverleggroep moe ten samenstellen." Golfbaan Exploitatiemaatschappij De Krim is bang dat de aanwijzing negatie ve gevolgen kan hebben voor de aanleg van een golfbaan ten noor den van de Haneplas. Ook de stichting Dorpscommissie Eier- land denkt dat het vertragend kan werken. Dat is volgens de provin cie niet het geval. „De golfbaan valt buiten de grenzen van het na tuurmonument. De natuurbe schermingswet kan wel negatieve invloeden uit de omgeving weren, maar die bepaling wordt zeer te rughoudend toegepast." Wel wordt gewezen op het Streekplan In de nacht van dinsdag op woensdag werden van twee ge- Blj de start van de 30 kilometer lange wetenschappelijke fietstocht over Texel geeft Willy Wlnstein {rechtsvoorinformatie aan de Parkeerde auto S Op De Turkse hand van een landkaart. ifoio Harry de Graan Tent aan de Bosrandweg de kente kenplaten verwijderd. Een der aangevers had geopperd dat de strandbewakers van de KNBRD de daders zouden kunnen zijn, omdat die na hun werk of na uitgaan altijd langs de Bosrand- weg naar hun logiesverblijf aan de Pelikaanweg rijden. De strandbe wakers werden verhoord en hun nachtverblijf werd doorzocht, wat niets opleverde. De commandant van de bewakers gaf de verzeke ring dat de bewakers er niets mee te maken konden hebben omdat ze die hele avond bij elkaar waren geweest. akkers worden omringd door het natuurmonument, is bang dat hij in zijn bedrijfsvoering zal worden beperkt. Ten aanzien van het ge bruik van bemesting en sproeimid delen is dat niet het geval. Vrees voor verhoging van het grondwa terpeil is volgens de provincie pas aan de orde als het rijk eigenaar is en natuurontwikkeling zal plegen. De paarden die J.F. van Tongelen op een weiland in de Haneplas heeft grazen, mogen daar blijven staan. „Dit is een bestaand ge bruik, dat gewoon in stand kan blijven." Uitbreiding van de veestapel en vergroting van de stallen zit er voor Van Tongelen onder de natuurstatus niet in. De Nederlandse Toeristen Kam peer Club (NTKC) hoeft van de provincie niet bang te zijn dat kampeerders op het NTKC-terrein beperkingen worden opgelegd. Een 11-jarig meisje uit Enschede brak dinsdagavond een been bij een val van haar paard. Het meisje was op een ruiterpad nabij De Koog tegen een boomtak gereden, waardoor zij het evenwicht verloor en van het paard viel. Per ambu lance werd zij overgebracht naar het Gemini-ziekenhuis Bijna 100 Belgische aardrijkskun deleraren brengen een studiebe zoek aan Noord-Nederland, waarbij zij speciale aandacht ge ven aan Texel. De studiereis is ge organiseerd door het Vliebergh- Sencie Centrum voor bijscholing, sectie aardrijkskunde, van de Ka tholieke Universiteit van Leuven. Dinsdag en woensdag waren tel kens .vijftig deelnemers op het eiland, na voorbereidende activi teiten die twee jaar geleden al be gonnen. Beide groepen verbleven in Den Helder omdat het onmoge lijk bleek om voor zo'n groot gezel schap op Texel voor slechts twee nachten hotelruimte te krijgen. Texelkenner Dat de keus op Texel viel is te dan ken aan Willy Winstein, geograaf uit Brugge. Hij brengt al vijftien jaar zijn vakanties door op Texel, waar hij doorgaans logeert in hotel „Boschrand". Winstein bewondert Texel vooral om zijn geografische afwisseling en interessante ont staansgeschiedenis. Er zijn maar weinig gebieden waar zo'n diversi teit aan landschapstypen is te vin den. Hij heeft zijn enthousiasme blijkbaar overgebracht op de aspirant-cursisten want het aantal inschrijvingen voor de studiereis was overstelpend, zodat meerdere gegadigden