Weekend I Bezwaar Zwitserleven tegen „Texelgevoel VOOR Agendas F amilieberichten Texelaartjes .TEXELSE^? COURANT' Advocaten werken aan oplossing Dialezing Toon Fey in Waddenwinkel Brommer gestolen Franse scouts bieden SBB helpende hand Wi van 27 en 28 augustus 1994 Mannenkoor bij zomeravonddienst Zomeravondconcert sluit seizoen af Rommeltjesmarkt houdt uitverkoop oud Papier Axel en Gery Lap 1 VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1994, I De naam van het blad „Texelge voel" heeft een reactie uitgelokt van verzekeringsmaatschappij Zwitserleven. Dit bedrijf vindt dat het Texelse magazine met deze naam moet stoppen, omdat men zelf al jaren adverteert met de slagzin „Het Zwitserlevenge- voel". Toen deze krant hierover gisteren bij de levensverzekeraar informeerde, reageerde Zwitser leven -blijkbaar bevreesd voor ne gatieve publiciteit- geschrokken. Inmiddels werken de advocaten van beide partijen aan een oplos sing, maar daarover willen zij ech ter geen mededelingen dóen. Het bestaan van „Texelgevoel" drong begin deze maand door tot de burelen van de in Amsterdam gevestigde maatschappij. Aanlei ding was de actie waarmee het tijdschrift op Texel abonnees pro beerde te werven. De heer H. Holsmuller van Zwitserleven stuurde aan de uitgever van „Texelgevoel", ABC Design uit Den Burg, direct een gepeperde brief. Hij wees erop dat de slagzin van Zwitserleven als exclusieve reclame-claim in het slagzinnenre- gister is geregistreerd. „U schendt ons copyright en onze registratie en haakt bovendien op ongeoor loofde wijze in op een woordcom binatie, tot welker populariteit en bekendheid wij gigantische bedra gen geïnvesteerd hebben." Verrassing „Ik dacht dat het over pensioenen of zo zou gaan. Deze brief verraste ons volkomen", vertelt Jenny Ellen van ABC Design. Ze schakelde on middellijk advocaat mr. P. Traudes in. Deze schreef een venijnige Toon Fey, schrijver van „Texel, in het voetspoor van Jac. P. Thijsse", houdt dinsdagavond een dialezing in de Waddenwinkel aan de Wil- helminalaan. Vooral bewoonde en onbewoonde eilanden en waddengebieden in binnen- en buitenland trekken de aandacht van de natuurjournalist, schrijver en fotograaf. Hij publi ceerde hierover onder andere in „Grasduinen" en het Waddenbul letin. Zijn boek over Texel mag zich in een flinke belangstelling verheu gen. Dinsdagavond zal hij dia's van Texel en omgeving laten zien. De toegang is f5,-. brief terug. Traudes stelt dat de slogan van Zwitserleven niet is ge deponeerd en dat het genoemde „slagzinnenregister" geen wette lijke status heeft. Volgens de Texelse raadsman kan pas sprake zijn van copyright als de betreffen de slagzin zeer origineel is. Aan de hand van enkele voorbeelden (het paarse gevoel, Heerenveengevoel) toont hij aan dat dit niet het geval is. Stunt? Wie kwaad denkt, kan een recla mestunt vermoeden. Het nog jon ge Texelse blad zou immers best wat extra publiciteit kunnen ge bruiken. Van het eerste nummer gingen dit jaar 3000 van de 7500 gedrukte exemplaren over de toonbank. Nummer twee ver scheen vorige maand en loopt vol gens de initiatiefnemers goed. Het aantal abonnees bedraagt nog geen honderd. De ledenwerfactie van begin augustus leverde onge veer 70 nieuwe aanmeldingen op. Desgevraagd wijst de heer Holsmuller van Zwitserleven de suggestie van een stunt van de hand. „Nee, het was zeker niet on- Een 19-jarige jongen uit Den Burg raakte maandagavond zijn brom mer kwijt. Het betreft een zwarte Honda MTX met het verzekerings nummer PTP416, die hij tussen 20.00 en 23.30 op de Brink in De Koog had gestald. ze bedoeling om de publiciteit te zoeken." Dat bleek gisteren, toen