moesten worden af gewezen. Krachtens hun beroep houden de aardrijkskundeleraren de opgeda ne kennis niet voor zichzelf, maar brengen deze over op hun leerlin gen. De VVV zag direct in dat het Texel geen windeieren zal leggen als 100 aardrijkskundeleraren straks in hun klas over Texel vertel len en verleende graag alle mede werking aan het project. De Vlamingen zijn ook enthousiast over de service die zij kregen van de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente, EcoMare en de waddenvereniging. Van deze in stanties kregen alle deelnemers de nodige documentatie. Fietsend Op dringend advies van de VVV maakte de groep de 30 kilometer lange verkenningstocht op Texel met de fiets (gehuurd bij Bruining in De Koog) de beste manier om het landschap te bekijken. Eerst werd de groep ontvangen in Eco Mare waar Arthur Oosterbaan het nieuwe veldwerkcentrum liet zien en vertelde over de natuur- en re- creatieproblematiek op Texel en over de educatieve mogelijkheden die het centrum biedt. Rondkij kend in De Koog, af en toe stop pend, werd gediscussieerd over recreatiedruk en de beheersing daarvan. Via de Waalenburgerdijk ging het naar Den Burg, waar de Waddenwinkel in de Wilhelmina- laan werd bezocht. De groep fietste verder over Hogeberg, door Oudeschild en Oosterend langs de waddendijk npar De Cocksdorp, en beleefde aldus de overgang van het oude naar het nieuwe land. „Door de rechtstreekse ontmoe ting met de Texelse landschappen werd het samenspel van geologi sche processen en menselijke in grepen in de vorming van het landschap leefbare werkelijkheid", aldus de lyrische Wintein, „We zijn ervan overtuigd hier een goed bruikbaar voorbeeld gevonden te hebben voor de studie van het landschap in de lessen geografie en voor uitwerking van projecten in verband met natuur- en milieue ducatie in Vlaanderen". De fietstocht werd afgesloten met een bezoek aan de in restauratie zijnde waarnemingsbunker op het Loodsmansduin. Van hier had men uitzicht op het Mokslootproject, waarover de groep tevoren ook in formatie had opgedaan. Auto snel terecht. Een Texelaar die bij terugkomst bij een parkeer plaats in Den Burg merkte dat zij auto was verdwenen, vond zijn auto kort daarop terug aan de Ni- kadel in De Koog. Tot zijn opluch ting was op het voertuig geen schrammetje te vinden. Vandalisme. Het mag dan be trekkelijk rustig zijn, vandalen zijn nog steeds actief. Op de parkeer plaats van camping Loodsmans duin werden begin deze week zes auto's bekrast. Motorongeval. Een 25-jarige Cocksdorpse kneusde maandag morgen haar enkel toen ze op haar motor op de Waalderweg een link- safslaande trekkercombinatie wil de inhalen. De trekkerchauffeur had voorgesorteerd en gaf richting aan. De motorrijdster ging onder uit. I.M. ADVERTENTIE MARTIN TPOWP £:AJWO-gg .m Vanaf het fietspad heeft men een fraai uitzicht over de Haneplas Om de oogst veilig te stellen over weegt lelieteler Jaap Hoogen bosch het produktiegedeelte van zijn bloembollenbedrijf te verko pen aan Texpol. Dat is een Pools/Nederlands firma die sinds april samenwerking zoekt met Nederlandse bedrijven. In Hoo genbosch Bloembollen Texel bv heeft het bedrijf een geschikte kandidaat gevonden. De voorge nomen overname is het gevolg van problemen die Hoogenbosch ondervindt bij de werving van sei- zoenpersoneel. Een en ander heeft geen gevolgen voor de vier vaste medewerkers. De oppervlakte lelies die de bedrij ven de komende maanden krijgen te verwerken groeide dit jaar naar zo'n 45 hectare. Het merendeel van het oogstwerk had de onder nemer de voorgaande jaren al uit besteed aan een ander bedrijf. Omdat niet-ingezetenen van de Europese Unie (EU) hier niet in loondienst mogen werken zonder werkvergunning, liet Hoogen bosch het werk aannemen door een Pools samenwerkingsverband. Een werkwijze die door onderteke ning van het Schengen-akkoord echter niet meer mogelijk is en waar nu een stokje voor is gesto ken. „Maar zonder inbreng van de Po len komt doorgaans niet veel van de oogst terecht", doelt de leliete ler op pogingen in de afgelopen vijf tien jaar hiervoor Nederlan ders en andere EU-ers in te scha kelen. Aspergekwekers in het zuiden van het land kampen met dezelfde problemen. Texpol Texpol is een Poolse vennootschap met een Nederlandse vennoot schap onder firma als dochter, die in april is gestart. Er werken zo'n 45 mensen, voornamelijk Polen, maar ook Nederlanders. Het be drijf staat op Texel ingeschreven. De mensen van Texpol hebben bij diverse bedrijven in Nederland al de nodige ervaring opgedaan en zullen de organisatie en uitvoering van de oogst op zich nemen en zo de eerste stap zetten op weg naar het ondernemersschap. Hoogen bosch: „Het is voor mij de enige mogelijkheid de oogst de deur uit te krijgen en voor Texpol de kans kennis te maken met het vrije on dernemersschap." De voorgenomen overname bete kent niet dat Hoogenbosch zich terugtrekt uit de bloembollen. Met zijn medewerkers blijft hij op de nagenoeg dezelfde basis actief in het leliebedrijf. Hoogenbosch heeft behalve een adviestaak geen financiële of juridische bin ding met Texpol. B en w gaan actie ondernemen tegen de nieuwe regeling inza ke de OV-jaarkaart voor stu denten. Er zal een protestbrief worden gestuurd naar het mi nisterie van Onderwijs in Den Haag. Doel van de protestactie is het verruimen van de tijden voor de OV-weekendkaart. Woordvoerder Frans Wasse naar van het ministerie deelt echter mee, dat het indienen van een protest geen zin zal hebben. „Jongeren moeten óf zaterdag naar Texel reizen, óf ze kopen een weekkaart. Met de week kaart kun je in het weekend kortingen krijgen. Er is geen discussie mogelijk over het ver krijgen van een uitzondering voor studenten van de Wad deneilanden", aldus woord voerder Wassenaar. „Als b en w van Texel willen protesteren, zullen ze zich tot de Tweede Ka mer moeten richten." Jongeren kunnen straks kiezen tussen een weekkaart en een weekendkaart, maar voor Texel se jongeren geeft dat proble men. Door een wijziging van het ingaan van de tijden van de weekendkaart van 16.00 uur naar 19.00 uur zijn de nieuwe problemen ontstaan. Deze wij ziging is door de Nederlandse Spoorwegen doorgevoerd, om dat anders alle studenten zou den proberen met hun weekkaart voor 16.00 uur thuis te zijn, wat een enorme spits op vrijdagmiddag zou veroorzaken. De nieuwe regeling van week en weekendkaarten zal op 1 no vember ingaan. Studenten kun nen nu vanaf vrijdagavond 19.00 uur gebruik maken van hun weekendkaart. Voor de meeste Texelse studenten bete kent dit, dat ze de laatste veer boot missen. Wethouder Nel Eelman-van 't Veer (welzijn) berichtte een dag voor het besluit van b en w dat de OV-weekendkaart eerder zou moeten ingaan dan 19.00 uur 's avonds. Dan kunnen de studenten de laatste overtocht naar Texel halen. Volgens me vrouw Eelman kan bijvoorbeeld gezorgd worden voor een aan hangsel bij de OV-kaart voor studenten van de Waddeneilan den. Maar deze mogelijkheid is dus bij voorbaat door het mini sterie van Onderwijs ge blokkeerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1