na ons te lefoontje de zaak plotsklaps in een stroomversnelling raakte, 's Mid dags reeds hadden beide partijen, die tot dat moment alleen brieven hadden verstuurd, contact met el kaar opgenomen. Zowel mr. Trau des als advocaat mr. Knipscheer van Zwitserleven zwegen echter over de oplossing die zij in petto hebben. Zelfs werd erop aange drongen de zaak uit de krant te houden. Knipscheer lichtte slechts een miniem tipje van de sluier op: „Minnelijkheid is troef." Boswachter Marcel Tielemans kreeg woensdag bij het opk nappen van heideveld 't Mientje aan het Mienterglop hulp van zo'n twintig Franse padvinders die op Texel hun kamp hadden opgeslagen. De heide bij De Koog werd plaat selijk overwoekerd door struikgewas dat steeds verder oprukte en eens in de zoveel tijd moet worden gekapt. Het wegslepen van de takken is altijd een heel karwei en Tiele mans was dan ook wat blij met de vele hulpvaardige han den. De groep uit Nogert sur Maure, vlakbij Parijs, bivak keert een weekje op Texel. Vervelen was er niet bij voor de scouts, die een druk pro gramma hadden. Naast de werkdag in de heidevelden bij De Koog, bezochten ze Eco- Mare en maakten ze een tocht over het wad. Verder stond een tweedaagse „overle vingstocht" op het program- iFoto Gerard TimmermanI Kerkdiensten zondag 28 augustus HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 10.00 u. ds. J. ter Haar, gezamenlijke dienst in Doopsgez. kerk Den Burg. De Waal: 11.00 u. ds. J.J.N. Wilmink. De Koog: 9.30 u. dhr. M.D. Kuiper. 19.30 u. Interkerkelij ke zomeravonddienst in de Ned Herv. kerk De Koog, o.l.v. ds. L.D.G. Knipscheer, m.m.v. Marius Trap (tenor), Mieke vd. Spek (bugel), Koen v.d Spek (trompet). Hans de Goede (orgel). Den Hoorn: 9.30 u. ds. J.J.N. Wilmink. Oosterend: 9.30 u ds. H.K. Fibbe; uitz. Radio Texel. Oudeschild: 11.00 u. dhr. M.D. Kuiper. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. H.K. Fibbe. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. ds. H. Hoekstra uit Emmen. 19 00 u. ds. H. Hoekstra; uitz. De Lichtboei. Oosterend: 10.00 u. ds H. Betting uit Den Hoorn. 19.30 u. ds. J.J.N. Wilmink, GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 en 16.00 u dienst. Di. 30 aug. 19.00 u. ds. J.S. van der Net. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 u. en 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. 10.00 u. ds. J. ter Haar; gezamenlijke dienst met de Hervormden; uitz. via De Lichtboei; kerkbusje Den Hoorn. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. J. Visser; gezinsdienst. 19.00 u. ds. J. Visser. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u. The Gospeltrain; uitz. via De Lichtboei. Zo. 10.45 u. herenkoor. De Koog: zo. 9.30 uur. De Cocksdorp: zo. 9.30 u. Woord-communiedienst. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. einde nadert." Wachttorenstudie: 11.20 u. ping aan autoriteit." Handel verstandig nu het „Vreugdevolle onderwer- Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen. Dokter R. A. van de Bent, Kikkertstraat 12, De Cocks dorp, telefqpn 16234. Aanvragen visites s.v.p. tussen 9.00 en 10.00 uur. Zaterdag en zondag apotheek geo pend en spreekuur van 12.00-12.30 uur en van 17.00-17.30 uur, zonder afspraak. (medische post De Koog gesloten) Verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging): Kruiswerk Kop van Noord-Holland, afd. Texel. Voor dringende verpleegkundige thuiszorg in het wee kend buiten de spreekuren: 02230-50150. Spreekuur verpleegkundige thuiszorg (iedere werkdag 13.00-14.00 uur), tel. 13241. Spreekuur jeugdgezond heidszorg (iedere werkdag 8.30-9.00 uur), tel. 13241 Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spree kuur zaterdag, zondag en maandag om 18.00 uur pre cies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg (bejaardenhulp en gezinszorg): Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen; •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188, buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 •Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. •Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. •Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute problemen met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechmek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069, b.g.g. 0652804779. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. •Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Vrijdag 26 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje", om 16.00 en 19.00 uur „The Flintstones" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cops III". De wielervereniging houdt een tijdrit over 32 kilometer, start bij de PEN-centrale om 18.15 uur (jeugd) en 19.00 uur (senioren). Om 20.00 uur begint in De Witte Burcht een vergadering van Texelse Boys waarin beslist wordt over de fusie met SV Texel. Zaterdag 27 augustus In zwempark Molenkoog wordt vrijmarkt gehouden. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje", om 16.00 en 19.00 uur „The Flintstones" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cops III". De rommelmarktcommissie van Oosterend houdt vanaf 10.00 uur uitverkoop in de opslagschuur aan de Slots- kolk in Oosterend. tevens ver- Het Texels Christelijk Mannenkoor zal medewerking verlenen aan de laatste interkerkelijke zomeravond dienst van het seizoen. Deze dienst wordt gehouden op zondag 4 september, 's avonds om 19.30 uur in de Rooms-Katholieke kerk in De Koog. Voorganger is Bram Guil- jam, toeristenpastor van de geza menlijke Texelse kerken. Deze viering is de afsluiting van een le vendig seizoen, waarin de Raad voor het Zomerwerk van de geza menlijke Texelse kerken diverse ac tiviteiten en ontmoetingen organiseerde. Na de dienst worden bezoekers in de gelegenheid gesteld onder het genot van een kopje koffie na te praten in de Schuilhut achter de NH-kerk in De Koog. Het mannenkoor staat on der leiding van dirigent Martien de Visser en zal worden begeleid door vaste organist R Krayma. Met een muzikaal optreden in de Ned. Hervormde kerk van Ooster end komt er dinsdagavond een einde aan de serie zomeravond concerten van dit seizoen. Aan het negende en laatste concert wordt meegewerkt door Peter Zwart (orgel), Frans Pasdeloupe en Nancy Koot (beide trompet). De aanvang is, zoals steeds, 20.15 uur en de toegang Is gratis. Het drietal speelt werken van be kende klassieke componisten, zo als Handel, Bach, Brahms en Mendelssohn. De op Texel be kendste muzikant is Peter Zwart, die jarenlang als muziekdocent op het eiland werkzaam was. Tegen woordig woont hij in Hoorn en is daar actief als organist, dirigent en arrangeur. Trompettiste Nancy Koot studeer de enige tijd aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Zij maakt deel uit van het Marker Ko perkwartet, evenals Frans Pasde loupe, die vaak solo optreedt met diverse organisten. Een buitenkansje voor koopjesja gers en anderen die nog wel ge bruikte goederen kunnen gebruiken, want morgen houdt de commissie van de Oosterender rommeltjesmarkt uitverkoop. Re den is de verhuizing van de opslagschuur aan de Slotskolk. Binnenkort wordt de huidige schuur leeggemaakt en wordt een grotere loods elders op het in dustrieterrein in gebruik genomen. Alle Texelaars zijn morgen vanaf 10.00 uur welkom om te komen snuffelen in de oude opslag schuur. Bovendien kunnen bezoe kers smullen van versgerookte poon en oliebollen. koop van oliebollen en versgerookte poon. Zondag 28 augustus Om 10.00 uur beginnen op en bij het strand van De Koog de praktische strandwachtexa- mens van de KNBRD, georga niseerd door de Texelse reddingsbrigade. Bij het groepsgebouw aan de Bernhardlaan begint om 10.00 uur een wedstrijd paal- zitten van Scouting Texel. In de Hervormde kerk van De Koog wordt een Duitse evan gelische dienst gehouden, aanvang 12.30 uur. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje", om 16.00 en 19.00 uur „The Flintstones" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cops III". Maandag 29 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje", om 16.00 en 19.00 uur „The De Waal In De Waal wordt zaterdag oud pa pier opgehaald. Leerlingen, ouders en leerkrachten van de Redmer IJskaschool komen tussen 9.30 en 10.30 uur langs de huizen. Oud papier kan ook worden ingeleverd bij de schapenboet in De Mars te Den Burg, naast het Kotex- gebouw (vóór 9.30 uur). Flintstones" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cops III". SV Texel vergadert om 20.00 uur in de kantine over de fusie met Texelse Boys. In de Hervormde kerk van De Koog vertoont Wim Wiering dia's van Texel, aanvang 20.00 uur. Entree f2,-; (kinderen f1,-). Dinsdag 30 augustus In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Duimelijntje", om 16.00 en 19.00 uur „The Flintstones" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cops III". De wielervereniging heeft een criterium op het parcours bij Den Burg. Start om 18.15 voor de jeugd en om 19.00 uur voor de senioren. In de Waddenwinkel aan de Wilhelminalaan houdt auteur en fotograaf Toon Fey een dia lezing over Texel en het wad. Entree f5,-. In de Hervormde kerk va JX Oosterend wordt het laa zomeravondconcert van seizoen gehouden, verzorg door Peter Zwart (orgefi Frans Pasdeloupe en Nanq Koot (trompet). Aanvam 20.15 uur. In theater-restaurant Klif 12 Den Hoorn treedt Crème Frai che met „Sec". Entree f 17,50 vriendenprijs f 15,-. Zie voor de overige event menten de vakantiekrant. Hoogwater te Oudeschild Vr. Za. Zo. Ma. Di. 26 27 28 29 30 12.04 en 0.15 en*12.3fc 0.24 en 12 0.30 en 13.. 1.07 en 14.0 2.20 en 15.oJ;k' 3.40 en 16 5.40 en 18 me .1 OOI Wo. 31 Do. 1 Vr. 2 Aan het strand is het ongeveer eenuAg. eerder hoog water. De zon komt 28s gustus op om 6.43 u. en gaat or>ji om 20.35 u. 29 augustus laatste tier, 30 augustus doodtij. Bedankt voor alle liefs. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft mogen betekenen, geven wij u kennis dat onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader en opa Hendrik Schrama op de leeftijd van 72 jaar eerder gehuwd geweest met Mientje Taag. An Frits Agnes en Dirk Alice Sia en Cor Wendy en Robert 23 augustus 1994 Schuur 141, 9205 BH Drachten. Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen vrijdag 26 augustus van 19.30 tot 20.00 uur in verzorgingshuis St. Jan, Beatrix- laan 45 te Den Burg (Texel) en zaterdag 27 augustus van 13.30 tot 14.00 uur in de R.K. kerk St. Johannes de Doper, Molen straat 34 te Den Burg, waarna de uitvaart mis zal worden gehouden om 14.00 uur in voornoemde kerk. Aansluitend zal de begra fenis plaatsvinden op het R.K. kerkhof te Den Burg. Geen bezoek aan huis. Bedroefd, maar vol dankbare herinneringen, hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van onze broer, zwager en oom Henk Schrama Wij wensen Annie en de kinderen veel sterkte toe. Jaap Schrama Annie Schrama-Garthoff Jopie Schrama-Zijm Door van Sambeek-Schrama Piet van Sambeek Neven en nichten Heden ontvingen wij bericht van het overlij den van de heer H. Schrama Gedurende bijna 30 jaar heeft hij zijn beste krachten aan onze onderneming gegeven. Wij zullen deze oud-procuratiehouder met veel waardering blijven gedenken. Directie en medewerkers van Rab Beheer bv Oudeschild, 23 augustus 1994 De vele brieven, kaarten, telefoontjes en bloemen waren hartverwarmend. Ook uw aanwezigheid bij het afscheid van mijn lieve man, onze vader en opa JACOB KNOL heeft ons goed gedaan. Voor al uw medeleven willen wij u hartelijk dank zeggen. Een speciaal woord van dank aan ver pleeghuis Oudburg, afd. Oost voor de liefdevolle verzorging. M.M. Knol-van den Hooff kinderen en kleinkinderen Augustus 1994, Petten 5 september l< «n iet 5 september 1969 Vrijdag 2 september vieren onze oud hun 25-jarig huwelijksfeest. Als u ze wilt feliciteren, bent u va harte welkom in paviljoen Paal 9 vi 18.00 tot 19.00 uur. >7' N mts loo Ewald, Maaike, Jan Peter en Lydi; rei Witteweg 3, 1797 RR Den Hoorn Blij zijn wij met de geboorte van ons tweede kindje Koen Willem Pie ter Geboren op 24 augustus 1994 Gewicht 3710 gram Zoon van Paul en Petra Hoogendijk-Kikkert en broertje van Annick Witte Kruislaan 18, 1791 EH Den Burg Texel Wilt u even bellen als u langs wilt komen? Tel. 02220-15459 Heel erg blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje Marleen 25 augustus 1994 Johan, Petra en Wouter Wiersma Warmoesstraat 26, Den Burg, telefoon 13132. Onze dochter en zusje is geboren. We noemen haar Kelly 25 augustus 199' Peter, Hetls en MandyV De Dageraad 4 1797 SL Den Hm 19482 Eenieder hartelijk bedankt voor de belangstelling, kas bloemen, etc. Ook mijn thuiskomst ui het ziekenhuis. F. Stark, Harkebuurt Oosterend. 22 juli Wat was het mot (man) ledereen hartelijk bedankt voor de belangstelling. Frans en Margo Stol INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: f7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer f2,35 (ine), btw) SCT, satelliet-tv, 11777. Donderdag 1 sept. nog één keer kindervoorstel ling in Klif 12: De Van Tas- ies Gaan Voor Goud om 16.30 uur. Stoffenboet. Elke week iets nieuws. Volgens de laatste rage, gebreide borg voor o.a. truien en waterafstotend nylon met borg voor Jacks. Gast- huisstr. 14. Spijkeroverhemden, div. soorten v.a. f39,95. Rab bit Habit. Te koop: aardappelen Amazone (ook grote maat). Kuip, Nieuwlander- weg 36. U komt toch ook naar de herv. gemeentedag in Oosterend? Zondag 4 sept. op 't schoollandje. Nog enkele plaats» voor opslag in schon droge stalling. Tel. 15 Welke vereniging ons oude, maar steeds werkend st« apparaat ophalen? Texel (14741), vraag Gerard. iie st Texel Techniek voor onderhoud, verkoofl raties. Tei. 27005. Te koop: Opel state 20S, 1981, APK tot '95. Tel. 14846. Te koop: Renault combi, 1984, prim tootje, prettig lefoon 15066. Sony Tri Logic video met 5 jaar garantie. Service Center Texel, 11777. Ook voor stalinrichtingen, bel Texel Techniek. Tel. 27005. Voor u scherp ingekocht. Zodat u nu uw voordeel kunt doen. Biologische James Grieve appelen, uiteraard met het eko keurmerk. Een kilo voor ƒ2,95! Bij De Vlier in de Hogerstraat. KLM-charters naar' en Curasao. Elke dag v.a. 7-11-'94. to boekingen Reisburo Holland International 12242. De Hatha - en on- nings yogalessen. i ven door Margo' beginnen vrijdag 9 van 9-10 uur en va" tot 11.30 uur. Bi) de deelname dag/avondgroep Opgeven en inHcM Margot Bik, 15235. Te huur aangeb.:"^ mer, gest., 9®^' badkmr. en keute® jaarbasis, f 550,-P incl. Tel. 15123. Bluesshirts f 25, Habit. Oki yoga. De U- ginnen ma. avond Inl. en opg. P- v*0 tel. 19706. 13

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2